V VZMD so z odobravanjem sprejeli včerajšnjo odločitev Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), da je potrebno določbo 17. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) interpretirati v luči namena zakona, ki je v zaščiti malih delničarjev. Vsi delničarji morajo biti namreč enako obravnavani vse od takrat, ko za prevzemnika nastopi obveznost objaviti prevzemno ponudbo, zato morajo imeti mali delničarji ciljne v takem primeru možnost izstopiti iz ciljne družbe pod enakimi pogoji. Pri tem nezakonito ravnanje prevzemnika ne more imeti za posledico boljšega položaja od položaja tistega prevzemnika, ki ravna skladno z zakonom. Po oceni VZMD gre za pomemben premik v pravo smer, ki bo pozitivno vplival na številne konkretne in že aktualne primere poizkusov izigravanja prevzemne zakonodaje. Hkrati pa so v VZMD zaskrbljeni spričo neodzivnosti Ministrstva za gospodarstvo (MG) v zvezi s številnimi nujnimi spremembami ZPre-1, ki naj bi bile po zagotovilih ATVP z MG dorečene že v oktobru 2009. V včeraj prejetem odgovoru na vprašanja, ki jih je 23. 2. 2010 predsednik VZMD - v zvezi s prevzemno zakonodajo in sistematičnim oškodovanjem delničarjev - naslovil na ATVP, slednja namreč pojasnjuje, da v tem obdobju s strani MG ni nikakršnega odziva o izvedbi že dogovorjenih aktivnosti. (glede na pomen - ob soglasju - odgovor ATVP tudi objavljamo)

 

 

 

Odgovor ATVP na vprašanja, ki jih je 23. 2. 2010 predsednik VZMD - v zvezi s prevzemno zakonodajo in sistematičnim oškodovanjem delničarjev - naslovil na ATVP.

VZMD je večkrat ter na vseh relevantnih ravneh podal strokovno utemeljene predloge sprememb in dopolnitev (prevzemne) zakonodaje, hkrati pa informacije o pereči problematiki posameznih konkretnih primerov prevzemov posredoval tudi ATVP, ki naj bi s tem v zvezi (npr. glede deleža glasovalnih pravic iz terminskih pogodb, s tem povezanega poročanja, nadomestnih ponudb z obveznicami, ipd.) že pred časom podala Ministrstvu za gospodarstvo predloge za spremembo ZPre-1. »Spričo številnih konkretnih primerov izigravanj in oškodovanj malih delničarjev je VZMD primoran ponovno intenzivirati prizadevanja na zakonodajnem področju - posebej glede na pretekla zagotovila pristojnih Ministrstev (tudi v kontekstu vključevanja Slovenije v OECD), katerih realizacija se po letu dni - kot vse kaže -  žal še niti ne nakazuje,« je pismo z vprašanji ATVP strnil mag. Kristjan Verbič.

VZMD na področju prevzemov v Republiki Sloveniji že vrsto let zaznava in opozarja na številne pomanjkljivosti, ki se odražajo predvsem v krnenju in prizadetosti pravic malih delničarjev ter posledično njihovem sistematičnem oškodovanju. Dosedanje aktivnosti VZMD so z namenom izboljšanja stanja na omenjenem akutnem področju potekala predvsem v dveh smereh. Po eni strani je VZMD na vseh relevantnih ravneh podajal strokovno utemeljene predloge sprememb in dopolnitev (prevzemne) zakonodaje, po drugi strani pa je preko pisnih in ustnih kontaktov informacije o pereči problematiki posameznih konkretnih primerov prevzemov posredoval tudi Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP). S slednjim so si v VZMD prizadevali vzpostavili mehanizem, preko katerega bi ATVP, kot nadzorniku na tem področju, posredovali konkretne informacije ter ugotovitve o praksah in vzorcih ravnanj, ki pomenijo neupravičeno oškodovanje malih delničarjev.

