apel»Komu se zdaj želi prikrito omogočiti nakupe in prodaje vrednostnih papirjev preko notarskih in odvetniških fiduciarnih računov, če se v isti sapi trdi in spreneveda, da naj bi bilo pri teh potrebno opravljanje investicijskih storitev in poslov omejiti?!« v pismu poslancem Državnega zbora RS med drugim sprašuje Predsednik VZMD.


Pred jutrišnjo 3. obravnavo novele Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-G) je Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, na vse poslance Državnega zbora RS naslovil apel in konkretne argumente VZMD zoper predlagani amandma koalicije ter opredelitev do vseh drugih vloženih amandmajev k spornemu predlogu 25. člena ZTFI-G. Po prepričanju strokovnih sodelavcev VZMD gre namreč za ponovni poskus in primer arbitrarnega, nesistemskega in škodljivega navideznega urejanja zakonske materije, saj je ravno izvajanje nakupov in prodaj vrednostnih papirjev (kot jih koalicijski amandma želi dovoliti), ena izmed investicijskih storitev in poslov, opredeljena v 1. odstavku 8. člena ZTFI. Hkrati iz VZMD opozarjajo še na nekaj dodatnih, konkretnih in izjemno pomembnih dejstev ter okoliščin, povezanih s problematiko odvetniških in notarskih fiduciarnih računov ter spornim 25. členom novele ZTFI-G.

Spomnimo, Vlada RS je na svoji seji 5.1.2017 sprejela predlog ZTFI-G ter ga poslala v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku. V VZMD so 10.1.2017 na vodstvo Državnega zbora, predsednike parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin naslovili pismo z argumentiranimi opozorili in apelom, naj poslanci ne sledijo motivirani gonji »finančne industrije« zoper tisoče malih delničarjev. Na neskladnost predloga novele ZTFI-G z evropsko regulativo so vse poslance Državnega zbora v pismu z dne 12.1.2017 izrecno opozorili tudi iz Evropske federacije investitorjev (Better Finance). Argumente VZMD so soglasno (8:0) na svoji seji 25.1.2017 podprli člani Komisije Državnega sveta RS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (VIDEO). Prav tako so poslanci na 34. redni seji Odbora za finance in monetarno politiko zavrnili predlog Vlade RS (VIDEO)  za sprejem 25. člena novele ZTFI-G. Člani Odbora so po vmesnih koalicijskih usklajevanjih sprejeli amandma odbora (13:1), ki ni sledil prvotnemu predlogu Vlade RS.

seja DZ

V vseh dosedanjih razpravah - na seji Komisije DS RS, na Odboru DZ RS, v javnih polemikah in medijskih zapisih - se je zelo očitno izkazalo, da si Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) na vse kriplje prizadeva onemogočiti ali vsaj otežiti delovanje zastopniške sheme »Delniška opora« (VIDEO) v organizaciji VZMD. Neodvisno organiziranje malih delničarjev - nad katerim neposrednega patronata ne izvršujejo vselej »dobrohotni« finančni posredniki - namreč ATVP dojema kot grožnjo oligopolu finančnih posrednikov, ki so pač njeni resnični financerji. Predlog za 25. člen novele ZTFI-G oz. poseg v 255. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), ki med drugim ureja tudi možnost fiduciarnih računov za odvetnike in notarje, predstavlja le vrh ledene gore prizadevanj ATVP, ki je s svojimi javnimi izjavami, stališči in komunikeji imetnike vrednostnih papirjev na registrskih računih želela odvrniti od Delniške opore, in to po tem, ko jih je je poprej ATVP že dvakrat pustila na cedilu: prvič, ko je zagovarjala zakonski poseg, s katerim so bili registrski računi ukinjeni (VIDEO), in drugič, ko ni uveljavljala zakonske določbe o najvišjih dopustnih zneskih nadomestil, ki jih smejo delničarjem zaračunavati finančni posredniki, za nameček pa tudi po sprejemu avtentične razlage (VIDEO) ne uveljavlja dolžne vrnitve preplačil imetnikom trgovalnih računov s strani posrednikov.

