VZMD dopis razlascenim vlagateljem 05122016 Page 1

V preteklih dneh so vsi razlaščeni oz. izbrisani imetniki podrejenih obveznic šestih podržavljenih slovenskih bank na svoje domače naslove prejeli dopise VZMD, skupaj s Pooblastili odvetniškim pisarnam, Sporazumi o sodelovanju ter Pregledom sproženih postopkov in drugih pomembnejših aktivnosti VZMD, v času od priprave in uveljavitve protiustavnega Zakona o bančništvu (ZBan-1) v decembru leta 2013. Dopise so prejeli tudi delničarji vseh šestih podržavljenih bank, ki so se v tem času pridružili postopkom, ki jih je VZMD doslej izvajal brezplačno, odslej pa bo potrebno za pristop nameniti sredstva, namenjena predvsem plačilu sodnih taks.

Približujejo se namreč 3 leta, odkar je Banka Slovenije z enim samim zamahom izbrisala več kot 100.000 imetnikov delnic in podrejenih obveznic slovenskih bank ter se jim tako »oddolžila« za zaupanje, ki so ga izkazali bankam, njihovim zaposlenim in ne nazadnje kompetentnosti nadzora Banke Slovenije nad njihovim poslovanjem in delovanjem. Izbrisani vlagatelji za razliko od Banke Slovenije nismo imeli podrobnega vpogleda v delovanje in poslovanje bank, temveč smo se lahko o njem informirali le iz javno objavljenih ali na skupščinah prikazanih podatkov. Ti so bili še novembra 2013, ko so banke objavile tričetrtletna poročila, dobri.

VZMD je bil v preteklih treh letih na čelu prizadevanj za popravo teh krivic. Tako so zoper sporni Zakon o bančništvu ter zoper ravnanja Banke Slovenije in bank sprožali številne pravne postopke ter domačo in mednarodno strokovno in publicistično javnost vseskozi seznanjali z izbrisom, ki so ga mogočniki želeli pomesti pod preprogo. Pri dosedanjih postopkih pred sodišči so uspešno sodelovali z odvetnikom Miho Kuničem za izbrisane imetnike podrejenih obveznic in odvetnico Tamaro Kek za izbrisane delničarje, ki sta svoje delo odlično opravila. V tem času so strokovno ekipo dodatno okrepili ter se odločili odškodninske tožbe vložiti preko Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki, d.o.o., in Odvetniške pisarne Jereb, d.o.o.
Pregled sprozenih postopkov in drugih pomembnejsih aktivnosti VZMD Page 1

Prizadevanja VZMD so v oktobru 2016 naposled obrodila nekaj uspeha: Ustavno sodišče RS je z odločbo opr. št. U-I-295/13-260 ugotovilo, da je ZBan-1 v nasprotju z Ustavo RS posegel v pravico izbrisanih vlagateljev bank do sodnega varstva. Odprava te kršitve, ki jo je Ustavno sodišče RS naložilo Državnemu zboru RS kot zakonodajalcu, bo omogočila, da se z Banko Slovenije soočimo na bolj izenačenem terenu. Na žalost pa ta odločba Ustavnega sodišča nič ne spreminja pravice do tožbe proti petim bankam (NLB, NKBM, Abanki, Probanki in Factor banki), ki zastara 17. decembra letos (pri Banki Celje pa 16. decembra prihodnje leto).

Strokovni sodelavci VZMD in pravni svetovalci so tako pripravili odškodninske tožbe, s katerimi bi razlaščeni vlagatelji od Banke Slovenije ter bank izdajateljic izbrisanih delnic in obveznic zahtevali odškodnino v višini knjigovodske vrednosti izbrisanih vrednostnih papirjev - pri delnicah zadnje revidirane knjigovodske vrednosti delnice (na 31.12.2012, oz. v primeru Banke Celje 31.12.2013), pri obveznicah pa nominalne vrednosti glavnice obveznice - povečane za pripadajoče obresti, kjer bo to mogoče.

V primeru, da se razlaščeni imetniki delnic in obveznic odločijo za pristop k odškodninski tožbi, morajo na naslov: VZMD, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, najpozneje do 14.12.2016 poslati:

- 2 podpisana izvoda priloženega Sporazuma o sodelovanju,

- 1 podpisan izvod pooblastila odvetniški pisarni za zastopanje,

- po možnosti pa tudi potrdilo o imetništvu izbrisanih vrednostnih papirjev - izpisek KDD ali borznoposredniške hiše (sicer ga bo od KDD pridobil VZMD).

Jutri dopoldan bo na sedežu VZMD potekala novinarska konferenca, kjer bo Predsednik VZMD, skupaj s predstavnikoma odvetniških pisarn Miro Senica in odvetniki, d.o.o., in Jereb, d.o.o., podrobneje predstavil nadaljnje aktivnosti in tozadevne postopke v okviru VZMD.  

 


Sorodna sporočila VZMD:

UKINITEV RAČUNOV KDD - Predsednik VZMD s pojasnili za male delničarje ponovno gost oddaje Dobro jutro RTV Slovenija - Torek, 06.12.2016

ATVP - odziv VZMD na nenehne neresnične trditve o »Delniški OPORI«, ob ogorčenju nad napadi na temeljne elemente ustavne ureditve RS - Ponedeljek, 05.12.2016

DelniškaOPORA.si - nov portal za ustreznejšo obveščenost delničarjev z registrskimi računi pri KDD - Ponedeljek, 28.11.2016

NAROBE SVET - v VZMD šokirani nad zapisi nekaterih medijev, da mali delničarji nasprotujejo omejitvam stroškov trgovalnih računov pri borzno-posredniških hišah - Petek, 25.11.2016

DRŽAVNI ZBOR - avtentična razlaga Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih le prinesla omejitev stroškov trgovalnih računov ter norčevanja in odiranja malih delničarjev - ti imajo zdaj možnost terjati vračilo preplačanih stroškov! - Torek, 22.11.2016

Še revizija RAČUNSKEGA SODIŠČA potrdila, da je »sanacija« bank 2013 oškodovala vlagatelje ter vse državljane; apel VZMD, ki na to opozarja že tretje leto - kdaj se bodo najvišji odločevalci prebudili iz triletnega spanca?! - Petek, 11.11.2016

DRŽAVNI ZBOR RS - Predsednik dr. Brglez sprejel mag. Verbiča, prisluhnil predlogom in stališčem VZMD ter izrazil pripravljenost za konstruktivno reševanje odprtih vprašanj v kontekstu nedavne odločitve Ustavnega sodišča RS - Četrtek, 10.11.2016

vzmd.newswire.com - o pomembni odločitvi Ustavnega sodišča RS o protiustavnosti Zakona o bančništvu obveščeni tudi mednarodni mediji - Četrtek, 03.11.2016

