Vlada Republike Slovenije je v četrtek, 10. 10. 2013 potrdila in posredovala Državnemu zboru RS po nujnem postopkuv obravnavo predlog Zakona o spremembi Zakona o bančništvu (ZBan-1L). Slednji je v mesecu septembru »nastajal« na Ministrstvu za finance RS ter izrecno retroaktivno in bistveno posega v pravice imetnikov podrejenih obveznic bank (hibridnih instrumentov temeljnega kapitala, hibridnih instrumentov dodatnega kapitala in nehibridnih instrumentov podrejenega dolga). Omogoča namreč, da se te obveznice pretvorijo v delnice banke ali celo izbrišejo, čeprav prospekti obveznic, ki jih je odobrila Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) kot pooblaščeni in pristojni regulator, teh možnosti nikjer ne omenjajo, doslej pa zanju tudi ni bilo nobene zakonske podlage. Prav nasprotno, pri več teh obveznicah prospekt izrecno navaja, da lahko izguba imetniku takih obveznic nastane le v primeru stečaja banke izdajateljice.

Čeprav sta vsaj dve ustanovi, kot kompetentni pozvani k pripravi strokovnega mnenja, izrazili resen dvom o skladnosti predloga ZBan-1L z Ustavo RS, je Ministrstvo za finance RS takšen predlog zakona poslalo na Vlado RS, ta pa ga je na svoji seji 10. 10. 2013 potrdila in posredovala Državnemu zboru RS v obravnavo po nujnem postopku. Več pripravljavcev in odločevalcev je v tem postopku poudarilo, da se sprejetju takšnega zakona, kljub vsem argumentiranim pomislekom, ne bo mogoče izogniti, saj naj bi na tem vztraja Evropska komisija, ki ni pripravljena niti na pogajanja, sploh pa ne na popuščanje.
V utemeljitvi zakona je podana tudi razlaga, češ da je ustavna spornost ZBan-1L - tako glede retroaktivnosti, kot glede neskladja z obstoječo zakonodajo - dovolj neizrazita, da naj bi pred Ustavnim sodiščem RS »prestala strogi test sorazmernosti«, vendar pa je o tem mogoče utemeljeno dvomiti iz več razlogov:

Prvič, lastnina je ustavna kategorija, zato je poseg vanjo ustavno sporen že sam po sebi.

Drugič, veljavni Zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) že opredeljuje ukrepe za zagotovitev stabilnosti bank in zaporedje njihovega izvajanja. Tako nabor ukrepov, kot zaporedje izvajanja le-teh po ZUKSB, sta popolnoma drugačna od določil ZBan-1L.

Tretjič, ukrepi, ki jih predvideva ZBan-1L, so po učinkih enaki osrednjima ukrepoma postopka prisilne poravnave nad družbo dolžnico - delnemu odpisu terjatev upnikov ter pretvorbi terjatev upnikov v lastniške vrednostne papirje družbe dolžnice. ZBan-1 pa v svojem 318. členu izrecno prepoveduje prisilno poravnavo banke.

Četrtič, posledice tako bistvenega posega v pravice imetnikov instrumentov podrejenega dolga bi - v nasprotju s trditvami piscev zakona, češ da poseg ne bo imel dolgoročnih sistemskih posledic - povzročile bistveno spremembo obstoječih načinov financiranja bank in to za vse banke v Sloveniji. Izdajanje instrumentov podrejenega dolga bi tako - po nastanku dotlej neobstoječega tveganja, da se ti instrumenti lahko izbrišejo ali pretvorijo v delnice po arbitrarni presoji Banke Slovenije, celo če banka izdajateljica ni insolventna - postalo močno oteženo (verjetno celo realno neizvedljivo, saj so že pred to spremembo banke za večino podrejenih instrumentov morale imetnikom plačevati obrestno mero med 6 - 9 % letno). Ta posledica bi nastala za vse banke (torej sistemsko) in brez časovnih omejitev (torej tudi dolgoročno).

Nepremišljeni in ustavno sporni ukrepi na ravni reševanja evrske krize sicer niso nekaj novega, pa tudi njihovo kaskadno razveljavljanje na ustavnih sodiščih ne. Na Portugalskem ustavnem sodišču je bila tako skozi lansko in letošnje leto razveljavljena že skoraj polovica predlani uvedenih ukrepov t.i. »trojke«, eden prav pred dvema tednoma, retroaktivna ukinitev regresa je padla tudi na našem Ustavnem sodišču.

