Odredba o podaljšanju roka za formiranje Delničarskega sporazuma Sava RE 20okt 2014

Ob koncu septembra je Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) vsem 5.209 delničarjem družbe Pozavarovalnica Sava, d.d. (Sava Re) poslalo Pismo in predlog Delničarskega sporazuma - potem, ko so se v predhodnih mesecih nanj obrnili številni mali delničarji Save Re. Zato so v VZMD, skupaj s strokovnimi sodelavci, proučili in ocenili razmere ter sprejeli odločitev, da - podobno kot v mnogih drugih primerih - aktivno pristopijo k udejanjanju pravic in interesov malih delničarjev ter prizadevanjem, da bi ti imeli ustrezno vlogo in optimalne učinke, tudi ob morebitnem lastniškem preoblikovanju družbe.

Tako je VZMD vsem delničarjem Save Re ponudil - na popolnoma prostovoljni bazi - Delničarski sporazum oz. Pogodbo o posredovanju ter o tem obvestil tudi javnost. Pri tem so izpostavili pomen pravočasnega odziva in povezovanja malih delničarjev, tudi glede na sorodne postopke - s katerimi imajo, iz naslova  vzpostavljenih Delničarskih sporazumov, v VZMD dolgoletno uspešno prakso - v primerih iztisnitev oz. razlastitev malih delničarjev družb Dinos (Euro Trend), Color (Helios), Swaty (Avtotehna), Dana (Plasta) idr., že uspešno izpeljanih postopkih v primerih družb Aktiva Invest (Aktiva Holdings, Nizozemska), Terme 3000 (Sava), Ilirija (Janez Rozman), SCT (Delfi), SGP Kograd-Igem (Igem) in Turistično podjetje Portorož (Terme Čatež); izplačilih iz naslova pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe: Triglav Naložbe (Zavarovalnica Triglav), Yulon (Aquafil, Italija) in Kemofarmacija (Celesio, Nemčija), ter Delničarskih sporazumov oz. Pogodb o posredovanju v primerih Alpetour Bandag, ETRA 33, Farme Ihan, IBI, LIP Radomlje, Monter Dravograd, Pekarna Grosuplje, SCT Strojegradnja, Varis Lendava, VIPA Holding idr.

VZMD je delničarje Save Re povabil, naj k Delničarskemu sporazumu pristopijo do 12. 10. 2014, vendar se je v tem času pokazalo, da so posamezni delničarji želeli nekatera dodatna pojasnila - posebej po prejemu »svarilnih« anonimnih(!) pisem, poslanih tudi medijem in posameznim institucijam, z očitno intenco onemogočanja in diskreditacije zelo konkretne, argumentirane in korektne pobude VZMD. Zato so, ob proučitvi stanja in nastalih okoliščin, s strokovnimi sodelavci sprejeli odločitev, da VZMD podaljša rok za pristop k Delničarskemu sporazumu do 31. 10. 2014 ter poda nekaj dodatnih pojasnil in zagotovil, k zelo jasnim zavezam, natančno opredeljenim v poslanem predlogu Delničarskega sporazuma

  • Z Delničarskim sporazumom je opredeljena »Predkupna pravica« ter natančen postopek, s katerim se ta uresničuje. Gre za določilo, s katerimi si podpisniki medsebojno priznavajo predkupno pravico v primeru prodaje svojih delnic - če pa med podpisniki Delničarskega sporazuma ni interesa za uveljavljanje predkupne pravice, ima mali delničar (podpisnik Delničarskega sporazuma) možnost svoje delnice prosto prodati, seveda po ceni, ki ne sme biti nižja od odkupne cene, ponujene ostalim podpisnikom.
  • Z načelom »Predkupne pravice« torej odpade vsakršna bojazen o »zaklepanju delničarjev«, »Pogodbeni kazni« in »Odpovedi pravici razpolaganja z delnicami«. Slednje je v Delničarskem sporazumu seveda res opredeljeno, vendar nikakor ne posega v možnost prodaje delnic, upoštevaje »Predkupno pravico«. Pri tem v VZMD poudarjajo, da je načelo »Odpovedi pravici razpolaganja z delnicami«, glede na njihove dolgoletne izkušnje iz neposredne prakse, v takšnih primerih potrebno za zagotovitev učinkovitih aktivnosti in ustreznih (pogajalskih) podlag ter resnih okvirov pri odgovornem in kredibilnem uresničevanju skupnih ciljev Delničarskega sporazuma.

