Nasprotni predlog MLH 7 6 2016

Danes popoldan se bodo zvrstile kar tri skupščine delniških družb, ki jih v VZMD podrobneje spremljajo.

Delničarji družbe Cinkarna Celje, d.d., bodo na skupščini odločali o uporabi 3.419.668,00 € bilančnega dobička za leto 2016, pri čemer Uprava in Nadzorni svet predlagata, da se praktično celoten znesek nameni za delitev dividend v višini 4,20 € bruto na delnico. 2.005 delničarjev bi dividende prejelo najkasneje v 60 dneh. Skupščina se bo seznanila tudi z odstopom člana Nadzornega sveta, Mateja Runjaka, ter odločala o imenovanju novega. Nadzorni svet za novo članico predlaga Urško Podpečan. Na zahtevo Slovenskega državnega holdinga, bodo delničarji odločali tudi o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe, z namenom poenotenja s statuti preostalih družb v upravljanju SDH ter uskladitve s spremembami ZGD-1 in Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.


Skupščina družbe Javor Pivka, d.d. - v likvidaciji, bo odločala o zaključku likvidacijskega postopka in začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave. Delničarji bodo odločali tudi o spremembah Statuta in se seznanili z Načrtom finančnega prestrukturiranja., za katerega so iz VZMD uradno, pisno zaprosili že 3. 12. 2015, za tem pa ga je družba objavila na portalu Seonet  19. 5. 2016. Na skupščini pa bodo odločali tudi o sklepu s katerim se Upravi naloži, da v 15 dneh pripravi projekt, v katerem opredeli pogoje za zmanjšanje osnovnega kapitala družbe na 25.000,00 EUR zaradi pokrivanja izgube, pri čemer naj bi se o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe odločalo na novi skupščini, najkasneje do 13. 7. 2016. Za tem bo skupščina glasovala še o povečanju osnovnega kapitala družbe s stvarnimi vložki, konverzijo terjatev in z denarnimi vložki.

Sklic skupščine družbe Modra linija holding, d.d., tudi letos ne predvideva delitve bilančnega dobička med 8.605 delničarjev, zato bo Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, podal Nasprotni predlog s katerim VZMD predlaga delitev  4.095.572,60 €, od skupno 4.931.948,00 € bilančnega dobička za leto 2015. Dividende v višini 1,40 € bruto na delnico, bi bile izplačane najkasneje v 30 dneh. Ob tem v VZMD izpostavljajo, da družba že vrsto let delničarjem ne izplačuje nikakršnih dividend, zato se - tudi spričo prihajajoče ukinitve registrskih računov - upravičeno zastavljajo vprašanja, kakšno korist imajo delničarji iz naslova svoje naložbe v Modro linijo holding, d.d., in ali je namen poslovanja delniške družbe zgolj zagotavljanje prejemkov Upravi in Nadzornemu svetu.


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net