V okviru 7-dnevnega roka od sklica 8. skupščine družbe MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d. (25. 5. 2010), sicer sklicane za 31. 8. 2010, je VZMD vložil nasprotni predlog k predlogu sklepa pod 3. točko. Uprava in nadzorni svet družbe delitve dobička namreč ne predlagata, medtem ko delničar VZMD predlaga delitev dobršnega dela bilančnega dobička med delničarje - konkretno 8.769.644,00 EUR od 9.818.753,16 EUR, kolikor je znašal bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009, oziroma bruto dividendo 4,00 EUR na delnico.

»V VZMD smo mnenja, da bi bilo smiselno v težkem letu dividende kvečjemu povišati, ne pa odrekati ali ukinjati. K takšnemu ravnanju smo tudi sicer pozvali upravljavce in predstavnike gospodarskih družb v Republiki Sloveniji, ki so v podobnih okoliščinah zmožne slediti in presegati začrtane dividendne politike ter višine izplačanih dividend v preteklih letih,« je predlog pospremil predsednik VZMD. Sicer pa v VZMD izpostavljajo, da ima družba MODRA LINIJA HOLDING preko 9.800 malih delničarjev (s skupaj cca. 16 % deležem v kapitalu družbe), ki jim - zlasti v težjih časih in okoliščinah zaostrenih gospodarskih razmer - prejemki v obliki dividend pomenijo še neprimerno več kot sicer.

Pri tem v VZMD niso prezrli, da MODRA LINIJA HOLDING - navkljub drugačnim možnostim ter zakonskim podlagam in zahtevam - v zadnjih letih ni izplačevala nikakršnih dividend. Sprejem nasprotnega predloga VZMD bi delničarjem, posebej malim, vsekakor veliko pomenil, hkrati pa prispeval k izboljšanju mnenja o družbi MODRA LINIJA HOLDING in njenem večinskem (83,5 %) lastniku INTERFIN NALOŽBE d.d., Koper. Vse pomembneje bo namreč razumeti tudi položaj malih delničarjev ter spoštovati njihovo pomembno in stabilno prisotnost v lastniški strukturi družbe - kar je glede na njeno preteklost toliko bolj relevantno.