Pri prejšnjih prodajah po delih so deleže Slovenskih železarn za-menjevali za deleže odvisnih družb, pri dokončni prodaji SIJ pa ne H Lojze Javornik_________fojzeJavornikOfinance.siZa decembrsko sejo držav-nega zbora sta predvidenitudi noveli dveh železarskihzakonov. Vložili so ju trijeposlanci SD, da bi omogočilipoplačilo malih delničarjevSIJ. Vendar vlada njuniobravnavi nasprotuje,sledila sta ji odbora zafinance in gospodarstvo,češ da noveli nista primerniza

obravnavo.Poslanka Darja LavtižarBebler, ki je prvopodpisanapod predlogoma novel, je po-vedala, da so ju v poslanskiskupini pripravili, ker ve, daso bili železarji opeharjeni priprodaji Slovenske industrijejekla (SIJ). Zakon o privati-zaciji Slovenskih železarn(SŽ) je leta 1998 določil, dalahko certifikate in premaloizplačane plače zamenjajo zadelnice koncerna, ob prodajihčerinskih družb pa te delnice zamenjajo za do 20-odstotnilastniški delež v posameznidružbi. In to so ob prejšnjihprodajah posameznih družbstorili. Todavladaprodaje SIJni nadaljevalapo delih, arnpakga je lani prodala v celoti inzdaj pravi, da ta zamenjava nimožna. Z novelama naj bi omo-gočili, da pooblaščenke delni-ce SIJ kadarkoli zamenjajo za delnice odvisnih druzb.Država obveznostporavnala, trdi ministerVizjakNa vprašanje, zakaj vladanoče poravnati obveznostido malih delničarjev, je go-spodarski minister AndrejVizjak odgovoril, da so družbepooblaščenke zbrane certifi-kate in terjatve za neizplačaneplače že zamenjale za lastniškidelež holdinga SŽ. Menjalnorazmerjeje 100 tisoč tolarjev(417 evrov) za delnico, vendarje bil po Vizjaku holding SŽtakrat pravzaprav brez vredno-sti. Nato je država leta 2001 prevzela železarske obveznostiin jih spremenila v lastniškidelež. Pooblaščenke temu nisosledile in zato se je vrednostnjihovega deleža zmanjšala,pojasnjuje Vizjak.Država se trese,da jo bi Rusi tožiliNa vprašanje, ali so malidelničarji SIJ upravičeni do petinskega deleža odvisnihslužb, kot določa zakon, pajeminister Vizjak odvrnil: »0bazakona veljata in se ne kršita.Tudi novi lastnikju mora spo-štovati. Kršitev pravil bi pov-zročila predlagana spremem-ba, ker bi nalagala upravi SIJ takojšnjo prisilno zamenjavolastniškega deleža holdingaza do 20 odstotkov hčerinskedružbe.« Kupec, toje ruska sku-pina Koks, bi lahko tožil državozaradi spremembe pogojev,jeopozoril Vizjak in dodal, da soob prodaji SIJ od kupca zahte-vali, naj pod istimi pogoji odku-pi tudi delnice drugih lastnikov;pooblaščenki na Jesenicah inStorah stajih prodali, na Rav-nah pa ne. Po ministrovem pre-pričanjuimajo torej obveznostdo malih delničarjev zdaj le šedružbe pooblaščenke, državapajoje poravnala s sprememboterjatev in certifikatovv lastni-ški delež SŽ. • 65,8 105> milijona evrov dobička za le- ~ milijonov evrovje vlada letostos napovedujejo v SIJ. spomladi iztržila pri prodaji SIJ. > Država je svojo obveznost izpolnila, zdaj imajo obveznost do malihdelničarjev le še družbe pooblaščenkeje prepričan ministerza go-spodarstvo Andrej Vizjak. ~ Poslanka Darja Lavtižar Bebler pravi, da so v SD pripravili dopolniladveh zakonov o Slovenskih železamah, ker so bili železarji pri prodajiSIJ opeharjeni.Medij: Finance
Avtorji: Javornik Lojze
Teme: mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja
Datum: 07. 12. 2007
Stran: 11

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items