Na današnji 17. skupščini družbe NFD 1, d.d., ki ima še vedno blizu 36.000 delničarjev in se je je udeležilo 47,41 % kapitala, so bile sprejete spremembe in dopolnitve statuta družbe, in sicer skladno z nasprotnim predlogom, kot ga je podal delničar NFD Holding, d.d. Nasprotni predlog se je od objavljenega predloga (kot ga je ob sklicu podala NACIONALNA FI NANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., ki upravlja NFD 1) razlikoval le v spremembi mesta objave sklica skupščin: s časnika Finance na časopis Delo. Nasprotni predlog je bil sprejet s 91,64 % prisotnega kapitala.

 

V neformalnem pogovoru po seji skupščine - kjer so se na pobudo predsednika VZMD sogovorniki med drugim dotaknili tudi vprašanja nedavne menjave delnic NLB, d.d., za delnice Istrabenza, d.d. - je predsednik uprave Roman Ambrož zagotovil, da bo NFD 1 intenzivno pristopil k postopkom za odprodajo netržnih naložb ter tako  v kratkem javno objavil vabilo za oddajo ponudb.Ob tem v VZMD izražajo zadovoljstvo, saj spričo deleža netržnih naložb, ravnanje NFD 1 doslej ni odražalo potrebnih in zakonsko predvidenih prizadevanj za preoblikovanje družbe v vzajemni sklad. Tako zdaj NFD 1 ostaja edina investicijska družba, ki korakov v tej smeri ni izvedla v zadostni meri - potem ko jih je po Kroni Senior, d.d., in KD ID, d.d., nazadnje tudi Zvon 1 ID, d.d.

 

Na ta zaskrbljujoča dejstva so iz VZMD še enkrat resno opomnili na in po prejšnji, 16. skupščini, dne 30. 8. 2010, tudi v kontekstu dejstva, da je bil NFD 1 pobudnik predloga sprememb ZISDU-1D, s katerim bi se skrajnji rok za preoblikovanje investicijskih družb v vzajemne sklade podaljšal še za tri leta - ta poskus spremembe zakona v lanskoletnem počitniškem času in to po skrajšanem postopku je predstavnikom VZMD uspelo ustaviti po predstavitvi argumentov pristojnemu Ministrstvu za finance v dneh 20., 22. in 24. 7. 2009, pa tudi v nadaljevanju, zaradi česar novela ZISDU ni bila uvrščena v Normativni program dela Vlade RS za leto 2010. Takrat (na prejšnji skupščini) je mag. Verbič upravi sicer zastavil še vprašanja o preseganju deležev v primeru tržnih naložb, ne-objavi vabila za oddajo ponudb, o razlogih za odsotnost sklepa o preoblikovanju NFD 1 v vzajemni sklad ter predvidenem rokovniku postopkov, spričo iztekajočih se zakonskih rokov (junij 2011), potrebnim ponovnim sklicem skupščine, obstoju morebitnih tozadevnih pravnih mnenj, vključno s šestimi meseci, za potrditev s strani ATVP in potencialnimi zapleti. Posebej pa je bilo opozorjeno na »unikatno« nenormalno stanje, da ima investicijski sklad (dolgoročni) kredit že od leta 2008, čeprav se je ta odtlej znižal s cca. 24 mio na 15 mio EUR, o čemer je družba po skupščini posredovala tudi pisno poročilo oz. pojasnilo.

VZMD.TV - poročilo o prvem primeru preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad po ZISDU - skupščina družbe Krona Senior, 1. 3. 2010:

 

 

 

 

Še nekaj tozadevno relevantnih poročil VZMD.TV: