Sava Re nasprotni predlog 2018

Na podlagi 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe Sava zvezi s 34. skupščino delničarjev Save Re, d. Ljubljana, ki bo v torek, 29. 5. 2018, ob 13. uri v dvorani Horus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana, obvešča delničarje, da je 16. 4. 2018 prejela dva nasprotna predloga delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe Sava nadaljevanju tudi: »VZMD« oziroma »predlagatelj«) k predlogu pod točko 3 (sklep 3.1) dnevnega reda 34. skupščine Save Re, d. kot sledi:

I. Nasprotni predlog delničarja

3) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2017

PREDLOG SKLEPA DELNIČARJA:

3.1 »Bilančni dobiček, ki na dan 31.12. 2017 znaša 22.499.329,94 EUR, se uporabi tako: Del bilančnega dobička v višini 21.696.774,40 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,40 EUR bruto na delnico in se 14. 6. 2018 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 13. 6. 2018.

Preostali del bilančnega dobička v višini 802.555,54 EUR se ne uporabi. Predlog delitve bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2017. Na dan skupščine delničarjev se lahko število delnic, ki jim pripada dividenda, spremeni zaradi odprodaje lastnih delnic. V tem primeru bodo skupščini delničarjev na seji predlagane prilagojene vrednosti delitve bilančnega dobička, pri čemer pa bo znesek dividende na delnico v višini 1,40 EUR ostal nespremenjen.«

OBRAZLOŽITEV DELNIČARJA:

Predlagatelj nasprotnega predloga meni, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem družbe, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe. Izplačilo nižje (prvotno predlagane) dividende ne bi bilo racionalno z vidika številnih manjšinskih delničarjev (teh je v družbi več kot 4.000), saj žal za njih po novem izplačilo dividend povzroči stroške pri borznoposredniških družbah oz. bankah, ti pasov prenekaterem primeru celo višji od dividende - torej se tem delničarjem s tem povzroča realni minus.

II.Nasprotni predlog delničarja

3) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2017

PREDLOG SKLEPA DELNIČARJA:

3.1 »Bilančni dobiček, ki na dan 31.12. 2017 znaša 22.499.329,94 EUR, se ne uporabi.«

OBRAZLOŽITEV DELNIČARJA:

Če skupščina ne bo podprla nasprotnega predloga o izplačilu dividende v višini 1,40 EUR bruto na delnico, je z vidika interesa malih vlagateljev predlagatelj prepričan, da je bolje bilančni dobiček zadržati ter npr. v prihodnjem letu izplačati sorazmerno višjo dividendo. Izplačilo nižje dividende namreč ni racionalno z vidika številnih manjšinskih delničarjev (teh je v družbi več kot 4.000), saj žal za njih po novem izplačilo dividend povzroči stroške pri borznoposredniških družbah oziroma bankah, ti pa so v prenekaterem primeru celo višji od dividende - torej se tem delničarjem s tem povzroča realni minus.

Celotno besedilo obeh nasprotnih predlogov VZMD je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d. v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si) in na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Uprava Save Re, d.d.

Medij: Delo

Stran: 4

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items