Analiza dogajanja_v_zadnjih_petih_mesecih_12_11.2014Danes sta zasl. prof. dr. Peter Glavič in Predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), mag. Kristjan Verbič - v imenu Civilne iniciative »Izbrisani mali delničarji NKBM«, Sekcije NKBM pri VZMD ter razlaščenih imetnikov delnic in podrejenih obveznic, ki so preko VZMD vključeni v postopek za zaščito njihovih pravic, interesov in premoženja - na poslance in Državni zbor RS naslovila Pobudo za ustanovitev preiskovalne komisije, ki naj končno pridobi sporno metodologijo in izračune ter zapisnike Medresorske komisije in Usmerjevalnega odbora. Temu sta priložila tudi Analizo dogajanja v zadnjih petih mesecih ter Poudarke in ugotovitve strokovnih sodelavcev VZMD, ki so bili sicer Državnemu zboru RS poslani že 29. 5. 2014, vendar jih slednji žal še ni obravnaval.

Pobuda, skupaj z utemeljitvami, je bila v vednost poslana tudi Predsedniku Vlade RS, Predsedniku Državnega sveta RS, slovenskim poslancem v Evropskem parlamentu, Ministru za finance in Guvernerju Banke Slovenije.

Analiza zadevnega dogajanja v zadnjih petih mesecih

Ponovna ocena tveganja treh največjih slovenskih bank je zbudila zanimanje javnosti, saj sta bili dve slovenski banki, NLB in NKBM med 25 evropskimi bankami od 130, ki so pokazale domnevni kapitalski 'primanjkljaj' v primeru neugodnega scenarija gospodarskega razvoja v Sloveniji. Njun 'primanjkljaj' naj bi bil sicer majhen in ga bosta pokrili iz letošnjega dobička, vendar je ponovno vrgel slabo luč na obe banki in Slovenijo. To je še posebej slabo, ker 'mora' država izpolniti zahtevo Evropske komisije, da bo NKBM prodala do konca leta ne glede na krizo in s tem ceno. Madžarska banka OTP naj bi ponujala zanjo 300 milijonov evrov, kar je slaba polovica njene knjigovodske vrednosti in četrtina njene resnične vrednosti; pred krizo, v obdobju 2003-2006 je OTP banke kupovala po 2,3-4,7 mnogokratniku knjigovodske vrednosti. Vse kaže, da je metodologija stresnih testov (obremenitvenih preizkusov) v Sloveniji namenjena prav razvrednotenju in razprodaji obeh podržavljenih bank.

Dopis Predsedniku_Drzavnega_zbora17112014Najprej naj opozorimo, da noben od scenarijev nima povezave s prenosi dobrih podjetij in zavarovanj na DUTB (julija smo opisali primer delnic Letrike). Na skrivaj so tja prenesli vredno premoženje brez zaključne bilance. Poleg tega naj opozorimo, da ne gre za izgube, ampak za domnevno možni primanjkljaj v obdobju 2014-2016, če bi prišlo do še ene gospodarske in finančne krize (neugodni scenarij). Ta razlika ljudem ni jasna. Scenarij v glavi nekih evropskih birokratov, kaj bo čez 3 leta, je seveda daleč od resničnosti. Tak scenarij bi lahko uporabili za pripravo ustreznih (državnih) ukrepov, če in ko bi do kriz prišlo, ne pa za razlastninjenje malih delničarjev in imetnikov podrejenih obveznic. Država je na skupščini NKBM decembra 2013 in junija 2014 delničarjem prepovedala dokapitalizacijo in jim nato zaplenila premoženje. Po sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (npr. Tadeusz Olczak proti Poljski) spadajo delnice med premoženje po Evropski konvenciji ne glede na obliko (papirno ali elektronsko). Razlastitev delničarjev in imetnikov podrejenih obveznic je vsekakor izredno škodljiva za razvoj finančnega trga v Sloveniji, s tem pa za naše gospodarstvo in njegovo financiranje.


Napovedovanje vremena za naslednja tri leta?

Kapitalska ustreznost NLB je bila koncem junija letos 15,7 %, NKBM pa 21,35 % in še raste; po merilih Evropskega centralne banke (ECB) zadošča 8 %, v krizi je lahko celo manj (5,5 %), kar ustreza določilom pravil Basel II. Ugotovljeni primanjkljaj obeh bank, ki so ga ocenili z 1 % verjetnostjo in 99 % neverjetnostjo, se 100 % ne bo zgodil, ker predpostavke zanj temeljijo na napačnih gospodarskih napovedih Evropske komisije iz jeseni 2013 (padec bruto domačega proizvoda, BDP, zaposlenosti, cene delnic in državnih obveznic, ...). Model ne predvideva ugodnega scenarija, čeprav se ta letos dogaja. Prav tako ne predvideva možnosti deflacije, čeprav so jo letos izmerili že v 3 članicah območja evra. Konec leta 2008 je 18 izbranih svetovnih institucij za leto 2009 napovedovalo gospodarsko rast za leto 2009, vendar je v tem letu prišlo do 6 % padca bruto domačega proizvoda (BDP).

Vzemimo za primer realni BDP. V lanskih stresnih testih je bil v neugodnem scenariju, ki je odločilen za določanje možnega primanjkljaja, za leto 2014 predviden padec BDP -3,8 %. Za letošnji test je bil predviden bistveno manjši padec -1,8 %. Septembra letos pa je vladni Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) napovedal +2,0 % rast! Rast so napovedale tudi druge institucije, domače (Banka Slovenije, Statistični urad RS) in tuje (Mednarodni denarni sklad, OECD, Evropska banka za obnovo in razvoj) ter celo Evropska komisija (+2,5 %). Dejanska rast BDP v prvem polletju 2014 je bila 2,5 %, druga največja v EU! Brezposelnost ni 11,2 %, temveč bo po napovedi Evropske komisije le 9,8 %. Podobne napake so se zgodile tudi pri drugih napovedih za Slovenijo, npr. za državne obveznice je bila za letos postavljena zahtevana donosnost, tj. obrestna mera, na 6,5 %; oktobra letos pa je država izdala obveznice v višini ene milijarde evrov (1 G€) s kuponsko obrestno mero samo 2,25%.

Da razlaščenim delničarjem in imetnikom podrejenih obveznic, ob nekoliko manj neugodnem scenariju pri BDP, ne bi bilo potrebno lastnine vrniti, so zaostrili predvidene šoke pri drugih predpostavkah: razlika med neugodnim in osnovnim scenarijem v obdobju 2014-2016 znaša pri nepremičninah -14,2 % (lani -11,8 %), razlika v padcu cen delnic je -37,2 % (lani -24,1 %), letos pa beležimo znatno rast slovenskega borznega indeksa za +23 %). Zaradi nerealnih predpostavk bosta NLB in NKBM imeli koncem leta 2016 okoli 500 M€ več kapitala, kot bi ga potrebovali za predpisano kapitalsko ustreznost. Kako so lahko za nestrokovno 'vajo' zaplenili premoženje sto tisočem malih delničarjev in imetnikov podrejenih obveznic?! V nasprotju z ustavo in Konvencijo o varstvu človekovih pravic so, da bi dosegli zastavljene cilje, razlastili delničarje in imetnike podrejenih obveznic, zadolžili državo in oslabili donosnost kapitala v bankah!

 

EU ima za Slovenijo drugačna merila!

Potencialno znižanje kapitalske ustreznosti v primeru neugodnega scenarija je za Slovenijo 15 %, za Grčijo 10 %, za Ciper 9 %, za Španijo celo samo 2 %, povprečje območja evra je 4 %; Slovenija je torej po mnenju EU daleč najbolj rizična država v tem območju, čeprav za razliko od drugih članic ni dobila nobene pomoči od EU (na kar smo resno in utemeljeno opozorili neposredno po objavi stresnih testov). Od 25 evropskih bank s 'primanjkljajem kapitala' jih je 12 že zbralo dovolj kapitala, belgijska Dexia je v postopku nadzorovane likvidacije. Od preostalih 12 bank pa 4 (2 grški, po 1 irska in ciprska) ne bodo potrebovale dokapitalizacije, ker jih bodo po dogovoru z Direktoratom EU za konkurenco vrednotili 'dinamično', upoštevaje njihove letošnje napovedi za obdobje 2014-2016 in ne na osnovi neugodnega scenarija in ocen od lani. Nemških (npr. Commerzbank), avstrijskih (Raiffeisen, Hypo Alpe Adria), britanskih (Royal Bank of Scotland, Lloys) in skandinavskih (Danske Bank, Skandinaviske Enskilda Banken, Nordea) bank, ki so jih še pred nekaj dnevi omenjali kot kandidatke za padec na »vaji«, na seznamu ni. Seveda - kdo bi se upal zameriti Merklovi ali Cameronu?!

Poročilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu o politiki konkurence za leto 2013 na str. 11 obravnava politiko državne pomoči in uveljavitev Pravil s 1. avgustom 2013. V poročilu o uporabi teh pravil so navedene samo slovenske banke (Factor banka, Probanka, NLB, NKBM in Abanka Vipa). Za nobeno drugo državo niso bili opravljeni pregled kakovosti sredstev in stresni testi. V okvirčku navaja z manjšimi črkami sklepe o prestrukturiranju bank, ki so bile prijavljene pred 1. avgustom 2013 (slovenske prijave prestrukturiranja NLB od februarja lani ne omenja!). Piše, da je Komisija odobrila delno prodajo Hypo Alpe Adria banke do sredine leta 2015 in odobrila načrt prestrukturiranja banke Monte dei Paschi di Siena (2,0 G€ naj bi dala italijanska vlada). Slednja je s kapitalskim primanjkljajem 2,2 G€ na prvem mestu neuspešnih bank po stresnih testih 2014 - torej Italijani od lani niso storili nič. Slovenski NKBM pa je Direktorat za konkurenco letos prepovedal dokapitalizacijo njene banke iz Kragujevca!

Svetovalci firme Oliver Wyman so posojila slovenskim podjetjem, ki so jih še pred nekaj meseci označili kot dobra, zdaj razglasili za slaba. Menda zato, ker so imeli drugačna navodila kot lani. Slovenske banke so, kljub lanskim nadzorom in stresnim testom, imele za namene letošnjih stresnih testov najbolj 'napačne' razvrstitve svojih posojil v območju evra: 32 %, evropsko povprečje pa je bilo le 12 %. Pa so jih že pred tri četrt leta, od 18. 12. 2013 do 13. 2. 2014, dodatno razvrednotili, da so izničili dokazani pozitivni kapital 594 M€ ob razlastitvi. Da bi zakrili resnico, tega dne niso opravili niti zaključne niti otvoritvene bilance. Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je letos ugotavljala viške premoženja, saj je v letu 2013 namesto predvidene 91,8-milijonske izgube imela samo 5,8-milijonsko. Do takrat je prodala še 65 M€ prenesenega premoženja, predvsem z unovčevanjem zavarovanj.

Preseneča tudi, da imata NKBM in NLB praktično enak kapitalski 'primanjkljaj', 31 M€ oz. 34 M€. Zgoraj smo že omenili razliko v njuni kapitalski ustreznosti (NKBM 21,35 %, NLB 15,7 %). NKBM je boljša tudi po deležu slabih kreditov (20,9 %, NLB 25,8 %). Še več razlik v korist NKBM smo omenili v julijskem sporočilu. Kako je mogoče, da ima NKBM pri boljših kazalcih in skoraj trikrat manjši bilančni vsoti (4,5 G€, NLB 12,2 G€) praktično enak kapitalski primanjkljaj kot NLB? Kot bi na silo hoteli potrditi sporno lansko razlastitev.

 

EU do Slovenije očitno neenakopravno!

Marca smo poslali pismo predsedniku Evropske komisije Barrosu. Seznanili smo ga z dejanskim stanjem in našimi ugotovitvami - »država je na zahtevo in ob sodelovanju Evropske komisije izropala NKBM in okradla njene lastnike«. Opozorili smo na trditve Vlade RS in  Banke Slovenije (BS), da so bili izredni ukrepi - z izbrisom delnic in podrejenih obveznic vred - sprejeti na zahtevo Evropske komisije in opisali podrobnosti o izigravanju pravnega reda in uničenju finančne stabilnosti, kapitalskega trga, bančnega sistema, gospodarstva in s tem cele države Republike Slovenije. Odgovor, datiran s 5. 5. smo prejeli šele 30. 7.

Podpisani vodja enote na Direktoratu EU za konkurenco, Franck Dupont, se v odgovoru izgovarja na Sporočilo Evropske komisije, čeprav to ne zavezuje držav članic (zavezala jih bo šele direktiva, vendar ne prej kot leta 2018). Trdi, da so slovenski organi NKBM naložili, da v celoti odpiše lastniški kapital delničarjev (torej je takrat še bil) in neodplačane podrejene dolgove, preden lahko prejme državno pomoč. Zaplemba zasebnih delnic in podrejenih obveznic je pa dovoljena državna pomoč!? Piše, da bi NKBM morala »pripraviti načrt za zbiranje kapitala«, česar ni storila, saj je skupščina na zahtevo Vlade RS že decembra 2012 solastnikom, med njimi sto tisoč malim delničarjem, prepovedala dokapitalizacijo. Priznava, da Komisija lahko dovoli izjemo od razlastitve, če bi to privedlo do nesorazmernih rezultatov ali ogrozilo finančno stabilnost. Opozarja, da noben upnik lastnik ne sme utrpeti večjih izgub, kot bi jih, če državna pomoč ne bi bila dodeljena. Na konkretne očitke niso odgovorili, češ da »vloga Komisije ni posredovanje ali sprejemanje stališč v zasebnih sporih, ki so posledica ukrepov in aktov, sprejetih s strani nacionalnih organov ali povezanih z uporabo nacionalnih zakonov držav članic.« Skratka, umili so si roke in vso krivdo prevalili na slovensko vlado in BS.

Očitno vlada in BS nista naredili nič za ohranitev kapitalskega trga ter pravic delničarjev in lastnikov podrejenih obveznic. Vse druge države so to storile. Državi in bankam sta naredili velike stroške - 31 M€ lani in nekaj podobnega letos; skupaj približno toliko, kot 'manjka' za kapitalsko ustreznost obeh bank. Pomagali sta lobijem za hitro bogatenje, ki delujejo preko evropske administracije in banke Goldman Sachs ter so se prisesali na države evropskega juga - med krizo so zelo obogateli. Slovenski pomagači lahko v zahvalo računajo na lepa delovna mesta v tujini: Državni sekretar Mitja Mavko, ki je vodil operacijo izbrisa delnic in podrejenih obveznic, je odšel v Evropsko banko za obnovo in razvoj, Katja Špur v Medameriško razvojno banko v Washingtonu, Predsednica Vlade RS je dobila vabilo za podpredsednico Evropske komisije!

Slaba vest slovenskih državnih institucij se je potrdila v zadnjih mesecih. V začetku julija smo naslovili na BS, DUTB, NKBM in Vlado RS pisno zahtevo za vpogled v dokumentacijo, uporabljeno metodologijo, zapisnike vrednotenja in izračune, ki so bili (oz. naj bi bili) osnova za izbris delnic in podrejenih obveznic slovenskih bank. Mali, nepoučeni vlagatelji niso mogli vplivati na poslovno politiko bank, saj je imela država v njih večinski delež ter je vsa leta imenovala nadzorne svete in vodstva. Od vseh naslovljencev je odgovorila le BS - podrobnejših informacij ne morejo dati, saj gre za zaupne podatke po Zakonu o bančništvu, ki jih BS ne sme razkrivati. Tudi Odbor Državnega zbora RS za finance od nje ne dobi informacij.

