Na podlagi 23. Člena Zakona o prevzemih (Ur.l.RS, št. 79/06, in 67/07 - 7JFI, št. 1/08, št. 68/08 v nadaljevanju: ZPre-1) daje MedveSek PuSnik Borzno posredniška hiša d.d. LJubljana, Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnikov PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE UPC Tabor d.d. na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-6/ 2009-6-(447), z dne 11.08.2009 1. Prevzemniki Na dan objave te ponudbe imajo prevzemniki v lasti 23.025 delnic oznake KSTR od vseh izdanih 45.468 delnic z oznako KSTR, na katere se nanaša ponudba, kar predstavlja 50,64 % delež glaso-• UPC TELEMACH

širokopasovne komunikacije d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana, valnih pravic v ciljni družbi. Od dneva objave prevzemne namere prevzemniki niso pridobivali delnic • Broadband kabel, elektronske storitve, d.o.o., Tavčarjeva ulica 8, 1000 Ljubljana, ciljne družbe. V skladu z 38. Členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za • Slovenia Broadband S. a r.l., 121, avenue de la Faiencerie in L-1511 Luxembourg in sprejem prevzemne ponudbe prevzemniki zunaj postopka javne ponudbe ne smejo kupovati delnic • UPC Rotovž, širokopasovne komunikacije, d.d., Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor na katere se nanaša ponudba, (v nadaljevanju UPC Telemach d.o.o.. Broadband kabel, d.o.o., Slovenia Broadband S.a r.l., UPC Rotovž d.d. ali prevzemniki). Družba SLOVENIA BROADBAND S.a r.l. |e dne 22.5.2009 pridobila edini poslovni delež v družbi Broadband kabel, elektronske storitve, d.o.o., v kateri je tudi edini družbenik. Družba Broadband 2. Vrednostni papkjl, M so predmet pravzenne ponudbe kabel, d.o.o. je na podlag Pogodbe o prodaji in nakupu poslovnih deležev v družbi UPC Telemach d.o.o. iz dne 15.7.2009 pridobila neposredno kontrolo in postala 100 S lastnik družbe UPC Telema-Firma in sedež ciljne dražbe: ch, d.o.o., ki je skupaj z družbo UPC Rotovž d.d. (UPC Telemach, d.o.o. je 60,12 X lastnik družbe UPC Tabor, širokopasovne komunikacije, d.d., Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor {v nadaljevanju UPC Rotovž d.d.) 50,64 S lastnik ciljne družbe UPC Tabor d.d. Vse delnice ciljne družbe, pridobljene UPC Tabor d.d. ali ciljna družba) na podlagi prevzemne ponudbe, bo dobila družba UPC Telemach d.o.o. Vrednostni papirji: Prevzemniki za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli Prevzemna ponudba se nanaša na vse delnice ciljne družbe, kar pomeni 45.468 navadnih imenskih prevzemno ponudbo, niso na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dali ali se zavezali dali kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico (v nadaljevanju: delnice ali delnice KSTR) zmanj- v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papl^ev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v šano za 12.522 delnic, katerih imetnik je UPC Telemach d.o.o. in 10.503 delnic katerih lastnik |e | as tj prevzemnika. UPC Rotovž d.d. (skupaj imajo prevzemniki 23.025 delnic), tore| skupno na 22.443 delnic KSTR, Prevzemni)« tahko ptekličejo ponudbo in odstopijo od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom 41.282 delnic je izdanih v nematerializirani obliki in so vpisane v centralnem registru vrednostnih ponudbe, v skladu z Zpre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6.1. prospekta, pri čemer bo papirjev pri KDO - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KDD) pod prevzemniki nosili vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v oznako KSTR. 4.186 delnic je izdanih v material iz i ram obliki in še ni vpisanih v centralnem registru smislu določb Zpre-1 KDD. Seznam imetnikov teh delnic Je pri Izdajatelju. Vsi imetniki delnic ciljne družbe, ki Se niso izročili svojih delnic ciljne družbe, izdanih kot pisne Leta 2005 so bili vsi delničarji pozvani, da predložijo družbi delnice v materializirani obliki za vpis hsine> njihove la nernateriaiizirane delnice, lahko svoje delnice izročijo MP BPH le teh na KDD. Najpogostejši razlogi, zakaj 4.186 delnic Se vedno ostaja v materializirani obliki in d d Gradnikove brigade U( 1000 Lmjam in]abo opfav||a za njihovo zamenjavo za Se ni predloženih KDD, so: izgube delnic, dolgotrajnost postopka in visoki stroški, selitev delničarjev nematerializirane delnice z oznako KSTR. Ko bodo ki „„,„ p,,«.,™ wmatu * imenu in za ra&in pmzemnfcov Prevzemnikizadelnice,kisopredmetprevzemneponudbe,ponu|ajoplačilocelotnecenevdenarju. „ „ .. ,, . ,,, „ ,„ . . , „ , . ... K •" ■•" '*">' ' Prevzemno ponudbo v skladu s 23. členom ZPre-1 v imenu in za račun prevzemnikov kot n)ihov Cena, ki jo ponujajo prevzemniki za ptačilo vsake delnice z oznako KSTR, ki ie predmet prevzemne ., ,- . -, . . .,,-_,„-*,-„ „,,».