Laško - pooblastilo 19 skupščina delničarjevVseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) vabi delničarje družb Pivovarna Laško, d.d., in Gorenje, d.d., da se udeležijo pomembnih skupščin, ki bosta 30. 1. 2012, v Laškem, in 3. 2. 2012, v Velenju. Delničarji, ki se skupščin ne utegnejo udeležiti neposredno, lahko oddajo pooblastilo predstavniku VZMD, mag. Kristjanu Verbiču, in sicer s pooblastilom, ki so ga vsi delničarji obeh družb prejeli na domač naslov.

V primeru skupščine Gorenja VZMD podpira vse predloge sklepov kot so objavljeni v sklicu skupščine, medtem ko v primeru skupščine Pivovarne Laško VZMD podpira predloge sklepov kot so objavljeni v sklicu skupščine, razen predloga sklepa pod točko 6: »Skupščina se je seznanila z elementi oziroma vsebino Kupoprodajne pogodbe za delnice Poslovnega sistema Mercator d.d. in soglaša, da Pivovarna Laško, d.d. proda družbi Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, 317.498 navadnih imenskih delnic z oznako MELR izdajatelja Poslovni sistem Mercator d.d., ki predstavlja 8,43 % delež družbe Poslovni sistem Mercator d.d., po ceni 221 EUR na delnico. V skladu s prodajno pogodbo se lahko prodajna cena spremeni kot predvideva v pogodbi definirani mehanizem.«

VZMD je namreč 5. 1. 2012 - na podlagi soglasne odločitve Sveta VZMD ter soglasja predstavnika Sekcije Pivovarna Laško pri VZMD - vložil nasprotni predlog k predlogu sklepa za soglasje skupščine h Kupoprodajni pogodbi za delnice Mercatorja, s katerim predlaga odlog prodaje oz. sklenitve pogodbe do zaključka prevzemnih postopkov, ob siceršnjih resnih opozorilih po analizi angleške Pogodbe, ki so deloma vključena tudi v utemeljitev nasprotnega predloga.

Nasprotni predlog VZMD se glasi: »O prodaji delnic izdajatelja - družbe Mercator, d.d., naj pristojni organ družbe Pivovarna Laško, d.d., odloča po zaključku vseh postopkov v zvezi s prevzemom družbe Pivovarna Laško, d.d., s strani družbe Mercator d.d.«Gorenje - Pooblastilo za 17 skupščino delničarjev

V VZMD posebej izpostavljajo tudi utemeljitev nasprotnega predloga, ki se deloma nanaša na analizo 4. 1. 2012 pridobljene angleške verzije Kupoprodajne pogodbe za delnice Poslovnega sistema Mercator, d.d. - medtem ko uradne verzijo v slovenskem jeziku še vedno ni.

Utemeljitev nasprotnega predloga VZMD:

Uprava družbe Pivovarna Laško, d.d. (uprava) je v obrazložitvi predlaganega sklepa pri točki 6 dnevnega reda 19. skupščine družbe Pivovarna Laško, d.d. (Pivovarna Laško), sklicane za 30. 1. 2012, med ostalim navedla, da je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., (Mercator) dne 22. 12. 2011 podala namero za prevzem Pivovarne Laško.

Uprava, v delu glede odločanja pri točki 6 dnevnega reda, skupščine ni sklicala v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Delničarjem je šele nekaj dni po objavi sklica skupščine omogočila pridobitev fotokopije listine v angleškem jeziku, z naslovom »Agreement for the sale and purchase of shares in POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D. between THE MAJORITY SHAREHOLDERS as Sellers and AGROKOR d.d. as Buyer« (pogodba). V smislu ZGD-1 predlog sklepa pri točki 6 dnevnega reda sploh ni obrazložen, saj listina, ki naj bi ta predlog utemeljevala, ni v slovenskem jeziku.

Strokovni sodelavci VZMD so pogodbo, kljub temu, da je sestavljena v tujem jeziku, pregledali in ugotovili, da je njena vsebina za tovrstne posle izjemno neobičajna, hkrati pa je tudi precej nedorečena, zlasti glede zaščite interesov prodajalcev delnic. Pri tem obveznosti kupca niso opredeljene tako, da bi bilo mogoče natančno ugotoviti kolikšno kupnino (če sploh) in kdaj jo bodo prodajalci prejeli. Obveznosti kupca so neopredeljene do takšne mere, da ni mogoče niti točno ugotoviti, kdaj in kolikšno kupnino (če sploh) bodo prodajalci prejeli in bi morali prodajalci na znesek kupnine in sploh na vedenje, ali so delnice prodane ali ne, čakati lahko tudi eno leto od dneva podpisa pogodbe. Tako kupec ob sklenitvi pogodbe prodajalcem ne zagotavlja niti tega, da je sploh sposoben plačati kupnino za delnice (saj je to odvisno šele od naknadnih odločitev bank - potencialnih kreditodajalcev kupcu za plačilo te kupnine). Kupec ob sklenitvi pogodbe tudi ne daje ustreznih zavarovanj (bančnih garancij) za izpolnitev svojih obveznosti v dobro prodajalcev. Pogodba v obstoječi vsebini torej nobenemu od prodajalcev ne zagotavlja gotovega plačila kupnine, še manj pa plačilo kupnine v doglednem času po sklenitvi pogodbe.

Ne glede na samo vsebino pogodbe, pa je bistvena okoliščina, zaradi katere VZMD utemeljuje ta nasprotni predlog, objavljena namera Mercatorja za prevzem Pivovarne Laško. Preden namreč prevzemni postopek, kot posledica Mercatorjeve namere za prevzem, ne bi bil končan, delničarji Pivovarne Laško ne morejo primerjati učinkov uspešnega prevzema Pivovarne Laško s strani Mercatorja z učinki morebitno sklenjene pogodbe. Sklenitev pogodbe bi tekom postopka prevzema namreč po vsaki razumni poslovni presoji zagotovo negativno vplivala na sam postopek prevzema in bi bilo tako delničarjem Pivovarne Laško onemogočeno primerjanje učinkov uspešnega prevzema Pivovarne Laško s strani Mercatorja z učinki sklenjene pogodbe.

Odločanje o soglasju za sklenitev pogodbe, kot ga predlaga uprava, bi bilo zato preuranjeno že samo iz razloga Mercatorjeve namere za prevzem Pivovarne Laško (ne glede na vsebino pogodbe), zaradi česar je nasprotni predlog, kot ga VZMD podaja k predlogu sklepa pri točki 6 dnevnega reda, utemeljen že samo iz tega razloga.

VZMD od uprave Pivovarne Laško pričakuje, da bo predmetni nasprotni predlog (ki upošteva vse omejitve po 4. odst. 300. člena ZGD) objavila v skladu z ZGD, vključno z utemeljitvijo.


Strokovni sodelavci VZMD proučili Kupoprodajno pogodbo za delnice Mercatorja in ugotovili, da ta nobenemu od prodajalcev ne zagotavlja gotovega plačila kupnine, še manj pa plačilo kupnine v doglednem času, torej ne zagotavlja uresničitve cilja, zaradi katerega bi se sklepala.

Ljubljana, 11. 1. 2012

Predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), mag. Kristjan Verbič, je 4. 1. 2012, na sedežu družbe Pivovarna Laško, d.d., za VZMD kot delničarja, prevzel kopijo kupoprodajne pogodbe za delnice poslovnega sistema Mercator, d.d. - potem ko je, neposredno po sklicu 19. skupščine delničarjev Pivovarne Laško, d.d., dne 29. 12. 2011, na upravo družbe naslovil zahtevo za takojšnje posredovanje oziroma dostop do kupoprodajne pogodbe za delnice Poslovnega sistema Mercator, d.d. (v nadaljevanju: pogodba). Ob prevzemu je moral podpisati izjavo o molčečnosti.

