Včeraj je bila na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložena pobuda za oceno ustavnosti novele Zakona o bančništvu (ZBan-1L). Pripravilo in vložilo jo je Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), preko Odvetniške pisarne Kunič, v imenu 250 malih imetnikov podrejenih obveznic slovenskih bank. Tako sta predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, in odvetnik Miha Kunič na današnji novinarski konferenci (VIDEO) predstavila nekaj ugotovitev ter orisala aktivnosti, ki so se jih lotili v imenu vseh malih imetnikov podrejenih obveznic slovenskih bank, ki so pristopili k ponujenemu sporazumu o sodelovanju in skupinskemu nastopu.

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti oz zakonitosti

Novela ZBan-1L, uveljavljena 23. 11. 2013, daje Banki Slovenije arbitrarno pravico odrediti odpis vseh podrejenih obveznic slovenskih bank, bankam s takim odpisom njihovih obveznosti do upnikov ustvariti enkratni dobiček in tako zmanjšati potrebe po vplačilu svežega kapitala. Kot izhaja iz najav Guvernerja Banke Slovenije in Ministra za finance, bo tak odpis bržčas izveden že v vikendu po tem, ko bodo - v petek 13. 12. 2013, po zaprtju bank - objavljeni rezultati obremenitvenih ("stresnih") testov bank. Obveznice katerih bank bodo deležne takega odpisa lahko domnevamo na podlagi seznama vrednostnih papirjev, s katerimi je Ljubljanska borza ta ponedeljek, za nedoločen čas, ustavila trgovanje; to je odredila za delnice in/ali podrejene obveznice Abanke, Banke Celje, Factor banke, NKBM, NLB in Probanke.

VZMD je s strokovnimi sodelavci in Odvetniško pisarno Kunič izoblikoval stališče, da tak odpis - skupaj z vrsto unikatnih določil ZBan-1L, ki domače banke in Banko Slovenije odrešujejo vsakršne pravne ali odškodninske odgovornosti za škodljive posledice izvedenih odpisov - predstavlja grobo kršitev več členov Ustave Republike Slovenije.

Tako ZBan-1L med drugim krši:

  1. Pravico do sodnega varstva, saj Banka Slovenije pred izdajo odločbe o izrednem ukrepu ni zavezana pozvati imetnikov obveznic, da se izjavijo o okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe (šesti odstavek 332. člena), odloča brez naroka (prvi odstavek 333. člena), proti njeni odločbi ni pritožbe (drugi odstavek 334. člena), tožbo zoper odločbo Banke Slovenije, s katero sproži postopek sodnega varstva, lahko vloži le banka (prvi odstavek 347. člena) - torej oseba, kateri so se z odločbo Banke Slovenije zmanjšale obveznosti in ne pravice. Če takšna tožba uspe, sodna odločba ne vpliva na učinke izrednega ukrepa (350. člen). Tako bodo po ZBan-1L imetniki obveznic izgubili svoj celotni vložek. Od Banke Slovenije lahko formalno zahtevajo povrnitev škode, a morajo za to dokazati, da je škoda, ki je nastala zaradi izrednega ukrepa, višja kot bi bila v primeru, če izredni ukrep ne bi bil izrečen (prvi odstavek 350.a člena), kar je težko dokazovati, da bi to še otežili, pa zakon določa, da Banki Slovenije upnikom ni potrebno predložiti informacij in podatkov o poslovanju banke (šesti odstavek 347. člena).
  2. Načelo zaupanja v pravo (t.i. reliance) in prepoved retroaktivnosti. Ključno pravno načelo je, da se mora pravni red spreminjati tako, da ohranja pravno predvidljivost in s tem okolje, ki dolgoročno prinaša koristi vsem. Zato so prepovedani ukrepi, s katerimi se poseže v pravne položaje, ki bistveno spreminjajo položaj upnikov.
  3. Načelo varstva lastnine, v povezavi s pravico do zasebne lastnine. Izredni ukrepi, ki jih uvaja ZBan-1L, so po svojem bistvu razlastitev imetnikov obveznic, brez odškodnine ali z odškodnino v delnicah banke izdajateljice obveznic. A ZBan-1L hkrati določa, da se višina odškodnine ovrednoti, kot da bi šlo za nedelujočo banko, pri čemer je možno izterjati višjo odškodnino le (350.a člen v zvezi s 223.a členom), če imetnik obveznice dokaže, da Banka Slovenije ni ravnala z ustrezno skrbnostjo, ob upoštevanju dejstev in okoliščin, s katerimi je razpolagala ali bi morala razpolagati v času odločanja (pri tem Banki Slovenije ni potrebno predložiti gradiv, ki bi pričala o nasprotnem). To je v izrazitem neskladju z utečeno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, ki med drugim jasno zahteva, da je razlastitev zakonita le, če se izključuje kakršnokoli arbitrarno odločitev nacionalnih oblasti in mora doseči pravično ravnovesje med pravicami lastnikov in interesom skupnosti.

