logo CPK

Na današnji skupščini družbe CPK d.d., ki ima 38 delničarjev je bilo prisotnega 80,38 % kapitala z glasovalno pravico. Skupščine se je poleg večinskega delničarja, družbe Numina d.o.o. (80,37 %), udeležil le še Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič. Ob predstavitvi letnega poročila družbe za leto 2016 so predstavniki družbe pojasnili, da so prihodki v letu 2016, v primerjavi z letom 2015, nižji za cca. 15 %, prav tako pa se je v enakem obdobju za cca. 40 % zmanjšal tudi čisti dobiček. V razpravi je mag. Verbič povprašal o poteku razdolževanja družbe, na kar so predstavniki družbe odgovorili, da postopek poteka skladno z dogovorom z bankami upnicami. Predsednik VZMD je predstavnike družbe povprašal tudi o ukrepih zaradi znižanja prihodkov in čistega dobička, tekočem poslovanju ter o perspektivi družbe. Predsednik Upravnega odbora, Igor Ukota, je ob tem pojasnil, da je bilo poslovanje v letu 2016 slabše predvsem zaradi zmanjšanja obsega javnih razpisov, poslovanje v letu 2017 je že precej boljše, še izdatnejše izboljšanje pa se pričakuje v letu 2018. Družba si prizadeva za utrditev svojega položaja v jugozahodnem delu Slovenije, ljubljanskem območju ter hrvaškem delu Istre in želi v prihodnjih 5‒10 letih postati še pomembnejši igralec na področju gradbeništva, kjer bodo glede na velikost in obseg lahko obstali oziroma se na omenjenih trgih celo okrepili, kljub ostri konkurenci.

Skupščina se je seznanila tudi z bilančnim dobičkom v višini 3.552.788 €, ki ostaja nerazporejen, čeprav je VZMD na skupščini z nasprotnim predlogom predlagal delitev praktično celotnega bilančnega dobička v višini 8,00 € bruto na delnico. Predsednik VZMD je ob tem pojasnil, da želijo delničarjem z izplačilom dividend omogočiti vsaj delno poplačilo za njihovo naložbo, in to še pred dokončno ukinitvijo registrskih računov pri KDD, kjer svoje delnice še vedno hrani tudi 14 delničarjev družbe CPK. Za delničarje je najracionalnejša rešitev prav Delniška OPORA, o čemer Združenje tudi v zadnjem času aktivno obvešča imetnike, ki se jim v kratkem obeta izguba delnic. Nasprotni predlog VZMD ni bil deležen podpore s strani večinskega delničarja, ob tem je bilo s strani predstavnikov družbe pojasnjeno, da dividend ne morejo deliti zaradi MRA ter dogovora z bankami upnicami iz leta 2014.

Skupščina je v nadaljevanju potrdila nov mandat dosedanjemu predsedniku Upravnega odbora, Igorju Ukoti, ter članu Upravnega odbora, Simonu Jegliču, in se seznanila z novim mandatom Klavdija Čendaka za člana Upravnega odbora, sicer predstavnika zaposlenih. Skupščina je odločala tudi o spremembi statuta, pri čemer je večinski delničar podal nasprotni predlog, s katerim je predlagal in tudi potrdil podaljšanje mandata vseh treh članov upravnega odbora z enega na pet let, potrdil redakcijsko spremembo osnovnega kapitala družbe za 0,01 € ter spremenil način objave sklica skupščine. Predsednik VZMD se je pri spremembah statuta vzdržal glasovanja.

Delničarji lahko pristopijo k Delniški OPORI z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo morajo delničarji poslati na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru je potrebno obrazec overiti na upravni enoti. Za vsakršne dodatne informacije so sodelavci Delniške OPORE delničarjem na voljo vsak delovnik med 9:00 in 17:00 na telefonskih številkah 01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-naslovu delnice@vzmd.si.


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net