Hkrati smo poslali odprto pismo odhajajoči Premierki in pozive političnim strankam, v katerih smo opozorili, da je pomemben razlog za nizko podporo volivcev, ki jo kažejo predvolilne ankete, gotovo tudi krivica ob izbrisu delnic in podrejenih obveznic bank. Vprašali smo jih, če bodo v primeru uspeha na volitvah podprli oblikovanje sporazumnega dogovora o odškodovanju malih vlagateljev, kot je bil to primer na Nizozemskem, in to vnesli v koalicijsko pogodbo? Odgovorile so tri stranke, ki niso bile sokrive za sprejetje zakona: SDS, SLS in ZL (Združena levica). SDS je napisala, da novele Zakona o bančništvu niso podprli in bodo spoštovali odločitev Ustavnega sodišča. SLS je odgovorila le glede podrejenih obveznic; ob sprejemanju novele Zakona o bančništvu so opozarjali, da nepoučeni vlagatelji niso bili seznanjeni s tveganjem izgube vložka, da so jih prodajali na bančnih okencih in ljudi zavajali z obljubljanjem večjih donosov. Vprašljiva naj bi bila tudi vloga BS, ki javnosti ni opozorila, da vlagatelji tvegajo popolno razlastitev. Tudi SLS bo spoštovala odločitev Ustavnega sodišča in pričakujejo, da bo ta v korist malim vlagateljem. ZL je odgovorila, da bodo v primeru ugotovitve krivice podprli popravo storjene škode.

 

Kakšni so rezultati uničevanja slovenskih bank?

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je avgusta letos vložil tožbo zoper NLB zaradi ugotovitve ničnosti vpisa izbrisa delnic in podrejenih obveznic te banke. S tožbo izpodbija novi, nadomestni sklep, ki ga je banka sprejela na skrivaj; z njim je prenehala pravna podlaga za vloženo tožbo proti sklepu ob razlastitvi. VZMD je vložil tudi kazensko ovadbo proti NLB in njeni upravi, ker je 30. 9. 2013 izkazala +835 M€ pozitivnega kapitala, o čemer je javnost obvestila 15. 11.; BS pa je čez mesec dni, 18. 12. z odločbo ugotovila na isti dan -318 M€ negativnega kapitala. Uprava je torej ali potvorila bilanco na ta dan ali pa bi morala izpodbijati odločbo BS o negativnem kapitalu, saj je bila edina pristojna za takšno izpodbijanje. V vsakem primeru naj bi zavestno oškodovala vlagatelje in storila kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja v gospodarski dejavnosti.

Dnevnik je 19. 8. razkril podrobnosti iz tajne elektronske pošte med Ministrstvom za finance RS in uradniki Evropske komisije, ki dokazujejo, da so se naše oblasti septembra lani dogovorile, da bo konec septembra kapital v bankah negativen, še preden se je sploh začel pregled, katerega namen je bil preveriti, če so pogoji za izbris izpolnjeni; zakonodajo pa bodo spremenili tako, da bo fiktivni izračun terjal izbris delnic in podrejenih obveznic brez nadomestila! Na dan je prišla tudi informacija, da je bil izračun kapitala NLB decembra lani naknadno spremenjen za več kot milijardo evrov, mimo vseh veljavnih računovodskih standardov - šele to je omogočilo, da so bili na papirju izpolnjeni pogoji za izbris vseh delničarjev in imetnikov podrejenih obveznic. Podobno se je zgodilo tudi v NKBM, oboje brez odziva BS ali kriminalistične policije. NLB je 1. julija letos ponudila na Luksemburški borzi vplačilo novih obveznic in pri tem zamolčala, da je Višje sodišče v Ljubljani razveljavilo sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerim je bil v sodni register vpisan izbris vseh dotedanjih delnic NLB. VZMD je bil prisiljen o teh in še nekaterih zavajanjih vlagateljev obvestiti ugledne mednarodne institucije (banke, borze, odvetnike) in ustanove, med njimi tudi Svetovno organizacijo investitorjev (WFI) in Varšavski vrh trga kapitala.

NLB je v poldrugem letu izgubila 4.400 poslovnih računov, NKBM čez 800. Obseg kreditov gospodarstvu se je v NLB znižal od 7 G€ na 4 G€, v NKBM pa od 3,4 G€ na 2,1 G€. Obseg depozitov se je v NLB znižal za 300 M€ in v NKBM za 430 M€, bilančna vsota skupine pa v NLB od 15 G€ na 12 G€ in v NKBM pa od 5,3 G€ na 4,5 G€. Znižanja se podvojijo, če pogledamo še leto dni nazaj, na konec leta 2011, ko je v NKBM bila bilančna vsota 5,8 G€ in depozitov za 3,8 G€, obseg kreditov gospodarstvu pa še za 450 M€ višji. Število zaposlenih v skupini NKBM se je od takrat zmanjšalo od 3.000 na 1.800. Pričakujemo, da se bodo negativni trendi nadaljevali, v primeru prodaje razlastninjenih bank pa bo osip komitentov NKBM, NLB idr. gotovo še večji.

Ob osamosvojitvi smo bili ponosni, uspešni lastniki družbenega premoženja, gospodarji podjetij, bank in zavodov. Sedaj vse bolj postajamo hlapci, revščina narašča. Politiki in njihovi pomagači so kmalu po osamosvojitvi začeli razlaščati prebivalstvo s podržavljanjem družbene lastnine, z uničevanjem vzajemnih skladov in njihovim odhodom na tuje trge, z razlastitvijo delničarjev ter lastnikov podrejenih obveznic v bankah. Sindikati so se od osamosvojitve borili le za mezde ne pa tudi za lastnino svojih članov.

