VZMD.TV - skupščini delničarjev družbe Maksima holding, z dne 14. 7. 2009, in z dne 8. 6. 2009:

   

Včeraj je na Okrožnem sodišču v Ljubljani potekal narok za glavno obravnavo v gospodarskem sporu tožeče stranke VZMD zoper toženo stranko Maksima holding, d.d. VZMD je prek odvetnika, 10. 6. 2009, na Okrožno sodišče v Ljubljani vložil izpodbojno tožbo zoper sklep št. 4 skupščine družbe Maksima holding d.d., ki je bila 8. 6. 2009, s katerim je bilo upravi podeljeno pooblastilo za povečanje kapitala iz odobrenega kapitala in sicer z izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev, teh je v družbi 24.579. Hkrati je VZMD priglasil tudi udeležbo v postopku vpisa odobrenega kapitala in sprememb statuta v sodni register in predlagal zadržanje vpisa do odločitve o izpodbojni tožbi. 

Včerajšnjega naroka sta se, ob Okrožni sodnici - svetnici Jelki Rozman, na strani Maksime holding udeležila odvetnik Blaž Vrečko in predsednik uprave Nastja Sušinski, na strani VZMD pa odvetnik mag. Blaž Strojan in mag. Kristjan Verbič. Na naroku je VZMD prerekal navedbe iz odgovora na tožbo ter tožbeni zahtevek še razširil z dodatnimi dejstvi, namreč, statut tožene stranke, ki ga je slednja vložila v spis, je v 8. členu res vseboval določbe o odobrenem kapitalu, vendarle pa je potrebno upoštevati, da se izpodbijani sklep nanaša na 11. člen statuta. To pomeni, da je tožena stranka z izpodbijanim sklepom spremenila svoj statut, tako da je vseboval dve določbi o odobrenem kapitalu in sicer v 8. členu v višini 13.353.050,41 EUR, v spremenjenem 11. členu pa še v višini 10.699.925,00 EUR, skupaj torej v višini preko 24 mio EUR.

V času spreminjanja 11. člena statuta z izpodbijanim sklepom in sklepanja o odobrenem kapitalu je bil v sodni register vpisan osnovni kapital v višini 26.706.100,82 EUR. Upoštevaje sklepe o poenostavljenem zmanjšanju in nato povečanju, ki so bili sprejeti na isti skupščini dne 8. 6. 2009 pa bi bil osnovni kapital 21.399.850,00 EUR. To pomeni, da je skupni odobreni kapital v prvem primeru dosegel 90 % v drugem primeru pa celo presegel osnovni kapital družbe. Slednje je v nasprotju z tretjim odstavkom 353. člena ZGD-1, kar pomeni, da je izpodbijani sklep nezakonit (1. točka prvega odstavka 395. člena ZGD-1) in ga je že zato potrebno razveljaviti. Tako navedbe Maksime holding v odgovoru na tožbo, češ da s sprejemom izpodbijanega sklepa ni šlo za podelitev novega pooblastila, glede na navedeno ne drži.

Vprašanja v zvezi z izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev, obveznostmi uprave v tej zvezi in obstojem materialnih ter formalnih predpostavk, so za VZMD in manjšinske delničarje izredno pomembna pravna vprašanja. VZMD navaja, da iz zapisnika skupščine izhaja, da predlog sklepa ne vsebuje navedbe razlogov za izključitev prednostne pravice delničarjev ter da uprava ni podala pojasnil v tej zvezi. Glede na navedeno je VZMD predlagal tudi zaslišanje na skupščini navzočega Stanislava Valanta. Tudi iz do sedaj predloženih dokazil tožene stranke ne izhaja, da bi tožena stranka podala pojasnila in poročilo o izključitvi prednostne pravice, kaj šele da bi se izrekla o obstoju materialnih predpostavk za izključitev le-te.

Narok glavne obravnave je bil za tem preložen na 2. 3. 2011.

Maksima holding, d.d. je 8. junija izvedla skupščino, katere se je udeležil tudi predsednik VZMD. Na skupščini je bil med drugim sprejet predlog sklepa, ki se nanaša na spremembo statuta družbe v zvezi z odobrenim kapitalom, s katerim se upravi družbe podeli pooblastilo za povečanje kapitala iz odobrenega kapitala. Takšen sklep je na skupščini podprl le večinski lastnik FB Investicije, d.o.o., ki ga je tudi predlagal.

Pri sprejemanju omenjenega sklepa je bil kršen četrti odstavek 337. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki določa, da mora poslovodstvo skupščini predložiti pisno poročilo o utemeljenem razlogu za popolno ali delno izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev, poleg tega je v poročilu potrebno utemeljiti predlagani emisijski znesek. Tega poslovodstvo ni storilo, kar je razvidno iz zapisnika skupščine, na to dejstvo pa sta opozorila predsednik VZMD mag. Kristjan Verbič in predstavnik delničarja Diamond, d.d., Stane Valant ter napovedala izpodbojne tožbe.

VZMD meni, da bi se morala uprava o razlogih izključitve prednostne pravice pisno opredeliti in zanj navesti utemeljene razloge. Izključitev prednostne pravice močno posega v položaj delničarjev družbe Maksima holding, d.d., in  zato je mogoča le iz razlogov, ki so na strani družbe - torej v njeno korist - ne pa na strani posameznega delničarja. Pisno poročilo uprave ni obstajalo, kar pomeni, da je bil pri sprejemanju izpodbijanega sklepa kršen ZGD-1 in da je zato potrebno izpodbijani sklep razveljaviti.

VZMD je zato v tožbi, vloženi preko odvetnika mag. Blaža Strojana, predlagal razveljavitev sklepa, sprejetega pod 4. točko skupščine družbe Maksima holding, d.d..

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items