Danes in jutri bodo vsi imetniki podrejenih in hibridnih obveznic slovenskih bank prejeli pismo Predsednika VZMD, s povabilom, da pristopijo h konkretnim ukrepom za ohranitev njihove naložbe, in sicer preko podpisa priloženih pooblastil odvetniški družbi ter sporazuma o ukrepih za zadržanje oz. razveljavitev spornih določil novega Zakona o bančništvu (ZBan-1L). Ta sicer še ni stopil v veljavo, saj je nanj 5. 11. 2013 Državni svet RS izglasoval odložilni veto, a bo v Državnem zboru RS najverjetneje ponovno sprejet že ta četrtek, 14. 11. 2013

Postopek priprave in sprejemanja ZBan-1L so ves čas aktivno spremljali tudi predstavniki in strokovni sodelavci Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) ter pri tem podali številna kritična mnenja in opozorila, tako na ravni strokovnih teles in ustanov, pristojnih institucij, Vlade RS, Državnega zbora RS in Državnega sveta RS, kakor tudi Evropske komisije ter relevantnih evropskih in mednarodnih institucij.

Tako je VZMD, po potrditvi predloga ZBan-1L na Vladi RS (10. 10. 2013), med drugim pričel opozarjati tudi javno: »TROJKA ŽE V SLOVENIJI ?! - retroaktivni radikalni posegi v pravice imetnikov obveznic slovenskih bank lahko resno omajejo zaupanje ter stabilnost finančnega sistema«, ter na mednarodnih konferencah - dunajski "The Financial Repression of Savers and Investors", Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev (EuroFinUse), kjer je Predsednik VZMD odprl razpravo, povezano s posredovanim stališčem glede t.i. striženja vlagateljev v Sloveniji, in jo usmeril tudi na navzočega predstavnika Evropske komisije za notranji trg in storitve, gospoda Carlosa Maravalla (več v ekskluzivni video reportaži VZMD.tv).

Po vsem tem so se - kot v pismu navaja Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič - odločili povezati imetnike obveznic ter zaščititi njihove pravice, interese in zadevne naložbe. V ta namen so pripravili Sporazum in sklenili dogovor z odvetniško pisarno, da bodo preko nje skušali doseči presojo ustavnosti ZBan-1L oz. sprožiti postopek pred Ustavnim sodiščem RS ter, po potrebi in nadaljnji oceni, tudi tožbe zoper banke izdajateljice obveznic, zoper Banko Slovenije in zoper Republiko Slovenijo, s čimer bodo skušali doseči zadržanje izvajanja ZBan-1L oz. njegovo razveljavitev, v skrajnem primeru pa zagotoviti določitev ustrezne odškodnine oz. vrednosti konvertiranih obveznic v delnice banke izdajateljice.

Na podlagi dolgoletnih neposrednih izkušenj v VZMD izpostavljajo, da je skupen, strokovno in organizacijsko domišljen nastop vselej učinkovitejši in stroškovno racionalnejši od posameznih poizkusov, posebej ko gre za kompleksne postopke pred Ustavnim sodiščem, zoper banke, državo in njene institucije. Tako VZMD vse od leta 2005 uspešno ščiti pravice in interese malih delničarjev oz. individualnih investitorjev - poleg stoterih primerov odločanj in postopkov na skupščinah, sodiščih, potencialnih oškodovanj, prevzemnih aktivnosti, dokapitalizacij ipd. - tudi v številnih primerih iztisnitev oz. razlastitev ter postopkih določitve poštene višine denarnih odpravnin oz. vrednosti delnic.

Pri tem je pogosto odločilnega pomena pravočasno ukrepanje, zato VZMD vabi vse imetnike podrejenih in hibridnih obveznic slovenskih bank, da se pridružijo konkretnim in domišljenim postopkom, žal neizogibnim za ustrezno zaščito njihovih pravic in interesov.