VIDEO z novinarske konference VZMD po odločitvi Ustavnega sodišča RS o protiustavnosti Zakona o bančništvu - Petek, 28.10.2016

Novinarska konferenca VZMD po včerajšnji odločitvi Ustavnega sodišča RS o protiustavnosti Zakona o bančništvu - kaj odločitev dejansko pomeni in kako naprej? - Petek, 28.10.2016

USTAVNO SODIŠČE po 1.045 dneh pritrdilo VZMD - ZBan-1 protiustavno posega v pravico do učinkovitega sodnega varstva, in Državnemu zboru naložilo sistemsko odpraviti to protiustavnost - Četrtek, 27.10.2016

USTAVNO SODIŠČE - bodo sodniki o bančnih razlastitvah preko 100.000 državljanov le odločili pred iztekom mandata še dvema članoma ter zastaralnim rokom za odškodninske tožbe?! - Torek, 18.10.2016

REGISTRSKI RAČUNI - VZMD podpira pobudo Zveze potrošnikov Slovenije Državnemu zboru RS za avtentično razlago ZNVP-1 - Petek, 07.10.2016

USTAVNO SODIŠČE - razlaščenim v bankah grozi zastaranje pravice do odškodninske tožbe - primorani bodo vlagati individualne tožbe spričo ne-odločanja najvišjega sodišča v državi? - Sreda, 05.10.2016

»SANACIJA« BANK - VZMD se pridružuje opozorilom Civilne iniciative 'Mali, izbrisani delničarji NKBM' o nekritičnem in enostranskem poročanju nekaterih javnih občil - Petek, 30.09.2016

Podpredsednik Evropske komisije s Predsednikom VZMD o pismu pritiska na Predsednika Vlade RS ter dogajanjih v Banki Slovenije in razlastitvah slovenskih vlagateljev - Sreda, 28.09.2016

BRUSELJ - na zasedanju Evropske federacije investitorjev izjemno zanimanje za novosti o razlastitvah v slovenskih bankah, pobudi VZMD za vzpostavitev evropskega ekonomskega ombudsmana in Delniško OPORO - Torek, 27.09.2016

BRUSELJ - Delniška OPORA deležna izjemnega zanimanja na zasedanju Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev - Ponedeljek, 26.09.2016

VIDEO z novinarske konference VZMD o »Delniški OPORI« - učinkoviti in najugodnejši rešitvi ob ukinjanju registrskih računov 240.000 malim delničarjem - Torek, 20.09.2016

PARIZ - na današnji seji European Securities and Market Authority (ESMA) mag. Verbič tudi o pobudi VZMD za vzpostavitev instituta Evropskega ekonomskega Ombudsmana ter spornih ravnanjih slovenskega regulatorja ATVP - Sreda, 14.09.2016

USTAVNO SODIŠČE - naposled tudi o pobudi za oceno ustavnosti razlastitev imetnikov delnic in obveznic šestih slovenskih bank - Torek, 13.09.2016

VZMD s konkretnim predlogom spremembe člena nad nova podržavljanja, kot jih predvideva nova novela Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Ponedeljek, 12.09.2016

NOVO NEDOMIŠLJENO PODRŽAVLJENJE - nova novela ZNVP prinaša še enega državnega upravljavca, dodatno »posilstvo« Zakona o prevzemih in neenakopravno obravnavo vseh preostalih delničarjev v RS - VZMD: opuščene delnice naj pripadejo izdajateljem - Ponedeljek, 22.08.2016

VIDEO in DOKUMENTI z novinarske konference VZMD - predlog Zakona o ureditvi položaja razlaščenih vlagateljev v slovenske banke - Sreda, 20.07.2016

Sporočilo o bančništvu NI ZAVEZUJOČE(!) - izjemen pomen današnje sodbe Sodišča EU - Torek, 19.07.2016

BANKA SLOVENIJE - nedopustno vmešavanje in poskusi vplivanja Predsednika ECB na postopke slovenskih organov pregona - Četrtek, 07.07.2016

VIDEO REPORTAŽA - 18. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ ter kriminalistične preiskave na Banki Slovenije - Četrtek, 07.07.2016

BANKA SLOVENIJE - današnje hišne preiskave potrjujejo utemeljenost navedb v Kazenski ovadbi in Naznanilu suma kaznivega dejanja, podanima s strani VZMD na Specializirano državno tožilstvo - Sreda, 06.07.2016

EVROPSKA CENTRALNA BANKA - uradno pismo slovenske Evropske poslanke z resnimi vprašanji o ne-upravičenosti izračunov, na katerih so temeljile razlastitve in podržavljenje vseh slovenskih sistemskih bank - Ponedeljek, 27.06.2016

vzmd.newswire.com - slovenska oblast res reagira le še na referendumske pobude?! - spričo popolne ignorance Vlade RS je VZMD primoran v nadaljevanje internacionalizacije unikatne(!) bail-in sanacije slovenskih bank z masovnimi razlastitvami ter enormnim o - Petek, 20.05.2016

VRHOVNO SODIŠČE - tudi najvišje redno sodišče v Sloveniji pritrdilo stališčem VZMD: zakon, s katerim je samooklicana "domača trojka" nacionalizirala kar šest naših bank je protiustaven! - Sreda, 06.04.2016

POZIV K TAKOJŠNJEMU UKREPANJU ob alarmantnem oglaševanju finančnih posrednikov ter škodljivih učinkih ukinjanja registrskih računov, z grožnjo izginotja 200.000 malih vlagateljev - katastrofalne posledice tudi za izdajatelje (delniške družbe) in celoten k - Torek, 05.04.2016

DRŽAVA BO PRODALA NKBM - Sreda, 23.03.2016

 

Ob današnjem šokantnem razkritju, da je NKBM dejansko prodana luksemburškemu poštnemu nabiralniku "BISER", z anonimnim lastništvom in brez odgovornih oseb, v VZMD izpostavljajo - Četrtek, 17.03.2016

vzmd.newswire.com - spričo ignorance Vlade in finančnih oblasti v Republiki Sloveniji VZMD primoran še preko mednarodnih medijev opozoriti na žgočo problematiko bail-in sanacije slovenskih bank, z razlastitvijo delničarjev in obvezničarjev - Sreda, 16.03.2016

Po sestanku ESME v Parizu Predsednik VZMD še na zadnjo sejo Izvršnega odbora BETTER FINANCE v Bruselj, pred volilno skupščino v Stockholmu - Petek, 26.02.2016

Evropski organ za vrednostne papirje in trge - Predsednik VZMD danes v Parizu prvič po imenovanju v vplivni organ aktivno na sestanku Stalnega odbora za korporativne finance - Četrtek, 25.02.2016

LUKSEMBURG - danes predstavljeni sklepni predlogi Generalnega pravobranilca Sodišča EU ponovno izrecno pritrjujejo argumentacijam VZMD ter razlaščenih vlagateljev - Četrtek, 18.02.2016

