Jani Alič Nova Gorica - Skrivnostna družba zomejeno odgovornostjo Gofin, ki sojo ustanovili 9. novembra letos(zastopa jo direktorica Danila Re-bec), je 23. novembra predlagalazačetek postopka stečaja delniškedružbe SGP Gorica, nekdaj pa-radnega konja novogoriškega grad-beništva. Novica je mnoge pre-senetila, saj je vodilni mož MihaŠegula še pred meseci govoril omegalomanskih načrtih družbe inprikazoval pozitivne rezultate. Po-dobno je govoril tudi predsedniknadzornega

sveta Janez Artič. Gle-de na to, daje stečaj sprožila komajustanovljena družba, pa so se žepojavila tudi ugibanja o ozadjih nepričakovanega stečaja novogo-riškega podjetja.V SGP .Gorica so se zavili v molk,prav tako nismo mogli priklicatinikogar iz vodstva Gofina, ki nimaštevilke v telefonskem imeniku. Se-dež podjetja naj bi bil v Sedejeviulici v Novi Gorici, kjer pa smoodkrili le zasebno družbo za po-slovno svetovanje.Samo Turel, sekretar okrožnegasodišča v Novi Gorici, je potrdil našeinformacije o predlogu za stečajSGP. Pojasnil je, da je okrožnosodišče 26. novembra v sodnemregistru na predlog družbe Gofinvpisalo predlog za začetek postopka stecaja SGP Gonca. Hkrati so, pravtako na predlog Gofina, sprejelizačasno odredbo, ki je bila v sodniregister vpisana 30. novembra, da seSGP Gorica prepoveduje sklepanje pravnih poslov, s katerimi bi svojepremoženje kakor koli odtujil aliobremenil. Finančni organizaciji, ki za dolžnika opravlja posle plačil-nega prometa, so prepovedali zdolžnikovih računov vsakršna izplačila, razen izplačil izhodiščnihplač, določenih s kolektivno po-godbo. Zoper ta sklep, ki še nipravnomočen, se je pritožil SGPGorica, o pritožbi pa bo odločalovišje sodišče v Kopru. Novogoriški zupan Mirko Brulc, ki se je s SGPGorica v imenu občine zapletel vspor glede zamenjave 2100 par-kirnih mest v Novi Gorici (v SGPGorica so trdili, da so njihova last),za 70.000 kvadratnih metrov velikozemljišče na najboljši lokaciji v sre-dišču mesta, in ustavljene gradnjena Ronketu v Kromberku (pritožil seje eden izmed občanov), je bil nadnovico o predlogu stečaja prese-nečen. Dodal pa je, da so proti SGPGorica sprožili spor glede lastništvadveh garažnih hiš v mestu.jani.alic@dnevnik.si Novi lastniki obljubljali povrnitevugleda, zdaj stečajVečinski, 52-odstotni lastnik družbe SGP Gorica je februarja letos postalopodjetje Pozicija, katerega lastnika sta Miha Šegula in podjetje D3,katerega ustanovitelj in direktor je Janez Artič, oče predsednikanadzornega sveta SGP Gorica. Podjetje D3 je letos kupilo tudi družbo SkyNet (eden glavnih poslovnih partnerjev Telekoma), ki jo je leta 2001 ustanovilMiha Šegula in bil njen direktor. Šegula je ob prevzemu dejal, da je glavni ciljvečinskih lastnikov (Primorje Ajdovščina ima 26,16-odstotni delež, podjetjeTrafic 10,39- in mali delničarji 11,45-odstotni delež) povrnitev ugledapodjetju, ki ima v lasti 250.000 kvadratnih metrov zemljišč v Novi Gorici,Šempetru pri Gorici, Mirnu, Tolminu in Bovcu. Zastavljene cilje naj bi doseglitudi s povezanima družbama Presta, ki se ukvarja z gostinstvom, inSynthesys, ki so jo nameravali organizirati kot invalidsko podjetje, glavnadejavnost pa naj bi bila upravljanje lastnih in tujih nepremičnin.Medij: Dnevnik
Avtorji: Alič Jani
Teme: mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik
Datum: 07. 12. 2007
Stran: 21

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items