VZMD je 20. 5. 2010 vložil nasprotna predloga k Predlogom sklepov 2. in 3. točke dnevnega reda današnje 15. skupščine družbe Krka, tovarna zdravil, d.d., sklicane 13. 5. 2010 in sicer za 17. 6. 2010. Z nasprotnim predlogom k Predlogu sklepa 2.2. VZMD predlaga, da se od Bilančnega dobička za leto 2009, v višini 161.749.148,26 EUR, za dividende nameni 50.699.250,00 EUR oziroma 1,50 EUR, namesto predlaganih 1,10 EUR bruto na delnico. Glede na gospodarske razmere k opaznejšemu zvišanju dividend VZMD tudi sicer utemeljeno poziva upravljavce in predstavnike gospodarskih družb v Republiki Sloveniji, ki so v sorodnih okoliščinah zmožne slediti in presegati začrtane dividendne politike ter višine izplačanih dividend v preteklih letih. Z nasprotnim predlogom k Predlogu sklepa 3. pa VZMD predlaga, da se »za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za dobo 5 let izvolijo: prof. dr. Julijana Kristl, mag. Jože Lenič, Vincenc Manček, Mojca Osolnik Videmšek, Alenka Podbevšek in doc. dr. Sergeja Slapničar.« Tako VZMD s svojim nasprotnim predlogom nadomešča le enega od predlaganih kandidatov in sicer kandidata Matjaža Rakovca s kandidatko Alenko Podbevšek. »V želji po optimalni sestavi nadzornega sveta ene najpomembnejših družb v Republiki Sloveniji, nikakor ne moremo mimo dejstva, da v tem času kandidat Matjaž Rakovec zaseda številna zahtevna in odgovorna mesta, med drugimi: predsednika uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, predsednika odbora direktorjev Lovćen Osiguranje, a. d., Podgorica, Črna gora, predsednika nadzornega odbora v Triglav BH Osiguranje d.d., člana Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije in predsednika nadzornega sveta združenja Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti pri Gospodarskem interesnem združenju, Ljubljana,« je odločitev VZMD pospremil njegov predsednik. V VZMD so namreč prepričani, da je - ob dolžnem spoštovanju do sposobnosti kandidata Matjaža Rakovca - naštetih zahtevnih nalog in odgovornosti že dovolj tudi brez članstva v nadzornem svetu družbe Krka, d.d. K temu dodajajo, da so člani organov, kot tudi sama organa upravljanja in nadzora v družbi Krka doslej spoštovali načela Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in si prizadevali za njihovo udejanjanje v družbi. Omenjeni Kodeks pa seveda še zdaleč ni naklonjen hkratnemu zasedanju nadzornih in upravljavskih funkcij, pri čemer predsedovanje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., in nadzorništvo družbe Krka, d.d., gotovo predstavljata takšen primer par excellence. 

Poročilo VZMD.TV bo sledilo pozno popoldan, po skupščini.

 

Podobno kot v drugih delniških družbah, ki so glede na lastniško strukturo primerljive z družba Krka, tovarna zdravil, d.d., si tudi v primeru slednje VZMD utemeljeno prizadeva, da bi devetčlanski nadzorni svet družbe vključeval vsaj enega člana, ki bi avtonomno, strokovno in kredibilno predstavljal male delničarje oz. odražal ta pomemben segment lastniške strukture. V lastniški strukturi družbe Krka, je namreč približno 82.000 malih delničarjev, ki imajo skupaj v lasti blizu 50 % vseh delnic družbe, vendar doslej na ta način žal niso imeli možnosti ustrezne participacije pri nadzoru in upravljanju.

Zato se je Komisija VZMD za izbor kandidatov za člane nadzornih svetov se je nemudoma odzvala na uradno sporočilo, z dne 28. 1. 2010 - o sklepu nominacijskega odbora o pričetku postopka priprave predloga za imenovanje članov nadzornega sveta družbe Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto. Komisija VZMD je tako na svoji 4. seji, dne 10. 2. 2010, soglasno sprejela odločitev, da za člane nadzornega sveta družbe Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto predlaga kredibilne in nesporne strokovnjake z bogatimi izkušnjami - dr. Marjana Česna, Alenko Podbevšek in dr. Ludvika Toplaka. Navedene kandidate so člani Komisije v sestavi dr. Borut Bratina, dr. Miran Mejak in dr. Ludvik Toplak izbrali iz nabora preko 30 evidentiranih kompetentnih kandidatov.

VZMD je omenjeni predlog 25. 2. 2010 poslal nadzornemu svetu družbe Krka, d.d., ob čemer smo izrazili upanje, da »mali delničarji tokrat lahko računajo na podporo nominacijskega odbora in obstoječega nadzornega sveta«. Glede na navedena dejstva smo v VZMD z nelagodnim presenečenjem sprejeli odločitev nadzornega sveta Krke, d.d., ki je razvidna iz sklica 15. skupščine, objavljenega 13. 5. 2010. Med šestimi predlaganimi kandidati, predstavnikov delničarjev, za člane nadzornega sveta, kot jih predlaga obstoječi nadzorni svet (na podlagi predloga nominacijskega odbora in komisije za kadrovska vprašanja), namreč ni nobenega kandidata, ki bi ga predlagalo združenje malih delničarjev. Predlagatelj-delničar VZMD ne vidi nikakršnega razloga, da nadzorni svet družbe, kljub deležu, ki ga mali delničarji vseskozi predstavljajo v lastniški strukturi družbe, temu segmentu delničarjev odreka pravico do predstavnikov v nadzornem svetu.