LUKSEMBURG - VZMD tudi na jutrišnji obravnavi pred Velikim senatom Sodišča EU kjer bo predstavljeno mnenje Generalnega pravobranilca - Sreda, 17.02.2016

Vlada RS in Komisija EU - evropska opozorila zaradi škodljivih posledic razlastitev/izbrisov ter poziv k čimprejšnji rešitvi nevzdržnega stanja - Ponedeljek, 15.02.2016

BANKIA - uspeh španskih opeharjenih delničarjev zgovoren primer tudi razlaščenim v Slovenskih bankah - vabilo k vložitvi zahtevkov za kompenzacije - Petek, 12.02.2016

European Securities and Markets Authority - Predsednik VZMD imenovan v delovno skupino Stalnega odbora za korporativne finance - Četrtek, 04.02.2016

BANKA SLOVENIJE nadaljuje z nezaslišanim zavajanjem - v uradnem odzivu na sporočilo VZMD med drugim navajajo, da bodo »dolžni ukrepati v skladu s predpisi«, kar v VZMD navdušeno pozdravljajo in upajo, da bodo ravnanja, skladna vsaj z Ustavo RS, naposled res pričeli tudi udejanjati! - Torek, 22.12.2015

PARIZ - najvišji predstavniki evropskih združenj investitorjev z zanimanjem sprejeli poglobljeno predstavitev ddr. Kotnika in mag. Verbiča o »Bail-in« posegih v EU, ob izjemnem čudenju nad unikatno-radikalnimi, naravnost katastrofalnimi posegi in razlastitvami v Republiki Sloveniji - Torek, 15.12.2015

POGOVOR S PREDSEDNIKOM VSESLOVENSKEGA ZDRUŽENJA MALIH DELNIČARJEV - Nedelja, 13.12.2015

Pogovor s Predsednikom VZMD 13 12 2015

PARIZ - na Generalni skupščini Evropske federacije investitorjev ddr. Kotnik in mag. Verbič uglednim mednarodnim udeležencem predstavila škandalozno razlastitev imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank, aktivnosti in prizadevanja VZMD - Ponedeljek, 14.12.2015

BANKA SLOVENIJE - po novih zavajanjih Viceguvernerke Caprirolo VZMD pripravil celotni pregled domnevnih razlastitev imetnikov delnic in obveznic evropskih bank - Četrtek, 10.12.2015

LUKSEMBURG - Slovenija danes prvič pred Velikim senatom Sodišča EU zaradi razlastitev imetnikov obveznic in delnic slovenskih bank - Torek, 01.12.2015

SODIŠČE EU - pred skorajšnjo javno obravnavo v Luksemburgu na dan prihajajo nova šokantna dejstva o ozadju (dvojnega) ropa imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank ter hkratnega ropa vseh slovenskih davkoplačevalcev, ki se nebrzdano še nadaljuje! - Četrtek, 26.11.2015

Slovenskih 264 milijonov € tudi za poplačilo vlagateljev v delnice in obveznice grških bank - razlaščenim vlagateljem v slovenske banke in lastnim davkoplačevalcem pa slovenske (finančne) oblasti še naprej kažejo osle - KAKO DOLGO ŠE!?! - Sreda, 04.11.2015

SVETOVNA BANKA - opozorila VZMD ob zelo dobri oceni ravni zaščite pravic manjšinskih delničarjev v Republiki Sloveniji v Poročilu »Doing business 2016« - Četrtek, 29.10.2015

SODIŠČE EU naj v Luksemburgu izvede ustno obravnavo v postopku priprave odgovorov Ustavnemu sodišču RS -oddana predloga razlaščenih imetnikov podrejenih obveznic in delnic slovenskih bank, zastopanih preko VZMD - Petek, 16.10.2015

NKBM - pritožba VZMD zoper Sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani o ne-izdaji Začasne odredbe za zaustavitev prodaje … SRAMOTNO SPRENEVEDANJE še brez odgovora Predsednice Sodišča - Generalni Državni pravobranilec po protestu VZMD sporočil, da so pošto Sodišča sprejeli - o Predlogu se niso izjasnili, Sodišče pa kar sámo odločilo v škodo razlaščenih delničarjev! - Sreda, 07.10.2015

BANKA SLOVENIJE še nadaljuje z nezaslišanim zavajanjem tudi v svojem odgovoru na objavo VZMD, s katero so javnost seznanili, da je Evropska komisija izrecno opredelila svoje Sporočilo o bančništvu kot nezavezujoč pravni akt - VZMD objavlja Stališče Komisije EU in dodatne argumente ter k ukrepanju poziva Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem - Petek, 02.10.2015

EVROPSKA KOMISIJA na Sodišču EU uradno pritrdila stališču VZMD, da njeno »Sporočilo o bančništvu« ni zavezujoč pravni akt - Banka Slovenije in slovenske finančne oblasti pa še vztrajajo pri diametralno nasprotnem ter se v boju proti lastnim državljanom blamirajo s poizkusi opravičevanja škandaloznih ukrepov in ravnanj - Sreda, 30.09.2015

NKBM in gusarsko pravo - Okrajna sodnica Nataša Štefanec Pančur odločila diametralno nasprotno od Višjega in Okrožnega sodišča ter ocene Državnega sveta RS in Varuha človekovih pravic - izključena ustavna pravica zahtevati povračilo škode zaradi nad-ustavnosti Zakona o bančništvu! - Ponedeljek, 28.09.2015

Urgenca in protest zaradi eklatantnega primera zavlačevanja postopkov v primeru odločanja o začasni odredbi za ustavitev prodaje NKBM - Ponedeljek, 21.09.2015

Nova KBM - bo Okrajno sodišče v Ljubljani še pravočasno izdalo začasno odredbo o zaustavitvi prodaje delnic Republike Slovenije v NKBM - banke s 616 mio € kapitala za pičlih 250 mio €? - Torek, 15.09.2015

DRŽAVNI ZBOR - še preko 260.000 slovenskih malih delničarjev ob letu osorej izbrisanih, brez registrskih računov oz. kaznovanih s sodnimi taksami za avtomatično sodno položitev njihovih delnic - VZMD vztraja z ostrim nasprotovanjem takšni noveli Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih! - Sreda, 02.09.2015

Na poizkuse odvračanja pozornosti in relativizacije sila pomembne odločitve avstrijskega Ustavnega sodišča so se strokovni sodelavci VZMD danes odzvali z dodatnimi pojasnili in analizo - Četrtek, 30.07.2015

AVSTRIJSKO USTAVNO SODIŠČE: razlastitev imetnikov podrejenih obveznic je protiustavno - kdaj bo dosodilo Ustavno sodišče RS v postopku »absolutno prednostne ustavne presoje« razlastitve imetnikov podrejenih obveznic in delnic slovenskih bank decembra 2013 !?! - Torek, 28.07.2015

