Dva tedna po vložitvi Predloga za izdajo začasne odredbe o prepovedi prodaje NKBM na Ustavno sodišče RS in teden dni po šokantnih razkritjih dr. Tadeja Kotnika, člana Strokovnega sveta VZMD in prvo-podpisnika Ustavne pobude (VIDEO), ravnokar na nujni seji Odbor za finance in monetarno politiko Državnega zbora RS, v sklopu razširitve dnevnega reda obravnava »Pobude in zahtevi Vseslovenskega združenja malih delničarjev in drugih, za oceno ustavnosti več določb Zakona o bančništvu«, vključno s Predlogom za izdajo začasne odredbe o prepovedi prodaje Nove kreditne banke Maribor, d.d.

Pobudo in današnje odločanje je Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, pospremil z besedami: »Neglede na siceršnje postopke prodaj in različna stališča v zvezi s privatizacijo, je potrebno v obče dobro prodajo prašička za pičlih 200 cekinov, čeprav v njem žvenketa vsaj 1.000 cekinov, zadržati - posebej, ker gre v primeru NKBM namesto cekinov za milijone evrov razlaščenih državljanov in vseh davkoplačevalcev, namesto prašička pa za NKBM s celotno mrežo, komitenti, nepremičninami, terjatvami ter ne-nazadnje bazami podatkov in arhivi. V VZMD upamo, da se bodo za zadržanje zavzemali tudi vsi tisti, ki so v zadnjih dneh zagotavljali, da je tudi v primeru (očitne!) pre-kapitaliziranosti slovenskih bank ta denar še vedno v slovenskih bankah in še ni odšel v privatne žepe…« Nekaj takšnih zagotovil ter poizkusov pomirjanja spričo vse očitnejšega »ropa stoletja« je bilo moč slišati tudi na petkovi Nujni seji Komisije za nadzor javnih financ v Državnem zboru RS (VIDEO POSNETEK ekipe VZMD.tv / investo.TV).

VZMD je 2. februarja 2015, v imenu razlaščenih imetnikov delnic NKBM, ki so se pridružili postopkom pod okriljem VZMD, na Ustavno sodišče RS vložilo Predlog za izdajo začasne odredbe o prepovedi prodaje NKBM, vse do odločitve o Pobudi za presojo ustavnosti sporne novele Zakona o bančništvu (ZBan-1L). Slednja je namreč prinesla podlago za razlastitev tudi blizu 100.000 delničarjev NKBM - poleg delničarjev petih drugih slovenskih bank, skupaj z 2.000 imetniki podrejenih obveznic ter cca. 500.000 državljani, ki varčujejo v pokojninskih družbah, družbah za upravljanje in zavarovalnicah.

Predlog za izdajo začasne odredbe o prepovedi prodaje NKBM je VZMD vložil preko odvetnice Tamare Kek, tako kot omenjeno Pobudo za presojo ustavnosti ZBan-1L - oglejte si VIDEO POSNETEK z novinarske konference VZMD o maja 2014 vloženi Pobudi iz naslova izbrisanih delnic oz. v imenu razlaščenih delničarjev slovenskih bank. Ti se postopkom zaščite njihovih pravic, interesov in premoženja, ki jih vodi VZMD, lahko pridružijo brez kakršnihkoli stroškov, le s podpisom na strežniku VZMD objavljenega Pooblastila odvetnici in Izjave o lastništvu vrednostnih papirjev.

Ob številnih in raznoterih postopkih, ki jih je VZMD sprožil tudi v imenu razlaščenih imetnikov obveznic slovenskih bank - ter s tem povezanimi intenzivnimi aktivnostmi doma in v tujini - je  mag. Verbič ob Predlogu Ustavnemu sodišču izpostavil: »Na podlagi sila sporne, z vidika posledic pa naravnost šokantne novele Zakona o bančništvu je bilo - poleg izjemne škode za slovensko poslovno-investicijsko okolje in kredibilnost - ob skladih in institucionalnih vlagateljih, domačih in tujih, na ljubljanski in varšavski borzi, razlaščenih preko 100.000 malih, večinoma nepoučenih vlagateljev, tudi iz naslova odmevne javne prodaje državnega deleža v NKBM, ter imetnikov delnic in podrejenih obveznic NLB, NKBM, Abanke, Banke Celje ter Probanke in Factor banke.«

Pri tem velja opozoriti še, da sta 17. novembra 2014 dr. Peter Glavič, predstavnik Civilne iniciative »Izbrisani mali delničarji NKBM«, in mag. Verbič na poslance Državnega zbora RS naslovila Pobudo za ustanovitev preiskovalne komisije, ki naj končno pridobi sporno metodologijo in izračune ter zapisnike Medresorske komisije in Usmerjevalnega odbora. Temu sta priložila tudi Analizo dogajanja v zadnjih petih mesecih ter Poudarke in ugotovitve strokovnih sodelavcev VZMD, ki so bili sicer Državnemu zboru RS poslani že maja 2014, vendar jih slednji dotlej žal ni obravnaval. Pobuda, skupaj z utemeljitvami, je bila poslana tudi Predsedniku Vlade RS, Predsedniku Državnega sveta RS, slovenskim poslancem v Evropskem parlamentu, Ministru za finance in Guvernerju Banke Slovenije.