Zato je stališče VZMD, da bi bilo nujno o predlogu ZBan-1L omogočiti široko, strokovno in kakovostno razpravo ter ga - če je to res potrebno - sprejeti v dovolj spremenjeni obliki, da ne bo povzročil dodatnih težav in nestabilnosti oz. da bo smiseln, realističen, uravnotežen in skladen z Ustavo. Poleg tega bo Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, s spornimi predlogi in postopki seznanil kolege iz evropskih združenj in institucij, med drugim kot član Izvršnega odbora Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev (EuroFinUse) že ob skorajšnji mednarodni konferenci »The Financial Repression of Savers and Investors«, 18. 10. 2013 na Dunaju (kliknite ZA PRIJAVO).

V VZMD si bodo prizadevali za zaščito pravic in interesov vlagateljev (tudi v obveznice), vzpostavitev ustreznih mehanizmov nadzora, regulative in standardov ter krepitev stabilnosti in zaupanja v finančni in kapitalski trg - gre namreč za ključne dejavnike tudi v perspektivi njihovih mednarodnih poslovno-investicijski programov Invest to Slovenia (investo.si) in International Investors` Network (invest-to.net), ki združuje 55 nacionalnih asociacij delničarjev in investitorjev.


Sorodna sporočila VZMD:

BRUSELJ - odziv in opozorilo Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev v zvezi z razpravo Evropske komisije o delovanju Evropskega sistema finančnega nadzora - Sreda, 21.08.2013

DUNAJ - tudi na skorajšnji mednarodni konferenci EuroFinUse »The Financial Repression of Savers and Investors« VZMD aktivno z mednarodnima investitorskima programoma investo.si in invest-to.net - VABILO PODJETJEM in INVESTICIJSKIM PROJEKTOM - Petek, 19.07.2013

BRUSELJ - odziv Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev na Zeleno knjigo o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva - Četrtek, 11.07.2013

SVETOVNA BANKA - Predsednik VZMD, kot predstavnik EuroFinUse, prvi govorec rednega dela mednarodne konference o reformi revidiranja ter pomenu revizijskih komisij - Četrtek, 06.06.2013

BANKA SLOVENIJE, ABANKA - VZMD s tožbo zoper vzpostavljanje škandalozne prakse dokapitalizacij in grobih oškodovanj delničarjev ter prevzemu Abanke pri vsega 4 % knjigovodske vrednosti, kar po diktatu Banke Slovenije - Sreda, 08.05.2013

VIDEO REPORTAŽA in VIDEO REPORT - ekskluzivno iz EVROPSKEGA PARLAMENTA, mednarodne konference EuroFinUse ter volilne skupščine, razglasitve novega Predsednika in Odbora direktorjev te vplivne evropske asociacije, kamor je ponovno izvoljen tudi predstavnik - Torek, 09.04.2013

BRUSELJ - Slovenija z VZMD ponovno izvoljena v vrh Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev - intenzivne mednarodne aktivnosti se danes nadaljujejo s konferenco v Evropskem parlamentu - Torek, 26.03.2013

BRUSELJ - iskanje najnevarnejšega finančnega produkta po pozivu poslanca Parlamenta EU Svena Giegolda in Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev - Ponedeljek, 21.01.2013

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o stališčih OECD in Vlade RS do aktualne problematike, privatizacije ter umika države iz gospodarstva - prizadevanja VZMD za javne prodaje nekaterih državnih deležev, z možnostjo ustrezne participacije državljanov v kontekstu reform in oživitve kapitalskega trga - Četrtek, 13.12.2012

OECD - nov Ekonomski pregled za Slovenijo - po današnjem obisku Misije OECD v pripravo ponovno vključena tudi stališča in predlogi VZMD - Sreda, 10.10.2012

STRATEŠKI FORUM BLED - EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA s poudarki iz ostrega govora Generalnega sekretarja OECD ob poslovnem kosilu, kjer je bil predstavljen tudi skorajšnji mednarodni investitorski sejem s konferenco v organizaciji VZMD in programa investo.si - investo Expo - Torek, 04.09.2012

Stališča in predlogi VZMD do novele Zakona o prevzemih (ZPre-1C) in Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), vloženih v Državni zbor po nujnem postopku - tvorna srečanja s poslanskimi skupinami - Torek, 07.02.2012

PREVZEMNA ZAKONODAJA - o predlogu nujnih sprememb iz VZMD kritično in konstruktivno - konkretna pobuda Državnemu zboru in parlamentarnim političnim strankam, z analizo primerov neposredne prakse. Je le napočil čas za ureditev področja ter odpravo prenekaterih dokazano škodljivih pravnih okvirov?! - Petek, 13.01.2012