Slednje v VZMD utemeljujejo z ugotovitvami in dejstvi:

Državni zbor Republike Slovenije (DZ RS) je 29. oktobra sprejel novelo Zakona o bančništvu (ZBan-1L), ki v slovenski pravni red kot "izredna ukrepa" sanacije slovenskih bank uvaja prisilno pretvorbo podrejenih in hibridnih obveznic teh bank v njihove delnice ter prisilni odpis - delni ali popolni - teh obveznic. Omenjeni zakon - ki še ni stopil v veljavo, saj je nanj 5. novembra Državni svet RS izglasoval odložilni veto - bo v prihodnjih dneh najverjetneje ponovno sprejet v DZ RS.

Novi zakon uvršča podrejene in hibridne obveznice med "kvalificirane obveznosti banke", omenjena izredna ukrepa pa imenuje "konverzija" oziroma "prenehanje" teh obveznosti, pri čemer določa, da Banka Slovenije konverzijo in/ali prenehanje naloži vsaki banki, ki zaprosi za državno pomoč. Za takšno pomoč bo morala po končanih skrbnih pregledih in obremenitvenih testih ob koncu leta bržčas zaprositi večina slovenskih bank, vključno z vsemi tremi največjimi - NLB, NKBM in Abanko.

ZBan-1L v Zakon o bančništvu uvaja člene 261.a-e, ki določajo, da lahko Banka Slovenije po svoji presoji izbere, ali bo banki odredila neposredno prenehanje ali konverzijo, a hkrati ti členi pravijo, da prenehajo tudi delnice banke z negativnim kapitalom. Zato je tudi v primeru, če je banki najprej odrejena konverzija obveznic v delnice, že dan ali dva za konverzijo realno pričakovati še prenehanje (izbris) novo-pridobljenih delnic! Nominalna vrednost podrejenih in hibridnih obveznic je namreč znatno premajhna, da bi s konverzijo v kapital banke lahko zagotovila kapitalsko ustreznost banke, ki je bila tik pred tem prisiljena zaprositi za državno pomoč.

Na kratko - nov Zakon o bančništvu uveljavlja pravno podlago za popolno razlastitev imetnikov vseh podrejenih in hibridnih obveznic, za kar doslej ni bilo nikakršne podlage, ne v zakonodaji, ne v določilih prospektov obveznic. Za dobro mero "revolucionarnega prava" novela ZBan-1L določa še, da imetniki podrejenih in hibridnih obveznic, ki jim te obveznice z novim izrednim ukrepom "prenehajo", pravice ne morejo iskati na sodišču z vložitvijo tožbe proti banki. Načeloma je mogoč pravni spor z državo, a takšno tožbo bi sodišče zelo verjetno zavrglo z utemeljitvijo, da gre za upniško-dolžniško razmerje, v katerem je pravni naslov tožbe banka izdajateljica obveznic. Drugače povedano: ta zakon razglaša sebe za nezmotljivega in pritožbe za nedovoljene.

V postopku priprave in sprejemanja ZBan-1L je bil v njegovo ustavnost izražen dvom več strokovnih teles in ustanov - tudi tistih, ki so jih za mnenje povprašali sami pisci zakona (Združenje bank Slovenije) in tistih, ki mnenje dajejo po uradni dolžnosti (Zakonodajno-pravna služba DZ RS). A pomisleki, ki so jih ti izpostavili in razčlenili - predvsem glede protiustavnosti zaradi retroaktivnega posega v že pridobljene pravice in nesorazmernosti posega, s katerim bi imetniki podrejenih in hibridnih obveznic mimo insolventnosti banke izdajateljice izgubili vse, imetniki navadnih obveznic in depozitov pa nič - v razpravi DZ RS niso naleteli na omembe vredno pozornost. Pisci zakona in koalicijski poslanci so predvsem poudarjali, da mora biti takšen zakon sprejet, saj naj bi "tako zahteval Bruselj". Tako so predlagatelji zakona upravičevali tudi nujni postopek sprejemanja, ki je onemogočil ustrezno strokovno razpravo o utemeljenosti, sorazmernosti, učinkih in posledicah zakona.