BANKA SLOVENIJE poslancem Državnega zbora RS odreka sposobnost objektivne presoje in ocene dela Sveta BS ter skuša zvračati odgovornost za ne-imenovanje Viceguvernerja na ravnanja VZMD - Sreda, 15.07.2015

DRŽAVNI ZBOR - alarmantni apel poslancem pred današnjim glasovanjem o ponovnem imenovanju kazensko preiskovanega Viceguvernerja Banke Slovenije Fabijana - VZMD opozarja na njegovo vodilno vlogo pri sporni sanaciji bank, ki naj bi jo Državni zbor RS preiskoval, a hkrati ponovno imenoval ključnega akterja!?! - Četrtek, 09.07.2015

DRŽAVNI ZBOR - ogorčenje nad podporo novemu 6-letnemu mandatu dosedanjemu, kazensko ovadenemu Viceguvernerju Banke Slovenije Fabijanu - VZMD opozarja na njegovo vodilno vlogo pri sporni sanaciji bank, ki naj bi jo Državni zbor RS preiskoval, a hkrati ponovno imenoval ključnega akterja!?! - Četrtek, 02.07.2015

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING - resna opozorila VZMD organom upravljanja SDH, pred danes napovedano prodajo NKBM pod sramotnimi in škodljivimi pogoji - ob jamstvih države celo pod 100 mio € banka praktično podarjena tujemu skladu, po sila sporni zaplembi domačim vlagateljem!?! - Torek, 30.06.2015

SLOVENSKE BANKE - v današnji kolumni Financ dr. Kotnik razkriva škandalozna dejstva »stres-testov«, iz VZMD pa ponovno apelirajo na pristojne organe in nosilce politične moči, naj vendar ukrepajo ter preprečijo nadaljevanje enormnih oškodovanj - Sreda, 13.05.2015

Tudi novi dogodki in uradna Poročila NLB in NKBM vztrajno postavljajo na laž akterje izbrisa delnic in obveznic podržavljenih slovenskih bank - vse sistemske banke v Sloveniji so 2014 končale z ekstremno višjo kapitalsko ustreznostjo od napovedi BANKE SLOVENIJE, povsod drugod pa Evropska komisija še naprej izdaja dovoljenja za državne dokapitalizacije brez kakršnegakoli posega v delnice, kaj šele obveznice - Sreda, 06.05.2015

ATVP - ne-odgovor na konkretna vprašanja VZMD o vlogi ter uresničevanju pristojnosti in odgovornosti regulatorja, ob enormnih oškodovanjih davkoplačevalcev in vlagateljev v slovenske banke ter sistematičnem uničevanju domačega kapitalskega trga - Ponedeljek, 04.05.2015

Okrožno in Višje sodišče tudi uradno pritrdila argumentom VZMD o protiustavnosti razlastitev, a postopke prekinjata do končne odločitve Ustavnega sodišča RS, ki se je novembra obrnilo na Sodišču EU v Luksemburgu - temu je VZMD že predložil pisna stališča, potem ko je strokovno ekipo razširil še z vrhunskim strokovnjakom za pravo EU - Sreda, 29.04.2015

PIVOVARNA LAŠKO / DUTB - vnebovpijoč opomnik na rop davkoplačevalcev in vlagateljev v slovenske banke ter sistematično uničevanje domačega kapitalskega trga - ob soglasju ATVP?!? - Ponedeljek, 20.04.2015

Ob izteku roka za oddajo ponudb za nakup Telekoma Slovenije VZMD pristojne sprašuje, ali bodo le reagirali na očitni konflikt interesov in ravnali odgovorneje kot kaže v primeru NKBM - Ponedeljek, 13.04.2015

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA ter POSNETEK CELOTNEGA Strokovnega posveta v Državnem svetu RS »Denacionalizacija družbene lastnine in množično kapitalsko varčevanje« - resna opozorila, ob aktivnem sodelovanju najvidnejših predstavnikov VZMD - Sreda, 08.04.2015

DRŽAVNI SVET RS - na današnjem Strokovnem posvetu o denacionalizaciji družbene lastnine in množičnem kapitalskem varčevanju - resna opozorila, ob aktivnem sodelovanju najvidnejših predstavnikov VZMD - Torek, 07.04.2015

USTAVNO SODIŠČE se po 15 mesecih absolutno prednostne obravnave množične razlastitve imetnikov obveznic in delnic slovenskih bank z neprimerno večjo vnemo loteva vsega drugega ter ne spoštuje niti lastnih zavez - Sreda, 18.03.2015

USTAVNO SODIŠČE med zaslužnimi za »bruseljske spomeničke«?! Zavrnjen predlog VZMD za začasno zadržanje prodaje NKBM - ob vseh dokazih in očitnih dejstvih naj ne bi nastale težko popravljive škodljive posledice, spričo silne naglice pri prodaji davkoplačevalsko pre-kapitalizirane (revidirano 26%) banke in nasilno odtujene lastnine! - Torek, 17.03.2015

VIDEO REPORTAŽA z izredne seje Državnega zbora RS, z mnenji poslancev o dodatnih dokazih VZMD o zavajanjih, neresnicah ter nezakonitosti cenitev slovenskih bank, kot temelja za milijardno oškodovanje države in vseh državljanov - Ponedeljek, 16.03.2015

POZOR - razkritje dokazov o nezakonitosti cenitev slovenskih bank in pretirane »bančne luknje«, kot temelja za milijardno oškodovanje države in vseh državljanov, na podlagi nezakonitih ravnanj Banke Slovenije ter njenih Odločb o izrednih ukrepih - Četrtek, 12.03.2015

VIDEO POUDARKI nujne seje Odbora DZ RS - nadaljevanje nizanja neresnic in zavajanj predstavnikov Banke Slovenije, prejšnje Vlade RS in akterjev sporne sanacije bank ter srhljivega oškodovanja države in vseh državljanov - pripombe VZMD k Predlogu priporočila s konstruktivnimi predlogi za jutrišnjo plenarno Izredno sejo Državnega zbora - Četrtek, 12.03.2015

DRŽAVNI ZBOR - pritiski iz Bruslja in nerazumno hitenje s prodajo NKBM - opozorila in predlogi VZMD na nujni seji Odbora za finance in monetarno politiko - Sreda, 11.03.2015

APEL VLADI RS - po pismu Podpredsednika Evropske komisije, ki očitno posega v ureditev in interese Republike Slovenije, VZMD navedbe demantira in pričakuje ustrezen odziv Vlade ter razkritje celotne zadevne korespondence - resna vprašanja tudi o procesih, ustroju in perspektivah EU - Petek, 06.03.2015

