višji ceni, bi na ta način uresničili svojinteres tudi tisti državljani, ki delnicNKBM niso kupili, saj bi se ta sredstvav bistveno večji meri zlila v proračun,kot se bodo sedaj," je menil.V Zares jih zanima, zakaj ]'e bilizbor vlagateljev drugačen, kot ga jepredlagala komisija za izbor in kaj je,četudi je bila cena znana že v petek,koalicija počela cel konec tedna in šev ponedeljek in torek, oziroma o čemso se usklajevali. Lahovniku ob tem nibilo jasno, zakaj minister Bajuk ni pred-videl

neposrednih pogajanj ali javnedražbe v primeru, kadar povpraševa-nje skladov krepko preseže ponudbo."Danes je namreč popolnoma jasno, dabi lahko za delnico iztržili precej več.Če je bilo domačim in tujim skladomprodanih 5,7 milijona delnic in ce vza-memo, da bi lahko namesto 27 iztržilitudi 37 evrov ali še več, je že iz tega na-slova nastalo okoli 57 milijonov evrovoportunitetne izgube za državni prora-čun." VZarestrdijo, dajebilnačin izbora poučenihvlagateljev nesprejemljiv,in zahtevajo nujno sejokomisije za nadzorjavnihfinanclClXAtWANl?Ko je Matej Lahovnik včeraj novinar-jcmprcdstavil zahtevo poslanske sku-pii» Zafcs za sklic nujne seje komisijeza nadzor }avnih financ, na kateri bispregovorili o javni prodaji delnicNKBM, ai dvomil o zakonitosti proda-je in njene pozitivne lastnosti. Komi-sija naj bi se opredelila do nekaterih"precej velikih pomanjkljivosti".V Zares so zadovoljni, da so z javnoponudbo 24 odstotkov delnic bankeprodali diiavljanom. Pomanjkljivostiso bile storjene pri prodaji delnic po-učenim vlagateljem. Tudi za skladeje bila namreč določena cena delnicemed 20,5 in 27 evri, Lahovniku pa seje zdelo zelo nenavadno, da jim finanč-ni minister Andrej Bajnk delnic zaradinespretiiega razpisa ni mogel proda-ti po višji ceni, četudi so jo ponudili.Zato se ]'e Lahovnik vprašal: "Resnič-no se sprašujem, ali bi minister takoprodajal tudi svoje stanovanje? Bi, čebi oddal oglas, da je okvirna cena 150do 200 tisoč evrov, potem pa bi se poja-vilo cel kup kupcev, ki bi mu ponujali300 tisoč evrov, rekel, oprostite, najviš-ja cena je 200 tisoč evrov, nočem 300tisoč evrov, izbral bom med tistimi, kiso ponudili 200 tisoč evrov? Skratka,takšen način izbora dobro poučenihvlagateljev je povsem nesprejemljiv."Niso predvideli dražbe_____Lahovnikje trdil, dapozdravljajo takougodno ceno za male vlagatelje. Nelo-gično pa je, da so po tako nizki ceniprodajali tudi domačim in tujim skla-dom, še zlasti ob tako velikem pov-praševanju. "Če bi delnice prodali po Zakaj po enaki ceni? Še večji absurd, tako Lahovnik, nasta-ne, ko se vprašamo, zakaj minister vrazpisu ni predvidel možnosti, da bise ob tako velikem povpraševanju dr-žavljanov po delnicah NKBM povečalo število delnic za državljane in bilahko kupili vseh 49 odstotkov del-nic, "Zakaj bodo zdaj Ijudje dobivalidomov obvestila, da se jim 80 odstot-kov sredstev vrne, hkrati se pa po isticeni te delnice prodaja tujim iri doma-čim investicijskih skladom? To je ne-logično," je trdil Lahovnik. Hkrati jeskregano z dejstvom, da so NKBM sa-nirali davkoplačevalci, in tudi z idejo,da se vključi v privatizadjo banke čimveč državljanov. Ministrov argument,da so z izbiro ciljali lastniško struktu-ro banke, pa je za Lahovnika "smešen".Delnica bo vendar kotirala na borzi,lastniška struktura se bo torej spremi-njala. "Če minister ni znal zaračunatidelnice skladom, bi mar omogočil dr-žavljanom, da sami vpišejo vseh 49odstotkov delnic in jih nato sami naborzi prodajo po višji ceni domačimin tujim skladom, ki bodo delnice naborzi tako in tako kupovali."Vse to naj bi kazalo, da so bile neka-tere poteze pri tej prodaji čudne, zatozahtevajo sklic komisije. Besede, daobstaja sum, da je prišlo tudi do korup-tivnega ravnanja, je Lahovnik utemeljilz vprašanjem, ali so bili člani komisi-je in tudi tisti, ki so v vladi sprejemaliodločitev, pod pritiski in ali so tem pri-tiskom in ponudbam tudi podlegli. Pomotoma izpustili NFD 1Pri izbiri investicijskih skladov so se držali enakih meril za vse, nobene diskri-minacije ni bilo, je včeraj zatrdil finančni minister Andrej Bajuk, ki je znovasklical tiskovno konferenco, da bi odgovoril na dodatna vprašanja o privatiza-ciji Nove KBM. Nato pa je povedal: "Moram pa priznati, da je prišlo do napake vprimeru NFD 1, ki bi morala biti vključena na seznam". Pa ni bila.Pojasnil je, da je dal ta sklad štiri ponudbe, tri nižje od 27 evrov za delni-co, zato jih niso upoštevali, četrte pa pomotoma niso vkljiičili. Napako bodopopravili v najkrajšem možnem času. Na razporeditev delnic to ne bo vpliva-lo, saj "ne more", je zatrdil Bajuk, kar se odgovornosti tiče, pa "jaz prevzemamosebno odgovornost". Napako bodo skušali popraviti v skladu z zakonodajo mobjavljenimi pravili.Na vprašanje, kdo vse ga je med vikendom klical, ali tudi kak tajkun, ni želelodgovarjati. Kar sam pa je dodal: "Če pa mislite, da je bila to kakšna strankar-ska odločitev, se pa motite. Noben funkcionar NSi pa noben funkcionar LDS vto ni bil vpleten." (Jz)Medij: Večer
Avtorji: Zupanič Jelka
Teme: mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo
Datum: 07. 12. 2007
Stran: 9

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items