Potem ko je Drago Mahorko več let bil zaposlen v gospodarstvu, največ kot vodja splošnokadrovskega sektorja in nazadnje kot direktor Koplast mizarstva v Slovenskih Konjicah, je v Slovenski Bistrici odprl zasebno dejavnost. Imenoval jo je z zanimivim imenom Prokura. V zadnjih letih je znan tudi kot pravni svetovalec na delovnopravnem področju, ko v sejni sobi Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica vsak ponedeljek brezplačno svetuje obrtnikom in pri njih zaposlenim delavcem. Ob ponedeljkih gostuje tudi v sejni sobi bistriške občine, ko kot občinski

svetnik (SD) svetnike in občinsko upravo v razpravah opozarja na te in one pravne nepravilnosti ali pa potrjuje predloge, ki se mu zdijo dobri. Zadnja leta živi tudi z naravo, kot predsednik Društva Vintgar vneto opozarja, daje naravno in kulturno dediščino treba ohraniti in zapustiti zdravo našim nadaljnjim rodovom. Aktiven je tudi na več drugih različnih področjih, zato je zet osrednji intervju z znanim Bistričanom bil Že skrajni čas. Čeprav prej nismo vedeli, smo z intervjujem zadeli terno - ravno na letošnjo velikonočno nedeljo je namreč praznoval rojstni dan; tokrat še zadnji petdeseti. * Pa začniva pri vaši osnovni dejavnosti. Kaj natančno pomeni prokura? »Prokura pomeni neomejeno pooblastilo; je oblika zakonitega zastopnika po zakonu o gospodarskih družbah, ki je enakovreden direktorju.« * Kaj obsega vaša dejavnost, s čim imate dela največ? »Dejavnost obsega pravno in kadrovsko svetovanje, oskrbo s človeškimi viri ter računovodstvo. Z računovodstvom se ne ukvarjam, v moji dejavnosti prevladuje pravno svetovanje na področju delovnih in statusnih razmerij, kot je ustanovitev ali prenehanje d. o. o.-jev. prisilna poravnava, stečaj in drugo, in kadrovsko svetovanje, ki zajema vse, kar je povezano z zakonom o delovnih razmerjih.« * Poleg tega že vrsto let svetujete obrtnikom in pri njih zaposlenim delavcem na bistriški obrtni zbornici. Koliko let že? »Ne vem, koliko let je. Bomo prešteli, ko bom odšel v pokoj. Pobuda je bila obojestranska - s sekretarko Stanko Kelih sva se pogovorila, sicer pa sva že prej, koje še službovala na bistriški davčni izpostavi, dobro sodelovala.« * Ideja je očitno bila dobra, vsak ponedeljek je namreč na hodniku pred sejno sobo gneča ... »Včasih prideta po dve, tri stranke, velikokrat pa svetovanje podaljšamo čez tretjo popoldne. Število strank je odvisno od gospodarske krize, več jih je tudi ob koncih poslovnega leta, ko delodajalci ponavadi več odpuščajo. Prihajajo pa tako delodajalci kot delavci.« * Že prej ste omenili recesijo. Kakšne so vaše napovedi za gospodarstvo v bistriški občini? »Čeprav menim, da dno recesije še ni doseženo, ta trend se bo nadaljeval nekako do jeseni, po mojem mnenju za Slovensko Bistrico ni črnih napovedi. Gospodarstvo - tako v Impolu kot v drugih bistriških firmah - je bilo ves čas pravilno usmerjeno in se je pravočasno prilagajalo situacijam. Veliko smo izgubili po letu 1991, ko so zaradi stečajev prenehali s poslovanjem bistriški LIP, Kmetijski kombinat ter poljčanski firmi EMI in Monter. Tiste firme, ki imajo programe tako naravnane, da jih lahko prilagajajo, in ki imajo ustrezen kader ter zdravo finančno osnovo, da jim tudi banke zaupajo, so zagotovo v prednosti. Zelo pomembno pa je tudi, da bi ljudje lahko sami zaslužili toliko, da bodo lahko dostojno živeli.« * Kaj pa napovedujete za obrtnike? »Prav obrtniki so tisti, ki se najlažje prilagajajo in se pravočasno pravilno usmerjajo k nastalim situacijam v gospodarstvu. Res pa je, da bodo nekateri imeli težave, ki so posledica svetovne in evropske krize, predvsem v gradbeništvu in avtoprevozništvu. Pri gradbeništvu verjetno jeseni, to pa zato, ker ne bo več novih naročil, zdaj spomladi in čez poletje pa se bodo realizirala še naročila, sklenjena v lanskem letu. Pri avtoprevoznikih pa se že pozna. Ker vse nekako kroži v omejenih količinah, posledično tudi prevozov ni. Menim tudi, da če je obrtnik pripravljen ohraniti svoje podjetje, kar večina obrtnikov tudi je, mu je treba pomagati s subvencijami z državnimi in evropskimi, saj na koncu koncev tudi težave prihajajo iz Evrope in sveta - da bo prebrodil to krizo. Saj bo s tem lahko ohranil delovna mesta in odpiral nova.