Podobne pomisleke kot strokovna združenja je izrazil tudi Državni svet RS in 5. novembra izglasoval odložilni veto, vendar se koalicijska večina enotno opredeljuje za skorajšnje ponovno izglasovanje v DZ RS. Tako zadnji branik pred uveljavitvijo ZBan-1L najverjetneje predstavlja Ustavno sodišče RS


Sorodna sporočila VZMD:

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o tednu konferenc MOSKVA-DUNAJ-CAPETOWN,ob aktivni udeležbi mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD, podpisom memoranduma z Rusko federacijo investitorjev ter zaščiti pravic slovenskih in evropskih obvezničarjev na dunajski »The Financial Repression of Savers and Investors« - Četrtek, 24.10.2013

            

BRUSELJ - odziv in opozorilo Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev v zvezi z razpravo Evropske komisije o delovanju Evropskega sistema finančnega nadzora - Sreda, 21.08.2013

BRUSELJ - odziv Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev na Zeleno knjigo o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva - Četrtek, 11.07.2013

SVETOVNA BANKA - Predsednik VZMD, kot predstavnik EuroFinUse, prvi govorec rednega dela mednarodne konference o reformi revidiranja ter pomenu revizijskih komisij - Četrtek, 06.06.2013

BANKA SLOVENIJE, ABANKA - VZMD s tožbo zoper vzpostavljanje škandalozne prakse dokapitalizacij in grobih oškodovanj delničarjev ter prevzemu Abanke pri vsega 4 % knjigovodske vrednosti, kar po diktatu Banke Slovenije - Sreda, 08.05.2013

VIDEO REPORTAŽA in VIDEO REPORT - ekskluzivno iz EVROPSKEGA PARLAMENTA, mednarodne konference EuroFinUse ter volilne skupščine, razglasitve novega Predsednika in Odbora direktorjev te vplivne evropske asociacije, kamor je ponovno izvoljen tudi predstavnik - Torek, 09.04.2013

     

BRUSELJ - Slovenija z VZMD ponovno izvoljena v vrh Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev - intenzivne mednarodne aktivnosti se danes nadaljujejo s konferenco v Evropskem parlamentu - Torek, 26.03.2013

BRUSELJ - iskanje najnevarnejšega finančnega produkta po pozivu poslanca Parlamenta EU Svena Giegolda in Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev - Ponedeljek, 21.01.2013

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o stališčih OECD in Vlade RS do aktualne problematike, privatizacije ter umika države iz gospodarstva - prizadevanja VZMD za javne prodaje nekaterih državnih deležev, z možnostjo ustrezne participacije državljanov v kontekstu reform in oživitve kapitalskega trga - Četrtek, 13.12.2012

OECD - nov Ekonomski pregled za Slovenijo - po današnjem obisku Misije OECD v pripravo ponovno vključena tudi stališča in predlogi VZMD - Sreda, 10.10.2012

STRATEŠKI FORUM BLED - EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA s poudarki iz ostrega govora Generalnega sekretarja OECD ob poslovnem kosilu, kjer je bil predstavljen tudi skorajšnji mednarodni investitorski sejem s konferenco v organizaciji VZMD in programa investo.si - investo Expo - Torek, 04.09.2012

Stališča in predlogi VZMD do novele Zakona o prevzemih (ZPre-1C) in Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), vloženih v Državni zbor po nujnem postopku - tvorna srečanja s poslanskimi skupinami - Torek, 07.02.2012

PREVZEMNA ZAKONODAJA - o predlogu nujnih sprememb iz VZMD kritično in konstruktivno - konkretna pobuda Državnemu zboru in parlamentarnim političnim strankam, z analizo primerov neposredne prakse. Je le napočil čas za ureditev področja ter odpravo prenekaterih dokazano škodljivih pravnih okvirov?! - Petek, 13.01.2012