Na podlagi soglasne odločitve Sveta VZMD ter soglasja predstavnika Sekcije Pivovarna Laško pri VZMD, je 5. 1. 2012 VZMD vložil nasprotni predlog delničarja k predlogu sklepa 6. točke dnevnega reda 19. skupščine družbe, pri čemer so iz VZMD posebej opozorili tudi na utemeljitev nasprotnega predloga, ki se je deloma nanašala na analizo pridobljene angleške verzije pogodbe. Takrat so v VZMD najavili tudi natančnejšo analizo, ob upanju, da bo Pivovarna Laško, d.d., v najkrajšem času pripravila tudi uradno verzijo v slovenskem jeziku, kar pa se do danes ni zgodilo, zato so strokovni sodelavci VZMD proučili pogodbo v angleškem jeziku in, ob upoštevanju molčečnosti, na splošno ugotovili, da:

-        je v angleškem jeziku,

-        kupnina v njej ni določena,

-        v njej ni natančno določen rok za plačilo kupnine,

-        v njej ni ustreznih zavarovanj, če kupnina ne bo plačana.

Pogodba bi, ob upoštevanju določb Zakona o gospodarskih družbah, morala biti kot del gradiva za 6. točko dnevnega reda skupščine delničarjem dostopna takoj po objavi sklica skupščine in to v slovenskem jeziku, saj je le ta v uradni rabi v Republiki Sloveniji oziroma je namenjena državljanom Republike Slovenije, t.j. delničarjem, zlasti za uresničevanje njihovih pravic na skupščini (glasovanje o predlogu sklepa). VZMD meni, da zato predlog sklepa za 6. točko dnevnega reda ni v celoti obrazložen, saj pogodba, ki naj bi omogočala odločitev za glasovanje, ni v slovenskem jeziku.

Vsebina pogodbe je precej nedorečena, zlasti glede zaščite interesov prodajalcev delnic. Pri tem obveznosti kupca niso opredeljene tako, da bi bilo mogoče natančno ugotoviti kolikšno kupnino (če sploh) in kdaj jo bodo prodajalci prejeli. Obveznosti kupca so neopredeljene do takšne mere, da ni mogoče niti točno ugotoviti, kdaj in kolikšno kupnino (če sploh) bodo prodajalci prejeli in bi morali prodajalci na znesek kupnine in sploh na vedenje, ali so delnice prodane ali ne, čakati lahko tudi eno leto od dneva podpisa pogodbe. Tako kupec ob sklenitvi pogodbe prodajalcem ne zagotavlja niti tega, da je sploh sposoben plačati kupnino za delnice (saj je to odvisno šele od naknadnih odločitev bank - potencialnih kreditodajalcev kupcu za plačilo te kupnine). Kupec ob sklenitvi pogodbe tudi ne daje ustreznih zavarovanj (bančnih garancij) za izpolnitev svojih obveznosti v dobro prodajalcev.

Pogodba v obstoječi vsebini torej nobenemu od prodajalcev ne zagotavlja gotovega plačila kupnine, še manj pa plačilo kupnine v doglednem času po sklenitvi pogodbe.

VZMD kljub vsemu ne nasprotuje prodaji delnic poslovnega sistema Mercator, d.d., vendar pod pogoji iz javnega razpisa ter z jasno pogodbo, v kateri bo določena kupnina za delnico (221,00 EUR) ter natančen rok za nakazilo kupnine, saj bo le tako Pivovarna Laško, d.d., lahko zmanjšala likvidnostne težave, zaradi katerih je - po obrazložitvi njene uprave, ki jih je upoštevala pri predlagani odločitvi o prodaji deleža v Mercatorju - tudi podan predlog za soglasje skupščine družbe k prodaji delnic Mercatorja.

Pogodba torej ne zagotavlja uresničitve osnovnega cilja, zaradi katerega bi se sklepala.

 


VZMD vložil nasprotni predlog k predlogu sklepa za soglasje skupščine h Kupoprodajni pogodbi za delnice Mercatorja - odlog do zaključka prevzemnih postopkov ob resnih opozorilih VZMD po analizi angleške Pogodbe, vključenih tudi v utemeljitev nasprotnega predloga

Ljubljana, 6. 1. 2012

VZMD nasprotni predlog za 19. skupscino Pivovarne Lasko - Mercator Page_1

Sinoči je Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), na podlagi soglasne odločitve Sveta VZMD ter soglasja predstavnika Sekcije Pivovarna Laško pri VZMD, vložilo nasprotni predlog delničarja VZMD k predlogu sklepa 6. točke dnevnega reda 19. skupščine družbe Pivovarna Laško, d.d., sklicane za 30. 1. 2012.

Nasprotni predlog VZMD se glasi: »O prodaji delnic izdajatelja - družbe Mercator, d.d., naj pristojni organ družbe Pivovarna Laško, d.d., odloča po zaključku vseh postopkov v zvezi s prevzemom družbe Pivovarna Laško, d.d., s strani družbe Mercator d.d.«

V VZMD posebej izpostavljajo tudi utemeljitev nasprotnega predloga, ki se deloma nanaša na analizo predvčerajšnjim pridobljene angleške verzije Kupoprodajne pogodbe za delnice Poslovnega sistema Mercator, d.d. - medtem ko bodo natančnejšo analizo strokovni sodelavci VZMD pripravili v prihodnjih dneh, z upanjem, da bo Pivovarna Laško v tem času pripravila tudi uradno verzijo v slovenskem jeziku.

Utemeljitev nasprotnega predloga VZMD:

Uprava družbe Pivovarna Laško, d.d. (uprava) je v obrazložitvi predlaganega sklepa pri točki 6 dnevnega reda 19. skupščine družbe Pivovarna Laško, d.d. (Pivovarna Laško), sklicane za 30. 1. 2012, med ostalim navedla, da je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., (Mercator) dne 22. 12. 2011 podala namero za prevzem Pivovarne Laško.

Uprava, v delu glede odločanja pri točki 6 dnevnega reda, skupščine ni sklicala v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Delničarjem je šele nekaj dni po objavi sklica skupščine omogočila pridobitev fotokopije listine v angleškem jeziku, z naslovom »Agreement for the sale and purchase of shares in POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D. between THE MAJORITY SHAREHOLDERS asSellers and AGROKOR d.d. as Buyer« (pogodba). V smislu ZGD-1 predlog sklepa pri točki 6 dnevnega reda sploh ni obrazložen, saj listina, ki naj bi ta predlog utemeljevala, ni v slovenskem jeziku.

Strokovni sodelavci VZMD so pogodbo, kljub temu, da je sestavljena v tujem jeziku, pregledali in ugotovili, da je njena vsebina za tovrstne posle izjemno neobičajna, hkrati pa je tudi precej nedorečena, zlasti glede zaščite interesov prodajalcev delnic. Pri tem obveznosti kupca niso opredeljene tako, da bi bilo mogoče natančno ugotoviti kolikšno kupnino (če sploh) in kdaj jo bodo prodajalci prejeli. Obveznosti kupca so neopredeljene do takšne mere, da ni mogoče niti točno ugotoviti, kdaj in kolikšno kupnino (če sploh) bodo prodajalci prejeli in bi morali prodajalci na znesek kupnine in sploh na vedenje, ali so delnice prodane ali ne, čakati lahko tudi eno leto od dneva podpisa pogodbe. Tako kupec ob sklenitvi pogodbe prodajalcem ne zagotavlja niti tega, da je sploh sposoben plačati kupnino za delnice (saj je to odvisno šele od naknadnih odločitev bank - potencialnih kreditodajalcev kupcu za plačilo te kupnine). Kupec ob sklenitvi pogodbe tudi ne daje ustreznih zavarovanj (bančnih garancij) za izpolnitev svojih obveznosti v dobro prodajalcev. Pogodba v obstoječi vsebini torej nobenemu od prodajalcev ne zagotavlja gotovega plačila kupnine, še manj pa plačilo kupnine v doglednem času po sklenitvi pogodbe.

