Novela ZTFI opozorilo in apel pred spremembo255 clena

Danes je Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, na vodstvo Državnega zbora RS, predsednike parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin naslovil pismo z argumentiranimi opozorili in apelom, spričo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-G), kot ga je Vlada RS sprejela na svoji zadnji seji, dne 05.01.2017, ter ga poslala v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku. Pri tem je Vlada RS, v spremljajoči izjavi za javnost sporočila, da naj bi med osnovnimi cilji novele bila tudi »odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in nedoslednosti veljavnega zakona o trgu finančnih instrumentov«.

V VZMD ob tem zgroženo ugotavljajo, da »Vlada RS tisoče in tisoče malih delničarjev očitno dojema samo še kot »pomanjkljivost in nedoslednost« na trgu finančnih instrumentov. S predlagano novelo se je namreč Vlada RS namenila, da preostale male delničarje, ki so se na trgu finančnih instrumentov - po eksodusu, ki ga je sprožilo nenadzorovano in nerazumljivo ukinjanje registrskih računov - ohranili samo še s pomočjo »Delniške OPORE« v organizaciji VZMD, dokončno zatre.«

Zato iz VZMD na naslovnike apelirajo, da se pritlehni in ozko-interesno motivirani gonji »finančne industrije« in Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ki je krenila zoper tisoče malih delničarjev z zlorabo sredstev zakonodajnega postopka, ne pridružijo ter ostanejo zvesti načelom, ki so jih vodila tudi pri sprejemu najvišjih dopustnih zneskov nadomestil, ki jih sme malim vlagateljem zaračunavati finančna industrija, ter pri sprejemu avtentične razlage, ki je takšno jasno voljo in odločitev nedavno ponovno potrdila.
 
Hkrati se v VZMD zaskrbljeno sprašujejo: »Ali bo ATVP v nadaljevanju predlagala kar zakonsko dikcijo, naj se VZMD in vsem, ki z VZMD sodelujejo, prepove uporaba zakonskih možnosti, ki jih imajo na voljo vsi drugi?! Kako daleč sta pri asistiranju tovrstnemu obračunavanju ter onemogočanju obče-koristnega poslanstva pripravljena iti Vlada RS in Državni zbor RS?!«
 
Kot v pismu navaja Predsednik VZMD, je dvanajstletno zavzemanje VZMD za male delničarje in vlagatelje, njihove pravice in interese, ravno tako pa za širše družbene interese in interese delniških družb, da male delničarje ohranijo v svoji lastniški strukturi, splošno znano. V postopku ukinjanja registrskih računov ter noveliranja Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP) so se ta prizadevanja odrazila tudi v podaljšanem roku prenosa za fizične osebe, v ukinitvi stroškov sodnega depozita za tiste za najnižjimi vrednostmi portfeljev, v omejitvi višine nadomestil, ki jo finančni posredniki lahko zaračunavajo svojim strankam, ter predvsem v dolgoročno najugodnejši možnosti obstanka na trgu, s pomočjo »Delniške OPORE« v organizaciji VZMD.

Ideja Delniške OPORE temelji na uporabi fiduciarnega računa vrednostnih papirjev (torej zbirnega imetništva vrednostnih papirjev), ki ga je Republika Slovenija uvedla šele z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) v letu 2006, da bi tovrstni način imetništva omogočila velikim tujim finančnim posrednikom. V resnici je bila ideja Delniške OPORE še veliko bolj samoomejena, kot so fiduciarni računi tujih finančnih posrednikov, saj imetništvo delnic v okviru fiduciarnega računa tujega finančnega posrednika omogoča izvedbo transakcij in prikrito spreminjanje lastništva, medtem ko shema Delniške OPORE ničesar od tega ne omogoča - temveč v primeru transakcij zahteva predhodni prenos vrednostnih papirjev na ločen trgovalni račun imetnika).

Kljub temu, da je VZMD imetnik fiduciarnega denarnega računa in s tem v zvezi tudi opravlja skrbniške storitve za svoje stranke, je ATVP v prvi polovici leta 2015, ko je VZMD želel odpreti tudi fiduciarni račun vrednostnih papirjev, napela vse sile, da je odprtje takšnega računa preprečila. To je storila kljub jasni dikciji četrtega odstavka 255. člena ZTFI, ki možnost fiduciarnega računa predvideva za vse osebe, ki opravljajo skrbniške storitve v okviru svoje redne dejavnosti ali poklica.

To je bil po besedah mag. Verbiča prvi tozadevni udarec ATVP, na kar so se v VZMD odzvali z rešitvijo, ki je sicer shemo Delniške OPORE nujno nekoliko podražila, a je vseeno omogočala njeno vzpostavitev: šlo je za pritegnitev uglednega odvetnika, kateremu ATVP odprtja fiduciarnega računa vrednostnih papirjev ni mogla odreči. Na to možnost se je »finančna industrija« - na čelu z ATVP - odzvala tako, da je predlagala spremembo četrtega odstavka 255. člena ZTFI. V skladu s predlagano spremembo naj bi se možnost fiduciarnega računa vrednostnih papirjev omejila samo na osebe, ki opravljajo skrbniško dejavnost v okviru svoje redne dejavnosti ali poklica, pri čemer vodenje vrednostnih papirjev na fiduciarnem računu ne sme predstavljati razloga, zaradi katerega sta ta oseba in stranka v pravnem razmerju. Vrednostne papirje bi torej lahko na fiduciarnem računu vodil samo tisti, ki zaradi tega ne bi bil v pravnem razmerju s stranko!

