Matjaž Polanič Ljubljana - Skoraj dva meseca potistem, ko je Maksima Holding, ki joprek FB Investicij obvladuje predsed-nik Istrabenzove uprave Igor Bavčar,družbi KD Kapital prodala 17 odstot-kov Istrabenza, še vedno ni znano, alije KD Maksimi že sploh nakazal kup-nino. Predsednik uprave MaksimeHolding Nastja Sušinsld na to vpraša-nje ne želi odgovoriti, češ da je to»poslovna skrivnost«. Bo pa KD Kapi-tal, ki sodi v Skupino KD GroupMatjaža Gantarja, že do prihodnjegaponedeljka prejel 3,3 milijona evrovIstrabenzovih dividend, čeprav še niznano, ali je za delež v

Istrabenzuplačal en sam evro.Sušinski sicer pravi, da »stvari potekajo normalno, kotje bilo dogovor-jeno v poslovnem dogovoru". Proda-ja Istrabenza in njeno ozadje bostatudi ključna tema današnje skupšči-ne Maksime Holding. Sušinski bo moral namreč znova iskati soglasjeza prodajo več deset milijonov evrovvrednega paketa Istrabenzovih delnic. Na avgustovski skupščini jeMaksima Holding na zahtevo direk-torja FB Investicij in dolgoletnega Bavčarjevega prijatelja Bojana Finkasicer razširila dnevni red in nanjuvrstila omenjeno prodajo, vendar se je zavezal, da bodo delničarji otako pomembni temi ponovno odlo-čali.Poleg prodajne cene utegne maledelničarje (po zadnjih podatkihjihjeskoraj 25.500) zanimati predvsem, ali je šlo za dejansko ali le za zacasnoprodajo, kot se namiguje, ter alije KDže plačal kupnino. Poleg dividend, kijih bo prejel KD Kapital, velja ob temspomniti tudi na Istrabenzov dragnakup 2,5 odstotka Gorenjevih del-nic, ki so mu jih prodali skladi indružbe iz Skupine KD Group. Zapaket delnic je Istrabenz odštel dvamilijona evrov več od vrednosti naborzi, do posla pa je prišlo kmalu potistem, ko je Gantar Bavčaija rešilpred Petrolovimi apetiti po prevze-mu nadzora v Istrabenzu. Kmalu ponakupu je Istrabenz celoten deležpreprodal Iliriki Fintrade IgorjaStembergerja, vendar pa ni znano,ali je pri tem ustvaril dobiček aliizgubo.matjaz, polanic@dnevnik.si Čeprav ni znano, ali je KD Kapital, ki sodi v Skupino KD Group Matjaža Gantarja (levo), Maksimi Holding, ki jo posrednoobvladuje predsednik Istrabenzove uprave Igor Bavčar (desno), že plačal za 17 odstotkov Istrabenza, je že mogočeoceniti. da se bo Skupini KD Group vstop v lastništvo Istrabenza izplačal. Najprej so se skladi KD drago rešili velikegadela Gorenjevih delnic, zdaj pa bo KD Kapital z Istrabenzovimi dividendami očitno pokril velik del stroškov tinanciranja, kijih je imel pri nakupu deleža v Istrabenzu.Medij: Dnevnik
Avtorji: Polanič Matjaž
Teme: mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik
Datum: 20. 10. 2008
Stran: 21