Premalo je bilo po presoji strokovnih sodelavcev VZMD tudi razprave o posledicah ukrepov odpisa in konverzije podrejenih obveznic, ki jih je v našo zakonodajo uvedel ZBan-1L. Ti ukrepi ne bi prizadeli le okoli 1.500 oseb, ki so neposredno vplačale podrejene obveznice slovenskih bank v preteklih letih, ko so te na papirju izkazovale odlične rezultate, te rezultate pa so potrjevali tudi revizorji in Banka Slovenije. Podrejene obveznice slovenskih bank so namreč pomembna naložba tudi v pokojninskih skladih z zajamčenim donosom, saj to bili ti z regulativo pri naložbah v vrednostne papirje pretežno omejeni prav na bančne obveznice, ki so do uvedbe ZBan-1L sodile med najvarnejše naložbe in jih je, kot take, poleg prospektov opredeljevala tudi že sama regulativa vzajemnih skladov.

V takih pokojninskih skladih varčuje za svojo starost, po neuradnih ocenah, preko 500.000 varčevalcev in tudi tem bi se, ob uvedbi ukrepov po ZBan-1L, pokojninska renta nezanemarljivo znižala (v nekaterih skladih tvorijo podrejene obveznice tudi več kot četrtino portfelja, ob popolnem odpisu pa bi bilo tolikšno tudi znižanje rente). Družbe, ki upravljajo te sklade, so na to v času priprave in sprejemanja ZBan-1L večkrat opozorile na sestankih na Ministrstvu za finance, v Banki Slovenije in v Državnem zboru RS, razlog, da so se v javnosti in medijih izpostavljale precej manj, pa gre iskati v strahu pred begom vlagateljev iz skladov, ki jih upravljajo; odlivi bi namreč še potencirali odpise, izražene v odstotkih vrednosti točke premoženja sklada.


Sorodna sporočila VZMD:

UPOR ZOPER RAZLASTITEV IMETNIKOV OBVEZNIC - danes je VZMD vse imetnike podrejenih in hibridnih obveznic slovenskih bank s pismom povabil k podpisu pooblastila odvetniški družbi in sporazuma o ukrepih za zadržanje oz. razveljavitev sporne novele Zakona o bančništvu - Torek, 12.11.2013

»TROJKA« ŽE V SLOVENIJI ?! - retroaktivni radikalni posegi v pravice imetnikov obveznic slovenskih bank lahko resno omajejo zaupanje ter stabilnost finančnega sistema - opozorila VZMD ob sprejetju alarmantne novele Zakona o bančništvu - Ponedeljek, 14.10.2013

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o tednu konferenc MOSKVA-DUNAJ-CAPETOWN,ob aktivni udeležbi mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD, podpisom memoranduma z Rusko federacijo investitorjev ter zaščiti pravic slovenskih in evropskih obvezničarjev na dunajski »The Financial Repression of Savers and Investors« - Četrtek, 24.10.2013

            

BRUSELJ - odziv in opozorilo Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev v zvezi z razpravo Evropske komisije o delovanju Evropskega sistema finančnega nadzora - Sreda, 21.08.2013

BRUSELJ - odziv Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev na Zeleno knjigo o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva - Četrtek, 11.07.2013

SVETOVNA BANKA - Predsednik VZMD, kot predstavnik EuroFinUse, prvi govorec rednega dela mednarodne konference o reformi revidiranja ter pomenu revizijskih komisij - Četrtek, 06.06.2013

BANKA SLOVENIJE, ABANKA - VZMD s tožbo zoper vzpostavljanje škandalozne prakse dokapitalizacij in grobih oškodovanj delničarjev ter prevzemu Abanke pri vsega 4 % knjigovodske vrednosti, kar po diktatu Banke Slovenije - Sreda, 08.05.2013

VIDEO REPORTAŽA in VIDEO REPORT - ekskluzivno iz EVROPSKEGA PARLAMENTA, mednarodne konference EuroFinUse ter volilne skupščine, razglasitve novega Predsednika in Odbora direktorjev te vplivne evropske asociacije, kamor je ponovno izvoljen tudi predstavnik - Torek, 09.04.2013

     

BRUSELJ - Slovenija z VZMD ponovno izvoljena v vrh Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev - intenzivne mednarodne aktivnosti se danes nadaljujejo s konferenco v Evropskem parlamentu - Torek, 26.03.2013

BRUSELJ - iskanje najnevarnejšega finančnega produkta po pozivu poslanca Parlamenta EU Svena Giegolda in Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev - Ponedeljek, 21.01.2013

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o stališčih OECD in Vlade RS do aktualne problematike, privatizacije ter umika države iz gospodarstva - prizadevanja VZMD za javne prodaje nekaterih državnih deležev, z možnostjo ustrezne participacije državljanov v kontekstu reform in oživitve kapitalskega trga - Četrtek, 13.12.2012