Ne glede na samo vsebino pogodbe, pa je bistvena okoliščina, zaradi katere VZMD utemeljuje ta nasprotni predlog, objavljena namera Mercatorja za prevzem Pivovarne Laško. Preden namreč prevzemni postopek, kot posledica Mercatorjeve namere za prevzem, ne bi bil končan, delničarji Pivovarne Laško ne morejo primerjati učinkov uspešnega prevzema Pivovarne Laško s strani Mercatorja z učinki morebitno sklenjene pogodbe. Sklenitev pogodbe bi tekom postopka prevzema namreč po vsaki razumni poslovni presoji zagotovo negativno vplivala na sam postopek prevzema in bi bilo tako delničarjem Pivovarne Laško onemogočeno primerjanje učinkov uspešnega prevzema Pivovarne Laško s strani Mercatorja z učinki sklenjene pogodbe.

Odločanje o soglasju za sklenitev pogodbe, kot ga predlaga uprava, bi bilo zato preuranjeno že samo iz razloga Mercatorjeve namere za prevzem Pivovarne Laško (ne glede na vsebino pogodbe), zaradi česar je nasprotni predlog, kot ga VZMD podaja k predlogu sklepa pri točki 6 dnevnega reda, utemeljen že samo iz tega razloga.

VZMD od uprave Pivovarne Laško pričakuje, da bo predmetni nasprotni predlog (ki upošteva vse omejitve po 4. odst. 300. člena ZGD) objavila v skladu z ZGD, vključno z utemeljitvijo.


Uprava Pivovarne Laško ugodila zahtevi VZMD za takojšnje posredovanje Kupoprodajne pogodbe za delnice Mercatorja, s katero je - kot vse kaže - delničar KAD že predhodno razpolagal

Vse bolj utemeljen sum protizakonite neenakopravne obravnave delničarjev v obravnavi ATVP ?!

Laško, 4. 1. 2012

Zahteva delničarja za omogočenje proučitve bistvenega dela gradiva k predlaganemu skupščinskemu sklepu in takojšnji dostop do Kupoprodajne pogodbe za delnice PoslovnegaDanes je mag. Kristjan Verbič, predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), delničarja družbe Pivovarna Laško, d.d., na sedežu družbe v Laškem prevzel kopijo Kupoprodajne pogodbe za delnice Poslovnega sistema Mercator d.d. - potem ko je neposredno po sklicu 19. skupščine delničarjev Pivovarne Laško, dne 29. 12. 2011, na upravo družbe naslovil zahtevo za takojšnje posredovanje oz. dostop do Kupoprodajne pogodbe. Pogodbo bodo strokovni sodelavci VZMD v prihodnjih dneh temeljito preučili ter izoblikovali stališča, ki jih bo Združenje zastopalo na skupščini, sklicani za 30. 1. 2012.   

Spomnimo, v omenjenem sklicu 19. skupščine delničarjev Pivovarne Laško »uprava in nadzorni svet družbe ter Kapitalska družba d.d. pod točko 6 dnevnega reda skupščini predlagajo sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina se je seznanila z elementi oziroma vsebino Kupoprodajne pogodbe za delnice Poslovnega sistema Mercator d.d. in soglaša, da Pivovarna Laško, d.d. proda družbi Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, 317.498 navadnih imenskih delnic z oznako MELR izdajatelja Poslovni sistem Mercator d.d., ki predstavlja 8,43 % delež družbe Poslovni sistem Mercator d.d., po ceni 221 EUR na delnico. V skladu s prodajno pogodbo se lahko prodajna cena spremeni kot predvideva v pogodbi definirani mehanizem.«

»Glede na objavljen predlog sklepa, bi naj skupščina delničarjev - teh je v Pivovarni Laško 7.496 - potrdila prodajo deleža v Mercatorju na podlagi pogodbe s katero ne razpolagajo in je ne poznajo, pogodbe, ki ni bila objavljena z gradivom za skupščino, o katere domnevni vsebini so bili v javnosti izraženi marsikateri pomisleki in svarila. Pri tem je celo v predlaganem sklepu navedeno, da se lahko prodajna cena spremeni, glede na pogodbeni mehanizem, ki pa ga delničarji ne morejo poznati, saj doslej ni bil nikjer uradno objavljen ali dostopen.

Dodatno zaskrbljujoče je dejstvo, da vse kaže, da je imel in ima vsaj en posamezni delničar dostop do informacij, ki niso dostopne drugim delničarjem. Težko si namreč zamislimo, da bi Kapitalska družba (KAD), kot 7,06 % delničar, (so)predlagala takšen sklep, brez da bi poznala in temeljito proučila vsebino Kupoprodajne pogodbe, zato smo se o utemeljenem sumu protizakonite neenakopravne obravnave delničarjev odločili obvestiti tudi Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP),« je nemudni odziv in ravnanje VZMD, dne 29. 12. 2011, pojasnil predsednik, mag. Kristjan Verbič, ki je na zadnji, 18. skupščini Pivovarne Laško zastopal 275 delničarjev s 49.808 delnicami/glasovi. (VIDEO REPORTAŽA)

Sicer ima VZMD v teku številne sodne postopke, povezane s prejšnjimi skupščinami in ravnanji Pivovarne Laško oz. njenih uprav - kronološki povzetek si oglejte v nadaljevanju. 


MERCATOR, PIVOVARNA LAŠKO - strokovni sodelavci VZMD pozdravljajo Namero za prevzem in z zadovoljstvom ugotavljajo, da se dodatno potrjuje upravičenost prejema nagrad »Delničarjem prijazna družba« in »Martin Krpan«, ki sta jo predsednika Svetovne federacije investitorjev in VZMD v ponedeljek podelila najvišjim predstavnikom Mercatorja - VIDEO REPORTAŽA

Ljubljana, 23. 12. 2011

verbic mercator

Neposredno po včerajšnji objavi Namere za prevzem družbe Pivovarna Laško, d.d., s strani družbe Mercator, d.d., je predsednik VZMD v izjavi za osrednjo informativno oddajo TV Slovenija (kliknite na sliko levo) to dejanje ocenil kot »pozitivno tako za obe družbi oz. skupini, njune lastnike in delničarje ter širšo skupnost nasploh,« hkrati je izpostavil, da »gre gotovo za domišljeno ravnanje Uprave, ki lahko pomeni presekanje gordijskega vozla nenehnih poizkusov prevzemov družbe Mercator, posebej ker to - kot posledica nestabilne lastniške strukture, v kateri je
 (pre)zadolžena Pivovarna Laško največji delničar - vse resneje otežuje nemoteno poslovanje, zlasti pa ambiciozne razvojne načrte Mercatorja, kot ene najpomembnejših slovenskih družb«

Danes opoldan so strokovni sodelavci VZMD izrecno pozdravili Namero za prevzem družbe Pivovarna Laško, d.d., s strani družbe Mercator, d.d., in njene potencialne pozitivne učinke. Pri tem so z zadovoljstvom ugotavljali, da se je tako dodatno potrdila upravičenost podelitve nagrad »Delničarjem prijazna družba« in »Martin Krpan« družbi Mercator, d.d., ki sta ju podelila predsednik Svetovne federacije investitorjev in predsednik VZMD, ta ponedeljek, 19. 12. 2011, na ljubljanskem Nebotičniku. Video reportažo si lahko ogledate spodaj.

         

 


 PIVOVARNA LAŠKO, MERCATOR - danes prejeti sodbi sta nadaljevanje vzpostavljanja katastrofalne pravne prakse - grobe kršitve prevzemne zakonodaje odslej brez ustreznih sankcij

 VZMD napoveduje pritožbo in pričakuje odločitev Vrhovnega sodišča

 Ljubljana, 5. 12. 2011

Pivovarna Laško, d.d., je v petek, 2. 12. 2011, ob 15.15, preko sistema obveščanja Ljubljanske borze SEONET, objavila obvestilo o dveh prejetih sodbah, pri katerih je akter tudi Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD). Sodbi ljubljanskega in celjskega sodišča - izjemno pomembni z vidika vzpostavljanja pravne prakse na področju prevzemne zakonodaje in možnosti za sankcioniranje grobih kršitev le-te ter vzpostavljanja pravne prakse in standardov na področju pre-klicevanja skupščin delniških družb - je danes prejel tudi VZMD.