VIDEO REPORTAŽA - kritičen razmislek o družbeno-ekonomski stvarnosti in možnih alternativah - VZMD ob predlogih institucij in etabliranih skupin pozoren tudi do marginaliziranih glasov - Utrinki izpred »okupirane« Ljubljanske borze in sporočilo tamkaj zbranih iniciativ »BOJ ZA« - Ponedeljek, 28.11.2011

Stališča in poudarki VZMD predstavljeni tudi na sinočnjem odprtem forumu SDS; razdeljen dopolnjen predlog VZMD za spremembe Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o prevzemih - Četrtek, 10.11.2011

Ob 50-letnici OECD v Parizu uspešno tudi VZMD, skupaj s slovenskim, evropskim in svetovnim vrhom; danes pa na skupščini ABANKE ter 28. finančno-borzni konferenci v Bernardinu - Četrtek, 26.05.2011

Ob 50-letnici OECD v Parizu se je predsednik VZMD danes med drugim srečal s Predsednikom Evropske komisije, Generalnim sekretarjem OECD in Predsednikom Republike Slovenije - Torek, 24.05.2011

OECD v Ekonomskem pregledu za Slovenijo 2011 (poglavje o tujih investicijah in upravljanju podjetij) izpostavlja zaščito pravic malih delničarjev ter prioritete, skladne z opozorili in prizadevanji VZMD - Ponedeljek, 21.02.2011

ATVP - VZMD prejel odgovor o spremembah prevzemne zakonodaje (ZPre-1) in pozdravlja stališče Sveta ATVP ter interpretacijo ZPre-1 glede na namen zaščite malih d - Četrtek, 04.03.2010

Vprašanja ATVP - prevzemna zakonodaja in sistematično oškodovanje delničarjev - Torek, 23.02.2010

ATVP - resna zaskrbljenost in opozorila VZMD; Predlog sprememb ZTFI posredovan Vladi RS - Torek, 01.12.2009

ATVP - predlog sprememb Zakona o trgu finančnih instrumentov VZMD PODPIRA in PREDLAGA DODATNI DOPOLNILI - Četrtek, 26.11.2009

»Slovenia should try harder« - VZMD na Konferenci ob predstavitvi poročila OECD - Sreda, 01.07.2009

Pismo ministru Lahovniku o nezakonitosti in zlorabah »neurejenih« delniških knjig - Sreda, 27.05.2009

Minister Lahovnik zagotovil pomembne spremembe vladnega predloga novele ZGD na jutrišnji seji Odbora - Četrtek, 07.05.2009

VZMD ministru poslal predlog sprememb in dopolnitev k noveli ZGD-1C - Torek, 03.02.2009

OECD načela upravljanja družb - poročilo VZMD TV z razprave na GZS - Sreda, 21.01.2009

Misija OECD prisluhnila kritičnim stališčem in predlogom VZMD - Četrtek, 15.01.2009

Sedež VZMD obiskal vodja Sektorja za pravo družb pri MZG - Torek, 13.01.2009

Obisk Misije OECD pri VZMD v okviru pristopnih dejavnosti Slovenije - Ponedeljek, 12.01.2009

Ostra, izjemno pomembna opozorila in amandmaji VZMD pred spremembo gospodarske zakonodaje - Petek, 30.05.2008

Z ministrom Vizjakom o spremembah zakonodaje in investo.si - Torek, 25.03.2008

Soglasni Gospodarski odbor DZ RS: VZMD naj sodeluje pri pripravi sprememb zakonodaje! - Četrtek, 17.01.2008

Objavljen Predlog Zakona o prevzemih (ZPre-1) - Sreda, 22.03.2006

Nov Zakon o prevzemih (ZPre-1) - Četrtek, 16.03.2006

Predstavnica VZMD pri pripravi Zpre-1 - Sreda, 09.02.2005

 

Nekaj relevantnih VIDEO REPORTAŽ VZMD.TV

   

   

Za OGLED VIDEO REPORTAŽ kliknite na posamezno fotografijo: 

Novela ZGD-1B, kot je bila predlagana, je pomenila odprtje novega področja možnih zlorab za večinske delničarje, še posebej za lastnike »finančnih holdingov« (bivših PIDov). Ilustrativni prikaz posledic in poročilo VZMD.TV s potrditvene seje Odbora DZ RS.

   

   

 


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 55 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items