Nacionalno premoženje kopni, pritiski novih lastnikov na prebivalstvo naraščajo. Predsednik nove vlade je po obisku Bruslja in Berlina pozabil na predvolilne obljube, potrdil nadaljevanje prodaje 12 podjetij (za kakršnokoli ceno?!) in naj bi jim dodal še novih 64. Seveda se politiki tu ne bodo ustavili. Začela se je razprodaja infrastrukture (Aerodrom Ljubljana, Telekom), sledile bodo železnice in ceste, Luka Koper in elektrogospodarstvo, vodovodi in plinovodi. V zadnji fazi bodo na vrsti zdravstvo, šolstvo, socialne ustanove ipd. Število delovnih mest in njihova kakovost bodo padali. Mladi že zapuščajo državo, kot so jo pred dobrim stoletjem. Ne bo več dividend, vse večji bodo odlivi dobičkov v tujino. Ne bo več prihodkov od prodaje državnega premoženja, ustvarjenega v drugi polovici 20. stoletja, ostali bodo samo veliki dolgovi in obresti nanje. Ko bodo ljudje spoznali, da so jih oskubili do golega in jim vzeli spoštovanje, bo hudo! 

Razlaščeni državljani bi morali imeti pri prodaji NKBM vsaj prednostno pravico do nakupa, država bi jim morala v kupnini priznati odvzeto lastnino, državljanom pa vložek države oz. davkoplačevalcev v vseh teh letih. (Vzajemni) skladi bi se morali vrniti v Slovenijo in kupiti ne samo NKBM ampak tudi druga dobra podjetja - za sklade ni prepovedi državnih pomoči. Gre za naš razvoj in obstoj, za dostojanstvo ljudi.


Sorodna sporočila VZMD:

STRESNI TESTI - novi očitni dokazi o skrajno neenakopravni obravnavi slovenskih bank - so krivci v Bruslju ali Ljubljani in kakšni so njihovi motivi?! VZMD poziva BS in ECB k pojasnilom, zakaj le pri Sloveniji ostaja pri »statičnih« in skrajno pesimističnih predpostavkah, pri drugih državah in bankah v EU pa pristaja na uporabo svežih podatkov in »dinamično« vrednotenje ter celo omogoča izboljšanje kapitalske ustreznosti z diskontiranimi odkupi podrejenih obveznic, kar je sočasno Banki Celje strogo prepovedano - Torek, 04.11.2014

Skupinska tožba Portugalskega združenja vlagateljev ATM zoper državo, zaradi oškodovanja vlagateljev Banco Espirito Santo - VZMD ob polni podpori prizadevanjem sestrskega združenja opozarja na podobnosti ter poziva morebitne oškodovance iz Slovenije, da se pridružijo postopkom v okviru vse-evropske iniciative - Torek, 21.10.2014

DRŽAVNI ZBOR RS - na nujni seji Odbora za finance sicer novi obrazi, s starimi, prekopiranimi utemeljitvami in praksami zoper zadržanje izvajanja sporne novele Zakona o bančništvu - VZMD v razpravi opozoril na nadaljevanje grobega zavajanja poslancev s strani istih, že inkriminiranih visokih predstavnikov Ministrstva za finance in Banke Slovenije - Četrtek, 02.10.2014

BANKA SLOVENIJE / NLB - nezaslišano zavajanje najuglednejših mednarodnih finančnih družb in vlagateljev - VZMD jih je, na podlagi neizpodbitnih dokazov, seznanil z nekaterimi prikrivanimi dejstvi, v želji po vzpostavitvi ustreznega nadzora, sankcioniranju odgovornih, ublažitvi posledic in ohranitvi preostanka kredibilnosti Republike Slovenije - Petek, 19.09.2014

ROP STOLETJA - alarmantni dokazi o protipravnem ravnanju Banke Slovenije in uprav petih podržavljenih bank se kopičijo, a nihče od pristojnih ne prične preiskave in pregona - VZMD ponovno poziva k dolžnemu ukrepanju, niza nove dokaze, vlaga kazenske ovadbe ter opozarja na unovčevanje zaslug za katastrofo in »nacionalno izdajstvo« nekaterih najvišjih funkcionarjev Republike Slovenije - Petek, 22.08.2014

KAZENSKA OVADBA NLB - VZMD včeraj vložil kazensko ovadbo proti družbi NLB d.d. in njeni upravi - utemeljen sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti; hkrati VZMD ostro opozarja na ostudno unovčevanje zaslug za katastrofo in »nacionalno izdajstvo« nekaterih najvišjih funkcionarjev Republike Slovenije - Četrtek, 14.08.2014

VZMD vložil novo tožbo zoper NLB - po razlastitvah s tajnimi odločbami, na podlagi tajne metodologije, zdaj še podlo izigravanje s tajnimi nadomestitvami sklepov sodišča! - Ponedeljek, 04.08.2014

BANKA SLOVENIJE, DUTB, VLADA RS - VZMD in Civilna iniciativa »Izbrisani mali delničarji Nove KBM« zahtevata vpogled v dokumentacijo, ki naj bi bila podlaga za roparsko razlastitev imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank ter je neposredno prizadela preko 500.000 državljanov - Četrtek, 10.07.2014

ODPRTO PISMO ODHAJAJOČI PREMIERKI IN POZIV POLITIČNIM STRANKAM - pred volitvami VZMD v imenu 500.000 razlaščenih vlagateljev poziva Predsednico Vlade RS k popravi krivic ter na politične stranke naslavlja konkretni vprašanji, za lažjo odločitev o podpori strankam in kandidatom za Državni zbor RS ter njegovo kvalitetnejšo sestavo, odločanja in slovensko stvarnost nasploh - Ponedeljek, 07.07.2014