ATVP se po vsem tem poskuša javno predstavljati kot borka proti fiduciarnim računom - pri tem pa ji očitno nekritično sledita koalicija in Vlada RS - kar naj bi upravičevalo tudi zakonski poseg v odvetniške in notarske fiduciarne račune. To ravnanje ATVP je svetohlinsko in hkrati izjemno škodljivo, razlogi pa so naslednji:

Prvič, ta ista ATVP je v letu 2012 poskušala uporabo fiduciarnih računov povsem sprostiti! Na predlog ATVP je bil v predlogu ZTFI-E (EVA: 2011-1611-0171) tako vključena tudi sprememba 4. odstavka 255. člena, s katero bi bila uporaba fiduciarnih računov pri finančnih posrednikih neomejena. V obrazložitvi tega predloga beremo: »S členom se dovoljuje splošno uporabo fiduciarnih računov. Uvedba fiduciarnih računov sledi predlogu Agencije. Predlog je bil podan kot ukrep, ki zasleduje krepitev slovenskega trga kapitala. … Uvedba fiduciarnih računov ne bo zmanjšala informiranja javnosti. ZTFI od delničarjev javnih družb ter od delničarjev nejavnih družb iz drugega odstavka 4. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/06-ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 Skl. US, 105/11 Odl. US, 10/12, 22/12 Odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZPre-1) zahteva, da obvestijo javno družbo oziroma družbo iz 4. člena ZPre-1, vsakokrat ko prekoračijo prag 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 in 75% imetništva delnic, od družbe pa, da to obvestilo javno objavi in sporoči Agenciji. Ker se v pri izračunu vsote delnic posameznega delničarja upoštevajo tudi delniške opcije ter delnice, katerih imetnik je npr. tretja oseba v svojem imenu, a za račun delničarja družbe (119. in 120. člen ZTFI) velja, da mora sledeč ZTFI javnost biti obveščena, da je neka oseba imetnik delnic, četudi so te delnice vodene na fiduciarnem računu.«

Drugič, ATVP javnost naravnost zavaja, ko pravi, da imajo lahko delnice na fiduciarnih računih tujih finančnih institucij le kupci iz tujine, ne pa tudi domači kupci. Delnice na fiduciarnih računih tujih finančnih institucij lahko ima tudi sleherni domači kupec, saj tuje finančne institucije nimajo prepovedi poslovanja s slovenskimi državljani in pravnimi osebami! Pri predlogu ATVP torej ne gre za vprašanje, ali smejo domači kupci uporabljati fiduciarne račune, temveč ali smejo pri tem sodelovati z domačimi notarji in odvetniki, ali pa smejo to početi samo prek tujih institucij! ATVP torej nastopa kot zagovornih in branik tujih finančnih institucij! 

seja DS

Tretjič, ATVP javnost naravnost zavaja tudi, ko pravi, da nad odvetniki in notarji nima nobene pristojnosti! Kaj ni bil ravno na predlog ATVP z novelo ZNVP-A (EPA 2146 - IV) uveljavljen 520.a člen Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki izrecno določa:

»(1) Za izvajanje nalog po tem zakonu morajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter druge pravne osebe in organizacije, ki razpolagajo s podatki, potrebnimi za odločitev, Agenciji na njeno zahtevo nemudoma posredovati zahtevane podatke in dokumente potrebne za izvedbo postopka nadzora, vključno s podatki, ki so skladno z 39. členom ZGD-1 določeni kot poslovna skrivnost, in tajnimi podatki, to je podatki, ki jih kot tajne določa zakon, ki ureja tajne podatke.

(2) Osebe, navedene v prejšnjem odstavku, morajo podatke iz prejšnjega odstavka posredovati ne glede na pravila o dopustnosti posredovanja teh podatkov, a upoštevajoč pravila, ki določajo varnostne ukrepe ob posredovanju podatkov. Agencija mora zagotoviti primerno stopnjo varstva posredovanih ji podatkov.«

Kaj notarji niso nosilci javnih pooblastil? In odvetniške družbe niso pravne osebe? In če odvetniki, ki niso organizirani v obliki odvetniških družb, morda niso izrecno zajeti v trenutno veljavnem besedilu, mar jih ni enostavno dodatno zajeti, namesto da se ustvarja fama, kot da poslujejo izven pravnih okvirov Republike Slovenije ter se jih poskuša preganjati?