Zato VZMD z nasprotnim predlogom nadomešča le enega od predlaganih kandidatov in sicer kandidata Matjaža Rakovca s kandidatko Alenko Podbevšek. V želji po optimalni sestavi nadzornega sveta ene najpomembnejših družb v Republiki Sloveniji, nikakor ne moremo mimo dejstva, da v tem času kandidat Matjaž Rakovec zaseda številna zahtevna in odgovorna mesta, med drugimi: predsednika uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, predsednika odbora direktorjev Lovćen Osiguranje, a. d., Podgorica, Črna gora, predsednika nadzornega odbora v Triglav BH Osiguranje d.d., člana Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije in predsednika nadzornega sveta združenja Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti pri Gospodarskem interesnem združenju, Ljubljana.

Ob dolžnem spoštovanju do sposobnosti kandidata Matjaža Rakovca smo v VZMD prepričani, da je naštetih zahtevnih nalog in odgovornosti že dovolj - navzlic nedvomno nadpovprečnemu kandidatu - tudi brez članstva v nadzornem svetu družbe Krka, d.d. K temu velja dodati, da so člani organov, kot tudi sama organa upravljanja in nadzora v družbi Krka doslej spoštovali načela Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in si prizadevali za njihovo udejanjanje v družbi. Omenjeni Kodeks pa seveda še zdaleč ni naklonjen hkratnemu zasedanju nadzornih in upravljavskih funkcij, pri čemer predsedovanje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., in nadzorništvo družbe Krka, d.d., gotovo predstavljata takšen primer par excellence. 

Skladno s temeljnimi načeli korporativnega upravljanja in načeli OECD je po mnenju predlagatelja skrajni čas, da mali delničarji tudi v tej družbi dočakajo izvolitev nadzornika. Kot del nasprotnega predloga je VZMD priložil tudi »Europass« življenjepis kandidatke, iz katerega so razvidne njene kvalifikacije in izkušnje.

 

Nasprotni predlog k Predlogu sklepa 2.2.:

2.2. Bilančni dobiček za leto 2009 v višini 161.749.148,26 EUR se uporabi:

- za dividende 50.699.250,00 EUR (1,50 EUR bruto na delnico),

- za druge rezerve iz dobička 62.284.849,13 EUR,

- za prenos v naslednje leto 48.765.049,13 EUR.

 

Družba Krka, d.d., ima blizu 82.000 malih delničarjev, ki jim - zlasti v težjih časih in okoliščinah zaostrenih gospodarskih razmer - prejemki v obliki dividend pomenijo še neprimerno več kot sicer. Krka je v preteklih letih izplačevala sorazmerno nizke dividende, preostale ustvarjene dobičke - oziroma njihov dobršen del - pa prenašala in namenjala rezervam za svoje razvojne načrte.

Glede na dejstvo, da celoten znesek dividend - z vidika ustvarjenega dobička družbe, in njenih investicijskih izdatkov - ni velik, so v VZMD mnenja, da bi bilo smiselno v težkem letu dividende opazneje povišati. K takšnemu ravnanju VZMD tudi sicer poziva upravljavce in predstavnike gospodarskih družb v Republiki Sloveniji, ki so v sorodnih okoliščinah zmožne slediti in presegati začrtane dividendne politike ter višine izplačanih dividend v preteklih letih.

To bi delničarjem, posebej malim, vsekakor veliko pomenilo in hkrati utrdilo prepričanje, da družba Krka razume položaj malih delničarjev ter ceni njihovo pomembno in stabilno prisotnost v lastniški strukturi družbe - zato jim v težkih časih, kljub slabšemu poslovanju, »stoji ob strani«. Ob tem v VZMD izpostavljajo, da so v preteklosti družbi in njenim načrtom stali ob strani tudi mali delničarji, ko so podpirali razvojno usmerjeno politiko sorazmerno nizkih dividend.

Ob tem že samo dejstvo, da bi za povišane dividende, kot jih predlaga VZMD zadoščala že manj kot tretjina zgolj bilančnega dobička v letu 2009, nazorno kaže, da ima Krka na razpolago več kot dovolj virov za izplačilo predlaganih višjih dividend - brez kakršnihkoli negativnih vplivov ali ovir siceršnjim razvojnim načrtom družbe.

Nenazadnje je predlog VZMD, glede delitve dobičkov v delniških družbah, skladen tudi z usmeritvami Kapitalske družbe, d.d. (KAD) in Slovenske odškodninske družbe, d.d. (SOD), zato v VZMD pričakujemo odločilno podporo nasprotnemu predlogu tudi s strani dveh največjih delničarjev Krke (skupaj 24,85 %). 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items