Zato sta 19. novembra 2014 pisala še Predsedniku Vlade RS in Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) ter predlagala prednostni nakup delnic za 150 M€ (takrat najvišja znana ponudba). Pri tem je bila ponujena tudi sporazumna rešitev za izbrisane delnice v vplačani višini 524 M€ + 64 M€, upoštevanje obresti in dividende v letih 2007-2014. Sredstva bi zbrali od razlaščenih delničarjev in imetnikov podrejenih obveznic, vzajemnih skladov, zaposlenih v NKBM, gospodarskih subjektov, lokalnih skupnosti, državljanov idr. Razlaščeni imetniki delnic in obveznic ter zaposleni bi imeli pri prodaji NKBM prednostno pravico do nakupa, država pa bi jim morala v kupnini priznati odvzeto lastnino.

Kabinet Predsednika Vlade RS je omenjeno ponudbo poslal Ministrstvu za finance RS, ki je 5. decembra 2014 odgovorilo, da do odločitve Ustavnega sodišča RS ne bo komentiralo pobude. Takoj po objavi podaljšanja roka za zbiranje zavezujočih ponudb so se predstavniki Civilne iniciative in VZMD s ponudbo obrnili neposredno na SDH. Odgovor so prejeli pred prazniki - z njim se v SDH »izgovarjajo« na pogoje Evropske komisije - naknadna vključitev dodatnega ponudnika v prodajni postopek mimo razpisnih pogojev bi lahko predstavljala problem z vidika prepovedanih državnih pomoči. Predlagali so, da se pobudniki obrnejo neposredno na njihovega finančnega svetovalca Lazard Frères. To so tudi storili, vendar je do pravih razgovorov z izvršno direktorico Nicole Arditti prišlo šele po praznikih in ti žal niso obrodili ustreznih rezultatov.

Predlog za izdajo začasne odredbe o prepovedi prodaje NKBM je VZMD vložil skladno s 161. členom Ustave RS, po katerem lahko Ustavo sodišče pod pogoji, ki jih določa zakon, do končne odločitve v celoti ali delno zadrži izvrševanje akta, katerega ustavnost in zakonitost presoja. Enako pooblastilo Ustavnemu sodišču daje tudi 39. člen ZUstS, ki določa, da sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev zakona ali drugega predpisa ali splošnega akta za izvrševanje  javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Pobudniki želijo z vložitvijo predloga za začasno zadržanje aktivnosti države v zvezi s prodajo NKBM d.d., ki jih država izvaja na podlagi javnega pooblastila, na podlagi katerega sprejema odločitve v zvezi s privatizacijo državnega premoženja, preprečiti nepopravljivo in nenadomestljivo škodo, ki bo nastala na eni strani pobudnikom in drugim razlaščenim lastnikom delnic NKBM d.d. na podlagi že izrečenih in neustavnih izrednih ukrepov na podlagi izpodbijane ureditve po ZBan-1, in na drugi strani banki in državi, ki namerava predmetno banko prodati daleč pod njeno knjigovodsko in realno vrednostjo, s čimer bodo posledično prizadete tudi javne finance in nacionalni interes.

Pobudniki so bili dolgoročni lastniki delnic NKBM d.d., saj jih v obdobju 2007-2013 niso prodali; prav dolgoročni vlagatelji pa so bili tudi želja države, kot sledi iz Povzetka prospekta za ponudbo delnic javnosti (Nova KBM, novembra 2007, točka 5.2.7). Razlastitev in izbris delnic, izvršena z Odločbo Banke Slovenije o izrednih ukrepih z dne 17. 12. 2013, predstavljata nezakonit odvzem premoženja, ki krši z Ustavo in z EKČP zajamčene človekove pravice in temeljne svoboščine. Poleg tega gre za ustavno nedopustno nelojalno konkurenco tujih pravnih oseb v primerjavi z domačimi. Postopek odvzema premoženja je bil povezan z vrsto dokazanih nezakonitih, neustavnih in goljufivih dejanj države. Zato pobudniki Ustavnemu sodišču predlagajo, da odloči o začasnem zadržanju prodaje NKBM do odločitve o pobudi pobudnikov.