Strokovni sodelavci VZMD so obe tožbi nemudoma preučili ter sprejeli odločitev, da v primeru sodbe Višjega sodišča v Celju, ki zavrnilo pritožbo VZMD, s katero je slednji izpodbijal sodbo sodišča prve stopnje, ki ni ugodilo tožbi na izpodbijanje sklepov ponovljene 15. skupščine Pivovarne Laško, z dne 31. 8. 2009 (kliknite za VIDEO REPORTAŽO). Pri svoji odločitvi se je tako sodišče prve, kot druge stopnje naslonilo na pravnomočno sodbo v zadevi veljavnosti sklepov t.i. »stopniščne« 15. skupščine Pivovarne Laško, z dne 29. 5. 2009 (kliknite za VIDEO REPORTAŽO). Glede na vloženo revizijo na Vrhovno sodišče v zadevi »stopniščne« skupščine, bodo v VZMD počakali na odločitev Vrhovnega sodišča v tej zvezi. V primeru ugodne odločitve o reviziji bo VZMD v tem postopku vložili izredno pravno sredstvo ter sprožil obnovo postopka, v katerem bo zahteval drugačno odločitev v zadevi. (kliknite na sliko desno za VIDEO REPORTAŽO z zadnjega naroka o neveljavnosti ponovljene 15. skupščine)

V primeru sodbe (zavrnitev tožbenega zahtevka) Okrožnega sodišča v Ljubljani v gospodarskem sporu proti toženim strankam Pivovarna Laško, d.d., Pivovarna Union d.d. in Radenska, d.d. - na njen pomen tudi za aktualne postopke prodaje večinskega deleža družbe Mercator, d.d., so iz VZMD izrecno opozorili tudi v sporočilu za javnost v četrtek, 1. 12. 2011 - pa VZMD napoveduje pritožbo v zakonskem roku.

Pri tem so v VZMD izpostavili grozečo vzpostavitev pravne prakse na področju prevzemne zakonodaje, ki »utegne imeti katastrofalne posledice za manjšinske delničarje pri aktualnih in bodočih prevzemih,« kakor je z vso resnostjo opozoril predsednik VZMD, dne 9. 11. 2011, neposredno po glavni obravnavi na Okrožnem sodišču v Ljubljani, in sicer simptomatično - v gospodarskem sporu za plačilo odškodnine delničarjem družbe Mercator, d.d., zaradi nezakonite opustitve objave prevzemne ponudbe v letu 2007, s strani prevzemnikov: Pivovarne Laško, d.d., Pivovarne Union, d.d., Radenske, d.d., in Infond Holdinga, d.d. Več o sila zaskrbljujočih signalih Okrožnega sodnika Gregorja Collautija pri obravnavi najresnejših kršitev Zakona o prevzemih (ZPre-1), si oglejte v VIDEO REPORTAŽI z omenjene glavne obravnave o odškodnini delničarjem Mercatorja (kliknite na fotografijo zgoraj levo).


 

Sodišče o odškodnini delničarjem Mercatorja zaradi nezakonite ne-objave prevzemne ponudbe v letu 2007

V tožbi, ki jo je VZMD sprožil leta 2009, škoda ocenjena na 211,38 € na delnico - skupaj pogojno kar 411.180.603,60 € odškodnine malim delničarjem

Ljubljana, 9. 11. 2011

Za OGLED VIDEO REPORTAŽE kliknite na fotografijo:


VIDEO REPORTAŽA z zadnje, 18. skupščine družbe Pivovarna Laško, d.d., dne 30. 7. 2011:

 

VIDEO REPORTAŽA s prejšnje, 17. skupščine Pivovarne Laško, 24. 6. 2011:

 

VIDEO POROČILO z lanske, 16. skupščine Pivovarne Laško, 16. 7. 2010:

VIDEO REPORTAŽI z burne majske in avgustovske 15. skupščine Pivovarne Laško, leta 2009:

 


Okrožno sodišče v Celju, 1. 2. 2011: narok o neveljavnosti ponovljene 15. skupščine Pivovarne Laško, d.d., z dne 31. 8. 2009

 

VZMD.TV - poročili s predhodnih obravnav Okrožnem sodišču v Celju: 12. 3. 2010 ter 6. 11. 2009:

 


 

Kronološki pregled aktivnosti VZMD, povezanih s prodajo deleža družbe Pivovarna Laško, d.d., v družbi Mercator, d.d.:

PIVOVARNA LAŠKO, MERCATOR - uprava Pivovarne Laško ugodila zahtevi VZMD za takojšnje posredovanje Kupoprodajne pogodbe za delnice Mercatorja, s katero je - kot vse kaže - delničar KAD že predhodno razpolagal Vse bolj utemeljen sum protizakonite neenakopravne obravnave delničarjev v obravnavi ATVP ?! - Sreda, 04.01.2012

PIVOVARNA LAŠKO, MERCATOR - zahteva VZMD za takojšnje posredovanje oz. objavo Kupoprodajne pogodbe za delnice Mercatorja, ki naj bi jo delničarji potrdili na danes sklicani skupščini, brez možnosti proučitve vsebine, ter utemeljen sum protizakonite neenakopravne obravnave delničarjev, poslan ATVP - Četrtek, 29.12.2011

MERCATOR, PIVOVARNA LAŠKO - strokovni sodelavci VZMD pozdravljajo Namero za prevzem in z zadovoljstvom ugotavljajo, da se dodatno potrjuje upravičenost prejema nagrad »Delničarjem prijazna družba« in »Martin Krpan«, ki sta jo predsednika Svetovne federacije investitorjev in VZMD v ponedeljek podelila najvišjim predstavnikom Mercatorja - VIDEO REPORTAŽA - Petek, 23.12.2011

PIVOVARNA LAŠKO, MERCATOR - danes prejeti sodbi sta nadaljevanje vzpostavljanja katastrofalne pravne prakse - grobe kršitve prevzemne zakonodaje odslej brez ustreznih sankcij; VZMD napoveduje pritožbo in pričakuje odločitev Vrhovnega sodišča - Ponedeljek, 05.12.2011

MERCATOR, PIVOVARNA LAŠKO - jutri na sodišču o odškodnini delničarjem Mercatorja zaradi nezakonite ne-objave prevzemne ponudbe v letu 2007 - V tožbi, ki jo je VZMD sprožil leta 2009, škoda ocenjena na 211,38 € na delnico - skupaj pogojno kar 411.180.603,60 € odškodnine malim delničarjem - Torek, 08.11.2011

MERCATOR, PIVOVARNA LAŠKO - izteka se skrajni rok za uveljavljanje škode, ki je nastala delničarjem Mercatorja zaradi neobjave prevzemne ponudbe v letu 2007 in je ocenjena na 211,38 EUR pri vsaki delnici takratnih malih delničarjev - skupaj pogojno kar 411.180.603,60 € - VZMD POZIVA k priključitvi odškodninski tožbi, ki jo je sprožil leta 2009 - Torek, 04.10.2011

KS NALOŽBE / PIVOVARNA LAŠKO - »Takšnega žaganja lastne veje in pljuvanja v lastno skledo ne morem več pripisati naključju!« - razmišljanja mag. Kristjana Verbiča, predsednika VZMD, ob današnji objavi prevzemne ponudbe, kakor jih je za SiOL.net povzel novinar Klemen Košak - Četrtek, 04.08.2011

VIDEO REPORTAŽA z današnje skupščine PIVOVARNE LAŠKO - 100 % podpora natančneje opredeljenemu soglasju za prodajo družbe FRUCTAL, d.d., ter nadaljevanju postopka prodaje družbe MERCATOR, d.d. - Sobota, 30.07.2011

VIDEO REPORTAŽA s skupščine PIVOVARNE LAŠKO - zavrnjena dokapitalizacija, umaknjen pogodbeni koncern, nova nadzornika, napovedi ponovne skupščine in poziv k poenotenju (združenj) malih delničarjev - Sobota, 25.06.2011

