Današnji, 34. skupščini družbe Deželna banka Slovenije, d.d. (DBS), je prisostvovalo 87,62 % kapitala z glasovalno pravico, med drugim tudi predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič. Skupščina je potekala v dokaj polemičnem vzdušju ter ob številnih nasprotnih predlogih, saj sta delničarja KD Group, d.d., in KD Kapital, d.o.o. (skupaj 14,87 % vseh delnic), že kmalu po sklicu skupščine podala kar štiri nasprotne predloge, na skupščini pa - skupaj z družbo ADRIATIC SLOVENICA, d.d. - še nasprotni oz. dodatni volilni predlog za člana Nadzornega sveta, pri čemer so zaradi odklonitve glasovanja o takšnem predlogu napovedali izpodbijanje izvolitve dveh članov NS. Pri obravnavi sprememb in dopolnitev Statuta DBS pa je nasprotni predlog podala tudi SKUPINA PRVA d.d.

Ker je v družbi nedavno prišlo do večjih lastniških sprememb (vstop Skupine PRVA z 19,85 %), je delničar KD Kapital, ki ga je zastopal direktor Zoran Bošković, predsedujočega skupščini Bojana Šporarja že na začetku povprašal ali so se kakorkoli spremenile glasovalne pravice oz. ali kateri izmed delničarjev glasovalnih pravic nima. Predsedujoči skupščini je pojasnil, da glasovalne pravice nikomur niso odvzete. Prvi nasprotni predlog delničarjev KD Group in KD Kapital je predvideval, da se delničarji - ob seznanjanju s »Poročilom Nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine za leto 2017« - seznanijo tudi z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v družbi ter odvisnih družbah. Nasprotni predlog s takšno dopolnitvijo točke dnevnega reda je podprlo 62,12 % prisotnega kapitala. 

Delničarji so odločali tudi o uporabi bilančnega dobička, ki je konec minulega leta znašal 3.044.991,77 €. Uprava in Nadzorni svet družbe sta prvotno predlagala, da se za delitev dividend nameni 845.799,00 € oz. 0,20 € bruto na delnico, delničarja KD Group in KD Kapital pa z nasprotnim predlogom enkrat višjo dividendo oz. 0,40 € bruto na delnico. Takšen nasprotni predlog je podprl tudi predsednik VZMD ter v razpravi izpostavil, da »z vidika dobre polovice od 300 malih delničarjev izplačilo nižje dividende predstavlja le strošek, namesto donosa, saj jim bo celotno - le na papirju prejeto(!) - izplačilo pobrala njihova borzno-posredniška hiša iz naslova slovenskega unikuma -  stroškov za izplačilo dividend«.

Pri tem je mag. Verbič spomnil še na nedavno odločitev Ustavnega sodišča, ki je razveljavilo del Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), ki je omejeval višino stroškov upravljanja trgovalnega računa za fizične osebe (VIDEO). V VZMD tako pričakujejo, da se bodo stroški borzno-posredniških družb za male delničarje še povečali. Ker je DBS banka (in borzni-posrednik) ter je bila glavnina navzočih povezana s finančnim sektorjem, je slednje tudi pozval, naj si po svojih močeh prizadevajo »za spremembo katastrofalne in obče-škodljive ureditve na tem področju ter racionalizacijo tovrstnih stroškov, ki so eden glavnih razlogov za rapidno upadanje števila delničarjev in vlagateljev v Republiki Sloveniji ter dodatno hiranje kapitalskega trga«.

Naposled skupščina ni potrdila nasprotnega predloga (za je glasovalo 32,54 %) ter sprejela prvotni predlog Uprave in Nadzornega sveta, torej bodo delničarji prejeli dividendo v višini le 0,20 € bruto na delnico, pri čemer zaradi prej omenjenih stroškov velik delež malih delničarjev dejanskega izplačila ne bo prejel. Kakršnegakoli izplačila ne bo prejelo niti 56 malih delničarjev, ki svojih delnic še niso prenesli z ukinjenih registrskih oz. prehodnih računov pri KDD, na kar je zbrane na skupščini prav tako opomnil mag. Verbič. Ob tem v VZMD izpostavljajo, da »Delniška OPORA« v okviru VZMD (VIDEO) zdaj predstavlja praktično edino racionalno rešitev, tako za številne delničarje, ki svojih delnic še niso prenesli z ukinjenih registrskih oz. prehodnih računov pri KDD, kakor tudi za male vlagatelje, ki so svoje delnice že prenesli na trgovalne račune.

Delničarji so sprejeli »Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2017 z mnenjem Nadzornega sveta«, kjer pa so bila zastavljena tudi številna vprašanja, največ v zvezi s kapitalom, vezanim v nepremičninah, in lastništvom v družbi Semenarna. Potrjeno je bilo tudi »Poročilo o transakcijah z lastnimi delnicami«, skupščina pa je potrdila tudi s sklicem predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe. Nasprotni predlog delničarjev KD Group in KD Kapital, po katerem bi v Statut izrecno zapisali, da ima Nadzorni svet »šest članov« in ne »do šest članov«, je podprlo 31,36 % prisotnega kapitala, prav tako pa ni bil sprejet nasprotni predlog delničarja SKUPINA PRVA d.d., ki je predvideval ločeno glasovanje po posameznih spremembah Statuta, saj se je glede na potek glasovanj pokazalo, da je takšen sklep nepotreben.

Skupščina se je zapletla pri zadnji točki dnevnega reda, kjer sta bila za člana Nadzornega sveta - po predlogu Nadzornega sveta - izvoljena Simon Kolenc in Viktor Lenče. Delničarji KD Group, KD Kapital in Adriatic Slovenica so namreč pri omenjeni točki podali dodatni volilni predlog, ki je - tudi glede na spremenjeni Statut - predvideval glasovanje o še enem (šestem) članu Nadzornega sveta, pri čemer so za to mesto predlagali Jureta Kvaternika. Predsedujoči skupščini glasovanja o takšnem predlogu, ki je bil opredeljen kot dodatni predlog in označen kot podtočka »6.3.«, ni dopustil, s pojasnilom, da točke 6.3. ni bilo v sklicu skupščine ter da se zato delničarji niso mogli pravočasno seznaniti, da se bo volilo tri (torej enega več) člane nadzornega sveta. Glede na dejstvo, da je bila v sklicu skupščine objavljena 6. točka z naslovom »Izvolitev članov nadzornega sveta za mandatno obdobje 2018-2020« so bili predlagatelji prepričani, da bi pri tej točki lahko glasovali o več kot le dveh članih, tudi ob dejstvu, da na današnji skupščini potrjene spremembe statuta omogočajo dodatnega člana Nadzornega sveta. Predlagatelji so zato napovedali tožbo na ničnost in izpodbijanje sklepov 6.1 in 6.2, pri čemer je direktor KD Kapital zagotovil, da bodo z izpodbijanjem zagotovo uspeli in da za ustanovo kot je banka vsekakor ni dobro če so lastniki med seboj v sporu. Zaradi nastale situacije in glede na spravljive tone po skupščini, morda lahko že v kratkem pričakujemo sklic nove skupščine DBS.


Sorodno sporočilo:

DBS – po skupščini brez dividend, sprememb statuta in dodatnega člana nadzornega sveta; PETROL - napetost pred pomembno skupščino - ponedeljek, 10.04.2017


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 70 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items