Ustavno sodišče je 18. 12. 2013 zavrnilo predlog lastnikov podrejenih obveznic za začasno zadržanje izvrševanja členov novele Zakona o bančništvu (ZBan-1L), ki so omogočili izbris teh vrednostnih papirjev in razlastitev njihovih imetnikov. Takrat je bila v pripravi dokapitalizacija bank, ki bi jo začasna odredba zaustavila (to bi bilo sicer za delničarje bolje), Ustavno sodišče pa je odločalo na podlagi neutemeljenih groženj države in Banke Slovenije, da bi zadržanje izbrisa povzročilo stečaj največjih treh bank in kolaps celotnega finančnega sistema v Republiki Sloveniji. Pri podrejenih obveznicah gre za finančno obveznost banke z natančno določeno vrednostjo tako glavnice kot pripadajočih obresti, zato je kasnejše pošteno finančno nadomestilo možno.

Pri delnicah je drugače. Vrednost delnic niha, vendar so dolgoročno donosnejše od vezane vloge (depozita) v banki. Večina tujih delniških indeksov zdaj že presega predkrizno vrednost, slovenski pa je zaradi slabega gospodarjenja države in prisiljenih razprodaj še daleč od ravni, ki jih je dosegal v letih pred krizo. Zato pobudniki in vlagatelji tega predloga zahtevajo vračilo delnic v vrednosti vplačanih sredstev, zvišano za pripadajoče obresti in znižano za izplačane dividende. Če bo banka prodana, normalno zvišanje vrednosti delnic ne bo več mogoče, škodljive posledice pa ne bodo več popravljive, saj država delnic ne more več vrniti. In 'prodati'  (dejansko podariti) jo namerava za slabo tretjino (200 M€) knjigovodske vrednosti (ki je 30. 9. 2014 znašala 624 M€) ali desetino objektivno iztržljive vrednosti (1900 M€), kar je nacionalno škodljivo.

Že iz navedenega je razvidno, da bi s prodajo NKBM pred odločitvijo o njihovi pobudi za oceno ustavnosti ZBan-1, za katero pobudniki menijo, da je v celoti utemeljena, nastale nedvomno hujše in nesorazmerne posledice v primerjavi s koristmi, ki bodo na drugi strani nastale NKBM in bančnemu sistemu. Glede na javno dostopne podatke, kot že rečeno, namerava država banko NKBM prodati daleč pod njeno knjigovodsko vrednostjo, kar pomeni, da takšna prodaja banke v državni lasti tudi ni v interesu države in državljanov Republike Slovenije

Glede na navedeno so pobudniki prepričani, da jim bodo (tako kot ostalim bivšim imetnikom delnic NKBM), tudi ob upoštevanju neustreznega in ustavno neskladnega odškodninskega varstva po ZBan-1L, v primeru prodaje NKBM pred odločitvijo o njihovi pobudi in ostalih vloženih pobudah za oceno ustavnosti ZBan-1, nedvomno nastale nepopravljive škodljive posledice. Na drugi strani bo škoda, kot že rečeno, nastala tudi banki, ki bo prodana daleč pod njeno knjigovodsko vrednostjo. S tem pa bo neposredna škoda nastala tudi državi in državljanom Republike Slovenije


Sorodna sporočila VZMD:

VIDEO POSNETEK predstavitve dr. Kotnika na Komisiji za nadzor javnih financ v Državnem zboru RS, s pomembnejšimi replikami mag. Bratuškovi, g. Dragonji in dr. Jazbecu - Nedelja, 15.02.2015

DRŽAVNI ZBOR RS - za petek sklicana IZREDNA SEJA Komisije za nadzor javnih financ naposled znanilec ureditve slovenskih financ in bančništva?! »DELOVANJE BANKE SLOVENIJE v povezavi z dokapitalizacijo bank, izbrisom delnic in podrejenih obveznic« edina točka dnevnega reda VIDEO REPORTAŽA z današnje obravnave tožbe VZMD zoper NLB zaradi izbrisa - Sreda, 11.02.2015 

VIDEO REPORTAŽA s sobotnega shoda Proti razprodaji državnega premoženja, ob dodatnih utemeljitvah in opozorilih VZMD in Civilne iniciative »Izbrisani mali delničarji NKBM« - izhodišča in scenariji Banke Slovenije in DUTB prirejeni za razvrednotenje ter razprodajo slovenskih bank in podjetij?! - Ponedeljek, 09.02.2015

EU PARLAMENT in SVET - v VZMD zadovoljni s potekom in rezultati usklajevanja Predloga direktive o spodbujanju dolgoročnega sodelovanja delničarjev, a opozarjajo na popolnoma drugačno prakso ter katastrofalne posledice, z isto Direktivo povezanega, slovenskega predloga novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Četrtek, 05.02.2015

USTAVNO SODIŠČE - VZMD vložil še Predlog začasne odredbe za PREPOVED PRODAJE NKBM - preprečitev neposredne škode državi in državljanom - Sreda, 04.02.2015

VIDEO REPORTAŽA s tiskovne konference Skupnosti društev in gibanj »Državljani proti razprodaji«, z napovedjo javnega shoda ter nekaterimi opozorili VZMD, Sreda, 28.01.2015