»V VZMD se že 12 let zavzemamo za enakopravnost malih delničarjev (z velikimi delničarji). To ne pomeni, da si delamo utvare o absolutni enakosti, vsekakor pa odločno nasprotujemo negativni diskriminaciji, ki jo skuša uveljavljati ATVP, ko se po desetih letih uporabe posameznih pravnih instrumentov s strani bogatih in vplivnih ter zagovarjanja čim večje uporabe teh instrumentov na vse pretege trudi, da bi onemogočila uporabo teh istih instrumentov tudi s strani in v korist malih delničarjev,« med drugim izpostavlja Predsednik VZMD.

Razmeroma enakopravno obravnavo malih delničarjev je mogoče doseči bodisi tako, kot predlagajo v VZMD, bodisi tako, kot so z amandmajem predlagali v Novi Sloveniji, bodisi tako, kot so z amandmajem predlagali v Združeni levici.

VZMD predlaga, da se spremeni sedmi odstavek 255. člena ZTFI. Le-ta se trenutno glasi:

"(7) Za nematerializirane vrednostne papirje, ki jih vodi na svojem fiduciarnem računu iz šestega odstavka tega člena, mora borznoposredniška družba voditi poddepo." Če se ta obveznost vzpostavi tudi za druge imetnike fiduciarnih računov, bi se sedmi odstavek 255. člena glasil: "(7) Za nematerializirane vrednostne papirje, ki jih vodi na svojem fiduciarnem računu, mora imetnik fiduciarnega računa voditi poddepo." Če je ta rešitev s katerega koli vidika problematična, potem naj tisti, ki ji nasprotuje, črta vsa določila ZTFI o poddepoju!

DZ28102016

Poslanska skupina Nove Slovenije je predlagala, da novega diskriminatorno omejevalnega desetega odstavka 255. člena sploh ne bi dodali.

Poslanska skupina Združene levice je predlagala, da se odvetnikom in notarjem, ki bi imeli fiduciarni račun vrednostnih papirjev, naloži dodatna obveznost, da Agenciji in drugim pristojnim državnim organom na njihovo zahtevo posredujejo podatke o osebah, za račun katerih se vrednostni papirji vodijo na fiduciarnem računu, ter da imajo sklenjeno zavarovanje, ki mora zadoščati za morebitne terjatve oseb, za račun katerih se vrednostni papirji vodijo na fiduciarnem računu, do višine vrednosti vrednostnih papirjev na takem računu.

Še korak dlje od enakopravne obravnave malih delničarjev so izrazito selektivne prepovedi, ki jih prinaša predlog koalicijskih strank, ali nalaganje nemogočih obveznosti odvetnikom in notarjem, kot jih predstavlja predlog poslanske skupine Slovenske demokratske stranke.

Koalicijski amandma, ki izrecno dovoljuje opravljanje nakupov in prodaj prek odvetnikov in notarjev za večje število strank, je popolnoma neustrezen, ker je ravno izvajanje nakupov in prodaj vrednostnih papirjev, ena izmed investicijskih storitev in poslov. VZMD je vseskozi poudarjal, da rešitve za male delničarje, ki jih je predstavil, ne omogočajo transakcij z vrednostnimi papirji - sleherno transakcijo mora izpeljati imetnik preko svojega lastnega računa vrednostnih papirjev. »Komu se zdaj želi prikrito omogočiti nakupe in prodaje vrednostnih papirjev preko notarskih in odvetniških fiduciarnih računov, če se v isti sapi trdi, da naj bi bilo potrebno opravljanje investicijskih storitev in poslov omejiti?! Koalicijski amandma je arbitraren tudi zato, ker ni razumnega razloga, da bi bilo izvajanje nakupov in prodaj dovoljeno v večjem obsegu (torej za več imetnikov), ne pa v manjšem obsegu (za enega imetnika). Za tem ni nobene sistemske ali obče-koristne logike,« v pismu zaskrbljeno sprašuje mag. Verbič.