To je bil drugi udarec ATVP. A ta udarec je bil po navedbah Predsednika VZMD merjen še zelo nenatančno, saj »pogoja, da s stranko ne smeš biti v razmerju glede tega, kar zanjo počneš, ne more izpolniti nihče. ATVP je bila torej pripravljena onemogočiti vse, vključno s tujimi finančnimi posredniki, samo če bi s tem onemogočila tudi Delniško OPORO

Številni protesti so očitno zalegli in tako je ATVP poskusila v tretje. Sedaj je Ministrstvo za finance RS in tudi Vlado RS - kot vse kaže - prepričala s predlogom, da odvetniki in notarji vodenja vrednostnih papirjev na fiduciarnem računu ne smejo ponuditi kot samostojno storitev. Pri tem se šteje, da gre s strani odvetnika ali notarja za samostojno ponujanje vodenja fiduciarnega računa kot samostojno storitev, če njegove stranke pozivajo imetnike nematerializiranih vrednostnih papirjev, da naj svoje nematerializirane vrednostne papirje prenesejo na ta račun.

To je tretji tozadevni udarec ATVP, ki pa od predhodnega ni nič bolj luciden. Vprašanje odvetnikovega ali notarjevega ponujanja vodenja fiduciarnih računov kot samostojne storitve namreč ni odvisno od ravnanja odvetnika ali notarja, temveč od ravnanja njegovih strank, kar je oksimoron.

»Ali bo ATVP v četrto predlagala kar dikcijo, naj se VZMD in vsem, ki z VZMD sodelujejo, prepove uporaba zakonskih možnosti, ki jih imajo na voljo vsi drugi?! Kako daleč sta pri asistiranju tovrstnemu obračunavanju ter onemogočanju obče-koristnega poslanstva pripravljena iti Vlada RS in Državni zbor RS,« se v pismu sprašuje Predsednik VZMD in nadaljuje:

»S kakšnim razlogom je potrebno slediti in ustreči partikularnim interesom ATVP, ki se je v preteklem letu jasno pozicionirala kot zaščitnik finančne industrije, vplivnih in kapitalsko močnih udeležencev na finančnem trgu, iz plačil katerih se financira in ki svojo vlogo očitno vidi samo še kot gorjača nad manjšimi imetniki, ki si »domišljajo«, da zanje veljajo enaka pravila kot za velike? Je v dobrem mesecu dni res mogoče pozabiti na škandalozne nastope predstavnikov ATVP in Ministrstva za finance RS v Državnem zboru RS, ko so se ti zavzemali za višja nadomestila finančne industrije in proti sprejemu avtentične razlage 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1)? Je res mogoče spregledati, kako ti isti predstavniki še danes ne poskrbijo za uporabo ZNVP-1, ki bo skladna s sprejeto avtentično razlago, pri vseh borznoposredniških družbah?! Je res mogoče slepo slediti predlogom tistih, ki so pri vprašanju zaščite malih vlagateljev katastrofalno odpovedali (če se spomnimo samo milijonske luknje v Moji delnici d.d. preteklo leto)?«

Kako bo nekaj stotin delničarjev - ki so potem, ko jih je država izneverila z (nikoli povsem prepričljivo) odločitvijo o ukinitvi registrskih računov pri KDD, svoj obstoj na trgu našli pod okriljem veljavne zakonodaje v Delniški OPORI - sprejelo dejstvo, da namerava država ponovno spremeniti zakon, zato da bi jim onemogočila tudi to možnost, se še sprašujejo v VZMD.

 


Sorodna sporočila VZMD:

Opozorilo javnosti zoper Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP), kot jo vodi mag. Miloš Čas, in pred spreminjanjem zakonodaje izključno za ukinitev Delniške OPORE pri VZMD ter možnosti ohranjanja naložb malih vlagateljev - Četrtek, 22.12.2016

UKINITEV RAČUNOV KDD - Predsednik VZMD s pojasnili za male delničarje ponovno gost oddaje Dobro jutro RTV Slovenija - Torek, 06.12.2016

ATVP - odziv VZMD na nenehne neresnične trditve o »Delniški OPORI«, ob ogorčenju nad napadi na temeljne elemente ustavne ureditve RS - Ponedeljek, 05.12.2016

DelniškaOPORA.si - nov portal za ustreznejšo obveščenost delničarjev z registrskimi računi pri KDD - Ponedeljek, 28.11.2016

NAROBE SVET - v VZMD šokirani nad zapisi nekaterih medijev, da mali delničarji nasprotujejo omejitvam stroškov trgovalnih računov pri borzno-posredniških hišah - Petek, 25.11.2016

