Jabolko spora med lastnikije prevzemne cena Avstrijci, ki obvladujejo 80 odstotkov Ijubljanske borze,še nimajo predstavnika v upravi in nadzornem svetu LJSELJUBLJANA - Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) ne bo odločala, kdo ima prav v sporu med manjšinskimidelničarji Ljubljanske borze vrednostnih papirjev in njenim večinskim lastnikom ter bodočim prevzemnikom Du-najsko borzo (VViener Borse). Po De/u dosegljivih podatkih je ATVP namreč »zavrnila« prošnjo Dunajske borze zapresojo, ali pri prevzemu borze velja prejšnji ali aktualni, novelirani, zakon o

prevzemih. Za to potezo naj bi se na agencijiodločili zato, ker da je v njeni do-meni le nadzor nad izvajanjem za-kona o prevzemih, ne pa presoja-nje zakonskih določil; to pomeni,da je prevzem Ljubljanske borzespet na začetku. Jabolko spora meddomačimi in avstrijskimi lastnikije, kot je znano, cena prevzema, sajdomači delničarji za delnico borzepričakujejo najmanj toliko, kolikorso zanjo iztržili prodajalci prvega kroga: 1401 evro za delnico, kolikorje Dunajska borza po dosegljivihpodatkih ponudila v prvem krogupogajanj.0 prevzemu so govorili na vče-rajšnji seji nadzornega sveta LJSE. Avstrijci, ki že obvladujejo 80 od-stotkov Ijubljanske borze, namrečše nimajo predstavnika v upravi innadzornem svetu LJSE, to pa je bilatudi glavna točka včerajšnje sejenadzornega sveta. •Na njej so se dogovorili tudi zaskorajšnji sklic skupščine (predvi-doma v januarju 2009), na kateribodo delničarji imenovali nekate-re nove člane nadzornega sveta kotpredstavnike večinskega lastnika. S tem namenom so trije člani NS,Boris Pesjak (Factor Banka), Zden-ko Podlesnik (CBH) in Žiga Debe-Ijak (predsednik uprave Mercator-ja) na včerajšnji seji tudi že podaliodstopne izjave, ki bodo veljavnena dan skupščine. Dogovorili so seše, da bo uprava borze pod vod-stvom Marka Simonetija na koncuprevzema od Dunajske borze poda-la predlog sporazumnega preneha-nja mandata. »Cilj uprave je, da se vspremenjenih razmerah že v po-slovnem načrtu za leto 2009 jasnoopredelijo nove strateške usmeri-tve in imenujejo odgovorni nosilcis polnim mandatom za njihovoizvajanje. Do imenovanja uprave znovim polnim mandatom bo upra-va borze opravljala tekoče posle,hkrati pa nadaljevala pogovore osvojem nadaljnjem sodelovanju zborzo.«Nadzorni svet Ijubljanske borzeje sicer petčlanski, v njem sedita šepredstavnika dveh delničarjev, kisvojih delnic še nista prodala. Tosta Dean Čendak iz Publikuma inMilana Lah, podpredsednica Pro-banke.VANJA TEKAVEC Na Ijubljanski borzi je delniškiindeks SBI 20 včerajšnjetrgovanje končal pri 4786,07točke, karje 137,09 točkeoziroma 2,78 odstotka manj kotv sredo. Indeksnajpomembnejših podjetij SBITOP seje znižal za 26,13 točkeoziroma za 2,32 odstotka, na1099,75 točke.Medij: Delo
Avtorji: Tekavec Vanja
Teme: mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo
Datum: 14. 11. 2008
Stran: 14