Amandma Slovenske demokratske stranke problematike ne rešuje, saj postavlja nemogočo zahtevo, da naj bi notarji in odvetniki morali pridobiti dovoljenje ATVP za opravljanje investicijskih storitev. Odvetniki in notarji zaradi omejitev v svojih matičnih zakonih takšnega dovoljenja ne morejo pridobiti. To pa ne pomeni, da ne bi smeli opravljati drugih storitev za svoje stranke, ki po svoji vsebini niso investicijske!

Open Letter to Slovenian MPs in support of individual shareholders Page 1

Na poslanke in poslance Državnega zbora iz VZMD apelirajo, naj odločijo po svoji vesti in po svojem razumu, ne pa po prišepetovalskih predlogih domnevno strokovnih organov, ki so zmožni svoja mnenja preko noči tudi popolnoma spremeniti, kadar to ustreza partikularnim interesom finančne industrije, in hkrati zavajajo glede možnosti, ki jih njim in drugim daje veljavna zakonodaja!


Če že ne bi bilo politične volje oz. politične večine za sprejem predlogov VZMD, NSi ali ZL, je nujno potrebno odpraviti vsaj očitno arbitrarno ubeseditev trenutnega predloga koalicije. V VZMD predlagajo, da se to stori na način, da se za devetim odstavkom 255. člena doda nov deseti odstavek, ki se glasi:

»(10) Odvetnik, notar ali odvetniška družba ne sme voditi nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke na fiduciarnem računu, kadar je predmet ali podlaga pogodbe, na podlagi katere bi se nematerializirani vrednostni papirji vodili na fiduciarnem računu, le vodenje teh nematerializiranih vrednostnih papirjev na fiduciarnem računu. Odvetnik, notar ali odvetniška družba ne krši prepovedi iz prejšnjega stavka, če se nematerializirani vrednostni papirji vodijo na fiduciarnem računu zaradi izvedbe posla nakupa ali prodaje ali zaradi izvedbe drugega dopustnega pravnega posla, če ga na ta način posel mogoče izvesti učinkoviteje ali z večjo stopnjo pravne varnosti.« 


Sorodna sporočila VZMD:

IZGUBA IMETNIŠTVA in STROŠKI SODNEGA DEPOZITA – še je čas za prenos vrednostnih papirjev na »Delniško OPORO« pri VZMD, ki ostaja najboljša rešitev za preostalih 99.675 malih vlagateljev na registrskih računih KDD - Četrtek, 09.02.2017

Ustavljena ataka finančne industrije, Vlade RS in ATVP na Delniško OPORO in male vlagatelje, poziv k razrešitvi Guvernerja – VZMD vam želi kreativno sproščujoč Kulturni praznik in prešeren Prešernov dan - Torek, 07.02.2017

LUCIDNI VIDEO UTRINKI z včerajšnje seje Odbora za finance Državnega zbora RS - Petek, 03.02.2017

DRŽAVNI ZBOR - zavrnjen predlog Vlade RS tudi na Odboru za finance - ob argumentih VZMD sprejet amandma Odbora k 25. členu ZTFI, s čimer ta ostaja odprt za zagotovljene izboljšave - Četrtek, 02.02.2017

DRŽAVNI ZBOR – VZMD na jutrišnji seji s podporo Komisije Državnega sveta RS, NSi, Evropske federacije investitorjev, civilne družbe in dodatnimi argumenti proti Vladnemu predlogu novele ZTFI-G, namenjene uničenju »Delniške OPORE« in ponovnim razlastitvam - Sreda, 01.02.2017

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA s seje Komisije Državnega sveta RS, ki je soglasno podprla VZMD po soočenju argumentov z ATVP in Ministrstvom za finance o spornem predlogu 25. člena novele Zakona o trgu finančnih instrumentov - Četrtek, 26.01.2017