SKRIVNOST DRŽAVNE LASTNINE - na sinočnji okrogli mizi o privatizaciji državnih podjetij tudi opozorila VZMD - v današnjem blogu jim pritrjuje tudi dr. Damijan - Petek, 20.02.2015

VIDEO SOOČENJE z argumenti - zgovorno razkritje zavajanj predstavnikov Banke Slovenije, prejšnje Vlade RS ter akterjev sporne sanacije bank, ob množični razlastitvi državljanov in srhljivem oškodovanju davkoplačevalcev - Sreda, 18.02.2015

DRŽAVNI ZBOR - PREPOVED PRODAJE NKBM ravnokar na Odboru za finance in monetarno politiko - Predlog začasne odredbe je VZMD na USTAVNO SODIŠČE vložil za preprečitev neposredne škode državi in državljanom - Torek, 17.02.2015

VIDEO POSNETEK predstavitve dr. Kotnika na Komisiji za nadzor javnih financ v Državnem zboru RS, s pomembnejšimi replikami mag. Bratuškovi, g. Dragonji in dr. Jazbecu - Nedelja, 15.02.2015

DRŽAVNI ZBOR RS - za petek sklicana IZREDNA SEJA Komisije za nadzor javnih financ naposled znanilec ureditve slovenskih financ in bančništva?! »DELOVANJE BANKE SLOVENIJE v povezavi z dokapitalizacijo bank, izbrisom delnic in podrejenih obveznic« edina točka dnevnega reda VIDEO REPORTAŽA z današnje obravnave tožbe VZMD zoper NLB zaradi izbrisa - Sreda, 11.02.2015

VIDEO REPORTAŽA s sobotnega shoda Proti razprodaji državnega premoženja, ob dodatnih utemeljitvah in opozorilih VZMD in Civilne iniciative »Izbrisani mali delničarji NKBM« - izhodišča in scenariji Banke Slovenije in DUTB prirejeni za razvrednotenje ter razprodajo slovenskih bank in podjetij?! - Ponedeljek, 09.02.2015

EU PARLAMENT in SVET - v VZMD zadovoljni s potekom in rezultati usklajevanja Predloga direktive o spodbujanju dolgoročnega sodelovanja delničarjev, a opozarjajo na popolnoma drugačno prakso ter katastrofalne posledice, z isto Direktivo povezanega, slovenskega predloga novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Četrtek, 05.02.2015

USTAVNO SODIŠČE - VZMD vložil še Predlog začasne odredbe za PREPOVED PRODAJE NKBM - preprečitev neposredne škode državi in državljanom - Sreda, 04.02.2015

VIDEO REPORTAŽA s tiskovne konference Skupnosti društev in gibanj »Državljani proti razprodaji«, z napovedjo javnega shoda ter nekaterimi opozorili VZMD, Sreda, 28.01.2015
Sodišče v tožbi razlaščenih zoper NLB z osupljivo razlago naložilo VZMD plačilo vrtoglave takse - kako daleč še s poskusi, da bi izčrpali opeharjene imetnike in njihovega zastopnika VZMD ter preprečili, da bi trdni pravni argumenti dobili pravičen epilog na sodiščih?!, Ponedeljek, 26.01.2015

Vse več lastnikov podrejenih obveznic išče pravico na sodiščih - Intervju si lahko ogledate od 2:48 dalje na http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-odmevi/174315990 - RTVslo.si, Petek, 23.01.2015 http://www.vzmd.si/images/izpis-racunov-za-racun-21-1-2015.pdf

Verbič odmevi

Javna tribuna NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO UPRAVLJANJE sinoči še v Mariboru - »Odkup najprej ponuditi državljanom ter vrniti zaupanje v varčevanje/investiranje na domačem kapitalskem trgu« izpostavlja Predsednik VZMD na tribuni, ob hkrati predani Strategiji upravljanja kapitalskih naložb Premieru RS s strani finančnega ministra - Četrtek, 22.01.2015

Okrožno sodišče v Celju - kljub preprekam pravočasno vložena pritožba zoper Sklep o izbrisu delnic in podrejenih obveznic Banke Celje - VZMD opozarja na nove laži in nezaslišana zavajanja Banke Slovenije ter vabi vse razlaščene, da se pridružijo postopkom - Sreda, 14.01.2015

VIDEO REPORTAŽA z odmevne javne tribune »NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO UPRAVLJANJE«, ob aktivni udeležbi predstavnikov VZMD - Torek, 13.01.2015

NKBM - Civilna iniciativa »Izbrisani mali delničarji« in VZMD nadaljujeta s prizadevanji za »državljanski« nakup banke - resna opozorila, ob vrsti spotikanj, sprenevedanj in preprek - Ponedeljek, 12.01.2015

»NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO UPRAVLJANJE« - na današnji javni tribuni aktivno tudi predstavniki in strokovni sodelavci VZMD - Sreda, 07.01.2015

BANKA SLOVENIJE - »ob letu osorej« z novo tajno odločbo nadaljuje uničevalno politiko, na podlagi vnaprej dogovorjenega »izračuna« negativnega kapitala še v Banki Celje - izbris vseh podrejenih obveznic tudi v šesti slovenski banki - Sreda, 17.12.2014

ODPRTO PISMO PREMIERU - Vlada RS naj razlaščenim imetnikom delnic in podrejenih obveznic omogoči prednostni nakup NKBM za (najvišjo ponujeno kupnino?!) 150 mio € - »Naša država uničuje domači kapital in moleduje za tujim, da bi iz nas napravila hlapce!« ob pobudi s priloženimi analizami opozarjata VZMD in Civilna iniciativa »Izbrisani mali delničarji NKBM« - Sreda, 19.11.2014

Ustanovitev Preiskovalne komisije Državnega zbora RS - pobuda VZMD in Civilne iniciative »Izbrisani mali delničarji NKBM« z analizo stresnih testov in dodatnimi dokazi o skrajno neenakopravni in škodljivi obravnavi Slovenije v EU - Ponedeljek, 17.11.2014

VZMD svari pred katastrofalnimi posledicami, ki jih prinaša predlog novele Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - Ministrstvo za finance RS predlaga: ukinitev registrskih računov pri KDD, zamegljevanje lastniške strukture, znižanje pravne varnosti, oteženo udeležbo na skupščinah, dodatne finančne in socialne obremenitve, silovito zmanjšanje števila malih delničarjev in deleža domačega lastništva v slovenskih družbah ipd. - Petek, 07.11.2014

STRESNI TESTI - novi očitni dokazi o skrajno neenakopravni obravnavi slovenskih bank - so krivci v Bruslju ali Ljubljani in kakšni so njihovi motivi?! VZMD poziva BS in ECB k pojasnilom, zakaj le pri Sloveniji ostaja pri »statičnih« in skrajno pesimističnih predpostavkah, pri drugih državah in bankah v EU pa pristaja na uporabo svežih podatkov in »dinamično« vrednotenje ter celo omogoča izboljšanje kapitalske ustreznosti z diskontiranimi odkupi podrejenih obveznic, kar je sočasno Banki Celje strogo prepovedano - Torek, 04.11.2014