VIDEO REPORTAŽA s skupščine MERCATORJA - potrjeni vsi predlogi uprave in nadzornega sveta, vključno z dividendo 8 EUR, po skupščini pa predsednik uprave tudi o pomembnih aktualnih dogodkih - Četrtek, 23.06.2011

PIVOVARNA LAŠKO - zbiranje pooblastil 7.700 delničarjev za skorajšnjo skupščino - ponovno pogodbeni koncern in volitve nadzornikov; VZMD na Vrhovnem sodišču dokazuje veljavnost »stopniščne« skupščine ter izvolitev nadzornikov po njihovem nasprotnem predlogu - Sreda, 15.06.2011

VZMD pozdravlja odločitev Pivovarne Laško za sodelovanje pri skupni prodaji večinskega deleža družbe MERCATOR in poziva banke k ustreznemu odzivu - Petek, 20.05.2011

MERCATOR - VZMD se aktivno vključuje v prizadevanja za formiranje večinskega paketa delnic Mercatorja - z Delničarskim sporazumom malih delničarjev do domnevno manjkajočih odstotkov - Petek, 29.04.2011

MERCATOR - po današnji (ne)odločitvi upravljavcev PIVOVARNE LAŠKO dodatno zaostrena opozorila VZMD - Petek, 29.04.2011

MERCATOR - resna opozorila VZMD pred iztekom roka za podpis sporazuma o skupni prodaji večinskega deleža Mercatorja ter stališče do odločbe UVK - Četrtek, 28.04.2011


Kronološki prikaz dogajanj po skupščini Pivovarne Laško, 29. 5. 2009, ter osupljivih postopkov na celjskem sodišču:

VZMD je bil primoran 28. 6. 2009 - spričo neodzivanja in očitne ignorance tedanje Uprave Pivovarne Laško (na pozive delničarjev in obeh novih nadzornikov družbe) - začeti postopek vpisa novih nadzornikov, izvoljenih 29. 5. 2009, na podlagi nasprotnega predloga VZMD. 

Dober mesec za tem, 29. 7. 2009, je predsednik VZMD novemu predsedniku uprave Pivovarne Laško, mag. Dušanu Zorku, poslal pobudo v obliki odprtega pisma. V njem je med drugim povzel večkrat javno izražena pričakovanja, da bo nova uprava vse delničarje obravnavala enako, kar bi vsekakor pomenilo, da mora uprava resno razmisliti o pripoznanju tožbenega zahtevka večinskega lastnika - ki je v posredni lasti prejšnje uprave - Infond Holding, d.d. (skupaj s petimi fizičnimi osebami, delničarji Pivovarne Laško), za ugotovitev ničnosti sklepov »stopniščne« 15. skupščine delničarjev Pivovarna Laško. Tako bi uprava lahko končno dopustila deklaratoren vpis na skupščini izvoljenih novih članov nadzornega sveta v sodni register ter omogočila opravljanje posebne revizije družbe, kot je bila na skupščini izglasovana. 

Stališče nove uprave Pivovarne Laško pa je bilo s  tem v zvezi identično stališčem oz. ravnanju prejšnje uprave. Tako je VZMD že 18. 8. 2009 preko Odvetniške družbe Veršič-Perčič na Okrožno sodišče v Celju naslovilo predlog za izdajo začasne odredbe, s katero se Pivovarni Laško prepove priprava in izvedba »nove« 15. skupščine, sklicane za 31. 8. 2009, oziroma se podredno prepove, da bi se na skupščini glasovalo o posameznih predlaganih sklepih. VZMD je zlasti nasprotoval in hkrati predlagal prepoved glasovanja o 4. točki dnevnega reda - Izvolitvi članov nadzornega sveta, saj je »ne le nujno upoštevati sklepe, ki so bili sprejeti že na skupščini družbe z dne 29. 5. 2009 in je protokolirana z ustrezno vloženim in objavljenim notarskim zapisnikom, temveč je to hkrati edini način, da se preprečijo posledice, ki jih v primeru potrditve predlaganih nadzornikov na »novi« 15. skupščini ne bi bilo mogoče sanirati.«  

27. 8. 2009 je VZMD prek odvetniške družbe Simonič in Vrančič, o.p., d.n.o., vložil pritožbo zoper sklep Okrožnega sodišča v Celju, z dne 18. 8. 2009, da v registrskem postopku zavrne predlog VZMD za vpis novih članov nadzornega sveta, izvoljenih na podlagi nasprotnega predloga VZMD na, d.d. VZMD je predlagal, da drugostopenjsko sodišče - zaradi napačno ugotovljenega dejanskega stanja, bistvenih kršitev postopka ter napačno uporabljenega materialnega prava - v sodni register vpiše zahtevane spremembe oz. zadevo vrne prvostopenjskemu sodišču v ponovno odločanje. Hkrati v obširni  utemeljitvi VZMD zelo jasno navaja razloge zaradi katerih je majska 15. skupščini Pivovarne Laško veljavna, kakor tudi vsi njeni sklepi, kar se mora »v primeru delovanja pravne države izkazati že na glavni obravnavo o njeni ničnosti, ki je razpisana dne 2. 10. 2009«

Na ponovljeni 15. skupščini delničarjev Pivovarne Laško, dne 31. 8. 2009, je predsednik VZMD, kot zastopnik 502.810 delnic/glasov oz. 7,14 % prisotnega kapitala, napovedal izpodbijanje vseh sklepov in ničnost skupščine. Neposredno po skupščini pa je VZMD na sodišču vložil zahtevo za prekinitev postopka vpisa treh novih članov nadzornega sveta, izvoljenih na tako ponovljeni 15. skupščini.  

30. 9. 2009 je VZMD vložil ničnostno tožbo, s katero utemeljeno dokazuje, da je bila ponovljena skupščina neregularna, vsi na njej sprejeti sklepi pa neveljavni. Zato Sodišču v Celju predlaga, da primarno ugotovi ničnost vseh sklepov skupščine z dne 31. 8. 2009, ter jih podrejeno razveljavi

2. 10. 2009 je na Okrožnem sodišču v Celju potekala glavna obravnava vgospodarskem sporu o ničnosti »stopniščne« 15. skupščine delničarjev Pivovarne Laško, z dne 29. 5. 2009, na podlagi tožbe, ki jo je sprožil »donedavni« večinski lastnik Pivovarne Laško Infond Holding, d.d. (v posredni lasti prejšnje uprave Pivovarne), skupaj s še petimi delničarji, zoper Pivovarno Laško in posredno zoper KAD, d.d., Electo, d.o.o., in VZMD, kot stranske interveniente. Sodnik Dušan Erjavec je sporočil, da je sprejel predloge Electe in VZMD ter jima dopustil sosporniško intervenienco, medtem ko je KAD umaknil priglasitev stranske intervenience. Vsi udeleženci oz. njihovi predstavniki in pravni zastopniki so na obravnavi ponovili, da vztrajajo pri vseh dosedanjih navedbah, sodnik pa je dal strankam v postopku 15 dni časa za preučitev pripravljalnih vlog nasprotne strani in nadaljevanje razpisal za 6. november. Zastopnik Electe, odvetnik Dušan Korošec, in zastopnik VZMD, odvetnik Klemen Veršič, vztrajata tudi, da morajo biti v tem postopku zaslišani nekdanji predsednik uprave Pivovarne Laško Boško Šrot (odsotnost na obravnavi je opravičil s pisnim obvestilom, da je na službeni poti v tujini), na skupščini prisotni notar Miro Bregar in direktor Urada za varstvo konkurence Jani Soršak. Zastopnik VZMD je posebej izpostavil dejstvo, da bi v primeru veljavnosti sklepa o imenovanju treh novih članov nadzornega sveta, z dne 31. 8. 2009, nadzorni svet štel kar osem članov, torej dva več, kot predvideva statut. Skladno z 392. členom ZGD-1 pa je skupščinski sklep, ki povzroči, da ima nadzorni svet gospodarske družbe več članov, kot jih predvideva statut, ničen.