DRŽAVNI SVET - VZMD bo na današnji seji Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance predstavil argumente proti Vladnemu predlogu novele ZTFI, ki je v nasprotju z regulativo EU in slovensko zakonodajo resno posega v pravice malih vlagateljev - Sreda, 25.01.2017

O »podaljšanju« ukinjanja registrskih računov, vključitvi v Delniško OPORO in poskusu njenega onemogočanja - današnji pogovor s Predsednikom VZMD v oddaji Dobro jutro RTV Slovenija - Torek, 24.01.2017

 - Nedelja, 22.01.2017

Predstavitev argumentov zoper širitev 255. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, uperjeno izključno v onemogočanje Delniške OPORE pri VZMD - sestanek s predstavniki NSi - Sreda, 18.01.2017

REGISTRSKI RAČUNI pri KDD - še je čas za prenos vrednostnih papirjev preko 117.000 delničarjev in ohranitev njihovih naložb v okviru »Delniške OPORE« pri VZMD, ki za večino preostalih imetnikov pomeni še edino racionalno možnost - Petek, 13.01.2017

EVROPSKA FEDERACIJA INVESTITORJEV z odprtim pismom poslancem Državnega zbora RS, Predsedniku Vlade RS in pristojnim Evropske komisije - opozorila ter izrecna podpora VZMD in »Delniški OPORI« pri nasprotovanju vladnemu predlogu novele ZTFI-G - Četrtek, 12.01.2017

BRUSELJ - po današnji seji Izvršnega odbora tudi Evropska federacija investitorjev odločno v bran Delniški OPORI in VZMD - pismo poslancem Državnega zbora RS, Predsedniku Vlade RS in pristojnim v Evropski komisiji - Sreda, 11.01.2017

DRŽAVNI ZBOR - resna opozorila VZMD ob predlogu Vlade RS za spremembo Zakona o trgu finančnih instrumentov, izključno za uničenje Delniške OPORE, na podlagi izdatnih pritiskov in ozkih interesov finančne industrije z ATVP - Torek, 10.01.2017

Opozorilo javnosti zoper Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP), kot jo vodi mag. Miloš Čas, in pred spreminjanjem zakonodaje izključno za ukinitev Delniške OPORE pri VZMD ter možnosti ohranjanja naložb malih vlagateljev - Četrtek, 22.12.2016

UKINITEV RAČUNOV KDD - Predsednik VZMD s pojasnili za male delničarje ponovno gost oddaje Dobro jutro RTV Slovenija - Torek, 06.12.2016

ATVP - odziv VZMD na nenehne neresnične trditve o »Delniški OPORI«, ob ogorčenju nad napadi na temeljne elemente ustavne ureditve RS - Ponedeljek, 05.12.2016

DelniškaOPORA.si - nov portal za ustreznejšo obveščenost delničarjev z registrskimi računi pri KDD - Ponedeljek, 28.11.2016

NAROBE SVET - v VZMD šokirani nad zapisi nekaterih medijev, da mali delničarji nasprotujejo omejitvam stroškov trgovalnih računov pri borzno-posredniških hišah - Petek, 25.11.2016

DRŽAVNI ZBOR - avtentična razlaga Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih le prinesla omejitev stroškov trgovalnih računov ter norčevanja in odiranja malih delničarjev - ti imajo zdaj možnost terjati vračilo preplačanih stroškov! - Torek, 22.11.2016

VIDEO INTERVJU - Predsednik VZMD o sanaciji bančnega sistema in razlastitvah v slovenskih bankah, ukinjanju registrskih računov 200.000 državljanov ter številnih pritiskih na Združenje - Ponedeljek, 21.11.2016

DRŽAVNI ZBOR RS - Predsednik dr. Brglez sprejel mag. Verbiča, prisluhnil predlogom in stališčem VZMD ter izrazil pripravljenost za konstruktivno reševanje odprtih vprašanj v kontekstu nedavne odločitve Ustavnega sodišča RS - Četrtek, 10.11.2016