VARŠAVA - po sinočnji podelitvi nagrad drugi dan mednarodne konference »Warsaw Capital Market Summit 2014« ter pričetek konference Mednarodnega denarnega sklada in Narodne banke Poljske, ob aktivni udeležbi VZMD s programoma investo.si in invest-to.net - Petek, 24.10.2014

Skupinska tožba Portugalskega združenja vlagateljev ATM zoper državo, zaradi oškodovanja vlagateljev Banco Espirito Santo - VZMD ob polni podpori prizadevanjem sestrskega združenja opozarja na podobnosti ter poziva morebitne oškodovance iz Slovenije, da se pridružijo postopkom v okviru vse-evropske iniciative - Torek, 21.10.2014

Direktiva EU za izboljšanje korporativnega upravljanja družb - opozorila VZMD o oženju nekaterih pravic ter predlogi v postopkih oblikovanja Direktive - Ponedeljek, 13.10.2014

DRŽAVNI ZBOR RS - na nujni seji Odbora za finance sicer novi obrazi, s starimi, prekopiranimi utemeljitvami in praksami zoper zadržanje izvajanja sporne novele Zakona o bančništvu - VZMD v razpravi opozoril na nadaljevanje grobega zavajanja poslancev s strani istih, že inkriminiranih visokih predstavnikov Ministrstva za finance in Banke Slovenije - Četrtek, 02.10.2014

BANKA SLOVENIJE / NLB - nezaslišano zavajanje najuglednejših mednarodnih finančnih družb in vlagateljev - VZMD jih je, na podlagi neizpodbitnih dokazov, seznanil z nekaterimi prikrivanimi dejstvi, v želji po vzpostavitvi ustreznega nadzora, sankcioniranju odgovornih, ublažitvi posledic in ohranitvi preostanka kredibilnosti Republike Slovenije - Petek, 19.09.2014

ROP STOLETJA - alarmantni dokazi o protipravnem ravnanju Banke Slovenije in uprav petih podržavljenih bank se kopičijo, a nihče od pristojnih ne prične preiskave in pregona - VZMD ponovno poziva k dolžnemu ukrepanju, niza nove dokaze, vlaga kazenske ovadbe ter opozarja na unovčevanje zaslug za katastrofo in »nacionalno izdajstvo« nekaterih najvišjih funkcionarjev Republike Slovenije - Petek, 22.08.2014

KAZENSKA OVADBA NLB - VZMD včeraj vložil kazensko ovadbo proti družbi NLB d.d. in njeni upravi - utemeljen sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti; hkrati VZMD ostro opozarja na ostudno unovčevanje zaslug za katastrofo in »nacionalno izdajstvo« nekaterih najvišjih funkcionarjev Republike Slovenije - Četrtek, 14.08.2014

VZMD vložil novo tožbo zoper NLB - po razlastitvah s tajnimi odločbami, na podlagi tajne metodologije, zdaj še podlo izigravanje s tajnimi nadomestitvami sklepov sodišča! - Ponedeljek, 04.08.2014

BANKA SLOVENIJE, DUTB, VLADA RS - VZMD in Civilna iniciativa »Izbrisani mali delničarji Nove KBM« zahtevata vpogled v dokumentacijo, ki naj bi bila podlaga za roparsko razlastitev imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank ter je neposredno prizadela preko 500.000 državljanov - Četrtek, 10.07.2014

ODPRTO PISMO ODHAJAJOČI PREMIERKI IN POZIV POLITIČNIM STRANKAM - pred volitvami VZMD v imenu 500.000 razlaščenih vlagateljev poziva Predsednico Vlade RS k popravi krivic ter na politične stranke naslavlja konkretni vprašanji, za lažjo odločitev o podpori strankam in kandidatom za Državni zbor RS ter njegovo kvalitetnejšo sestavo, odločanja in slovensko stvarnost nasploh - Ponedeljek, 07.07.2014

BANKA SLOVENIJE - osupljiva izpoved nekdanjega Guvernerja in prvega nadzornika NLB, dr. Arharja, z razkritjem srhljivih nepravilnosti in ravnanj ob izbrisu delnic in obveznic v slovenskih bankah ter lažne obljube Guvernerja, dr. Jazbeca - poziv VZMD pristojnim organom in institucijam k dolžnemu ukrepanju - Sreda, 18.06.2014

VIDEO POSNETEK današnje novinarske konference VZMD o ravnokar vloženi prvi oz. edini Pobudi za presojo ustavnosti novele Zakona o bančništvu za zaščito pravic tudi 100.000 razlaščenih delničarjev slovenskih bank - povabilo k pridružitvi postopkom pred Ustavnim sodiščem RS zoper škandalozne razlastitve s preprosto ODDAJO POOBLASTILA - Četrtek, 29.05.2014

NEW YORK, TEL AVIV - predstavitev aktivnosti VZMD na mednarodni konferenci v ZDA ter skorajšnji konferenci v Izraelu, ob obisku slovenskega Ministra za izobraževanje, znanost in šport - Ponedeljek, 19.05.2014

NEW YORK - Predsednik VZMD danes kot vabljeni govorec na Letni konferenci Mednarodne mreže pravnih pisarn (IFLN), zastopnikov investitorjev z vsega sveta - po uspešni gospodarski delegaciji v Iranu tokrat v svetovnem finančnem centru z uglednimi mednarodnimi pravniki in predstavniki vplivnih pisarn tudi o škandaloznem izbrisu imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank, kot sila zaskrbljujočem primeru in znanilcu za EU in širše - Torek, 13.05.2014

PARIZ OECD FORUM 2014 - današnji odstop Alenke Bratušek odmeval tudi v Parizu, kjer je Premierka RS so-otvorila ugledni OECD Forum s poudarkom »Slovenia is on the right track again« - na paradoksalno izjavo je ob aktivni udeležbi na Forumu opozoril Predsednik VZMD, ki se zvečer vrača v evrovizijski Kopenhagen - jutri VABLJENI NA SLOVENSKI POSLOVNI DAN NA DANSKEM - Ponedeljek, 05.05.2014

Avstrija ne bo razlastila imetnikov obveznic državno dokapitaliziranih bank, Slovenija jih je že - "zasluga" evropske ali domače politike?! Minister za finance RS naj prevzame odgovornost za lažna zagotovila ali pa predoči dokumente - Guverner BS jih noče, kljub javnemu zagotovilu! Razlastitve v sistemskih bankah v nobeni drugi državi EU - samo za Slovenijo?! - Sreda, 23.04.2014