15. 10. 2009 je VZMD vložil pritožbo zoper sklep Okrožnega sodišča v Celju, z dne 7. 10. 2009, v zvezi z zahtevo VZMD po prekinitvi postopka vpisa treh novih - na ponovljeni 15. skupščini imenovanih - članov nadzornega sveta. Ti so bili namreč vendarle vpisani, in sicer - začuda - na podlagi identične argumentacije, kot jo je VZMD podal, dne 28. 6. 2009, v predlogu za vpis dveh nadzornikov, izvoljenih na izvirni (majski) 15. skupščini, vendar je takrat (18. 8. 2009) isto Sodišče to zavrnilo, pri čemer o pritožbi VZMD, z dne 27. 8. 2009, še ni odločilo.

17. 10. 2009 je VZMD v spis dodal Vlogo sosporniškega intervenienta, s katero je odgovoril na vse dotedanje navedbe tako tožeče, kot tudi tožene stranke.

6. 11. 2009so presenetljivo dogajanje in preobrati zaznamovali 2. - in kot vse kaže tudi zaključni - narok glavne obravnave na Okrožnem sodišču v Celju v gospodarskem sporu o ničnosti »stopniščne« 15. skupščine delničarjev Pivovarne Laško, z dne 29. 5. 2009, na podlagi tožbe, ki jo je sprožil »donedavni« večinski lastnik Pivovarne Laško Infond Holding, d.d. (v posredni lasti prejšnje uprave Pivovarne), skupaj s še petimi delničarji, zoper Pivovarno Laško in posredno zoper KAD, d.d., Electo, d.o.o., in VZMD, kot sosporniške interveniente, pri čemer je KAD ob 1. naroku umaknil priglasitev stranske intervenience. Ob današnjem naroku se je v sodni dvorani nepričakovano pojavil Pierpaolo Cerani, ki je kot zakoniti zastopnik Infond Holdinga (tožeče stranke) umaknil omenjeno tožbo ter pri tem vztrajal, čeprav s tem ni soglašala tožena stranka (?!) Pivovarna Laško, oziroma njen pravni zastopnik. Poleg umika tožbe glavnega protagonista postopka (Infond Holdingaje marsikoga presenetila tudi udeležba »donedavnega« direktorja in posrednega večinskega lastnika Pivovarne Laško Boška Šrota, ki je bil na zahtevo Electe in VZMD vabljen kot priča. Podobno kot zgovorno ravnanje tožnika (Infond Holdinga) je tudi pričanje g. Šrota potrdilo, da je majska skupščina Pivovarne Laško legitimna in legalna, kakor tudi vsi na njej sprejeti sklepi. G. Šrot je namreč izpričal, da je bil razlog za (poskus) preklica skupščine odvzem glasovalnih pravic večinskemu lastniku Infond Holdingu s strani Urada za varstvo konkurence - torej izključno zaradi izgube njegovega (posredno) odločujočega vpliva na sklepe skupščine. Hkrati je g. Šrot v svojem odgovoru na vprašanja odvetnika VZMD Klemena Veršiča izrecno povedal tudi, da je bil sklep, ki ga je podpisal dopoldan, neposredno pred sklicano skupščino, »očitno objavljen prepozno«.

12. 2. 2010 po več kot treh mesecih (sicer predviden rok za izdajo je en mesec), polnih najrazličnejših govoric o izdelavi in pripravi sodbe, sodnik Okrožnega sodišča v Celju Dušan Erjavec »preseneti« s Sodbo v imenu ljudstva: »Sklepi skupščine delničarjev Pivovarne Laško, d.d., Trubarjeva ul. 28, Laško, zapisani v notarskem zapisniku notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. Št. SV 553/2009, z dne 29. 5. 2009, so nični«. Sodba še ni pravnomočna - strokovni sodelavci VZMD jo bodo temeljito preučili, vendar je že jasno, da obstaja precej vsebinskih in siceršnjih razlogov za pritožbo. 

12. 3. 2010 prvi narok za glavno obravnavo v gospodarskem sporu o neveljavnosti sklepov ponovljene 15. skupščine Pivovarne Laško, z dne 31. 8. 2009, o čemer naj bi začuda odločal kar isti Okrožni sodnik Sodišča v Celju Dušan Erjavec, ki  se je »izjemno izkazal« že s sodbo - po več kot treh mesecih po glavni obravnavi, dne 6. 11. 2009 (sicer predviden rok za izdajo je en mesec), polnih najrazličnejših govoric o »izdelavi« in pripravi sodbe - da »so sklepi skupščine Pivovarne Laško, z dne 29. 5. 2009, nični«Kaj podobnega je bilo praktično nemogoče pričakovati potem, ko je glavni protagonist (Infond Holding, d.d.) tožbo umaknil ter pri tem vztrajal, čeprav s tem ni soglašala tožena stranka (?!) Pivovarna Laško. Naravnost šokantno pa je bilo majsko (stopniščno) skupščino opredeliti za neveljavno  po presenetljivem pričanju g. Boška Šrota, ki je jasno navedel (neadekvatne!) razloge za poskus preklica skupščine ter izpovedal tudi, da je bil sklep, ki ga je podpisal neposredno pred sklicano skupščino, »očitno objavljen prepozno«. Na takšno - še ne pravnomočno - sodbo sodnika Erjavca je VZMD že podal utemeljeno pritožbo. Sicer pa se s tem narokom pričenja postopek na podlagi ničnostne tožbe, ki jo je VZMD vložil 30. 9. 2009 in s katero utemeljeno dokazuje, da je bila  ponovljena skupščina neregularna, vsi na njej sprejeti sklepi pa neveljavni. To med drugim pomeni, da je ničen tudi sklep o izvolitvi treh novih nadzornikov (Aleksandra Svetelška, Marjana Mačkoška in dr. Vladimirja Malenkoviča) ter sporna izvolitev Antona Turnška še za prihodnji mandat od 17. 6. 2010 dalje, medtem ko sta dva nadzornika izvoljena na majski skupščini (na podlagi nasprotnega predloga VZMD) v tem primeru  dokazano onemogočena pri svojem delu, zaradi česar je vse odtlej vprašljivo celotno delovanje in sklepanje Nadzornega sveta, posledično pa tudi Uprave Pivovarne Laško.

12. 3. 2010 objavljeno tudi Poročilo o ugotovitvah posebne revizije vodenja posameznih poslov skupine Pivovarna Laško, d.d., v celoti potrjuje upravičenost sumov in zahtev VZMD na podlagi ugotovitev in analiz, ki so jih opravili strokovni sodelavci VZMD  že pred majsko »stopniščno« skupščino Pivovarne Laško, ko je VZMD v celoti podprl predlog Kapitalske družbe (KAD) o uvedbi posebne revizije. Ob tem so v VZMD izrazili upanje, da bosta na podlagi Poročila uprava in nadzorni svet Pivovarne Laško - ter vseh oškodovanih odvisnih družb v skupini Pivovarne Laško - sprožila ustrezne postopke zoper prejšnjo upravo in nadzorni svet obvladujoče družbe ali vsaj to  predlagala prihodnji skupščini delničarjev (podobno kot v aktualnem primeru Luke Koper, d.d.). Enako VZMD pričakuje tudi v vseh oškodovanih odvisnih družbah, čeprav je bil aktualni predsednik uprave Pivovarne Laško mag. Dušan Zorko prej predsednik uprave oškodovane odvisne družbe Pivovarna Union, d.d., medtem ko je bil aktualni predsednik nadzornega sveta Pivovarne Laško mag. Anton Turnšek v tej vlogi tudi v prejšnjem mandatu, ko so oškodovanja nastopila, in mu je ponovljena 15. skupščina - ob izrecnemu nasprotovanju VZMD - bianco(?!) dodelila še celoten prihodnji mandat, ki se bo šele pričel s 17. 6. 2010.