Sodišče v tožbi razlaščenih zoper NLB z osupljivo razlago naložilo VZMD plačilo vrtoglave takse - kako daleč še s poskusi, da bi izčrpali opeharjene imetnike in njihovega zastopnika VZMD ter preprečili, da bi trdni pravni argumenti dobili pravičen epilog na sodiščih?!, Ponedeljek, 26.01.2015

Vse več lastnikov podrejenih obveznic išče pravico na sodiščih - Intervju si lahko ogledate od 2:48 dalje na http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-odmevi/174315990 - RTVslo.si, Petek, 23.01.2015 http://www.vzmd.si/images/izpis-racunov-za-racun-21-1-2015.pdf

Verbič odmevi

Javna tribuna NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO UPRAVLJANJE sinoči še v Mariboru - »Odkup najprej ponuditi državljanom ter vrniti zaupanje v varčevanje/investiranje na domačem kapitalskem trgu« izpostavlja Predsednik VZMD na tribuni, ob hkrati predani Strategiji upravljanja kapitalskih naložb Premieru RS s strani finančnega ministra - Četrtek, 22.01.2015

Okrožno sodišče v Celju - kljub preprekam pravočasno vložena pritožba zoper Sklep o izbrisu delnic in podrejenih obveznic Banke Celje - VZMD opozarja na nove laži in nezaslišana zavajanja Banke Slovenije ter vabi vse razlaščene, da se pridružijo postopkom - Sreda, 14.01.2015

VIDEO REPORTAŽA z odmevne javne tribune »NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO UPRAVLJANJE«, ob aktivni udeležbi predstavnikov VZMD - Torek, 13.01.2015

NKBM - Civilna iniciativa »Izbrisani mali delničarji« in VZMD nadaljujeta s prizadevanji za »državljanski« nakup banke - resna opozorila, ob vrsti spotikanj, sprenevedanj in preprek - Ponedeljek, 12.01.2015

»NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO UPRAVLJANJE« - na današnji javni tribuni aktivno tudi predstavniki in strokovni sodelavci VZMD - Sreda, 07.01.2015

BANKA SLOVENIJE - »ob letu osorej« z novo tajno odločbo nadaljuje uničevalno politiko, na podlagi vnaprej dogovorjenega »izračuna« negativnega kapitala še v Banki Celje - izbris vseh podrejenih obveznic tudi v šesti slovenski banki - Sreda, 17.12.2014

ODPRTO PISMO PREMIERU - Vlada RS naj razlaščenim imetnikom delnic in podrejenih obveznic omogoči prednostni nakup NKBM za (najvišjo ponujeno kupnino?!) 150 mio € - »Naša država uničuje domači kapital in moleduje za tujim, da bi iz nas napravila hlapce!« ob pobudi s priloženimi analizami opozarjata VZMD in Civilna iniciativa »Izbrisani mali delničarji NKBM« - Sreda, 19.11.2014

Ustanovitev Preiskovalne komisije Državnega zbora RS - pobuda VZMD in Civilne iniciative »Izbrisani mali delničarji NKBM« z analizo stresnih testov in dodatnimi dokazi o skrajno neenakopravni in škodljivi obravnavi Slovenije v EU - Ponedeljek, 17.11.2014

VZMD svari pred katastrofalnimi posledicami, ki jih prinaša predlog novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Ministrstvo za finance RS predlaga: ukinitev registrskih računov pri KDD, zamegljevanje lastniške strukture, znižanje pravne varnosti, oteženo udeležbo na skupščinah, dodatne finančne in socialne obremenitve, silovito zmanjšanje števila malih delničarjev in deleža domačega lastništva v slovenskih družbah ipd. - Petek, 07.11.2014

STRESNI TESTI - novi očitni dokazi o skrajno neenakopravni obravnavi slovenskih bank - so krivci v Bruslju ali Ljubljani in kakšni so njihovi motivi?! VZMD poziva BS in ECB k pojasnilom, zakaj le pri Sloveniji ostaja pri »statičnih« in skrajno pesimističnih predpostavkah, pri drugih državah in bankah v EU pa pristaja na uporabo svežih podatkov in »dinamično« vrednotenje ter celo omogoča izboljšanje kapitalske ustreznosti z diskontiranimi odkupi podrejenih obveznic, kar je sočasno Banki Celje strogo prepovedano - Torek, 04.11.2014

VARŠAVA - po sinočnji podelitvi nagrad drugi dan mednarodne konference »Warsaw Capital Market Summit 2014« ter pričetek konference Mednarodnega denarnega sklada in Narodne banke Poljske, ob aktivni udeležbi VZMD s programoma investo.si in invest-to.net - Petek, 24.10.2014

Skupinska tožba Portugalskega združenja vlagateljev ATM zoper državo, zaradi oškodovanja vlagateljev Banco Espirito Santo - VZMD ob polni podpori prizadevanjem sestrskega združenja opozarja na podobnosti ter poziva morebitne oškodovance iz Slovenije, da se pridružijo postopkom v okviru vse-evropske iniciative - Torek, 21.10.2014