« * Kaj menite o današnjih programih zavodov za zaposlovanje, predvsem o tistih za spodbujanje zaposljivosti - ali v praksi dobro delujejo? »V tem trenutku so zunaj trije razpisi - razpis o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa, za težje zaposljive osebe in za spodbujanje samozaposlitve. Pričakujem, da se bodo v kratkem odprli novi razpisi, ki bodo pomagali rešiti brezposelnost, ki še narašča. S tem se bo ohranilo nekaj delovnih mest, ki bi se sicer ukinila.« * Znani ste kot zelo zagnan občinski svetnik. »Na nek način to z veseljem delam. Nekatere moje oziroma pripombe svetniške skupine SD so se že pokazale za pravilne. Res je, da za to, da predelam, največkrat preobsežno gradivo, porabim dva dni, s tem, da se pri tem ne spuščam v preračune zneskov po posameznih postavkah, ki so sicer pomembni, ali na primer v besedila, pri katerih je razvidno, da gre za tipkarske napake.« * Kako ocenjujete konstruktivnost bistriške občinske uprave in občinskega sveta? »V tem mandatu pripravljenih gradiv oziroma predlogov občinske uprave nismo zavrnili, naša svetniška skupina pa je tudi premajhna, da bi nam to kljub argumentom uspelo. Imeli smo nekatere pripombe, vendar, žal, razumevanja v taki meri, kot smo ga pričakovali, ni bilo. Naši predlogi se niso realizirali. Eden takšnih konkretnih primerov je dom starostnikov v Slovenski Bistrici; že prej smo namreč opozarjali, da je treba najprej v celoti urediti premoženj sko-pravne zadeve, šele potem poiskati investitorja. Zdaj pa so po mojih informacijah težave ravno pri tem. Podoben primer je večji del ceste skozi Šmartno na Pohorju, ki ni v lasti Občine Slovenska Bistrica.« * Kakšni so vaši občutki ob zmagi vaše politične stranke na državnem nivoju, pa tudi ob doseženem dokaj visokem odstotku v lokalnem okolju? »Ob vsaki zmagi so občutki dobri, vendar vsak takšen rezultat potem za sabo potegne določeno odgovornost, kar je bil tudi eden od naših sloganov - Odgovornost za spremembe. Mislim, da so nekatere dosedanje poteze vlade take, ki v prvi fazi morda zbujajo nezaupanje pri državljankah in državljanih, vendar bo to na daljši rok zagotovo prineslo pozitivne rezultate v dobrobit vseh. Za lokalno okolje pa bi rekel, da je vzrok dobrega rezultata posledica načelne drže naše stranke kot celote, zaradi česar smo tudi dobili podporo na volitvah, in dobro delovanje stranke v lokalnem okolju. Smo prepoznavni, v vseh štirih občinah imamo občinske odbore SD. K temu nekaj pripomore tudi odprtje poslanske pisarne mag. Majde Potrata, kije vsak prvi ponedeljek v mesecu med 10. in 12. uro prisotna na sedežu stranke v Slovenski Bistrici in sprejema občanke in občane ter prisluhne njihovim predlogom in problemom in jih skuša po najboljših močeh reševati. Res pa je, da bo treba te rezultate še upravičiti, če ne, bo kazen sledila na naslednjih volitvah.« Tudi sodnik porotnik na Delov/nem sodišču * Kakšne izkušnje imate kot sodnik porotnik z Delovnim sodiščem? »Imam dobre izkušnje, delo sodišča ocenjujem pozitivno. Predvsem v zadnjem času opažam, da sojenje poteka bolj na podlagi argumentov in dokazov, medtem koje včasih bilo prevečkrat podvrženo temu, da so sodbe bile izrečene v korist delavcev.