27. 5. 2010 delničar VZMD je po imenovanju Nominacijske komisije in vabila kandidatom k vložitvi kandidature za nadomestnega člana nadzornega sveta Pivovarne Laško, d.d., z dne 20. 5. 2010, ob izrecnem soglasju kandidata,  predlagal kandidata za nadomestnega oz. novega člana nadzornega sveta družbe Pivovarna Laško: Bojana-Ludvika Šefa. Predlog VZMD je skladen z opredelitvami Sekcije Pivovarna Laško in Komisije VZMD za izbor kandidatov za člane nadzornih svetov. Slednja je Bojana-Ludvika Šefa določila iz nabora preko 30 evidentiranih kompetentnih kandidatov - kot posebej primernega, avtonomnega, strokovnega in kredibilnega, da bi lahko kot predstavnik kapitala, hkrati pa tudi malih delničarjev, ustrezno odražal ta pomemben segment lastniške strukture v družbi Pivovarna Laško (preko 8.100 malih delničarjev je imetnikov blizu 20 % deleža v celotnem kapitalu družbe). Predsednik VZMD je ob tem izrazil upanje, »da bodo po letu dni - odkar sta oba nadzornika, izvoljena na majski 15. skupščini na podlagi nasprotnega predloga VZMD,  dokazano onemogočena pri svojem delu, zaradi česar je vse odtlej vprašljivo celotno delovanje in sklepanje nadzornega sveta, posledično pa tudi uprave, ter številnih sodnih postopkih, ki so še v teku - (sporni) večinski lastniki Pivovarne Laško (ponovljena, avgustovska 15. skupščina je neregularna, vsi na njej sprejeti sklepi pa neveljavni -  tudi sklep o izvolitvi treh novih nadzornikov in članov Nominacijskega odbora) sprejeli tokratno gesto VZMD, vsled konstruktivnega reševanja nezavidljivega stanja v Pivovarni in odvisnih družbah, ter ravnali modro v dobro družbe, skupine in vseh njenih lastnikov

16. 6. 2010 VZMD na upravo Pivovarne Laško  naslovi nasprotni predlog sklepa k 7. točki dnevnega reda 16. skupščine delničarjev sklicane 11. 6. 2010 za dne 16. 7. 2010. V VZMD namreč z zaskrbljenostjo ocenjujejo da sta Nominacijski odbor in nadzorni svet zamudila pomembno priložnost, ko utemeljenega predloga VZMD - ki je na 15. skupščini Pivovarne Laško, 29. 5. 2009,  zastopal 140 malih delničarjev, na obeh zadnjih skupščinah pa tudi tretjega največjega delničarja Skagen Kon - Tiki Verdipapirfond (5,65 %) - nista vključila v predlog za izvolitev novega člana nadzornega sveta. Zaskrbljenost v VZMD je toliko večja, saj je aktualni nadzorni svet - ki po odstopu predsednika Toneta Turška vključuje 2 predstavnika zaposlenih (statutarni maksimum) in 3 predstavnike kapitala - predlagal, da se za novega člana nadzornega sveta, kot predstavnika kapitala, izvoli Bojana Cizeja, ki je v Pivovarni Laško zaposlen(!?) kot vodja polnjenja in interne logistike ter je predsednik pred nekaj dnevi ustanovljenega društva malih delničarjev, zaposlenih v Pivovarni Laško.

23. 6. 2010 VZMD vloži še  nasprotni predlog za odškodninsko tožbo zoper nekdanjega predsednika uprave Boška Šrota in takratne člane nadzornega sveta, in sicer nemudoma po šokantnih sporočilih za javnost Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (MDS) in Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev (MD), ki sta razkrili nezaslišano prakso, da se o sestavi in članstvu v nadzornem svetu Pivovarne Laško dogovarja kar uprava te družbe - in sicer z upravo NLB, društvom MDS in  zavodom MD. Slednji dve novoustanovljeni združenji malih delničarjev - po zanesljivih informacijah obe tudi prejemnika znatnih donacij Pivovarne Laško - sta zaradi tega umaknili že vloženo kandidaturo Stojana Auerja za člana nadzornega sveta. Sicer pa je v primeru oblikovanja predloga za novega člana nadzornega sveta ravnanje uprave Pivovarne Laško neodgovorno in zaskrbljujoče tudi spričo dejstva, da je aktualni nadzorni svet družbe - ki po odstopu predsednika Toneta Turška vključuje 2 predstavnika zaposlenih (statutarni maksimum) in 3 predstavnike kapitala - kot edini pristojni predlagal, da se za novega člana nadzornega sveta, kot predstavnika kapitala,  izvoli Bojana Cizeja, ki je v Pivovarni Laško zaposlen kot vodja polnjenja in interne logistike ter je predsednik neposredno pred tem ustanovljenega društva malih delničarjev, zaposlenih v Pivovarni Laško

6. 7. 2010 VZMD  na 8.139 delničarjev družbe Pivovarna Laškonaslovi pismo s priloženim pooblastilomki se pomembno  razlikuje od pooblastila, ki so ga delničarji predhodno prejeli od uprave družbe. Pivovarna Laško je namreč pristopila k zbiranju pooblastil s tremi predlaganimi pooblaščenci-predstavniki novoustanovljenih združenj malih delničarjev, zaradi česar je bil VZMD primoran pristopiti k samostojni izvedbi zbiranja pooblastil vseh delničarjev, z željo zaščititi dejanske interese malih delničarjev. Posebej spričopodobnega ravnanja obeh združenj ob takratni  nedavni skupščini družbe Istrabenz, d.d., ko sta še pred začetkom skupščine sporočili umik 2. sklepa zahtevane - ob podpori družbe Petrol, d.d. - dodatne točke dnevnega reda (vložitev tožbe za povrnitev škode, ki sta jo družbi povzročila nekdanji predsednik uprave Igor Bavčar in nekdanji predsednik nadzornega sveta Janko Kosmina). Tako je - zaradi vse bolj očitne prakse bučnih podajanj predlogov in kasnejših umikanj le-teh s strani društva MDS in zavoda MD - vsem delničarjem onemogočena razprava in odločanje o umaknjenih predlogih. Ker gre lahko za načrtno igro oz. slepilne manevre - ki so lahko usklajeni z upravami, večinskimi lastniki ali celo potencialnimi toženimi strankami - je VZMD, v izogib tovrstnim mešetarjenjem na račun malih delničarjev, za skupščino Pivovarne Laško, sklicano za 16. 7. 2010, vložil še dodaten (poleg že vloženega) nasprotni predlog.

16. 7. 2010 na 16. skupščini družbe Pivovarna Laško se je bržčas potrdil utečeni modus-operandi v družbi in upravičena zaskrbljenost predstavnikov VZMD - žal je potekala tudi v znamenju izrazito arogantnega, do predstavnikov VZMD pa mestoma celo neposredno žaljivega, vodenja skupščine s strani odvetnika Stojana Zdolška. Njegove neprestane opazke, besedne atake na predsednika VZMD, onemogočanje in celo prepoved vsebinske razprave, so med drugim botrovale tudi temu, da se predstavnik VZMD mag. Janez Košak ni mogel vključiti v razpravo ali vsaj zastaviti tehtnih vprašanj pri eni najpomembnejših točk dnevnega reda Soglasje skupščine k pogodbam o obvladovanju, medtem ko mag. Kristjan Verbič ni dobil nikakršnih vsebinskih odgovorov na zastavljena vprašanja, zaradi česar mu ni preostalo drugega, kot da glasuje proti z vsemi 158.636 glasovi/delnicami, ki jih je zastopal na skupščini, kjer je bilo sicer prisotnih 6.283 tisoč glasov/delnic oz. nekaj manj kot 83 % kapitala družbe (predstavniki VZMD so v okviru  samostojnega zbiranja pooblastil, ki je spričo okoliščin sicer potekalo le tri delovne dni, prejeli 397 veljavnih pooblastil oz. kar preko 210.000 glasov/delnic).