BANKA SLOVENIJE - osupljiva izpoved nekdanjega Guvernerja in prvega nadzornika NLB, dr. Arharja, z razkritjem srhljivih nepravilnosti in ravnanj ob izbrisu delnic in obveznic v slovenskih bankah ter lažne obljube Guvernerja, dr. Jazbeca - poziv VZMD pristojnim organom in institucijam k dolžnemu ukrepanju - Sreda, 18.06.2014

VIDEO POSNETEK današnje novinarske konference VZMD o ravnokar vloženi prvi oz. edini Pobudi za presojo ustavnosti novele Zakona o bančništvu za zaščito pravic tudi 100.000 razlaščenih delničarjev slovenskih bank - povabilo k pridružitvi postopkom pred Ustavnim sodiščem RS zoper škandalozne razlastitve s preprosto ODDAJO POOBLASTILA - Četrtek, 29.05.2014

NEW YORK, TEL AVIV - predstavitev aktivnosti VZMD na mednarodni konferenci v ZDA ter skorajšnji konferenci v Izraelu, ob obisku slovenskega Ministra za izobraževanje, znanost in šport - Ponedeljek, 19.05.2014

NEW YORK - Predsednik VZMD danes kot vabljeni govorec na Letni konferenci Mednarodne mreže pravnih pisarn (IFLN), zastopnikov investitorjev z vsega sveta - po uspešni gospodarski delegaciji v Iranu tokrat v svetovnem finančnem centru z uglednimi mednarodnimi pravniki in predstavniki vplivnih pisarn tudi o škandaloznem izbrisu imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank, kot sila zaskrbljujočem primeru in znanilcu za EU in širše - Torek, 13.05.2014

PARIZ OECD FORUM 2014 - današnji odstop Alenke Bratušek odmeval tudi v Parizu, kjer je Premierka RS so-otvorila ugledni OECD Forum s poudarkom »Slovenia is on the right track again« - na paradoksalno izjavo je ob aktivni udeležbi na Forumu opozoril Predsednik VZMD, ki se zvečer vrača v evrovizijski Kopenhagen - jutri VABLJENI NA SLOVENSKI POSLOVNI DAN NA DANSKEM - Ponedeljek, 05.05.2014

Avstrija ne bo razlastila imetnikov obveznic državno dokapitaliziranih bank, Slovenija jih je že - "zasluga" evropske ali domače politike?! Minister za finance RS naj prevzame odgovornost za lažna zagotovila ali pa predoči dokumente - Guverner BS jih noče, kljub javnemu zagotovilu! Razlastitve v sistemskih bankah v nobeni drugi državi EU - samo za Slovenijo?! - Sreda, 23.04.2014

BANKA SLOVENIJE - teden dni od javnega poziva Guvernerju BS, naj drži besedo in z dokumenti podpre svoje trditve v Državnem svetu RS - v VZMD še vedno čakajo na dokumentacijo o domnevnih(?!) zahtevah za in zoper razlastitve v slovenskih bankah - Četrtek, 17.04.2014

JAVNI POZIV Guvernerju BANKE SLOVENIJE, naj drži besedo in z dokumenti podpre svoje trditve v Državnem svetu RS, o zahtevah za in zoper razlastitve v slovenskih bankah - posnetek VZMD.tv in investo.tv - Četrtek, 10.04.2014

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA z včerajšnjega posveta v Državnem svetu RS o »Strategiji razvoja slovenskega bančništva« - dr. Arhar, dr. Čufer, dr. Glavič, dr. Jazbec idr. tudi o škandalozni razlastitvi 100.000 imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank - Torek, 25.03.2014

EVROPSKA KOMISIJA - opozorilo Barrosu o neenakopravni obravnavi Slovenije ter ogrožanju finančne, gospodarske in družbene stabilnosti, ob škandalozni razlastitvi imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank - pismo Civilne iniciative in Sekcije NKBM pri VZMD Predsedniku Evropske komisije kmalu predstavljeno tudi v Evropskem parlamentu - Sreda, 19.03.2014

DRŽAVNI SVET RS - posvet »Strategija razvoja slovenskega bančništva« z Ministrom za finance, Guvernerjem Banke Slovenije in predstavnikom Sekcije NKBM pri VZMD tudi o škandalozni razlastitvi preko 100.000 imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank - VABILO K UDELEŽBI - Torek, 18.03.2014

ŠKANDALOZNO NORČEVANJE - BANKA SLOVENIJE Odločbe o razlastitvah z izbrisom delnic in podrejenih obveznic "razkrila" tako, da je skrila večino vsebine in potrebnih utemeljitev, in še to neposredno po izteku pomembnih pritožbenih rokov - Odločbe so bile izdane tik pred odločanjem Ustavnega sodišča RS o pobudi VZMD za zadržanje izbrisa! - Četrtek, 23.01.2014

RAZLASTITEV - VZMD vložil še tri tožbe, tokrat neposredno proti bankam, zaradi ugotovitve ničnosti vpisa prenehanja podrejenih obveznic in delnic(!) v sodni register - nadaljevanje uporabe vseh pravnih sredstev za zaščito razlaščenih imetnikov, podpisnikov Sporazuma in pooblastila odvetniški pisarni - Ponedeljek, 20.01.2014

