PETRA LES]AK TUŠEKPodjetju Igem iz Velenja je uspel prev-zem največjega koroškega gradbenegapodjetja, dravograjskega SGP KogradIgem, potem ko je do včerajšnjega izte-ka veljavnosti prevzemne ponudbepridobilo najmanj 93-odstotni lastniš-ki delež Kograda. Kot je bilo pričako-vano, je velenjski Igem v lasti TomažaRočnika, ki je tudi direktor družbe,svoj 44,19-odstotni lastniški delež po-večal z odkupi deležev Vegrada (prib-ližno za desetino), Probanke in NLB(vsaka po približno 19 odstotkov).Cena, ki je bila dosedanjim lastnikomKograda ponujena za delnico, je zna-šala

10,35 evra, za odkup vseh preo-stalih 242.434 delnic, ki še niso bile v lasti Igema, je bilo potrebnih približno2,5 milijona evrov. Da je Igem.dva dnipred iztekom ponudbe pridobil 93-od-stotni lastniški delež, je potrdil direk-tor Kograda Igem Oto Brglez, vendarz natančnim deležem, ki ga je Ročnikpridobil do včeraj, Brglez še ni bil se-znanjen. Ročnik se včeraj na naš klicni odzval. Uradni podatki o prevzemubodo sicer znani danes, ko bo NLB, kije v imenu Igema dala prevzemno po-nudbo, obvestila agencijo za trg vred-nostnih papirjev in urad za varstvokonkurence, v soboto pa nameravaobvestilo o izteku prevzemne ponud-be objaviti še v našem časniku.Glede na to, da je Igem pridobil večkot 90-odstotni delež, je skladno z do-govori pričakovati iztisnitev morebitnih preostalih malih delničarjev, takoda bo koroško gradbeno podjetje vceloti obvladovala velenjska družba.Ročnik, ki se ukvarja z gradbenim inže-niringom in vodenjem gradbenih pro-jektov, je v prospektu za odkup delnicpojasnil, da želi vpliv na poslovanje inrazvoj koroškega podjetja povečati inda je mogoče doseči vrsto sinergij meddružbama. S prevzemom, s katerim jesoglašala tudi uprava Kograda Igem,ne načrtuje prestrukturiranja, združe-vanja poslovnih funkcij ali spremembelokacije poslovanja.Prav tako lastniška sprememba nebo vplivala na delovna mesta (330 za-poslenih), je prevzemnik še zatrdil vprospektu. Oto Brglez ostaja direktordružbe.Medij: Večer
Avtorji: Lesjak Tušek Petra
Teme: mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo
Datum: 14. 11. 2008
Stran: 11