OECD - nov Ekonomski pregled za Slovenijo - po današnjem obisku Misije OECD v pripravo ponovno vključena tudi stališča in predlogi VZMD - Sreda, 10.10.2012

STRATEŠKI FORUM BLED - EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA s poudarki iz ostrega govora Generalnega sekretarja OECD ob poslovnem kosilu, kjer je bil predstavljen tudi skorajšnji mednarodni investitorski sejem s konferenco v organizaciji VZMD in programa investo.si - investo Expo - Torek, 04.09.2012

Stališča in predlogi VZMD do novele Zakona o prevzemih (ZPre-1C) in Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), vloženih v Državni zbor po nujnem postopku - tvorna srečanja s poslanskimi skupinami - Torek, 07.02.2012

PREVZEMNA ZAKONODAJA - o predlogu nujnih sprememb iz VZMD kritično in konstruktivno - konkretna pobuda Državnemu zboru in parlamentarnim političnim strankam, z analizo primerov neposredne prakse. Je le napočil čas za ureditev področja ter odpravo prenekaterih dokazano škodljivih pravnih okvirov?! - Petek, 13.01.2012

VIDEO REPORTAŽA - kritičen razmislek o družbeno-ekonomski stvarnosti in možnih alternativah - VZMD ob predlogih institucij in etabliranih skupin pozoren tudi do marginaliziranih glasov - Utrinki izpred »okupirane« Ljubljanske borze in sporočilo tamkaj zbranih iniciativ »BOJ ZA« - Ponedeljek, 28.11.2011

Stališča in poudarki VZMD predstavljeni tudi na sinočnjem odprtem forumu SDS; razdeljen dopolnjen predlog VZMD za spremembe Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o prevzemih - Četrtek, 10.11.2011

Ob 50-letnici OECD v Parizu uspešno tudi VZMD, skupaj s slovenskim, evropskim in svetovnim vrhom; danes pa na skupščini ABANKE ter 28. finančno-borzni konferenci v Bernardinu - Četrtek, 26.05.2011

Ob 50-letnici OECD v Parizu se je predsednik VZMD danes med drugim srečal s Predsednikom Evropske komisije, Generalnim sekretarjem OECD in Predsednikom Republike Slovenije - Torek, 24.05.2011

OECD v Ekonomskem pregledu za Slovenijo 2011 (poglavje o tujih investicijah in upravljanju podjetij) izpostavlja zaščito pravic malih delničarjev ter prioritete, skladne z opozorili in prizadevanji VZMD - Ponedeljek, 21.02.2011

ATVP - VZMD prejel odgovor o spremembah prevzemne zakonodaje (ZPre-1) in pozdravlja stališče Sveta ATVP ter interpretacijo ZPre-1 glede na namen zaščite malih d - Četrtek, 04.03.2010

Vprašanja ATVP - prevzemna zakonodaja in sistematično oškodovanje delničarjev - Torek, 23.02.2010

ATVP - resna zaskrbljenost in opozorila VZMD; Predlog sprememb ZTFI posredovan Vladi RS - Torek, 01.12.2009

ATVP - predlog sprememb Zakona o trgu finančnih instrumentov VZMD PODPIRA in PREDLAGA DODATNI DOPOLNILI - Četrtek, 26.11.2009

»Slovenia should try harder« - VZMD na Konferenci ob predstavitvi poročila OECD - Sreda, 01.07.2009

Pismo ministru Lahovniku o nezakonitosti in zlorabah »neurejenih« delniških knjig - Sreda, 27.05.2009

Minister Lahovnik zagotovil pomembne spremembe vladnega predloga novele ZGD na jutrišnji seji Odbora - Četrtek, 07.05.2009

VZMD ministru poslal predlog sprememb in dopolnitev k noveli ZGD-1C - Torek, 03.02.2009

OECD načela upravljanja družb - poročilo VZMD TV z razprave na GZS - Sreda, 21.01.2009

Misija OECD prisluhnila kritičnim stališčem in predlogom VZMD - Četrtek, 15.01.2009

Sedež VZMD obiskal vodja Sektorja za pravo družb pri MZG - Torek, 13.01.2009

Obisk Misije OECD pri VZMD v okviru pristopnih dejavnosti Slovenije - Ponedeljek, 12.01.2009

Ostra, izjemno pomembna opozorila in amandmaji VZMD pred spremembo gospodarske zakonodaje - Petek, 30.05.2008

Z ministrom Vizjakom o spremembah zakonodaje in investo.si - Torek, 25.03.2008

Soglasni Gospodarski odbor DZ RS: VZMD naj sodeluje pri pripravi sprememb zakonodaje! - Četrtek, 17.01.2008

Objavljen Predlog Zakona o prevzemih (ZPre-1) - Sreda, 22.03.2006

Nov Zakon o prevzemih (ZPre-1) - Četrtek, 16.03.2006

Predstavnica VZMD pri pripravi Zpre-1 - Sreda, 09.02.2005

obveznice


 

www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 57 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items