Direktiva EU za izboljšanje korporativnega upravljanja družb - opozorila VZMD o oženju nekaterih pravic ter predlogi v postopkih oblikovanja Direktive - Ponedeljek, 13.10.2014

DRŽAVNI ZBOR RS - na nujni seji Odbora za finance sicer novi obrazi, s starimi, prekopiranimi utemeljitvami in praksami zoper zadržanje izvajanja sporne novele Zakona o bančništvu - VZMD v razpravi opozoril na nadaljevanje grobega zavajanja poslancev s strani istih, že inkriminiranih visokih predstavnikov Ministrstva za finance in Banke Slovenije - Četrtek, 02.10.2014

BANKA SLOVENIJE / NLB - nezaslišano zavajanje najuglednejših mednarodnih finančnih družb in vlagateljev - VZMD jih je, na podlagi neizpodbitnih dokazov, seznanil z nekaterimi prikrivanimi dejstvi, v želji po vzpostavitvi ustreznega nadzora, sankcioniranju odgovornih, ublažitvi posledic in ohranitvi preostanka kredibilnosti Republike Slovenije - Petek, 19.09.2014

ROP STOLETJA - alarmantni dokazi o protipravnem ravnanju Banke Slovenije in uprav petih podržavljenih bank se kopičijo, a nihče od pristojnih ne prične preiskave in pregona - VZMD ponovno poziva k dolžnemu ukrepanju, niza nove dokaze, vlaga kazenske ovadbe ter opozarja na unovčevanje zaslug za katastrofo in »nacionalno izdajstvo« nekaterih najvišjih funkcionarjev Republike Slovenije - Petek, 22.08.2014

KAZENSKA OVADBA NLB - VZMD včeraj vložil kazensko ovadbo proti družbi NLB d.d. in njeni upravi - utemeljen sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti; hkrati VZMD ostro opozarja na ostudno unovčevanje zaslug za katastrofo in »nacionalno izdajstvo« nekaterih najvišjih funkcionarjev Republike Slovenije - Četrtek, 14.08.2014

VZMD vložil novo tožbo zoper NLB - po razlastitvah s tajnimi odločbami, na podlagi tajne metodologije, zdaj še podlo izigravanje s tajnimi nadomestitvami sklepov sodišča! - Ponedeljek, 04.08.2014

BANKA SLOVENIJE, DUTB, VLADA RS - VZMD in Civilna iniciativa »Izbrisani mali delničarji Nove KBM« zahtevata vpogled v dokumentacijo, ki naj bi bila podlaga za roparsko razlastitev imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank ter je neposredno prizadela preko 500.000 državljanov - Četrtek, 10.07.2014

ODPRTO PISMO ODHAJAJOČI PREMIERKI IN POZIV POLITIČNIM STRANKAM - pred volitvami VZMD v imenu 500.000 razlaščenih vlagateljev poziva Predsednico Vlade RS k popravi krivic ter na politične stranke naslavlja konkretni vprašanji, za lažjo odločitev o podpori strankam in kandidatom za Državni zbor RS ter njegovo kvalitetnejšo sestavo, odločanja in slovensko stvarnost nasploh - Ponedeljek, 07.07.2014

BANKA SLOVENIJE - osupljiva izpoved nekdanjega Guvernerja in prvega nadzornika NLB, dr. Arharja, z razkritjem srhljivih nepravilnosti in ravnanj ob izbrisu delnic in obveznic v slovenskih bankah ter lažne obljube Guvernerja, dr. Jazbeca - poziv VZMD pristojnim organom in institucijam k dolžnemu ukrepanju - Sreda, 18.06.2014

VIDEO POSNETEK današnje novinarske konference VZMD o ravnokar vloženi prvi oz. edini Pobudi za presojo ustavnosti novele Zakona o bančništvu za zaščito pravic tudi 100.000 razlaščenih delničarjev slovenskih bank - povabilo k pridružitvi postopkom pred Ustavnim sodiščem RS zoper škandalozne razlastitve s preprosto ODDAJO POOBLASTILA - Četrtek, 29.05.2014

NEW YORK, TEL AVIV - predstavitev aktivnosti VZMD na mednarodni konferenci v ZDA ter skorajšnji konferenci v Izraelu, ob obisku slovenskega Ministra za izobraževanje, znanost in šport - Ponedeljek, 19.05.2014

NEW YORK - Predsednik VZMD danes kot vabljeni govorec na Letni konferenci Mednarodne mreže pravnih pisarn (IFLN), zastopnikov investitorjev z vsega sveta - po uspešni gospodarski delegaciji v Iranu tokrat v svetovnem finančnem centru z uglednimi mednarodnimi pravniki in predstavniki vplivnih pisarn tudi o škandaloznem izbrisu imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank, kot sila zaskrbljujočem primeru in znanilcu za EU in širše - Torek, 13.05.2014

