in geld zwemmen

VZMD je uspešno sklenil še eno v nizu intenzivnih pogajanj za skupno prodajo delnic iz naslova Delničarskega sporazuma in sheme »Delniška OPORA« pri VZMD - tokrat v primeru prednostnih delnic družbe PECIVO, d.d., z oznako PECP.Prizadevanjem VZMD za skupno prodajo omenjenih delnic, se je doslej pridružilo kar 9,1 % vseh prednostnih delnic. Glede na dober odziv delničarjev in trenutne okoliščine pa so pogajalci VZMD z največjim delničarjem uspeli uskladiti in skleniti Pogodbo, ki delničarjem pod okriljem Združenja zagotavlja prodajo po ceni 22,00 € za delnico. Z izpogajano ceno bodo delničarji, združeni na odvetniškem fiduciarnem računu »Delniške OPORE« pri VZMD, prejeli kar 554 % več, kot je znašala prvotna ponudba največjega delničarja, družbe FINHOLDING, d.o.o.

Družba Pecivo, d.d., Nova Gorica, ima redne (PECR) in prednostne (PECP) delnice. Prednostne delnice, ki nimajo pravice glasovanja na skupščinah družbe, ima v lasti 30 malih delničarjev, vse redne delnice z glasovalno pravico pa ima v lasti družba Finholding. To v praksi pomeni, da je Finholding edini delničar Peciva z glasovalno pravico in tako obvladuje vse odločitve v družbi, medtem ko preostali delničarji s prednostnimi delnicami nimajo možnosti soupravljanja družbe. Ker se z delnicami ne trguje na organiziranem trgu, so bili mali delničarji praktično ujeti v lastniški strukturi družbe, brez možnosti odločanja o prihodnosti družbe, izplačilu oz. višini dividend ipd., hkrati pa Finholding ni imel pravega interesa za odkup njihovih delnic.

VZMD je sicer že oktobra 2007 delničarjem poslal Delničarske sporazume, ki pa - glede na določila o številu pristopnikov oziroma minimalnem obsegu svežnja delnic vključenih v sporazum - takrat žal niso stopili v veljavo. Nekateri lastniki prednostnih delnic so sicer sami, zoper takratnega večinskega lastika, družbo Mlinotest, d.d., sprožili tudi sodne postopke, preko katerih so poskušali doseči prodajo prednostnih delnic po občutno višji ceni kot jim je bila takrat ponujena. Žal pa tudi po desetletju sodnih postopkov malim delničarjem ni uspelo doseči želene prodaje delnic, saj so se vsi sproženi postopki zaključili v prid nasprotne strani oziroma brez želenega učinka. Družba je v tem času delničarjem s prednostnimi delnicami dejansko izplačala minimalne dividende - upoštevaje določila Statuta družbe - ki pa žal niso predstavljale omembe vrednega donosa.

VZMD je zato v začetku leta - tako na Pecivo, kot na Finholding - naslovil dopis z vprašanjem oz. pobudo o morebitnih ponudbah za odkup delnic PECP ter možnostih prodaje le-teh (npr. sklad lastnih delnic, interes večinskega lastnika ipd.). V marcu so s strani Finholdinga prejeli odgovor, v katerem je slednji ponujal odkup prednostnih delnic po ceni 3,97 €. Omenjena cena naj bi predstavljala tržno vrednost ene prednostne delnice PECP na dan 31. 12. 2017, ki naj bi jo izračunal pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij. Od takrat je VZMD - tudi v imenu delničarjev, ki so pristopili k Delničarskemu sporazumu oz. v »Delniško OPORO« - opravil več krogov pogajanj, v okviru katerih je za vzpostavljeni sveženj delnic uspel zagotoviti odkupno ceno 22,00 € za delnico.

Na zahtevo VZMD je Finholding naknadno predložil tudi celotno cenitev, na podlagi katere je oblikoval svojo prvotno ponudbo 3,97 € za delnico. Strokovni sodelavci VZMD so uradno cenitev proučili ter prišli do ugotovitve, da gre za razmeroma realne ocene vrednosti ter da je izpogajana cena 22,00 € za delnico zelo dobra, posebej glede na dane okoliščine. Prodajna pogodba pa med drugim vključuje tudi t.i. »top up klavzulo«, ki zagotavlja še dodatno plačilo v primeru, da bi kupec (ali z njim povezane osebe) v naslednjih 24 mesecih te delnice kupoval po višji ceni.

VZMD zato ponovno vabi vse preostale delničarje naj se še pravočasno odzovejo ter pristopijo k skupni prodaji delnic PECP pod navedenimi pogoji Prodajne pogodbe. Sicer je VZMD o situaciji in poteku pogajanj delničarje že dvakrat obvestil neposredno z dopisom  ter jih vsakokrat povabil tudi k podpisu Delničarskega sporazuma oz. prenosu njihovih delnic v »Delniško OPORO« pri VZMD, da se po desetletni kalvariji rešijo iz ujetosti v lastništvo družbe Pecivo, ki je za večino žal predstavljala le neto strošek.  


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 75 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items