Zaposleni v Lipu Radomlje včeraj niso privolili, da bi odpoklicali štiričlane sveta delavcev, namje po volitvah povedal predsednik svetadelavcev Nuraga Bcgič, ki so ga že tudi dvakrat neuspešno posku-šali zamenjati. Gre za člane sveta delavcev, ki so glasovali, da zapo-slene v nadzornem svetu (NS) Lipa zastopa Kristjan Verbif. Kot vsekaže, bo tako Verbič ostal nadzornik Lipa. Kot smo že poročali, Lipobvladujeta predsednik uprave Asto Dvornik in Tomaž Ročnik,

kijedo večine delnic prišel, ko mu jc Dvornik prodal Lipov sklad lastnihdelnic. Verbičje zahteval, da NS razpravlja o prodaji sklada lastnihdelnic, ker sumi, daje blla ta nezakonita. Nadzorniki, kijih vodi An-drej Flis (sicer predsednik uprave Banke Domžale, kije v lasti NLB),so se enkrat sešli glede te tcme, aje blla seja prekinjena in dogo-vorjenoje bilo, da se sestanejo konec marca. Verbičuje bilo potemsporočeno, daje blla seja prekinjena za nedoločen čas. M. Be.Medij: Finance
Avtorji: M. Be.
Teme: Kristjan Verbič
Rubrika / Oddaja: Na kratko
Datum: 16. 04. 2008
Stran: 4

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items