PARIZ OECD FORUM 2014 - današnji odstop Alenke Bratušek odmeval tudi v Parizu, kjer je Premierka RS so-otvorila ugledni OECD Forum s poudarkom »Slovenia is on the right track again« - na paradoksalno izjavo je ob aktivni udeležbi na Forumu opozoril Predsednik VZMD, ki se zvečer vrača v evrovizijski Kopenhagen - jutri VABLJENI NA SLOVENSKI POSLOVNI DAN NA DANSKEM - Ponedeljek, 05.05.2014

Avstrija ne bo razlastila imetnikov obveznic državno dokapitaliziranih bank, Slovenija jih je že - "zasluga" evropske ali domače politike?! Minister za finance RS naj prevzame odgovornost za lažna zagotovila ali pa predoči dokumente - Guverner BS jih noče, kljub javnemu zagotovilu! Razlastitve v sistemskih bankah v nobeni drugi državi EU - samo za Slovenijo?! - Sreda, 23.04.2014

BANKA SLOVENIJE - teden dni od javnega poziva Guvernerju BS, naj drži besedo in z dokumenti podpre svoje trditve v Državnem svetu RS - v VZMD še vedno čakajo na dokumentacijo o domnevnih(?!) zahtevah za in zoper razlastitve v slovenskih bankah - Četrtek, 17.04.2014

JAVNI POZIV Guvernerju BANKE SLOVENIJE, naj drži besedo in z dokumenti podpre svoje trditve v Državnem svetu RS, o zahtevah za in zoper razlastitve v slovenskih bankah - posnetek VZMD.tv in investo.tv - Četrtek, 10.04.2014

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA z včerajšnjega posveta v Državnem svetu RS o »Strategiji razvoja slovenskega bančništva« - dr. Arhar, dr. Čufer, dr. Glavič, dr. Jazbec idr. tudi o škandalozni razlastitvi 100.000 imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank - Torek, 25.03.2014

EVROPSKA KOMISIJA - opozorilo Barrosu o neenakopravni obravnavi Slovenije ter ogrožanju finančne, gospodarske in družbene stabilnosti, ob škandalozni razlastitvi imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank - pismo Civilne iniciative in Sekcije NKBM pri VZMD Predsedniku Evropske komisije kmalu predstavljeno tudi v Evropskem parlamentu - Sreda, 19.03.2014

DRŽAVNI SVET RS - posvet »Strategija razvoja slovenskega bančništva« z Ministrom za finance, Guvernerjem Banke Slovenije in predstavnikom Sekcije NKBM pri VZMD tudi o škandalozni razlastitvi preko 100.000 imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank - VABILO K UDELEŽBI - Torek, 18.03.2014

ŠKANDALOZNO NORČEVANJE - BANKA SLOVENIJE Odločbe o razlastitvah z izbrisom delnic in podrejenih obveznic "razkrila" tako, da je skrila večino vsebine in potrebnih utemeljitev, in še to neposredno po izteku pomembnih pritožbenih rokov - Odločbe so bile izdane tik pred odločanjem Ustavnega sodišča RS o pobudi VZMD za zadržanje izbrisa! - Četrtek, 23.01.2014

RAZLASTITEV - VZMD vložil še tri tožbe, tokrat neposredno proti bankam, zaradi ugotovitve ničnosti vpisa prenehanja podrejenih obveznic in delnic(!) v sodni register - nadaljevanje uporabe vseh pravnih sredstev za zaščito razlaščenih imetnikov, podpisnikov Sporazuma in pooblastila odvetniški pisarni - Ponedeljek, 20.01.2014

Proti Banki Slovenije VZMD včeraj vložil tri tožbe na Upravno sodišče, zaradi izbrisa podrejenih obveznic NLB, Factor banke in Probanke - Banka Slovenije razlaščencem ne dovoli niti vpogleda v odločbe o njihovem izbrisu(!) - poziv k spoštovanju pravnih norm in temeljnih demokratičnih načel - Petek, 03.01.2014

Tudi Varuh človekovih pravic RS vložil Zahtevo za oceno ustavnosti novele Zakona o bančništvu, s katero je bilo v sredo razlaščenih preko 100.000 imetnikov delnic in podrejenih obveznic največjih treh slovenskih bankah - Petek, 20.12.2013

USTAVNO SODIŠČE danes priznalo pravni interes 290 pobudnikov ocene ustavnosti Zakona o bančništvu ter uvrstilo Pobudi VZMD v absolutno prednostno obravnavo, zadržanje zakona pa spričo grobih zavajanj Vlade RS in Banke Slovenije žal zavrnilo - tako sočasno že poteka izbris delnic in podrejenih obveznic 100.000 imetnikov v največjih treh slovenskih bankah, njihove uprave pa svojim vlagateljem oz. upnikom ne zmorejo izraziti niti obžalovanja, prej nasprotno!- Sreda, 18.12.2013