Zato VZMD, z dodatnimi pojasnili in podaljšanjem roka za pristop do 31. 10. 2014, vabi delničarje Save Re, da se za učinkovitejše uresničevanje pravic in interesov iz naslova njihove naložbe pridružijo Delničarskemu sporazumu oz. Pogodbi o posredovanju, kar zanje ne predstavlja nikakršnih neposrednih stroškov.

Iz poročanja medijev ter številnih namigovanj je namreč moč razbrati, da obstajajo v zvezi s Savo Re raznoteri interesi za prevzem, korenito lastniško preoblikovanje ali strateško povezovanje. Kot ključne akterje se omenja predvsem hrvaški Adris, Modro zavarovalnico in Adriatic-Slovenico (KD Group) ter Slovensko odškodninsko družbo (SOD) oz. Slovenski državni holding (SDH). Ker so se doslej tovrstni procesi praviloma odvijali ter dogodili mimo in za hrbtom malih delničarjev - kar je pogosto pomenilo, da so na koncu žal potegnili krajši konec - v VZMD predlagajo, da se mali delničarji povežejo z delničarskim sporazumom ter že v samih postopkih in verjetnih lastniških spremembah nastopijo enotno. Le tako je, po prepričanju in izkušnjah VZMD, moč doseči ustrezno obravnavo malih delničarjev - kot upoštevanja vrednega partnerja pri strateško-lastniških spremembah; če in dokler do tega ne pride, pa z enotnim zagovarjanjem ustrezne dividendne politike in aktivnim sodelovanjem pri upravljanju družbe. 

Na podlagi Delničarskega sporazuma ter formiranja Sekcije Sava Re si bodo v VZMD lahko aktivneje in učinkovito prizadevali za ustrezno in stabilno dividendno politiko, imenovanje kompetentnega predstavnika malih delničarjev v Nadzorni svet družbe, v primeru lastniško-strateškega preoblikovanja oz. morebitnih prevzemnih aktivnosti pa doseči prodajo delnic po čim višji ceni, ki mora biti po njihovem prepričanju vsaj 30 % višja od konsolidirane knjigovodske vrednosti delnice (15,61 €) - po stanju na dan 30. 6. 2014 (glede na zadnje uradne podatke iz Nerevidiranega poročila o poslovanju skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d., za obdobje januar-junij 2014) - torej najmanj 20,29 EUR za delnico Pozavarovalnice Sava, d.d. (POSR). Pri tem v VZMD načrtujejo aktivnosti, ki med drugim vključujejo pogajanja z upravo družbe, večinskimi lastniki oz. večjimi delničarji, potencialnimi kupci ter komunikacijo s preostalimi delničarji, hkrati pa podpisnikom Delničarskega sporazuma zagotavljajo tudi sprožitev in vodenje morebitnih sodnih postopkov, ki bi bili potrebni za dosego čim višjega izplačila vsakega posameznega delničarja.