Proti Banki Slovenije VZMD včeraj vložil tri tožbe na Upravno sodišče, zaradi izbrisa podrejenih obveznic NLB, Factor banke in Probanke - Banka Slovenije razlaščencem ne dovoli niti vpogleda v odločbe o njihovem izbrisu(!) - poziv k spoštovanju pravnih norm in temeljnih demokratičnih načel - Petek, 03.01.2014

Tudi Varuh človekovih pravic RS vložil Zahtevo za oceno ustavnosti novele Zakona o bančništvu, s katero je bilo v sredo razlaščenih preko 100.000 imetnikov delnic in podrejenih obveznic največjih treh slovenskih bankah - Petek, 20.12.2013

USTAVNO SODIŠČE danes priznalo pravni interes 290 pobudnikov ocene ustavnosti Zakona o bančništvu ter uvrstilo Pobudi VZMD v absolutno prednostno obravnavo, zadržanje zakona pa spričo grobih zavajanj Vlade RS in Banke Slovenije žal zavrnilo - tako sočasno že poteka izbris delnic in podrejenih obveznic 100.000 imetnikov v največjih treh slovenskih bankah, njihove uprave pa svojim vlagateljem oz. upnikom ne zmorejo izraziti niti obžalovanja, prej nasprotno!- Sreda, 18.12.2013

USTAVNO SODIŠČE - pred jutrišnjo sejo vložena še Dopolnitev pobude za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu, s katero VZMD argumentirano zavrača sprenevedanje in zavajajoče Mnenje Vlade RS; pobudam pa se je pridružila še Zahteva Državnega sveta RS za oceno ustavnosti - Torek, 17.12.2013

Vložena še druga pobuda VZMD za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu na Ustavno sodišče RS - PONOVNO VABILO K PRISTOPU K SPORAZUMU - Sreda, 11.12.2013

VIDEO POSNETEK s poudarki današnje novinarske konference VZMD, po včerajšnji vložitvi pobude za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu na Ustavno sodišče RS - Četrtek, 05.12.2013

UPOR ZOPER RAZLASTITEV IMETNIKOV OBVEZNIC - danes je VZMD vse imetnike podrejenih in hibridnih obveznic slovenskih bank s pismom povabil k podpisu pooblastila odvetniški družbi in sporazuma o ukrepih za zadržanje oz. razveljavitev sporne novele Zakona o bančništvu - Torek, 12.11.2013

»TROJKA« ŽE V SLOVENIJI ?! - retroaktivni radikalni posegi v pravice imetnikov obveznic slovenskih bank lahko resno omajejo zaupanje ter stabilnost finančnega sistema - opozorila VZMD ob sprejetju alarmantne novele Zakona o bančništvu - Ponedeljek, 14.10.2013

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o tednu konferenc MOSKVA-DUNAJ-CAPETOWN,ob aktivni udeležbi mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD, podpisom memoranduma z Rusko federacijo investitorjev ter zaščiti pravic slovenskih in evropskih obvezničarjev na dunajski »The Financial Repression of Savers and Investors« - Četrtek, 24.10.2013

NKBM = BANKIA - množične demonstracije pred CENTRALNO BANKO ŠPANIJE (CBŠ) zaradi državne prevare 350.000 delničarjev, zastopa jih odvetniška družba, s katero danes v okviru mednarodne iniciative na CBŠ tudi VZMD - Četrtek, 26.09.2013

BRUSELJ - odziv in opozorilo Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev v zvezi z razpravo Evropske komisije o delovanju Evropskega sistema finančnega nadzora - Sreda, 21.08.2013

BRUSELJ - odziv Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev na Zeleno knjigo o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva - Četrtek, 11.07.2013

VIDEO REPORTAŽA z današnje pomembne skupščine Nova KBM ter EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave neposredno po skupščini - Ponedeljek, 10.06.2013

SVETOVNA BANKA - Predsednik VZMD, kot predstavnik EuroFinUse, prvi govorec rednega dela mednarodne konference o reformi revidiranja ter pomenu revizijskih komisij - Četrtek, 06.06.2013

NKBM - jutri Uprava na srečanju z delničarji o stanju in prihodnosti banke - zdaj možnost prijave tudi neposredno na dogodku, zato VZMD ponovno poziva delničarje k udeležbi - Ponedeljek, 03.06.2013

NKBM - Uprava na srečanju z delničarji o stanju in prihodnosti banke - v VZMD pozdravljajo odločitev, ki sledi njihovim pobudam, ter pozivajo delničarje k pravočasni prijavi na srečanje (do 30. 5. 2013) - Četrtek, 23.05.2013

BANKA SLOVENIJE, ABANKA - VZMD s tožbo zoper vzpostavljanje škandalozne prakse dokapitalizacij in grobih oškodovanj delničarjev ter prevzemu Abanke pri vsega 4 % knjigovodske vrednosti, kar po diktatu Banke Slovenije - Sreda, 08.05.2013

VIDEO REPORTAŽA in VIDEO REPORT - ekskluzivno iz EVROPSKEGA PARLAMENTA, mednarodne konference EuroFinUse ter volilne skupščine, razglasitve novega Predsednika in Odbora direktorjev te vplivne evropske asociacije, kamor je ponovno izvoljen tudi predstavnik - Torek, 09.04.2013

BRUSELJ - Slovenija z VZMD ponovno izvoljena v vrh Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev - intenzivne mednarodne aktivnosti se danes nadaljujejo s konferenco v Evropskem parlamentu - Torek, 26.03.2013

BRUSELJ - iskanje najnevarnejšega finančnega produkta po pozivu poslanca Parlamenta EU Svena Giegolda in Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev - Ponedeljek, 21.01.2013