BANKA SLOVENIJE - teden dni od javnega poziva Guvernerju BS, naj drži besedo in z dokumenti podpre svoje trditve v Državnem svetu RS - v VZMD še vedno čakajo na dokumentacijo o domnevnih(?!) zahtevah za in zoper razlastitve v slovenskih bankah - Četrtek, 17.04.2014

JAVNI POZIV Guvernerju BANKE SLOVENIJE, naj drži besedo in z dokumenti podpre svoje trditve v Državnem svetu RS, o zahtevah za in zoper razlastitve v slovenskih bankah - posnetek VZMD.tv in investo.tv - Četrtek, 10.04.2014

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA z včerajšnjega posveta v Državnem svetu RS o »Strategiji razvoja slovenskega bančništva« - dr. Arhar, dr. Čufer, dr. Glavič, dr. Jazbec idr. tudi o škandalozni razlastitvi 100.000 imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank - Torek, 25.03.2014

EVROPSKA KOMISIJA - opozorilo Barrosu o neenakopravni obravnavi Slovenije ter ogrožanju finančne, gospodarske in družbene stabilnosti, ob škandalozni razlastitvi imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank - pismo Civilne iniciative in Sekcije NKBM pri VZMD Predsedniku Evropske komisije kmalu predstavljeno tudi v Evropskem parlamentu - Sreda, 19.03.2014

DRŽAVNI SVET RS - posvet »Strategija razvoja slovenskega bančništva« z Ministrom za finance, Guvernerjem Banke Slovenije in predstavnikom Sekcije NKBM pri VZMD tudi o škandalozni razlastitvi preko 100.000 imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank - VABILO K UDELEŽBI - Torek, 18.03.2014

ŠKANDALOZNO NORČEVANJE - BANKA SLOVENIJE Odločbe o razlastitvah z izbrisom delnic in podrejenih obveznic "razkrila" tako, da je skrila večino vsebine in potrebnih utemeljitev, in še to neposredno po izteku pomembnih pritožbenih rokov - Odločbe so bile izdane tik pred odločanjem Ustavnega sodišča RS o pobudi VZMD za zadržanje izbrisa! - Četrtek, 23.01.2014

RAZLASTITEV - VZMD vložil še tri tožbe, tokrat neposredno proti bankam, zaradi ugotovitve ničnosti vpisa prenehanja podrejenih obveznic in delnic(!) v sodni register - nadaljevanje uporabe vseh pravnih sredstev za zaščito razlaščenih imetnikov, podpisnikov Sporazuma in pooblastila odvetniški pisarni - Ponedeljek, 20.01.2014

Proti Banki Slovenije VZMD včeraj vložil tri tožbe na Upravno sodišče, zaradi izbrisa podrejenih obveznic NLB, Factor banke in Probanke - Banka Slovenije razlaščencem ne dovoli niti vpogleda v odločbe o njihovem izbrisu(!) - poziv k spoštovanju pravnih norm in temeljnih demokratičnih načel - Petek, 03.01.2014

Tudi Varuh človekovih pravic RS vložil Zahtevo za oceno ustavnosti novele Zakona o bančništvu, s katero je bilo v sredo razlaščenih preko 100.000 imetnikov delnic in podrejenih obveznic največjih treh slovenskih bankah - Petek, 20.12.2013

USTAVNO SODIŠČE danes priznalo pravni interes 290 pobudnikov ocene ustavnosti Zakona o bančništvu ter uvrstilo Pobudi VZMD v absolutno prednostno obravnavo, zadržanje zakona pa spričo grobih zavajanj Vlade RS in Banke Slovenije žal zavrnilo - tako sočasno že poteka izbris delnic in podrejenih obveznic 100.000 imetnikov v največjih treh slovenskih bankah, njihove uprave pa svojim vlagateljem oz. upnikom ne zmorejo izraziti niti obžalovanja, prej nasprotno!- Sreda, 18.12.2013

USTAVNO SODIŠČE - pred jutrišnjo sejo vložena še Dopolnitev pobude za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu, s katero VZMD argumentirano zavrača sprenevedanje in zavajajoče Mnenje Vlade RS; pobudam pa se je pridružila še Zahteva Državnega sveta RS za oceno ustavnosti - Torek, 17.12.2013

Vložena še druga pobuda VZMD za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu na Ustavno sodišče RS - PONOVNO VABILO K PRISTOPU K SPORAZUMU - Sreda, 11.12.2013

VIDEO POSNETEK s poudarki današnje novinarske konference VZMD, po včerajšnji vložitvi pobude za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu na Ustavno sodišče RS - Četrtek, 05.12.2013

UPOR ZOPER RAZLASTITEV IMETNIKOV OBVEZNIC - danes je VZMD vse imetnike podrejenih in hibridnih obveznic slovenskih bank s pismom povabil k podpisu pooblastila odvetniški družbi in sporazuma o ukrepih za zadržanje oz. razveljavitev sporne novele Zakona o bančništvu - Torek, 12.11.2013

»TROJKA« ŽE V SLOVENIJI ?! - retroaktivni radikalni posegi v pravice imetnikov obveznic slovenskih bank lahko resno omajejo zaupanje ter stabilnost finančnega sistema - opozorila VZMD ob sprejetju alarmantne novele Zakona o bančništvu - Ponedeljek, 14.10.2013

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o tednu konferenc MOSKVA-DUNAJ-CAPETOWN,ob aktivni udeležbi mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD, podpisom memoranduma z Rusko federacijo investitorjev ter zaščiti pravic slovenskih in evropskih obvezničarjev na dunajski »The Financial Repression of Savers and Investors« - Četrtek, 24.10.2013

NKBM = BANKIA - množične demonstracije pred CENTRALNO BANKO ŠPANIJE (CBŠ) zaradi državne prevare 350.000 delničarjev, zastopa jih odvetniška družba, s katero danes v okviru mednarodne iniciative na CBŠ tudi VZMD - Četrtek, 26.09.2013

BRUSELJ - odziv in opozorilo Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev v zvezi z razpravo Evropske komisije o delovanju Evropskega sistema finančnega nadzora - Sreda, 21.08.2013

BRUSELJ - odziv Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev na Zeleno knjigo o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva - Četrtek, 11.07.2013

VIDEO REPORTAŽA z današnje pomembne skupščine Nova KBM ter EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave neposredno po skupščini - Ponedeljek, 10.06.2013

SVETOVNA BANKA - Predsednik VZMD, kot predstavnik EuroFinUse, prvi govorec rednega dela mednarodne konference o reformi revidiranja ter pomenu revizijskih komisij - Četrtek, 06.06.2013

NKBM - jutri Uprava na srečanju z delničarji o stanju in prihodnosti banke - zdaj možnost prijave tudi neposredno na dogodku, zato VZMD ponovno poziva delničarje k udeležbi - Ponedeljek, 03.06.2013

