,

Napad nadzornikov Pivovarne Lasko ANDRIJANESTARINE-KOSMOVE in STOJANA ZDOLŠKA na revijoMag, o katerem poroča v.d. odgovorni urednikSILVESTER ŠURLA, je ledeni trenutek resnice. Čese je ob peticiji 571 marsikomu zazdelo, da jeproblem novinarske profesije le premier JANEZ)ANŠA, se je zdaj pokazalo, da zasebna korporaci-ja po neuspelem pritisku na uredniško politikotednika zdaj nonšalantno zamenjuje odgovorne-ga urednika. In to v brk

nasprotovanju celotne-ga kolektiva Magovih novinarjev.Nadzornika kajpak zanikata zla dejanja, vendarpoglejmo fakte. Od septembra deluje Mag podvodstvom vršilca dolžnosti odgovornega uredni-ka. po intervjuju s premierom, v katerem je taošvrknil gospo nadzornico A.S.-K., pa se je nena-doma pojavila urgentna potreba po razpisu zaodgovornega urednika.Zakaj? So novinarji tednika zahtevali zamenja-vo, ker z urednikom ni bilo več mogoče delati?Je mar naklada začela strmo padati?Nič oziroma nasprotno, toda lastnik si je pre-prosto vzel pravico moči, da je gospodar nad ča-sopisom. Pri čemer se pozablja na nenavadnodejstvo, da je bil prejšnji odgovorni urednik Ma-ga IANEZ MARKEŠ ob prehodu na Delo takoj ime-novan za odgovornega urednika in ne le za v.d.urednika, medtem ko je bil njegov naslednik naMagu Silvester Šurla imenovan le za vršilca dolž-nosti urednika.Funkcija vrsilca dolžnosti je in je bila eklatantniprototip pritiska na urednika. V zadnjem ob-dobju vladavine partije so se spomnili strategije,kako omejiti in inhibirati odgovorne urednikealternativnih medijev, pa so jih tako imenovaliza vrsilce dolžnosti na Radiu Študent, na Mladini,na Tribuni, ponavadi za obdobje treh mesecev.Se pravi, da so jih postavili za nekaj mesecevpod nadzor, v časovno čakalnico, v kateri naj bivedejevci premišljevali, kako naj izbirajo medij-ske teme, da se ne bodo zamerili tedanjim poli-tičnim nadzornikom in bodo potem deležni re-gularnega imenovanja.Ta stara partijska metoda je zda) na novo aplici-rana na Magu.V celoti gledano: bodisi korporacije, ki so lastni-ki medijev, bodisi državni aparat, ki imenujenadzornike, oba organizacijska tipa lastnistvabosta vedno poskušala vplivati na vsebine.Imunski sistem profesionalnega žurnalizma so vprvi vrsti uredniki in novinarji, ki se jim upirajo.To niti ni nova resnica, do skrajnih podrobnostijo že desetletja tematizira ameriški filozof NOAM CHOMSKV. Zanj sploh ni dileme: lastnike medi-jev ne deli na dobre in zle, zanj je vsaka korpo-racija že po svoji intenci kot lastnik medija ma-nipulativna. Še posebej tiste, za katere se zdi, daživijo v simbiozi z uredniki in novinarji.Vzemimo zgled idiličnega Dnevnika. Prejšnji če-trtek je poročal o vladinem predlogu zakonov,ki omejujejo menedžerske prevzeme podjetij vformi vnaprejšnje zastave delnic, ki jih še nima-jo, a zanje dobijo kredite pri bankah. Toda nanaslovnici ni pojasnil vsebine, ampak je postavilkritično mnenje z bombastičnim naslovom Pre-mier Jf vlado pelje v vojno s kapitalisti, podprtim spisanjem iz domačijske ideologije rodne grude:"To na široko odpira vrata za vd.or tujega kapitala,ki inu domači kapital ne bo mogel konkurirati."Kar slika lažni svet alternative, v katerem nasto-pa kot junak domači ad hoc prevzemnik, ki izri-ne vse dosedanje delničarje in s tem njih ter ve-soljno Slovenijo reši pred napadom zločestih tu-jih prevzemnikov.