VIDEO PREDSTAVITEV Delniške OPORE ob uvedbi še ugodnejših nadomestil - ohranite svoje delnice za le 9 € letno! - Ponedeljek, 17.10.2016

REGISTRSKI RAČUNI - VZMD podpira pobudo Zveze potrošnikov Slovenije Državnemu zboru RS za avtentično razlago ZNVP-1 - Petek, 07.10.2016

BRUSELJ - na zasedanju Evropske federacije investitorjev izjemno zanimanje za novosti o razlastitvah v slovenskih bankah, pobudi VZMD za vzpostavitev evropskega ekonomskega ombudsmana in Delniško OPORO - Torek, 27.09.2016

BRUSELJ - Delniška OPORA deležna izjemnega zanimanja na zasedanju Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev - Ponedeljek, 26.09.2016

VIDEO z novinarske konference VZMD o »Delniški OPORI« - učinkoviti in najugodnejši rešitvi ob ukinjanju registrskih računov 240.000 malim delničarjem - Torek, 20.09.2016

PARIZ - na današnji seji European Securities and Market Authority (ESMA) mag. Verbič tudi o pobudi VZMD za vzpostavitev instituta Evropskega ekonomskega Ombudsmana ter spornih ravnanjih slovenskega regulatorja ATVP - Sreda, 14.09.2016

VZMD s konkretnim predlogom spremembe člena nad nova podržavljanja, kot jih predvideva nova novela Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Ponedeljek, 12.09.2016

NOVO NEDOMIŠLJENO PODRŽAVLJENJE - nova novela ZNVP prinaša še enega državnega upravljavca, dodatno »posilstvo« Zakona o prevzemih in neenakopravno obravnavo vseh preostalih delničarjev v RS - VZMD: opuščene delnice naj pripadejo izdajateljem - Ponedeljek, 22.08.2016

POZIV K TAKOJŠNJEMU UKREPANJU ob alarmantnem oglaševanju finančnih posrednikov ter škodljivih učinkih ukinjanja registrskih računov, z grožnjo izginotja 200.000 malih vlagateljev - katastrofalne posledice tudi za izdajatelje (delniške družbe) in celoten k - Torek, 05.04.2016

European Securities and Markets Authority - Predsednik VZMD imenovan v delovno skupino Stalnega odbora za korporativne finance - Četrtek, 04.02.2016

DRŽAVNI ZBOR - še preko 260.000 slovenskih malih delničarjev ob letu osorej izbrisanih, brez registrskih računov oz. kaznovanih s sodnimi taksami za avtomatično sodno položitev njihovih delnic - VZMD vztraja z ostrim nasprotovanjem takšni noveli Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih! - Sreda, 02.09.2015

ATVP - ne-odgovor na konkretna vprašanja VZMD o vlogi ter uresničevanju pristojnosti in odgovornosti regulatorja, ob enormnih oškodovanjih davkoplačevalcev in vlagateljev v slovenske banke ter sistematičnem uničevanju domačega kapitalskega trga - Ponedeljek, 04.05.2015

EU PARLAMENT in SVET - v VZMD zadovoljni s potekom in rezultati usklajevanja Predloga direktive o spodbujanju dolgoročnega sodelovanja delničarjev, a opozarjajo na popolnoma drugačno prakso ter katastrofalne posledice, z isto Direktivo povezanega, slovenskega predloga novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Četrtek, 05.02.2015

VZMD svari pred katastrofalnimi posledicami, ki jih prinaša predlog novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Ministrstvo za finance RS predlaga: ukinitev registrskih računov pri KDD, zamegljevanje lastniške strukture, znižanje pravne varnosti, oteženo udeležbo na skupščinah, dodatne finančne in socialne obremenitve, silovito zmanjšanje števila malih delničarjev in deleža domačega lastništva v slovenskih družbah ipd. - Petek, 07.11.2014

Direktiva EU za izboljšanje korporativnega upravljanja družb - opozorila VZMD o oženju nekaterih pravic ter predlogi v postopkih oblikovanja Direktive - Ponedeljek, 13.10.2014


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net