Jutranje skupščine družbe Kompas MTS, d.d., so se udeležili štirje delničarji, s skupno 97,45 % kapitala. Potrdili so vse, s sklicem predlagane sklepe, uprave in nadzornega sveta. Edina razpravljavca na skupščini sta bila predstavnik največjega lastnika (86,08 %) podjetja Proaltia, d.o.o., in Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič. Slednji je na skupščini podal nasprotni predlog, s katerim je predlagal, da se  1.189.202,00 €, od skupno 6.715.544,93 € bilančnega dobička družbe, nameni za delitev dividend, v višini 2,00 € bruto na delnico. Ob tem je mag. Verbič opozoril na neracionalnost izplačevanja dividend v višini zgolj 0,85 €, saj ima več kot tretjina delničarjev družbe, glede na pretekla preoblikovanja, le eno delnico in bodo tako režijski stroški (stroški pisnega obveščanja in nakazovanja) presegali dejanske zneske za nakazilo. Prvotno predlagani sklep je namreč predvideval delitev 505.410,85 €, oz. 0,85 € bruto na delnico, in mu je žal nasprotovalo le 107 delnic oz. 0,02 % prisotnih.

V Kopru se je ob 15:00 pričela ponovno sklicana skupščina Luke Koper, na kateri je v sklopu 3. točke dnevnega reda - Predstavitev Letnega poročila za leto 2014 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta - potekala precej polemična razprava, predvsem v zvezi s Poslovno strategijo družbe in Skupine Luke Koper do 2030 ter Strateški poslovni načrt družbe in Skupine 2016 - 2020, ki jo je danes sprejel nadzorni svet.

Ob tem je delavski direktor, Matjaž Stare, ki je bil precej kritičen do omenjene strategije, predstavil drugačno razvojno vizijo Luke Koper. Kritike do delovanja uprave in nadzornega sveta je izrazil tudi predsednik društva MDS, Rajko Stanković, posledično pa so z glasovi, zbranimi v okviru organiziranega zbiranja pooblastil, glasovali proti vsem predlaganim sklepom, vključno z razrešnicami upravi in nadzornemu svetu.

Sicer so delničarji na skupščini potrdili vse predlagane sklepe, razen prvotnega predloga o uporabi bilančnega dobička, ki je predvideval delitev dividend v višini  0,61 € bruto na delnico oz. 8.540.000,00 €, od skupno 14.598.947,31 € bilančnega dobička.

Po nasprotnem predlogu Kapitalske družbe (KAD) in Slovenskega državnega holdinga (SDH) so delničarji izglasovali delitev dividend v višini 0,94 € bruto na delnico, za kar bo Luka Koper namenila 13.160.000,00 €.

Skupščina je podelila razrešnico vsem lanskoletnim članom uprave in nadzornega sveta ter za revizorja za poslovno leto 2015 imenovala revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o. Delničarji so med drugim v nadzorni svet ponovno izvolili Sabino Mozetič (sicer Direktorico Občinske uprave Mestne občine Koper), ki ji je mandat potekel 12. 7. 2015, pri čemer so se, kot vse kaže, glasovanja vzdržali predstavniki države in paradržavnih skladov.