Če odmislimo odsotnost poročevalskega sloga,je pomenljivo dejstvo, da se časopis postavi pravna stališče interesov prevzemnih menedžerjev,kot so KORDEŽ et consortes. Časnik bi lahko po-gledal s stališča malih delničarjev, ki jih izganja-jo iz podjetij, ali pa skozi zrkla Banke Slovenije, kipodpira vladne predloge, morda skozi perspek-tivo uspesnega podjetnika AKRAPOVIČA, ki siste-matično nagrajuje zaposlene z delnicami lastne-ga podjetja, ne nazadnje bi lahko reaktualizirallevičarski postsamoupravni pogled, ki časti taktip podjetja, kjer lastnik ni en sam lastnik, am-pak v lastništvu participira širok sloj zaposlenih, ki )ih delovno motivira prav njihovo lastništvo.Seveda ima Dnevnik svobodo izbire svoje pers-pektive, toda v tem primeru se je odločno iden-tificiral s stališčem ozke skupine menedžerskihprevzemnikov. Chomsky bi kajpak pripomnil, dato ni naključje.Isti Chomsky je bil sicer pred leti na obisku vLjubljani, kjer je imel po prejemu častnega dok-torata Ljubljanske univerze tudi predavanje v na-biti veliki dvorani Cankarjevega doma. A z zani-mivim obratnosorazmernim učinkom: namestonjegovih idej se je po Sloveniji siril samo prazenimidž njegove slave.V skrbi za svoj imidž pa je Ijubljanski župan Zo-RAN JANKOVIČ presegel svoji predhodnici. Če seje zdelo, da sta županji POTOČNIKOVA in SIMŠIČE-VA dosegli skrajno točko manipulacije glasilaLjubljana, v katerih je kar deževalo njunih všeč-nih fotografij, je aktualni župan zadnjo številkomestnega glasila posvetil samemu sebi. Prvih se-deminštirideset strani je ena sama hvalnica nje-govemu županovanju!!!!! Klasična zloraba pro-računa, pri čemer je protisloven predsednik Ra-čunskega sodišča IGOR ŠOLTES, ki namesto v funk-ciji nadzornika mestnega proračuna nastopakot eden v vrsti hvalisavcev Ijubljanskega pogla-varja.Seveda pa ta propagandni list navaja tudi dejs-tva in sicer spodbudne številke o kakovosti zra-ka v Ljubljani na primerih žveplovega in dusiko-vega dioksida ter ozona. Toda, v razpredelniciumanjka četrta, najbolj usodna tabela: o preko-račitvah trdih delcev v zraku. Tu so rezultati za-strašujoči: v septembru in oktobru beležijo 11dni prekomernih onesnaženj, v prvih desetihmesecih pa kar 114, medtem ko je letna dovolje-na meja vsega 35 dni, ko količina trdih delcevpresega 50 miligramov na kubični meter!!!Mestni proračun tako izdaja glasilo, ki falsificiraidilo kakovosti Ijubljanskega zraka. In kaj bo po-rekel predsednik Računskega sodišča, če bo pre-sojal nesmotrno porabo mestnega proračuna???Sicer pa, ko bi denimo premier Janša iz proraču-na financiral mesečnik Slovenija, ki bi ga vodiliIjudje iz njegove stranke SDS, in ki bi na račundavkoplačevalcev opeval njegovo modro vode-nje države, bi ga mediji v hipu obtožili samodrs-tva.Ker mestno glasilo, katerega ekipo izbere vlada-joča mestna stranka, nikoli ne more ustrezativsaj minimalnim kriterijem pojma revije, je edi-ni racionalni pogled zahteva meščanov, da setaksno trobilo nemudoma ukine. X ROKE NAD MEDIJIVIDNE, NEVIDNE IN NEOPAZNEMedij: Mladina
Avtorji: Nežmah Bernard
Teme: mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Pamflet
Datum: 07. 12. 2007
Stran: 18

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items