 

Glede na dejstvo, da je ATVP na podlagi izrecnega zakonskega pooblastila zadolžena za vršenje nadzora nad prevzemi ter glede na to, da je VZMD - tudi iz naslova neposrednih in uradnih stikov s predstavniki ATVP - poznano, da je Agencija za posamezne konkretne probleme (npr. glede deleža glasovalnih pravic iz terminskih pogodb, s tem povezanega poročanja, nadomestnih ponudb z obveznicami, ipd.), ki izhajajo iz neustreznih zakonskih rešitev, pristojnemu Ministrstvu za gospodarstvo že posredovala nekatere predloge za spremembo Zakona o prevzemih (ZPre-1), se je predsednik VZMD na ATVP obrnil z vprašanjem, ali razpolagajo s kakršnokoli informacijo o tem, kdaj in kakšen predlog sprememb ZPre-1 naj bi bil poslan v proceduro za njegov sprejem.

 

 

Svet ATVP je na svoji 316. seji dne 3. 3. 2010 sprejel naslednje stališče:

 

 

Če je Agencija za trg vrednostnih papirjev v postopku nadzora izdala odločbo skladno s tretjim odstavkom 64. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 1/08 in 68/08; v nadaljevanju ZPre-1), nezakoniti prevzemnik (oseba ali osebe, ki delujejo usklajeno) pa nato z namenom, da preneha sankcija mirovanja glasovalnih pravic iz prvega odstavka 63. člena ZPre-1, objavi prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe, cena delnice ciljne družbe v tej prevzemni ponudbi ne sme biti nižja od najvišje cene, po kateri je nezakoniti prevzemnik pridobil vrednostne papirje v obdobju zadnjih 12 mesecev od takrat, ko bi moral objaviti prevzemno ponudbo.

 

 

Po tretjem odstavku 64. člena ZPre-1 lahko Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) po uradni dolžnosti ali na zahtevek določenega kroga oseb, z odločbo ugotovi, da je prevzemnik dosegel prevzemni prag in mu prepove uresničevati glasovalne pravice v ciljni družbi, ciljni družbi pa prepove uresničitev teh pravic do nastopa pravnih dejstev, na podlagi katerih preneha sankcija iz prvega odstavka 63. člena ZPre-1.

 

 

Če nezakoniti prevzemnik torej želi, da preneha sankcija mirovanja glasovalnih pravic, mora objaviti prevzemno ponudbo, razen če svoj delež glasovalnih pravic zniža pod prevzemni prag.

 

 

Pravična cena v prevzemni ponudbi je urejena v 17. členu ZPre-1, ki v drugem odstavku določa, da cena v prevzemni ponudbi ne sme biti nižja od najvišje cene, po kateri je prevzemnik pridobil vrednostne papirje v obdobju zadnjih 12 mesecev pred objavo te ponudbe. Citirana določba se uporablja, če prevzemnik ravna skladno z zakonom že ob nastopu obveznosti objave prevzemne ponudbe za delnice ciljne družbe.

 

 

Če pa gre za nezakonitega prevzemnika, kar ugotovi Agencija v nadzornem postopku z odločbo iz tretjega odstavka 64. člena ZPre-1, je potrebno določbo 17. člena ZPre-1 interpretirati v luči namena zakona, ki je v zaščiti malih delničarjev. Vsi delničarji ciljne družbe morajo biti namreč enako obravnavani vse od takrat, ko za prevzemnika nastopi obveznost objaviti prevzemno ponudbo po ZPre-1. Mali delničarji ciljne družbe morajo v takšnem primeru imeti možnost izstopiti iz ciljne družbe pod enakimi pogoji. Prav tako pa nezakonito ravnanje prevzemnika ne more imeti za posledico boljšega položaja od položaja tistega prevzemnika, ki ravna skladno z zakonom. Drugačna interpretacija določb ZPre-1 bi pomenila obid zakona in celotnega namena ureditve prevzemne zakonodaje.

 

 

Sledijo relevantna poročila VZMD.TV o stališčih VZMD ter postopkih ob zadnjem spreminjanju prevzemne zakonodaje (2008):

 There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items