USTAVNO SODIŠČE - pred jutrišnjo sejo vložena še Dopolnitev pobude za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu, s katero VZMD argumentirano zavrača sprenevedanje in zavajajoče Mnenje Vlade RS; pobudam pa se je pridružila še Zahteva Državnega sveta RS za oceno ustavnosti - Torek, 17.12.2013

Vložena še druga pobuda VZMD za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu na Ustavno sodišče RS - PONOVNO VABILO K PRISTOPU K SPORAZUMU - Sreda, 11.12.2013

VIDEO POSNETEK s poudarki današnje novinarske konference VZMD, po včerajšnji vložitvi pobude za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu na Ustavno sodišče RS - Četrtek, 05.12.2013

UPOR ZOPER RAZLASTITEV IMETNIKOV OBVEZNIC - danes je VZMD vse imetnike podrejenih in hibridnih obveznic slovenskih bank s pismom povabil k podpisu pooblastila odvetniški družbi in sporazuma o ukrepih za zadržanje oz. razveljavitev sporne novele Zakona o bančništvu - Torek, 12.11.2013

»TROJKA« ŽE V SLOVENIJI ?! - retroaktivni radikalni posegi v pravice imetnikov obveznic slovenskih bank lahko resno omajejo zaupanje ter stabilnost finančnega sistema - opozorila VZMD ob sprejetju alarmantne novele Zakona o bančništvu - Ponedeljek, 14.10.2013

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o tednu konferenc MOSKVA-DUNAJ-CAPETOWN,ob aktivni udeležbi mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD, podpisom memoranduma z Rusko federacijo investitorjev ter zaščiti pravic slovenskih in evropskih obvezničarjev na dunajski »The Financial Repression of Savers and Investors« - Četrtek, 24.10.2013

NKBM = BANKIA - množične demonstracije pred CENTRALNO BANKO ŠPANIJE (CBŠ) zaradi državne prevare 350.000 delničarjev, zastopa jih odvetniška družba, s katero danes v okviru mednarodne iniciative na CBŠ tudi VZMD - Četrtek, 26.09.2013

BRUSELJ - odziv in opozorilo Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev v zvezi z razpravo Evropske komisije o delovanju Evropskega sistema finančnega nadzora - Sreda, 21.08.2013

BRUSELJ - odziv Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev na Zeleno knjigo o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva - Četrtek, 11.07.2013

VIDEO REPORTAŽA z današnje pomembne skupščine Nova KBM ter EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave neposredno po skupščini - Ponedeljek, 10.06.2013

SVETOVNA BANKA - Predsednik VZMD, kot predstavnik EuroFinUse, prvi govorec rednega dela mednarodne konference o reformi revidiranja ter pomenu revizijskih komisij - Četrtek, 06.06.2013

NKBM - jutri Uprava na srečanju z delničarji o stanju in prihodnosti banke - zdaj možnost prijave tudi neposredno na dogodku, zato VZMD ponovno poziva delničarje k udeležbi - Ponedeljek, 03.06.2013

NKBM - Uprava na srečanju z delničarji o stanju in prihodnosti banke - v VZMD pozdravljajo odločitev, ki sledi njihovim pobudam, ter pozivajo delničarje k pravočasni prijavi na srečanje (do 30. 5. 2013) - Četrtek, 23.05.2013

BANKA SLOVENIJE, ABANKA - VZMD s tožbo zoper vzpostavljanje škandalozne prakse dokapitalizacij in grobih oškodovanj delničarjev ter prevzemu Abanke pri vsega 4 % knjigovodske vrednosti, kar po diktatu Banke Slovenije - Sreda, 08.05.2013

VIDEO REPORTAŽA in VIDEO REPORT - ekskluzivno iz EVROPSKEGA PARLAMENTA, mednarodne konference EuroFinUse ter volilne skupščine, razglasitve novega Predsednika in Odbora direktorjev te vplivne evropske asociacije, kamor je ponovno izvoljen tudi predstavnik - Torek, 09.04.2013

BRUSELJ - Slovenija z VZMD ponovno izvoljena v vrh Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev - intenzivne mednarodne aktivnosti se danes nadaljujejo s konferenco v Evropskem parlamentu - Torek, 26.03.2013

BRUSELJ - iskanje najnevarnejšega finančnega produkta po pozivu poslanca Parlamenta EU Svena Giegolda in Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev - Ponedeljek, 21.01.2013

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o stališčih OECD in Vlade RS do aktualne problematike, privatizacije ter umika države iz gospodarstva - prizadevanja VZMD za javne prodaje nekaterih državnih deležev, z možnostjo ustrezne participacije državljanov v kontekstu reform in oživitve kapitalskega trga - Četrtek, 13.12.2012

EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave NKBM po današnji prodaji Zavarovalnice Maribor in reportaža s skupščine - Torek, 11.12.2012