« * Kaj je novega v vaši krajevni skupnosti Impol, katere podpredsednik ste? Ali v letošnjem letu načrtujete kakšne investicije? »V bistvu je problem vseh štirih krajevnih skupnosti mesta Slovenska Bistrica enak. V tem mandatu namreč zaradi investicije v 2. osnovno šolo Slovenska Bistrica, pa tudi zaradi krize, ni mogoče pričakovati novih investicij, kijih upravičeno pričakujejo naše krajanke in krajani, zato lahko le urejamo najnujnejše na področju krajevnih cest, plazov, kanalizacije. V vsakem primeru pa je prijeten občutek, da smo člani sveta krajevne skupnosti soglasni, ko gre za ureditev varnosti v cestnem prometu.« * Aktivni ste tudi v Krajevni organizaciji borcev za vrednote NOB Zgornja Bistrica. Katere so trenutne aktivnosti? »Pridobivanje novih članov, kar je naša stalna aktivnost, pri tem smo v obdobju zadnjega leta pridobili 23 novih članov, tako da nas je zdaj že 52. Razveseljivo je, da so to predvsem mlajši ljudje, ki cenijo vrednote NOB. Del aktivnosti je tudi tradicionalni Šarhov pohod, srečanje borcev in veteranov na Limbuškem nabrežju, tradicionalno srečanje na Poljanah, kjer je bila zadnja bitka z Nemci v drugi svetovni vojni. Lani smo spet začeli s komemoracijo pred spomenikom NOB v Visolah.« * Živite pa tudi z naravo. Kaj trenutno pripravljate v Društvu Vintgar? »Prvo soboto v aprilu je potekala akcija čiščenja in urejanja Bistriškega vintgarja. Poleg našega društva so sodelovali še člani Planinskega društva Slovenska Bistrica in člani Turističnega društva Jelka Šmartno na Pohorju. Uredili samo mostiček pri vodarni ter pobrali smeti in odpadke ob celotni pot. Moram reči, da srno bili prijetno presenečeni, ker omenjeno območje ni bilo preveč onesnaženo. 22. aprila, ob dnevu zemlje, pa pripravljamo še dve akciji - ena bo čiščenje potoka iz Kovače vasi proti naselju Tirgot, druga akcija pa bo zasaditev dreves pri poslovnem objektu, v katerem so trgovski center Spar, gostinski lokal Caffe bar Kuki, poslovalnica Nove KBM in računalniška firma Ultra Impex. Posadili bomo okoli 20 stebrastih gabrov. S podobnimi akcijami zasaditve dreves bomo nadaljevali tudi v drugih predelih mesta.« * Kaj polagate na srce Bistričanom v skrbi za naravo? »Vsak naj pogleda okoli sebe in poskuša po svojih najboljših močeh izboljšati bivalno okolje. Pri tem bi Drago Mahorko: »Tiste firme, ki imajo programe tako naravnane, da jih lahko prilagajajo, in ki imajo ustrezen kader ter zdravo finančno osnovo, da jim tudi banke zaupajo, so v teh časih zagotovo v prednosti.« želel pohvaliti del blokovskega naselja, kjer nekateri že dobro skrbijo za ohranitev okolja s posaditvijo dreves.« Irena BRDNIK Foto: Nino Verdnik DRAGO MAHORKO Rojen: 12. aprila 1950. Izobrazba: pravnik - končana Višja pravna šola Maribor. Službovanje: Občinska konferenca ZSMS Slovenska Bistrica predsednik (1971-1974), Občinska konferenca SZDL Slovenska Bistrica sekretar (1974-1978), Izvršni svet Občine Slovenska Bistrica - sekretar (1978-1982), Emi Poljčane - vodja splošnokadrovskega sektorja (1982-1986), Kostroj Slovenske Konjice - vodja splošnokadrovskega sektorja (1986-1992), Koplast Slovenske Konjice vodja splošnokadrovskega sektorja (1992-1994), Koplast mizarstvo Slovenske Konjice - direktor (1994-1996), samostojni podjetnik. Funkcije: svetnik Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica (SD), sodnik porotnik na Delovnem sodišču Maribor, podpredsednik sveta Krajevne skupnosti Impol. tajnik Območne organizacije SD Slovenska Bistrica, predsednik Društva Vintgar, tajnik Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Zgornja Bistrica, član Društva Križemkražem Zgornja Polskava, član Pohorskega društva generala Maistra, član Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica. Družina: žena Milena. Hobi: reševanje križank. /



Medij: Panorama
Avtorji: Irena Brdnik
Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah
Rubrika / Oddaja: Ostalo
Datum: 16. 04. 2009
Stran: 3

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items