20170612 121824Pred slabo uro se je zaključila triurna  skupščina Hranilnice LON, d.d., kjer je bilo prisotnega 71,88% kapitala z glasovalno pravico. Skupščine se je udeležilo preko 70 delničarjev, med njimi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je zastopal tudi delničarje vključene v Delniško OPORO. Obširna razprava je potekala že ob predstavitvi Letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2016 ter ob poročilu uprave in nadzornega sveta o njunem delu. Številni delničarji so izrazili nezadovoljstvo nad delom uprave ter nad nizko tržno vrednostjo delnice, ki ne dosega višine iz zadnje, trinajste dokapitalizacije.

Ob tem so nekateri delničarji pozvali upravo družbe, naj jim omogoči izstop iz družbe po pošteni ceni, če že ne prejemajo nikakršnih dividend ter opozorili na ponudbo za odkup v višini 40,00 € na delnico, s strani borzno posredniške družbe Ilirika. Pri tem so omenjali tudi možnost, da morda kdo tihoma skuša prevzemati družbo. Delničarji so omenjali še njihovo oškodovanje pri zadnji dokapitalizaciji, na kar je predsednik uprave Hranilnice Lon odgovoril, da je bila 13. dokapitalizacija edina zakonita v vsej zgodovini družbe. Pri tem se jim poraja vprašanje, kako je Uprava družbe ukrepala s tem v zvezi - glede na vse prejšnje dokapitalizacije, v kolikor so te res bile nezakonite.

Družba sicer za leto 2016 izkazuje bilančni dobiček v višini 19.422,99 € in ponovno ne bo izplačevala dividend. Številni delničarji so pozvali Nadzorni svet k razrešitvi obeh članov Uprave družbe zaradi slabih poslovnih rezultatov v zadnjih letih. Ob tem Uprava družbe ni prejela razrešnice za preteklo leto, proti je glasovalo kar 76,93% delnic z glasovalno pravico. Med tem pa je Nadzorni svet prejel razrešnico, saj je proti glasovalo 10,71% delnic z glasovano pravico.

Dnevni red današnje skupščine je predvidel tudi  glasovanje o spremembi 1.225 prednostnih delnic v navadne delnice. Imetniki prednostnih delnic so v ločenem odločanju zavrnili predlog Uprave o spremembi prednostnih delnic v navadne. Z ohranitvijo prednostnih delnic ni bila mogoča niti predvidena sprememba statuta družbe, zato sta Predsednik Uprave, dr. Jaka Vadnjal, in član Uprave, Bojan Mandič - sicer oba tudi imetnika prednostnih delnic - podala nasprotni predlog, ki bi omogočal sprejetje sprememb statuta družbe, kljub nasprotovanju obstoječih imetnikov prednostnih delnic. Predlagani nasprotni predlog ni bil v celoti izglasovan.

Nasprotni predlog obeh članov uprave je predvideval možnost izključitve prednostne pravice obstoječih delničarjev v primeru povečanja osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala. Takšnemu predlogu je nasprotoval tudi mag. Verbič, ki je ob tem opozoril na možnost prihodnje dokapitalizacije družbe s strani novega lastnika ter posledično njen prevzem. Ob tem je bil predlagan nov nasprotni predlog s strani delničarja Stanislava Erzarja, ki je bil potrjen, tako da prednostna pravica obstoječih delničarjev ni izključena. Delničarji so prav tako zavrnili, v prvem nasprotnem predlogu predlagano, enotno glasovanje imetnikov navadnih in prednostnih delnic, tako da bo tudi na prihodnjih skupščinah glasovanje potekalo ločeno. Skupščina pa je odpravila omejitev glasovalne pravice na največ 10% v osnovnem kapitalu zastopanih glasov, čemur je nasprotoval delničar Stanislav Erzar, ki je ob tem napovedal tudi izpodbojno tožbo. Delničarji so prav tako zavrnili (proti 58,74%) spremembo družbe iz hranilnice v banko. 


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items