NKBM - Uprava na srečanju z delničarji o stanju in prihodnosti banke - v VZMD pozdravljajo odločitev, ki sledi njihovim pobudam, ter pozivajo delničarje k pravočasni prijavi na srečanje (do 30. 5. 2013) - Četrtek, 23.05.2013

BANKA SLOVENIJE, ABANKA - VZMD s tožbo zoper vzpostavljanje škandalozne prakse dokapitalizacij in grobih oškodovanj delničarjev ter prevzemu Abanke pri vsega 4 % knjigovodske vrednosti, kar po diktatu Banke Slovenije - Sreda, 08.05.2013

VIDEO REPORTAŽA in VIDEO REPORT - ekskluzivno iz EVROPSKEGA PARLAMENTA, mednarodne konference EuroFinUse ter volilne skupščine, razglasitve novega Predsednika in Odbora direktorjev te vplivne evropske asociacije, kamor je ponovno izvoljen tudi predstavnik - Torek, 09.04.2013

BRUSELJ - Slovenija z VZMD ponovno izvoljena v vrh Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev - intenzivne mednarodne aktivnosti se danes nadaljujejo s konferenco v Evropskem parlamentu - Torek, 26.03.2013

BRUSELJ - iskanje najnevarnejšega finančnega produkta po pozivu poslanca Parlamenta EU Svena Giegolda in Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev - Ponedeljek, 21.01.2013

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o stališčih OECD in Vlade RS do aktualne problematike, privatizacije ter umika države iz gospodarstva - prizadevanja VZMD za javne prodaje nekaterih državnih deležev, z možnostjo ustrezne participacije državljanov v kontekstu reform in oživitve kapitalskega trga - Četrtek, 13.12.2012

EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave NKBM po današnji prodaji Zavarovalnice Maribor in reportaža s skupščine - Torek, 11.12.2012

OECD - nov Ekonomski pregled za Slovenijo - po današnjem obisku Misije OECD v pripravo ponovno vključena tudi stališča in predlogi VZMD - Sreda, 10.10.2012

STRATEŠKI FORUM BLED - EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA s poudarki iz ostrega govora Generalnega sekretarja OECD ob poslovnem kosilu, kjer je bil predstavljen tudi skorajšnji mednarodni investitorski sejem s konferenco v organizaciji VZMD in programa investo.si - investo Expo - Torek, 04.09.2012

Stališča in predlogi VZMD do novele Zakona o prevzemih (ZPre-1C) in Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), vloženih v Državni zbor po nujnem postopku - tvorna srečanja s poslanskimi skupinami - Torek, 07.02.2012

PREVZEMNA ZAKONODAJA - o predlogu nujnih sprememb iz VZMD kritično in konstruktivno - konkretna pobuda Državnemu zboru in parlamentarnim političnim strankam, z analizo primerov neposredne prakse. Je le napočil čas za ureditev področja ter odpravo prenekaterih dokazano škodljivih pravnih okvirov?! - Petek, 13.01.2012

VIDEO REPORTAŽA - kritičen razmislek o družbeno-ekonomski stvarnosti in možnih alternativah - VZMD ob predlogih institucij in etabliranih skupin pozoren tudi do marginaliziranih glasov - Utrinki izpred »okupirane« Ljubljanske borze in sporočilo tamkaj zbranih iniciativ »BOJ ZA« - Ponedeljek, 28.11.2011

Stališča in poudarki VZMD predstavljeni tudi na sinočnjem odprtem forumu SDS; razdeljen dopolnjen predlog VZMD za spremembe Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o prevzemih - Četrtek, 10.11.2011

Ob 50-letnici OECD v Parizu uspešno tudi VZMD, skupaj s slovenskim, evropskim in svetovnim vrhom; danes pa na skupščini ABANKE ter 28. finančno-borzni konferenci v Bernardinu - Četrtek, 26.05.2011

Ob 50-letnici OECD v Parizu se je predsednik VZMD danes med drugim srečal s Predsednikom Evropske komisije, Generalnim sekretarjem OECD in Predsednikom Republike Slovenije - Torek, 24.05.2011

OECD v Ekonomskem pregledu za Slovenijo 2011 (poglavje o tujih investicijah in upravljanju podjetij) izpostavlja zaščito pravic malih delničarjev ter prioritete, skladne z opozorili in prizadevanji VZMD - Ponedeljek, 21.02.2011

ATVP - VZMD prejel odgovor o spremembah prevzemne zakonodaje (ZPre-1) in pozdravlja stališče Sveta ATVP ter interpretacijo ZPre-1 glede na namen zaščite malih d - Četrtek, 04.03.2010

Vprašanja ATVP - prevzemna zakonodaja in sistematično oškodovanje delničarjev - Torek, 23.02.2010

ATVP - resna zaskrbljenost in opozorila VZMD; Predlog sprememb ZTFI posredovan Vladi RS - Torek, 01.12.2009

ATVP - predlog sprememb Zakona o trgu finančnih instrumentov VZMD PODPIRA in PREDLAGA DODATNI DOPOLNILI - Četrtek, 26.11.2009

»Slovenia should try harder« - VZMD na Konferenci ob predstavitvi poročila OECD - Sreda, 01.07.2009

Pismo ministru Lahovniku o nezakonitosti in zlorabah »neurejenih« delniških knjig - Sreda, 27.05.2009

Minister Lahovnik zagotovil pomembne spremembe vladnega predloga novele ZGD na jutrišnji seji Odbora - Četrtek, 07.05.2009

VZMD ministru poslal predlog sprememb in dopolnitev k noveli ZGD-1C - Torek, 03.02.2009

OECD načela upravljanja družb - poročilo VZMD TV z razprave na GZS - Sreda, 21.01.2009

Misija OECD prisluhnila kritičnim stališčem in predlogom VZMD - Četrtek, 15.01.2009

Sedež VZMD obiskal vodja Sektorja za pravo družb pri MZG - Torek, 13.01.2009

Obisk Misije OECD pri VZMD v okviru pristopnih dejavnosti Slovenije - Ponedeljek, 12.01.2009

Ostra, izjemno pomembna opozorila in amandmaji VZMD pred spremembo gospodarske zakonodaje - Petek, 30.05.2008

Z ministrom Vizjakom o spremembah zakonodaje in investo.si - Torek, 25.03.2008

Soglasni Gospodarski odbor DZ RS: VZMD naj sodeluje pri pripravi sprememb zakonodaje! - Četrtek, 17.01.2008

Objavljen Predlog Zakona o prevzemih (ZPre-1) - Sreda, 22.03.2006

Nov Zakon o prevzemih (ZPre-1) - Četrtek, 16.03.2006

Predstavnica VZMD pri pripravi Zpre-1 - Sreda, 09.02.2005


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items