Hkrati je odvetnik Zdolšek to točko dnevnega reda, njen pomen, pozitivne učinke  zelo pro-angažirano predstavil kar sam, pri čemer je posredno pozival delničarja NLB, d.d. - ki je sporočil nasprotovanje sprejemu predlaganih sklepov v tem času oz. že na tokratni skupščini - naj predlog vendarle podpre, saj naj bi prinašal rešitve, ki so za banke dobre oz. zaželene. Ob tako neprimernem in angažiranem vodenju skupščine je  odvetnik Zdolšek skupščino začel kar brez pooblaščencev VZMD, brez njihovih podpisov na listo prisotnih ipd., čeprav je bil neposredno seznanjen z zaključevanjem neobhodnega postopka preverjanja (podvajanja in veljavnosti) pooblastil iz naslova kar dveh organiziranih zbiranj (1. uprava Pivovarne Laško s tremi novoustanovljenimi združenji malih delničarjev in 2. VZMD), brez česar skupščine nikakor ni moč korektno in legitimno pričeti. Poleg tega je odvetnik Zdolšek predstavnikoma dveh od omenjenih novoustanovljenih združenj malih delničarjev, Rajku Stankoviću iz Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (MDS) in Stojanu Auerju iz Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev (MD)dopuščal žalitve ter že večkrat lansirane insinuacije na račun predsednika VZMD (obe združenji sta iz naslova omenjenega zbiranja pooblastil, po skupščinskih besedah Rajka Stankovića, skupaj prejeli vsega 23.000 glasov/delnic).

Ne glede na to je mag. Verbič ponovno z dejstvi zavrnil nekatere neutemeljene očitke, vključno s tistim, že skoraj ponarodelim(?!), o »skupnem letovanju v Braziliji z Boškom Šrotom«, pri čemer je mag. Verbič, okoliščinam primerno pristavil, da je - ob naključnem in prav nič skritem ali skrivnostnem srečanju z g. Šrotom in njegovo ženo, v Riu de Janeiru, februarja 2010 - »po presenetljivem naključnem srečanju z g. Šrotom, sva na terasi hotela res spila dve pivi,« pri čemer je zapitek plačal mag. Verbič, »brez velikih besed, pri čemer je tudi ostalo, kakor je normalno pri zrelih in kultiviranih ljudeh.« Seveda pa je VZMD na tokratni skupščini zahteval in aktivno podprl vložitev odškodninske tožbe zoper nekdanjega predsednika uprave g. Šrota ter takratne člane nadzornega sveta, pri čemer slednje žal - šokantno(!) - ni bilo sprejeto.

24. 1. 2011 na Vrhovno sodišče Republike Slovenije VZMD vloži Predlog za dopustitev revizije sodbe Višjega sodišča v Celju, z dne 24. 11. 2010, s katero je bil pravnomočno končan spor opr. št. I Pg 608/2009 oz. dosojena ničnost izvirne 15. skupščine družbe Pivovarna Laško, z dne 29. 5. 2009. V VZMD so prepričani o utemeljenosti in upravičenosti njihovega predloga - nenazadnje tudi z vidika daljnosežnih ter izjemno negativnih posledic sodbe Višjega sodišča v Celju, ki prinaša sodno dopustitev splošne korporacijske prakse preklicevanja skupščin delničarjev kadarkoli, kakorkoli, brez ali pa iz popolnoma nesprejemljivih razlogov.

29. 3. 2011 je senat Vrhovnega sodišče Republike Slovenije sklenil, da se omenjenemu Predlogu VZMD za dopustitev revizije sodbe Višjega sodišča v Celju ugodi in se dopusti revizija glede pravnega vprašanja: »Ali je bil preklic skupščine delničarjev tožene stranke veljaven, čeprav niti Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) niti statut tožene stranke ne določata oblike in postopka preklica skupščine?« To pomeni, da bo Vrhovno sodišče RS presojalo veljavnost poizkusa preklica izvirne 15. skupščine družbe Pivovarna Laško, s strani takratnega predsednika uprave g. Boška Šrota, ter posledično tudi o veljavnosti sklepov omenjene skupščine - med drugim o takratni izvolitvi dveh članov Nadzornega sveta na podlagi nasprotnega predloga VZMD, ki jima je bilo doslej onemogočeno delo, zaradi česar je lahko odtlej vprašljivo celotno delovanje in sklepanje Nadzornega sveta, posledično pa tudi Uprave Pivovarne Laško.

3. 5. 2011 je VZMD, potem ko je 18. 4. 2011 prejel sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije o dopustitvi revizije, na Vrhovno sodišče RS vložil revizijo veljavnosti poizkusa preklica izvirne 15. skupščine družbe Pivovarna Laško, s strani takratnega predsednika uprave g. Boška Šrota, ter posledično tudi o veljavnosti sklepov omenjene skupščine.

5. 12. 2011 - Pivovarna Laško, je v petek, 2. 12. 2011, ob 15.15, preko sistema obveščanja Ljubljanske borze SEONET, objavila obvestilo o dveh prejetih sodbah. Sodbi ljubljanskega in celjskega sodišča - izjemno pomembni z vidika vzpostavljanja pravne prakse na področju prevzemne zakonodaje in možnosti za sankcioniranje grobih kršitev le-te ter vzpostavljanja pravne prakse in standardov na področju pre-klicevanja skupščin delniških družb - je danes prejel tudi VZMD. Strokovni sodelavci VZMD soobe tožbi nemudoma preučili ter sprejeli odločitev, da v primeru sodbe Višjega sodišča v Celju, ki zavrnilo pritožbo VZMD, s katero je slednji izpodbijal sodbo sodišča prve stopnje, ki ni ugodilo tožbi na izpodbijanje sklepov ponovljene 15. skupščine Pivovarne Laško, z dne 31. 8. 2009 (kliknite za VIDEO REPORTAŽO). Pri svoji odločitvi se je tako sodišče prve, kot druge stopnje naslonilo na pravnomočno sodbo v zadevi veljavnosti sklepov t.i. »stopniščne« 15. skupščine Pivovarne Laško, z dne 29. 5. 2009 (kliknite za VIDEO REPORTAŽO)Glede na vloženo revizijo na Vrhovno sodišče v zadevi »stopniščne« skupščine, bodo v VZMD počakali na odločitev Vrhovnega sodišča v tej zvezi. V primeru ugodne odločitve o reviziji bo VZMD v tem postopku vložili izredno pravno sredstvo ter sprožil obnovo postopka, v katerem bo zahteval drugačno odločitev v zadevi. (kliknite na sliko spodaj za VIDEO REPORTAŽO z zadnjega naroka o neveljavnosti ponovljene 15. skupščine)

V primeru sodbe (zavrnitev tožbenega zahtevka) Okrožnega sodišča v Ljubljani v gospodarskem sporu proti toženim strankam Pivovarna Laško, d.d., Pivovarna Union d.d. in Radenska, d.d. - na njen pomen tudi za aktualne postopke prodaje večinskega deleža družbe Mercator, d.d., so iz VZMD izrecno opozorili tudi v sporočilu za javnost v četrtek, 1. 12. 2011 - pa VZMD napoveduje pritožbo v zakonskem roku. Pri tem so v VZMD izpostavili grozečo vzpostavitev pravne prakse na področju prevzemne zakonodaje, ki »utegne imeti katastrofalne posledice za manjšinske delničarje pri aktualnih in bodočih prevzemih,« kakor je z vso resnostjo opozoril predsednik VZMD, dne 9. 11. 2011, neposredno po glavni obravnavi na Okrožnem sodišču v Ljubljani, in sicer simptomatično -v gospodarskem sporu za plačilo odškodnine delničarjem družbe Mercator, d.d., zaradi nezakonite opustitve objave prevzemne ponudbe v letu 2007, s strani prevzemnikov: Pivovarne Laško, d.d., Pivovarne Union, d.d., Radenske, d.d., in Infond Holdinga, d.d. Več o sila zaskrbljujočih signalih Okrožnega sodnika Gregorja Collautija pri obravnavi najresnejših kršitev Zakona o prevzemih (ZPre-1), si oglejte v VIDEO REPORTAŽI z omenjene glavne obravnave o odškodnini delničarjem Mercatorja.


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv - preko 200 video prispevkov VZMD.TV

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

facebook     youtube     investo

prelet

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items