INI-1120/17

VIPA HOLDING, d.d. - v likvidaciji

Objava notranje informacije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in veljavne zakonodaje,  likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING, d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Družba s to informacijo odgovarja na vprašanja, ki so jih Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) in nekateri drugi delničarji naslovili nanjo.1. Družba Mlino d.o.o. ki je večinski delničar družbe Vipa Holding d.d. - v likvidaciji nima do premoženja družbe nobenih pravic, ki ne bi izhajale iz njenih pravic kot delničarja družbe Vipa Holding d.d. - v likvidaciji.

2. Prodaja delnic družbe Mlinotest d.d. (MAJG), ki predstavljajo pretežno premoženje družbe Vipa Holding d.d. - v likvidaciji, s strani družbe, do poravnave zapadlih obveznosti, ni bila možna, saj so jo preprečevale pravice upnika, pridobljene na podlagi izvršbe vložene s strani Gorenjske banke d.d. že leta 2012, ki so družbi prepovedovale razpolaganje s tem premoženjem.

3. Družba  Vipa Holding d.d. - v likvidaciji je s svojim največjim upnikom v prvi polovici leta 2015 dogovorila in podpisala sporazum o restrukturiranju obstoječih terjatev s katerim je s takratnim upnikom dogovorila način poplačila svojih zapadlih obveznosti in v katerem je bila dogovorjena obrestna mera za zapadle obveznsoti v višini vsakokratne zakonske zamudne obrestne mere zmanjšane za 0,5 % ter način vnovčevanja zastavljenega premoženja za poplačilo zapadlih obveznosti. Pri tem je prodajo delnic MAJG dodatno oviral tudi spor z Abanko d.d.. Po umiku zastave v korist Abanke d.d. konec leta 2016, je Vipa Holding d.d. - v likvidaciji uspela dinamiko prodaje, kljub izrecnim pravicam upnika, dogovoriti v korist družbe tako, da je arbitrirala med stroški obresti in dividendnimi prihodki ter doseženo ceno.

4. Vipa Holding d.d. - v likvidaciji je trenutno izpostavljena tveganjem, zaradi katerih višine revizor  ni želel podati mnenja o njenih izkazih. Tveganje je povezano predvsem s postopkom revizije, ki ga je sprožila Abanka d.d. zoper sodbo v zadevi Vipe Holding d.d. - v likvidaciji proti Abanki d.d. zaradi ugotavljanja ničnosti poroštev za kredite bivše matične družbe Vipe d.d. - v likvidaciji in v kateri je bilo pravnomočno odločeno v korist Vipe holding d.d. – v likvidaciji. O reviziji še ni bilo odločeno, bi pa za družbo neugodna odločitev pomenila obvezo vzpostaviti obveznosti večje od njenega premoženja.

5. Na trajanje postopka likvidacije so do sedaj vplivali predvsem sodni spori. Vipa Holding d.d. - v likvidaciji razen postopka revizije, ki je bil sprožen s strani Abanke d.d. v decembru 2016, trenutno ni udeležena v drugih sporih. Vendar pa družba trenutno ne more izključiti možnosti morebitnih novih sodnih sporov. Prav tako je vedno odprta tudi možnost, da delničarji družbe, tako kot so z glasovanjem na skupščini sprejeli sklep o uvedbi postopka likvidacije, kadarkoli izglasujejo tudi sklep o prekinitvi likvidacije in družbo vrnejo v redno poslovanje. Glede na navedeno družba ne more podati ocene, kdaj bo likvidacija zaključena.

Ta informacija bo od 21. 11. 2017 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Likvidacijski upravitelj

Datum: 21.11.2017

 

http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=64006

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items