Dnevnik, 14.11.2008

ATVP_nemo_na_pri_netransparentnem_prevzemu_Marlesa_Page_1Leopoldu Poljanšku, ki jejavnosti znan kot bivši član ansamblaAgropop in predsednik uprave Velane,je od začetka leta 2007 uspelo povečatilastnišld delež v družbi Marles z dom-nevno netransparentninu transakcija-mi in izigravanjem prevzemne zakono-daje na več kot 75 odstotkov. Toda kljubtemujeAgencija zatrgvrednostnih pa-pirjev (ATVP) nemočna, da bi sprožilaustrezne postopke.»Do letošnje spremembe zakona oprevzemih Marles ni bil ciljna družba(do uveljavitve zakonaje bil pogoj za to,da ima družba 250 delničarjev in

4,17milijona evrov osnovnega kapitala, pouveljavitvi zakona pa, da izpolnjuje leenega od omenjenih pogojev, op. p.),zato postopek prevzema ni potekal vskladu s prevzenmo zakonodajo. KerMarles nima izdanih delnic v nemate-rializirani obliki, smo družbo po uvelja-vitvi zakona, ki je začel veljati 9. julija,pozvali, da nam predloži lastniškostrukturo in pojasni razloge, zakaj del-nic iii vpisala pri Centralni klirinškodepotni družbi. Iz odgovorov, ki smo jihprejeli, je razvidno, da je bil Marles nadan, ko je zanj začel veljati zakon oprevzemih, že prevzet, saj lastništvoene osebe presega končni prevzemniprag (75 odstotkov, op. p.),« so pojasnilivATVEPrek katerih podjetij Poljanšek ob-vladuje 75 odstotkov Marlesa, v ATVPzaradi tajnosti podatkovniso želeli raz-kriti. Iz letnega poročila Marlesa pa jerazvidno, da so bili največji delničarjiMarlesa konec minulega leta poleg Po-Ijanška, ki je imel v lasti 19,98 odstotkadelnic, še podjetja D Naložbe (19,78-odstotni delež), GPG Inženiring (14,81),Rod (8,07), Ataka (4,52) in Ratronik(3,09),S precejšnjo verjetnostjo je mogočenapovedati, da bo v bližnji prihodnostiPoljanšek svoj delež v Marlesu povečalna več kot 90 odstotkov, čemur bo sledi -la iztisnitev delničarjev po naizemi ceni.Pred dnevi je namieč kot edini izvršnidirektor enotirnega sistema upravlja-nja (predsednik upravnega odbora je kot neizvršni direktor Brato-Ijub Šauperl, njegova na-mestnica pa KsenijaNa-delsberger) sprejelodločitev o izldjučitvipredkupne praviceobstoječim delničar-jem pri povečanjuosnovnega kapitalav višini 3.569.541evrov. Ta sklep je bilsprejet na skupščtnileta2006inveljadoleta2011.Marles je sicer mi-nulo leto poviševal in zmanjševal osnovni kapi-tal. Na tak način seje Poljanšek s svojoekipo sploh lahko dokopal do več kottričetrtinskega deleža Marlesa. Ko jeSlovenska odškodninska družba posklicu lanskoletne skupščine predla-gala revizijo poslovanja Marlesa in znjo povezanih dmžb, je uprava druž-be, kijoje takrat vodil še Danilo Peteh,skupščino enostavno preklicala. Če-prav zakon določa, da mora imeti vsa-ka delniška družba na leto eno rednoskupščino, je Marles v minulem letusploh ni imel. Zaradi domnevnih ne-pravilnosti pri prevzemudružbe in suma oško-dovanja malih delni-čarjev nas je zani-malo, ali so krimi-nalisti vzeli poddrobnogled poslo-vanje in prevzemMarlesa. »V zvezi zdomnevno spomoprivatizarijo družbeMarles nismo prejelinobene kazenske ovad-be. 'ftenutno kriminalistine vodijo nobenegapredkazenskegapostopka zoper odgovome osebe oziroma lastni-ke družbe Marles,« je za Dnevnik pojas-nil tiskovni predstavnik policijske upra-ve Maribor Franc Virdč.Na Poljanška smo v pisni obliki nas-lovili vprašanja, kako komentira ne-transparentno kopičenje delnic Marle-sa, pri čemer so bili oškodovani malidelničarji, ali načrtuje povečanje las-tniškega deleža v Marlesu in iztisnitevmalih delničarjev..., vendai odgovorovod torka nismo prejeli.sebastjan.morozov@dnevnik.si Leopold Poljanšek je po vstopu v lastniško strukturo Marlesa v začetkuminulega leta z različnimi manevh povišal lastniški delež v družbi na več kot 75odstotkov. Čeprav obstaja utemeljen sum, da so bili oškodovani mali delničarji,ATVP ne more ukrepati. Marles ima le še 42-odstotnidelež v Marles hišah MariborMarles, ki je imel minulo leto le dva zaposlena, je lani ustvaril 274.65;evrov prihodkov od prodaje in pridelal 396.606 evrov izgube. Medštevilnimi hčerinskimi podjetji, ki so del skupine, Marles usklajuje tudiposlovanje podjetja Marles hiše Maribor.Podobno kot v Marlesu minulo leto je letos tudi v Marles hišah Marilprišlo do lastniških sprememb. Medtem ko je imel Marles še koneclanskega leta v Marles hišah Maribor 51-odstotni družbeniški delež, im,danes le še 42-odstotnega. Na začetku poletja je namreč Marles prodaštiriodstotni delež Bogdanu Božcu (direktorju Marles hiš Maribor) za73.350 evrov. Prav tako štiriodstotni, delež je za 73.350 evrov kupilGorazd Šmid (tudi direktor Marles hiš Maribor), kupec enoodstotnegcdeleža pa je bil za 18.337 evrov Janko Trebše. Zanimivo je, da je rricpred tem družba Slosys, za katero naj bi stal Poljanšek, od podjetjaAnsonia odkupila 9,2-odstotni družbeniški delež Marles hiš Maribor za131.500 evrov. Poleg omenjenih j'e 19,90-odstotni lastnik Marles hišMaribor CPK. Ravno tolikšen delež ima tudi družba D Naložbe, ki jeregistrirana na enakem naslovu kot Velana, kjer je Poljanšek predsedniuprave. Tudi v ozadju te družbe stoji Poljanšek. Če upoštevamo vrednopo kateri je Marles prodal devetodstotni delež Marles hiš Maribor tremfizičnim osebam, bi bilo podjetje, ki je lani ustvarilo 17,8 milijona evrovprihodkov od prodaje in zabeležilo 670.087 evrov dobička, vredno le 1,milijona evrov.Medij: Dnevnik
Avtorji:
Morozov Sebastjan
Teme:
mali delničarji
Rubrika / Oddaja:
Poslovni Dnevnik
Datum:
14. 11. 2008
Stran:
23