VIDEO REPORTAŽA - kritičen razmislek o družbeno-ekonomski stvarnosti in možnih alternativah - VZMD ob predlogih institucij in etabliranih skupin pozoren tudi do marginaliziranih glasov - Utrinki izpred »okupirane« Ljubljanske borze in sporočilo tamkaj zbranih iniciativ »BOJ ZA« - Ponedeljek, 28.11.2011

Stališča in poudarki VZMD predstavljeni tudi na sinočnjem odprtem forumu SDS; razdeljen dopolnjen predlog VZMD za spremembe Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o prevzemih - Četrtek, 10.11.2011

Ob 50-letnici OECD v Parizu uspešno tudi VZMD, skupaj s slovenskim, evropskim in svetovnim vrhom; danes pa na skupščini ABANKE ter 28. finančno-borzni konferenci v Bernardinu - Četrtek, 26.05.2011

Ob 50-letnici OECD v Parizu se je predsednik VZMD danes med drugim srečal s Predsednikom Evropske komisije, Generalnim sekretarjem OECD in Predsednikom Republike Slovenije - Torek, 24.05.2011

OECD v Ekonomskem pregledu za Slovenijo 2011 (poglavje o tujih investicijah in upravljanju podjetij) izpostavlja zaščito pravic malih delničarjev ter prioritete, skladne z opozorili in prizadevanji VZMD - Ponedeljek, 21.02.2011

ATVP - VZMD prejel odgovor o spremembah prevzemne zakonodaje (ZPre-1) in pozdravlja stališče Sveta ATVP ter interpretacijo ZPre-1 glede na namen zaščite malih d - Četrtek, 04.03.2010

Vprašanja ATVP - prevzemna zakonodaja in sistematično oškodovanje delničarjev - Torek, 23.02.2010

ATVP - resna zaskrbljenost in opozorila VZMD; Predlog sprememb ZTFI posredovan Vladi RS - Torek, 01.12.2009

ATVP - predlog sprememb Zakona o trgu finančnih instrumentov VZMD PODPIRA in PREDLAGA DODATNI DOPOLNILI - Četrtek, 26.11.2009

»Slovenia should try harder« - VZMD na Konferenci ob predstavitvi poročila OECD - Sreda, 01.07.2009

Pismo ministru Lahovniku o nezakonitosti in zlorabah »neurejenih« delniških knjig - Sreda, 27.05.2009

Minister Lahovnik zagotovil pomembne spremembe vladnega predloga novele ZGD na jutrišnji seji Odbora - Četrtek, 07.05.2009

VZMD ministru poslal predlog sprememb in dopolnitev k noveli ZGD-1C - Torek, 03.02.2009

OECD načela upravljanja družb - poročilo VZMD TV z razprave na GZS - Sreda, 21.01.2009

Misija OECD prisluhnila kritičnim stališčem in predlogom VZMD - Četrtek, 15.01.2009

Sedež VZMD obiskal vodja Sektorja za pravo družb pri MZG - Torek, 13.01.2009

Obisk Misije OECD pri VZMD v okviru pristopnih dejavnosti Slovenije - Ponedeljek, 12.01.2009

Ostra, izjemno pomembna opozorila in amandmaji VZMD pred spremembo gospodarske zakonodaje - Petek, 30.05.2008

Z ministrom Vizjakom o spremembah zakonodaje in investo.si - Torek, 25.03.2008

Soglasni Gospodarski odbor DZ RS: VZMD naj sodeluje pri pripravi sprememb zakonodaje! - Četrtek, 17.01.2008

Objavljen Predlog Zakona o prevzemih (ZPre-1) - Sreda, 22.03.2006

Nov Zakon o prevzemih (ZPre-1) - Četrtek, 16.03.2006

Predstavnica VZMD pri pripravi Zpre-1 - Sreda, 09.02.2005


 

www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 57 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items