OECD - nov Ekonomski pregled za Slovenijo - po današnjem obisku Misije OECD v pripravo ponovno vključena tudi stališča in predlogi VZMD - Sreda, 10.10.2012

STRATEŠKI FORUM BLED - EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA s poudarki iz ostrega govora Generalnega sekretarja OECD ob poslovnem kosilu, kjer je bil predstavljen tudi skorajšnji mednarodni investitorski sejem s konferenco v organizaciji VZMD in programa investo.si - investo Expo - Torek, 04.09.2012

Stališča in predlogi VZMD do novele Zakona o prevzemih (ZPre-1C) in Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), vloženih v Državni zbor po nujnem postopku - tvorna srečanja s poslanskimi skupinami - Torek, 07.02.2012

PREVZEMNA ZAKONODAJA - o predlogu nujnih sprememb iz VZMD kritično in konstruktivno - konkretna pobuda Državnemu zboru in parlamentarnim političnim strankam, z analizo primerov neposredne prakse. Je le napočil čas za ureditev področja ter odpravo prenekaterih dokazano škodljivih pravnih okvirov?! - Petek, 13.01.2012

VIDEO REPORTAŽA - kritičen razmislek o družbeno-ekonomski stvarnosti in možnih alternativah - VZMD ob predlogih institucij in etabliranih skupin pozoren tudi do marginaliziranih glasov - Utrinki izpred »okupirane« Ljubljanske borze in sporočilo tamkaj zbranih iniciativ »BOJ ZA« - Ponedeljek, 28.11.2011

Stališča in poudarki VZMD predstavljeni tudi na sinočnjem odprtem forumu SDS; razdeljen dopolnjen predlog VZMD za spremembe Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o prevzemih - Četrtek, 10.11.2011

Ob 50-letnici OECD v Parizu uspešno tudi VZMD, skupaj s slovenskim, evropskim in svetovnim vrhom; danes pa na skupščini ABANKE ter 28. finančno-borzni konferenci v Bernardinu - Četrtek, 26.05.2011

Ob 50-letnici OECD v Parizu se je predsednik VZMD danes med drugim srečal s Predsednikom Evropske komisije, Generalnim sekretarjem OECD in Predsednikom Republike Slovenije - Torek, 24.05.2011

OECD v Ekonomskem pregledu za Slovenijo 2011 (poglavje o tujih investicijah in upravljanju podjetij) izpostavlja zaščito pravic malih delničarjev ter prioritete, skladne z opozorili in prizadevanji VZMD - Ponedeljek, 21.02.2011

ATVP - VZMD prejel odgovor o spremembah prevzemne zakonodaje (ZPre-1) in pozdravlja stališče Sveta ATVP ter interpretacijo ZPre-1 glede na namen zaščite malih d - Četrtek, 04.03.2010

Vprašanja ATVP - prevzemna zakonodaja in sistematično oškodovanje delničarjev - Torek, 23.02.2010

ATVP - resna zaskrbljenost in opozorila VZMD; Predlog sprememb ZTFI posredovan Vladi RS - Torek, 01.12.2009

ATVP - predlog sprememb Zakona o trgu finančnih instrumentov VZMD PODPIRA in PREDLAGA DODATNI DOPOLNILI - Četrtek, 26.11.2009

»Slovenia should try harder« - VZMD na Konferenci ob predstavitvi poročila OECD - Sreda, 01.07.2009

Pismo ministru Lahovniku o nezakonitosti in zlorabah »neurejenih« delniških knjig - Sreda, 27.05.2009

Minister Lahovnik zagotovil pomembne spremembe vladnega predloga novele ZGD na jutrišnji seji Odbora - Četrtek, 07.05.2009

VZMD ministru poslal predlog sprememb in dopolnitev k noveli ZGD-1C - Torek, 03.02.2009

OECD načela upravljanja družb - poročilo VZMD TV z razprave na GZS - Sreda, 21.01.2009

Misija OECD prisluhnila kritičnim stališčem in predlogom VZMD - Četrtek, 15.01.2009

Sedež VZMD obiskal vodja Sektorja za pravo družb pri MZG - Torek, 13.01.2009

Obisk Misije OECD pri VZMD v okviru pristopnih dejavnosti Slovenije - Ponedeljek, 12.01.2009

Ostra, izjemno pomembna opozorila in amandmaji VZMD pred spremembo gospodarske zakonodaje - Petek, 30.05.2008

Z ministrom Vizjakom o spremembah zakonodaje in investo.si - Torek, 25.03.2008

Soglasni Gospodarski odbor DZ RS: VZMD naj sodeluje pri pripravi sprememb zakonodaje! - Četrtek, 17.01.2008

Objavljen Predlog Zakona o prevzemih (ZPre-1) - Sreda, 22.03.2006

Nov Zakon o prevzemih (ZPre-1) - Četrtek, 16.03.2006

Predstavnica VZMD pri pripravi Zpre-1 - Sreda, 09.02.2005


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 55 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items