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o stališčih OECD in Vlade RS do aktualne problematike, privatizacije ter umika države iz gospodarstva - prizadevanja VZMD za javne prodaje nekaterih državnih deležev, z možnostjo ustrezne participacije državljanov v kontekstu reform in oživitve kapitalskega trga - Četrtek, 13.12.2012

EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave NKBM po današnji prodaji Zavarovalnice Maribor in reportaža s skupščine - Torek, 11.12.2012

OECD - nov Ekonomski pregled za Slovenijo - po današnjem obisku Misije OECD v pripravo ponovno vključena tudi stališča in predlogi VZMD - Sreda, 10.10.2012

STRATEŠKI FORUM BLED - EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA s poudarki iz ostrega govora Generalnega sekretarja OECD ob poslovnem kosilu, kjer je bil predstavljen tudi skorajšnji mednarodni investitorski sejem s konferenco v organizaciji VZMD in programa investo.si - investo Expo - Torek, 04.09.2012

Stališča in predlogi VZMD do novele Zakona o prevzemih (ZPre-1C) in Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), vloženih v Državni zbor po nujnem postopku - tvorna srečanja s poslanskimi skupinami - Torek, 07.02.2012

PREVZEMNA ZAKONODAJA - o predlogu nujnih sprememb iz VZMD kritično in konstruktivno - konkretna pobuda Državnemu zboru in parlamentarnim političnim strankam, z analizo primerov neposredne prakse. Je le napočil čas za ureditev področja ter odpravo prenekaterih dokazano škodljivih pravnih okvirov?! - Petek, 13.01.2012

VIDEO REPORTAŽA - kritičen razmislek o družbeno-ekonomski stvarnosti in možnih alternativah - VZMD ob predlogih institucij in etabliranih skupin pozoren tudi do marginaliziranih glasov - Utrinki izpred »okupirane« Ljubljanske borze in sporočilo tamkaj zbranih iniciativ »BOJ ZA« - Ponedeljek, 28.11.2011

Stališča in poudarki VZMD predstavljeni tudi na sinočnjem odprtem forumu SDS; razdeljen dopolnjen predlog VZMD za spremembe Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o prevzemih - Četrtek, 10.11.2011

Ob 50-letnici OECD v Parizu uspešno tudi VZMD, skupaj s slovenskim, evropskim in svetovnim vrhom; danes pa na skupščini ABANKE ter 28. finančno-borzni konferenci v Bernardinu - Četrtek, 26.05.2011

Ob 50-letnici OECD v Parizu se je predsednik VZMD danes med drugim srečal s Predsednikom Evropske komisije, Generalnim sekretarjem OECD in Predsednikom Republike Slovenije - Torek, 24.05.2011

OECD v Ekonomskem pregledu za Slovenijo 2011 (poglavje o tujih investicijah in upravljanju podjetij) izpostavlja zaščito pravic malih delničarjev ter prioritete, skladne z opozorili in prizadevanji VZMD - Ponedeljek, 21.02.2011

ATVP - VZMD prejel odgovor o spremembah prevzemne zakonodaje (ZPre-1) in pozdravlja stališče Sveta ATVP ter interpretacijo ZPre-1 glede na namen zaščite malih d - Četrtek, 04.03.2010

Vprašanja ATVP - prevzemna zakonodaja in sistematično oškodovanje delničarjev - Torek, 23.02.2010

ATVP - resna zaskrbljenost in opozorila VZMD; Predlog sprememb ZTFI posredovan Vladi RS - Torek, 01.12.2009

ATVP - predlog sprememb Zakona o trgu finančnih instrumentov VZMD PODPIRA in PREDLAGA DODATNI DOPOLNILI - Četrtek, 26.11.2009

»Slovenia should try harder« - VZMD na Konferenci ob predstavitvi poročila OECD - Sreda, 01.07.2009

Pismo ministru Lahovniku o nezakonitosti in zlorabah »neurejenih« delniških knjig - Sreda, 27.05.2009

Minister Lahovnik zagotovil pomembne spremembe vladnega predloga novele ZGD na jutrišnji seji Odbora - Četrtek, 07.05.2009

VZMD ministru poslal predlog sprememb in dopolnitev k noveli ZGD-1C - Torek, 03.02.2009

OECD načela upravljanja družb - poročilo VZMD TV z razprave na GZS - Sreda, 21.01.2009

Misija OECD prisluhnila kritičnim stališčem in predlogom VZMD - Četrtek, 15.01.2009

Sedež VZMD obiskal vodja Sektorja za pravo družb pri MZG - Torek, 13.01.2009

Obisk Misije OECD pri VZMD v okviru pristopnih dejavnosti Slovenije - Ponedeljek, 12.01.2009

Ostra, izjemno pomembna opozorila in amandmaji VZMD pred spremembo gospodarske zakonodaje - Petek, 30.05.2008

Z ministrom Vizjakom o spremembah zakonodaje in investo.si - Torek, 25.03.2008

Soglasni Gospodarski odbor DZ RS: VZMD naj sodeluje pri pripravi sprememb zakonodaje! - Četrtek, 17.01.2008

Objavljen Predlog Zakona o prevzemih (ZPre-1) - Sreda, 22.03.2006

Nov Zakon o prevzemih (ZPre-1) - Četrtek, 16.03.2006

Predstavnica VZMD pri pripravi Zpre-1 - Sreda, 09.02.2005


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 55 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items