• Medij: Gorenjski glas
  • Datum objave: petek, 06.10.2017

farme ihanPo realizaciji sklepov septembrske skupščine bo Družba za upravljanje terjatev bank postala edina lastnica Farm Ihan. Mali delničarji napovedujejo možnost izpodbijanja sklepov.

Aleš Senožetnik Kamnik- Na skupščini družbe Farme Ihan so se konec septembra družbeniki seznanili z bilančno izgubo, ki je konec lanskega leta znašala 15,6 milijona evrov ter s stanjem insolventnosti in ukrepi finančnega prestrukturiranja. Zaradi kritja izgube so osnovni kapital zmanjšali s petsto tisoč na nič evrov, nato pa ga z novim denarnim vložkom povečali na 25 tisoč evrov, s stvarnimi vložki pa še v višini 4,8 milijona evrov.

Pri tem so s sklepom izključili prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic, zaradi česar je Vseslovensko združenje malih delničarjev, ki so imeli v podjetju sicer 0,02-odstotni delež, napovedalo izpodbijanje omenjenih sklepov. Lastnica vseh delnic, tako denarnih kot stvarnih vložkov bo po realizaciji sklepov postala Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je bila sicer že od leta 2015 95-odstotna lastnica družbe. »Edini namen skupščine družbe Farme Ihan, d. d., ki je finančni holding, je finančna sanacija družbe. Na osnovi sprejetih skupščinskih sklepov bo DUTB konvertirala del svojih terjatev v kapital in s tem odpravila negativni kapital ter z dokapitalizacijo v denarju zagotovila družbi sredstva za tekoče poslovanje,« odločitev skupščine komentirajo v DUTB. S prevzemom lastništva Farm Ihan ima DUTB lastniške deleže tudi v njenih hčerinskih družbah, med katerimi je tudi mesnopredelovalnega podjetja Meso Kamnik.

Pred dvema letoma je skupina zaradi finančne sanacije, dejavnost prašičereje in del premoženja izčlenila na odvisno družbo Farme Ihan - KPM, d. o. o., katere stoodstotni lastnik je. Farme Ihan - KPM ima v lasti 45,67 odstotka delnic podjetja Meso Kamnik ter stoodstotni delež hčerinske družbe FI-Eko, ki je lastnik še 33,33 odstotka delnic kamniškega mesnopredelovalnega podjetja. Kot pravijo na DUTB in v Skupini Farme Ihan, zadnja sprememba lastništva na samo delovanje hčerinskih podjetij ne bo imela nobenega vpliva: »Za delovanje Farm Ihan - KPM in ostalih družb v skupini, ki izvajajo poslovno dejavnost, konsolidacija lastništva na nivoju njihove obvladujoče družbe Farme Ihan, d. d., ne pomeni nobene spremembe.

Povečanje lastninskega deleža slabe banke v skupini Farme Ihan ne bo vplivalo na delovanje hčerinskih družb skupine, med katere spada tudi Meso Kamnik.

  • Medij: Gorenjski glas
  • Avtor: Aleš Senožetnik
  • Rubrika: Ekonomija
  • Datum objave: petek, 06.10.2017
  • Stran: 11