„„ „ . ... , 1 y ' H . j t» t» pooblaščeni član daje MEDVESEK PUSNIK Borzno posredniška hiSa d.d. LjuHiana, s sedežem ponudbe, znaša 52,72 EUR. Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MP BPH d.d.). 4. Veljavnost ponudbe od 13.08. 2009 do vključno 14.09.2009 do 12. ere 11. Izjav« o (prejemu prevzemne ponudbe Veljavnost prevzemne ponudbe je od 13.08.2009 do vključno 14.09.2009 do 12. ure, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1. , ., ., , . ,. ' . „.. , , Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času traianja prevzemne _ ponudbe odda ustrezno izpolnjeno In podpisano izjavo o sprejemu ponudbe, z vsebino, določeno 5. Prag uspešnosti - nabili)! odstotek vseh vrednostnih papmev, U Un moralo preme „ ., . , " . . , _ . . . .. * _ 7 vobrazcu v Pntogi 3 tega prospekta, veni izmed poslovalnic ali pogodbenih izvaialcevMP BPH mmJu ckupai z vrednostnimi papirji, ki jih že imajo, pridobiti na podlag) prevzemne o^.,, ,. , -, ■ u . ■„■ A ~. , „ , , , „, „ d.d., ki so navedeni v Pnlogi 2 tega prospekta, ali pri drugi borznoposredniSki družbi ah banki ponudbe, da bi jih ta zavezovala I Iz Priloge 1 tega prospekta, ki ima položaj člana KDD (v nadaljevanju: registrski Član oz, član . ... .... .... . ., . ,. u ■ -u , ■ -j ls - .,, . KDD), pri čemer morajo pravilno izpolnjene in popisane izjave o sprejemu ponudbe prispeti na Prevzemniki ne določajo najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi |ih morah pridobiti na podlagi pre- -r • ..... .. ., , „ ju u u i i naslov Medvešek,PuSnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana, (aradnikove brigade 11, 1000 vzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno. Prevzemna ponudba bo Štela za uspešno j..., , ..ji i -uuj , j u, .j- , ju Ljubljana, do vključno zadnjega dne ponudbe, to je 14.09.2009 do 12. ure. ne glede na odstotek vseh delnic, ki |ih bodo prevzemniki pndobil v postopku prevzemne ponudbe. S Obvezn' rana ' Davni * lnice c ''i ne družbe, glede katerih želi njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo, že vpisane pri računu nematerializi ranih vrednostnih papirjev stranke, ki ga vodi posamezni registrski Prevzemniki in ciljna družba izpolnj„ejO po^je za priglasitev koncentracije Uradu RS za varstvo "^ lmetnik iIjav00 $preiemu prewemne ponudbe prec!loa,i temu "***™" ilanu - ki konkurence, navedene v prvem odstavku 42. člena Zakona o preprečevanju in omejevanju konku- "* n)egw račun "ematerlaliziranih vrednostnih papirjev stranke, renče (ZPOmK-1) v smislu 2. alineje 1. odstavka 10. člena ZPOmK-1. Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega Družba SLOVENIA BROADBAND S.a r.l. je dne 22.5.2009 pridobila edini poslovni delež v družbi ra£una " ednosblil1 «** P" "***™ »"». ™ ra i° Pohodno odpreti račun nemateriali-Broadband kabel, elektronske storitve, d.o.o,, v kateri je tudi edini družbenik. Družba Broadband ziranin ™*»^ ™W **** P" 'istrskem članu in izpolnib obrazec za prenos vrednokabel, lo.o. je na podlag Pogodbe o prodaji in nakupu poslovnih deiežev v dmžbl UPC Telemach 5,n * 1 z istrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika d.o.o. iz dne 15.7.2009 pridobila neposredno kontrolo in postala 100 % lastnik družbe UPC Telema- prt re 8 lstrEkein clanu ch, d.o.o„ ki je skupaj z družbo UPC Rotovž d.d. (UPC Telemach, d.o.o. je 60,12 X lastnik družbe UPC Rotovž d.d.) 50,64 S lastnik ciljne družbe UPC Tabor d.d. Stro5ki ' P° velani z odP^ern računa vrednostnih papirjev stranke pri registrskem članu, ki jih v trenutku izdelave prospekta zaračunava MP BPH d.d. so naslednji: Družba SLOVENIA BROADBAND S.a r.l. je dne 4,5.2009 na podlagi 43. člena Zakona o prepreče- * Odpira* rBČuna P" resorskem članu 13,77 EUR. vanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) Uradu Republike Slovenija za varstvo konkurence (UVK) * 6 ,a£una la tekoCe leto 6,51 EUR, priglasila koncentracijo družb UPC Telemach d.o.o. Ljubljana in SLOVENIA BROADBAND S.a r.l. ter * Minimalno letno nadomestita za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev 5,00 EUR, dne 18.06.2009 pridobila odločbo UVK. s katero ie ta odločil, da je koncentracija skladna s pravili * ""ednostnih papil«' z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih konkurence in ji ne nasprotuje papirjev imetnika pri registrskem članu v primeru, da se prenos izvede pri MP BPH d.d. znaša 2,00 EUR. Za pridobitev delnic, ki so predmet te prevzemne ponudbe, je poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 potrebno dovoljenje ali soglasje Urada RS za varstvo konkurence, ki so ga prevzemniki pridobil dne Ce akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi MP BPH ali v poslovalnicah in pogodbenih 18.6.2009, zato ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega ""»tih družbe MP BPH, nosi delničar stroške nadomestila za sprejem prevzemne ponudbe, in odstavka 20. člena ZPre-1. sicen 11,00 EUR v kolikor ima delničar, ki sprejema prevzemno ponudbo do vključno 499 delnic, 14,87 EUR v kolikor ima delničar, ki sprejema prevzemna ponudbo od 500 do vključno 4.999 7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe delnic, 23,40 EUR v kolikor ima delničar, ki sprejema prevzemno ponudbo od 5.000 do vključno I 9.999 delnic ter 48,75 EUR v kolikor ima delničar, ki sprejema prevzemno ponudbo nad 10.000 Prevzemniki so v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1 izročil KDD nepreklicno bančno garancijo, delnic. Če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri drugem registrskem članu, nosi stroške, ki jo je izdala UniCredit Bank Austrla AG, s katero se ta banka nepreklicno zavezuje, da bo na k« jih je določil ta registrski Član. I prvi poziv KDD In brez ugovorov na poseben račun KDD izplačala znesek, potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom. Ce se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru Plačilo imetnikom delnic, ki sprejmejo prevcemno ponudbo, bo izvršeno v osmih dneh, šteto od dne, nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ko KDO prejme odločbo o izidu prevzemne ponudbe, s katero Agencija za trg vrednostnih papirjev ponudbe ne Steje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic ciljne družbe, glede delnic ciljne i uiplovi uspešnost ponudbe. družbe, ki niso obremenjene, pa ostane v veljavi. 8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe Vsi imetniki delnic ciljne družbe, ki še niso izročili svojih delnic ciljne družbe, izdanih kot pisne listine, zaradi njihove zamenjave za nematerializirane delnice, lahko svoje delnice izročijo MP V primeru neuspešne prevzemne ponudbe se pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom te prevze- BPH d.d., Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana In ta bo opravila vse potrebno za njihovo mne ponudbe, štejeio za razvezane. KDD mora v osmih dneh po prejemu odločbe o izidu prevze- zamenjavo za nematerializirane delnice z oznako KSTR, Ko bodo delnice vpisane v centralnem mne ponudbe, s katero se ugotovi, da je bila ta neuspešna, prenesti delnice, ki so bile sprejete v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, lahko imetnik za te delnice ponudbi, v dobro trgovalnih računov vrednostnih papirjev imetnikov delnic, ki so sprejeli ponudbo. ciljne družbe sprejme to prevzemno ponudbo. Prevzemno ponudbo je mogoče sprejeti le, če |e akceptant imetnik nematerializiranli vrednostnih papirjev (delnic). Imetniki delnic, izdanih kot Prevzemna ponudba ni uspeSna, Če: pisne tistine, naj izročitev zaradi zamenjave teh delnic opravijo čim prej, tako da bodo v roku za • jo prevzemniki preklčejo v skladu z 52. členom ZPre-1, kot je navedeno v točki 1.6. tega prospekta, sprejem prevzemne ponudbe le-to lahko tudi sprejeli. • agencija razveljavi postopek s to ponudbo v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev, • nastopi razvezni j»goj v skladu z 20. členom ZPre-1, kot je navedeno v točki 1.4. tega prospekta, 12. Dostopnost prospekta Če prevzemna ponudba ne bo uspeSna, bo KDD v osmih dneh po prejemu odločbe agencije o izidu Prevzemni prospekti so na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah ah bankah, ki so upraprevzemne ponudbe Imetnikom delnic ciljne družbe, ki so sprejeli prevzemno ponudbo, ponovno vičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republjke Slovenije, kot so omogočila razpolaganje z delnicami ciljne družbe, ki so bile predmet sprejema neuspešne prevze- navedene v Prtlogi 1 tega prospekta, ter v poslovalnicah in pogodbenih izvajalcih MP BPH d.d. mne jx>nudbe, tako da jih bo prenesla v dobro njihovih računov, s katerih so bile prenesene ob T priloge 2 tega prospekta, sprejetju prevzemne ponudbe. Pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom neuspeSne prevzemne ponudbe, se Štejejo za razvezane. BorznoposredniSka družba ali banka, ki za imetnika vodi račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, pri katerem so vpisane delnice ciljne družbe, mora temu imetniku na njegovo zahtevo 9. Dne* pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo takoj in brezplačno Izročiti izvod prevzemnega prospekta. Z delnicami, M so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih prevzemni prospekt je javno objavljen na spletni strani viww.irtedvesekpusnik.si (rubrika novice), papirjev.Medij: Dnevnik
Avtorji: Ni avtorja
Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih
Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik
Datum: 13. 08. 2009
Stran: 20

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items