vir: http://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/zito-ne-bo-delilo-dobicka.html

670x420 Gospodarska__djvu_2062908_s_hires.jpeg0

Ljubljana, 19.06.2015 − Delničarji družbe Žito, d. d., so se na današnji skupščini družbe seznanili s poročilom o poslovanju družbe v lanskem letu, ki je bilo kljub zahtevnemu gospodarskemu okolju po besedah predsednika uprave Janeza Bojca eno najuspešnejših, in podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu.

Podprli so tudi predlog uprave, po katerem bo 25,8 milijona evrov bilančega dobička preneseno kot nerazporejeno v letošnje poslovno leto.

Žito, ki je v zadnjem letu fizični obseg proizvodnje povečalo za sedem odstotkov v primerjavi z letom prej, je obenem ustvarilo za 37 odstotkov več čistega dobička, bilančni dolg je znižalo za 17 odstotkov. Prodaja doma je bila tako rekoč na ravni prejšnjih let, zato pa se je povečala na tujih trgih, še posebej izstopa porast izvoza v pekarstvu, ki je najpomembnejša dejavnost. Žito prodaja kruh tako tudi na Danskem, na Kanarskih otokih, v Španiji, Romuniji, je med drugim našteval Bojc in poudaril, da sicer za družbo ostaja najpomembnejši trg domači trg, kjer se jim je tržni delež povečal v sedmih kategorijah izdelkov.

Letošnji načrt je povečati prihodke za 2,5 odstotka na 116,6 milijona evrov, dobiček pa želijo zvišati za 5,5 odstotka v primerjavi z lanskim, pri čemer načrtujejo največjo rast na področju kruha in konditorstva. V prvih treh mesecih leta so uspešno sledili postavljenim ciljem: prihodki so bili tri odstotke višji (28 milijonov evrov), dobiček iz poslovanja pa je bil osem odstotkov višji. Bo pa letošnje leto kljub vsemu zahtevno zaradi visoko postavljenih ciljev, pa tudi prelomno za družbo zaradi novega poglavja, ki ga prinaša spremenjeno večinsko lastništvo, potem ko je bila 21. aprila sklenjena pogodba konzorcija 51,5-odstotnih lastnikov družbe o prodaji tega deleža hrvaški Podravki. »Pričakujemo, da bo imel novi lastnik vsaj toliko posluha za našo strategijo kot dosedanji,« pravi Bojc.

Izpodbojna tožba

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je na skupščini glede na rezultate družbe v zadnjem letu v nasprotju z upravo Žita predlagalo, da se del bilančnega dobička nameni za izplačilo dividend. Po predlogu, ki ga je podal predsednik VZMD Kristjan Verbič, bi dobrih 6,5 milijona evrov namenili za izplačilo dividend, in sicer po 18,50 evra bruto za delnico, preostali del bilančnega dobička pa bi ostal nerazporejen in se prenese kot nerazporejen v poslovno leto 2015. Ker je bil z večino izglasovan predlog uprave, o tem nasprotnem predlogu niso glasovali, Verbič pa je napovedal izpodbojno tožbo.

Delničarji Žita so izglasovali tudi predlog o imenovanju pooblaščenega revizorja za leto 2015, to bo revizijska družba UHY iz Ljubljane. Prav tako so izglasovali predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe o doregistraciji dejavnosti s posredništvom pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; trgovina na debelo s trdimi tekočimi in plinastimi gorivi, trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi, posredništvom pri prodaji motornih goriv na drobno.

Kot je po skupščini pojasnil predsednik uprave Janez Bojc, to ne pomeni, da se bodo sami začeli ukvarjati s prodajo pogonskega goriva, ampak gre za ekonomsko rešitev, po kateri bodo prevozniki, ki opravljajo zanje delo, kupovali gorivo pri njih. Žito ima namreč sklenjene pogodbe s ponudniki goriv. »Imamo ogromno transportov in s tem, ko smo zdaj tako registrirani, bodo vsi naši prevozniki morali prek naše pogodbe kupovati ves bencin, maziva itd.«

V VZMD so prepričani, da je glede na rezultate družbe v letu 2014, potrebno vsaj del bilančnega dobička nameniti za dividende delničarjem. »To bi poleg sprejetih načrtov družbe, njene dividendne politike in nenazadnje zakonskih zahtev o delitvi dobička pomembno pripomoglo tudi k prepotrebnemu vračanju zaupanja potrošnikov in izboljšanju gospodarske klime nasploh,« je prepričan predsednik VZMD Kristjan Verbič, ki je na skupščini sicer čestital upravi, nadzornemu svetu in zaposlenim družbe za uspešno poslovanje in ustvarjen rezultat. Ob tem je spomnil, da bi po zakonu o gospodarskih družbah morala družba dividendam nameniti najmanj 4 odstotke osnovnega kapitala. Ker sklep skupščine o neuporabi bilančnega dobička lahko izpodbijajo delničarji, katerih skupni deleži delnic dosegajo vsaj 5 odstotkov osnovnega kapitala, VZMD poziva delničarje, da jim oddajo pooblastilo za vložitev izpodbojne tožbe, s katero bodo lahko izplačilo dividend dosegli po sodni poti.