Strokovni sodelavci VZMD so se pri analizah ter utemeljitvah in okvirih oprli na dejstva ter javne in zadnje dostopne uradne podatke iz Nerevidiranega poročila o poslovanju skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d., za obdobje januar-junij 2014:

  • po stanju na dan 30. 6. 2014 ima družba 17.219.662 delnic, ki so v lasti 5.217 delničarjev;
  • deset največjih delničarjev ima 65 % vseh delnic, pri čemer je prvi kontrolni paket, v višini 25 % + ena delnica, v lasti SDH, vsi ostali delničarji pa imamo po manj kot 2,8 % vseh delnic;
  • v lasti fizičnih oseb je 12,1 % vseh delnic, kar predstavlja relativno visok in upoštevanja vreden sveženj delnic v primeru združitve z Delničarskim sporazumom;
  • tržna cena, po stanju na dan 30. 6. 2014, je znašala 13,39 EUR za eno delnico, konsolidirana knjigovodska vrednost delnice pa je znašala 15,61 EUR;
  • je na dan 30. 6. 2014 tržna vrednost delnice dosegala 85 % konsolidirane knjigovodske vrednosti delnice (povprečje 15 izbranih evropskih zavarovalnic, ki kotirajo na borzi, pa je po podatkih Bloomberga 116 %) ter da je tržna kapitalizacija (vrednost družbe na borzi) znašala le 51,8 % planirane kosmate premije Skupine Sava Re za leto 2014 (povprečje 15 izbranih evropskih zavarovalnic, ki kotirajo na borzi, pa je po podatkih Bloomberga 87 %);
  • da na trgu obstaja interes po lastniško-strateškem preoblikovanju družbe;
  • da mali delničarji nimajo predstavnika v Nadzornem svetu družbe.

Sorodne VIDEO REPORTAŽE in prispevki:

SAVA RE - z Delničarskim sporazumom, konkretnimi cilji in utemeljitvami VZMD aktivno za udejanjanje pravic in interesov 5.206 malih delničarjev ter ustrezno vlogo in optimalne učinke, ob morebitnem lastniškem preoblikovanju ali strateškem povezovanju - Torek, 07.10.2014

Na včerajšnji skupščini SAVA RE in kasnejši Konferenci slovenskih izvoznikov tudi o katastrofalnih posledicah izbrisa obveznic slovenskih bank - Sreda, 02.07.2014

SAVA RE - na današnji skupščini izglasovano pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic EKONOMSKI SVETOVALCI V TUJINI - ob dvodnevnem srečanju ekonomskih svetovalcev na slovenskih diplomatskih predstavništvih tudi o intenzivni dejavnosti, načrtih in možnostih mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD investo.si in invest-to.net, 23.04.2014

EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave SAVA RE po današnji dokapitalizacijski skupščini za prevzem Zavarovalnice Maribor, 11. 1. 2012

EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave NKBM po včerajšnji prodaji Zavarovalnice Maribor in reportaža s skupščine

SAVA RE in NFD HOLDING - današnji skupščini žal ponovno v znamenju ne-delitve dobička in zmanjšanja osnovnega kapitala, 28. 5. 2012

Sava RE - z nasprotnim predlogom VZMD predlaga delitev dividend v višini 0,40 € na delnico oz. slabo polovico lanskoletnega bilančnega dobička 7.915.508,00 €, 21.5.2012

POROČILO s 24. skupščine SAVA RE, d.d. skupščina brez presenečenj; po razpravi predstavnika VZMD zagotovila predsednikov uprave in nadzornega sveta o oblikovanju dividendne politike ter naposled tudi delitvi dobička, 29. 6. 2011

NFD HOLDING - zaradi pokrivanja bilančne izgube, po septembrskem znižanju za 39,56 mio EUR, danes dodatno znižanje osnovnega kapitala še za 26,98 mio EUR - poročilo z današnje 9. skupščine družbe, 20. 12. 2010

NFD HOLDING - zaradi pokrivanja bilančne izgube z dodano točko zmanjšan osnovni kapital družbe za 39,56 mio EUR - poročilo z današnje, ponovljene 8. Skupščine, 7. 9. 2010

VIDEO POROČILO s 23. skupščine SAVA RE, d.d., NLB, d.d. in Mercata, d.d., 30. 6. 2010


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 250 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 57 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net