Maksima Invest - Dopis - 16.4.2012

Danes je na direktorja družbe Maksima Invest, d.d., gospoda Milana Ževarta, predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, naslovil pismo kot delničar, predvsem pa iz naslova pravic in interesov preostalih 24.924 delničarjev Maksime Invest. V njem ga, skladno z odločitvijo članov Strokovnega sveta VZMD poziva, da tako delničarje družbe kot širšo javnost čim prej in čim bolj objektivno seznani s trenutnimi razmerami v družbi in koraki, ki jih v upravi družbe izvajajo za sanacijo teh razmer.

Ta teden namreč mineva že mesec dni, odkar so iz družbe s skopo objavo na SEOnet-u sporočili, da "je družba insolventna". Iz 1. točke te objave izhaja, da je uprava že najmanj od 9. 3. 2012 seznanjena z insolventnostjo družbe. Po 35. čl. ZFPPIPP je uprava družbe obvezana v mesecu dni po datumu nastanka insolventnosti pričeti z ukrepi finančnega prestrukturiranja, po 42. čl. pa so člani uprave osebno odškodninsko odgovorni za škodo, ki nastane, če ne ravnajo pravočasno v skladu s 35. čl. Ob tem je mag. Verbič opozoril, da je uprava družbe Maksima Invest, d.d., kot pravne naslednice PID s skoraj 25 tisoč delničarji tudi sicer zavezana k vsakomesečnemu poročanju o poslovanju družbe.

V zadnjih mesecih lahko delničarji Maksime Invest, d.d., o stanju v družbi sklepajo le iz navedb v medijih, da se družba "z bankami že več mesecev neuspešno dogovarja o refinanciranju posojil" (Dnevnik, 21. 2. 2012), in da ji "brez dogovora o prostovoljni poravnavi grozi stečaj" (Dnevnik, 17. 3. 2012). Ob takšnih novicah so delničarji in v VZMD težko brez skrbi, še bolj skrb zbujajoči pa so trendi, ki se kažejo ob pregledu finančnih poročil, ki jih družba objavlja na SEOnet-u. Tako je v vmesnem poročilu poslovodstva, objavljenem 8. 11. 2011, navedeno, da je kapital družbe dne 30. 9. 2011 znašal 12 mio EUR, v nerevidiranem letnem poročilu družbe, objavljenem 30. 3. 2012, pa, da je kapital družbe na dan 31. 12. 2011 znašal že minus 18 mio EUR!

Iz gibanja tečajev največjih naložb družbe nikakor ni razvidno, kako bi lahko v zgolj treh mesecih prišlo do padca kapitala družbe za celih 30 milijonov evrov, hkrati pa je težko razumljivo tudi, kako kljub tako izrazito negativnemu kapitalu na dan 31. 12. 2011 uprava vse do 9. 3. 2012 ni ugotovila insolventnosti družbe, oziroma ji je po lastnih besedah celo takrat to moral povedati revizor!

Dikcija, da je potrebno "v mesecu dni po datumu nastanka insolventnosti pričeti z ukrepi finančnega prestrukturiranja", govori o izvajanju ukrepov in ne o pogovarjanju oziroma pogajanjih o morebitnih popustih in odpustkih, o katerih poročajo mediji. Zato predsednik VZMD poziva direktorja Maksime Invest, da delničarje in javnost nemudoma seznani s konkretnimi ukrepi finančnega prestrukturiranja družbe, ki jih uprava družbe že aktivno izvaja, ter s tehtnimi obrazložitvami, kako naj bi konkretno ti ukrepi privedli do prenehanja insolventnosti družbe.


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv - preko 210 video prispevkov VZMD.TV

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

       

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items