DRŽAVNI ZBOR - avtentična razlaga Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih le prinesla omejitev stroškov trgovalnih računov ter norčevanja in odiranja malih delničarjev - ti imajo zdaj možnost terjati vračilo preplačanih stroškov! - Torek, 22.11.2016

VIDEO INTERVJU - Predsednik VZMD o sanaciji bančnega sistema in razlastitvah v slovenskih bankah, ukinjanju registrskih računov 200.000 državljanov ter številnih pritiskih na Združenje - Ponedeljek, 21.11.2016

DRŽAVNI ZBOR RS - Predsednik dr. Brglez sprejel mag. Verbiča, prisluhnil predlogom in stališčem VZMD ter izrazil pripravljenost za konstruktivno reševanje odprtih vprašanj v kontekstu nedavne odločitve Ustavnega sodišča RS - Četrtek, 10.11.2016

VIDEO PREDSTAVITEV Delniške OPORE ob uvedbi še ugodnejših nadomestil - ohranite svoje delnice za le 9 € letno! - Ponedeljek, 17.10.2016

REGISTRSKI RAČUNI - VZMD podpira pobudo Zveze potrošnikov Slovenije Državnemu zboru RS za avtentično razlago ZNVP-1 - Petek, 07.10.2016

BRUSELJ - na zasedanju Evropske federacije investitorjev izjemno zanimanje za novosti o razlastitvah v slovenskih bankah, pobudi VZMD za vzpostavitev evropskega ekonomskega ombudsmana in Delniško OPORO - Torek, 27.09.2016

BRUSELJ - Delniška OPORA deležna izjemnega zanimanja na zasedanju Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev - Ponedeljek, 26.09.2016

VIDEO z novinarske konference VZMD o »Delniški OPORI« - učinkoviti in najugodnejši rešitvi ob ukinjanju registrskih računov 240.000 malim delničarjem - Torek, 20.09.2016

PARIZ - na današnji seji European Securities and Market Authority (ESMA) mag. Verbič tudi o pobudi VZMD za vzpostavitev instituta Evropskega ekonomskega Ombudsmana ter spornih ravnanjih slovenskega regulatorja ATVP - Sreda, 14.09.2016

VZMD s konkretnim predlogom spremembe člena nad nova podržavljanja, kot jih predvideva nova novela Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Ponedeljek, 12.09.2016

NOVO NEDOMIŠLJENO PODRŽAVLJENJE - nova novela ZNVP prinaša še enega državnega upravljavca, dodatno »posilstvo« Zakona o prevzemih in neenakopravno obravnavo vseh preostalih delničarjev v RS - VZMD: opuščene delnice naj pripadejo izdajateljem - Ponedeljek, 22.08.2016

POZIV K TAKOJŠNJEMU UKREPANJU ob alarmantnem oglaševanju finančnih posrednikov ter škodljivih učinkih ukinjanja registrskih računov, z grožnjo izginotja 200.000 malih vlagateljev - katastrofalne posledice tudi za izdajatelje (delniške družbe) in celoten k - Torek, 05.04.2016

European Securities and Markets Authority - Predsednik VZMD imenovan v delovno skupino Stalnega odbora za korporativne finance - Četrtek, 04.02.2016

DRŽAVNI ZBOR - še preko 260.000 slovenskih malih delničarjev ob letu osorej izbrisanih, brez registrskih računov oz. kaznovanih s sodnimi taksami za avtomatično sodno položitev njihovih delnic - VZMD vztraja z ostrim nasprotovanjem takšni noveli Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih! - Sreda, 02.09.2015

ATVP - ne-odgovor na konkretna vprašanja VZMD o vlogi ter uresničevanju pristojnosti in odgovornosti regulatorja, ob enormnih oškodovanjih davkoplačevalcev in vlagateljev v slovenske banke ter sistematičnem uničevanju domačega kapitalskega trga - Ponedeljek, 04.05.2015

EU PARLAMENT in SVET - v VZMD zadovoljni s potekom in rezultati usklajevanja Predloga direktive o spodbujanju dolgoročnega sodelovanja delničarjev, a opozarjajo na popolnoma drugačno prakso ter katastrofalne posledice, z isto Direktivo povezanega, slovenskega predloga novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Četrtek, 05.02.2015

VZMD svari pred katastrofalnimi posledicami, ki jih prinaša predlog novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Ministrstvo za finance RS predlaga: ukinitev registrskih računov pri KDD, zamegljevanje lastniške strukture, znižanje pravne varnosti, oteženo udeležbo na skupščinah, dodatne finančne in socialne obremenitve, silovito zmanjšanje števila malih delničarjev in deleža domačega lastništva v slovenskih družbah ipd. - Petek, 07.11.2014

Direktiva EU za izboljšanje korporativnega upravljanja družb - opozorila VZMD o oženju nekaterih pravic ter predlogi v postopkih oblikovanja Direktive - Ponedeljek, 13.10.2014


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items