Predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), mag. Kristjan Verbič, se je danes odzval na povabilo bivše uprave družbe Telekom Slovenije, d.d., na novinarsko konferenco, na kateri so predstavili svoj nasprotni predlog za skupščino družbe, sklicane za 7. 3. 2012. Ob tem so predsednik, mag. Bojan Dremelj, in člana bivše uprave, Dr. Filip Ogris-Martič in Dušan Mitič, predstavili še ozadja, odgovore inkomentarje, povezane s posebno revizijo v Telekomu Slovenije, ki je med drugim tudi predmet odločanja skupščine.

Nasprotni predlog_k_predlogu_sklepov_po_tocki_3_Seznanitev_sPorocilom_Posebne_revizije_v_Telekomu_Slovenije,_d.d._na_podlagi_sklepa_skupscine_druzbe_z_dne_23.3.2011UGOVORI, ODGOVORI_in_KOMENTAR_k_POROCILU_O_UGOTOVITVAH_POSEBNE_REVIZIJE_druzbe_Telekom_Slovenije,_d.d._datiranega_15._januar_2012

Komentar posebnega_porocila_poslovanja_Telekoma_Slovenije


VIDEO REPORTAŽA - TELEKOM pripojil MOBITEL - največja združitev v sodobni slovenski zgodovini praktično soglasno sprejeta, ob le nekaj pomislekih ter dodatnih pojasnilih, podanih VZMD 

Ljubljana, 16. 6. 2011

Telekom Slovenije - 19. skupščina - VZMD Kristjan VerbičNa včerajšnji, 19. skupščini družbe Telekom Slovenije, d.d., so delničarji odločali o pripojitvi družbe Mobitel, d.d. (največji tovrstni združitvi v sodobni slovenski zgodovini), kot edini vsebinski točki dnevnega reda. Tudi na tokratni skupščini sta bila edina razpravljavca predsednik Društva MDS, gospod Rajko Stanković, ki je izrazil brezpogojno podporo združitvi, ter predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je ob načelni podpori predstavil nekaj pomislekov delničarjev in prosil za nekatera dodatna pojasnila. Slednja sta podala predsednik uprave in predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenija, gospod Ivica Kranjčević in mag. Tomaž Berginc. Pripojitev je bila izglasovana z 99,98 % večino prisotnega kapitala oz. 79,76 % celotnega kapitala (zahtevan 75 % prag podpore).

Družba Telekom Slovenije ima 12.235 delničarjev, pri čemer ima Republika Slovenija 52,54 % delež, mali delničarji pa preko 20 % delež. Tako so se pred včerajšnjo skupščino na Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) obračali številni delničarji, z željo po dodatnih informacijah, povezanih s pomembnim predlogom pripojitve, saj naj na Telekomu Slovenije ne bi prejeli ustreznih informacij in pojasnil, povezanih predvsem z utemeljitvijo oz. obrazložitvijo predloga: »V skladu z Elaboratom »Prenova poslovanja družb Skupine Telekom Slovenije«, ki sta ga potrdila uprava in nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., se konsolidacija poslovanja družb Mobitel, d.d. in Telekom Slovenije, d.d., izvede tako, da se družba Mobitel, d.d., pripoji k družbi Telekom Slovenije, d.d. Datum obračuna pripojitve je 31. 12. 2010, pripojitev se izvede z vpisom pripojitve v sodni register - predvidoma s 1. 7. 2011 …« 

Telekom Slovenije - Prošnja za dokumentacije - VZMD Verbič

Zato je VZMD, dne 20. 5. 2011, na predsednika uprave Telekoma Slovenije, gospoda Ivico Kranjčevića, naslovil prošnjo za posredovanje Elaborata "Prenova poslovanja družb Skupine Telekom Slovenije" (kliknite na sliko desno), ki predstavlja podlago za načrtovano pripojitev. Prvotno različico omenjenega Elaborata, ki ga je Telekom pripravil v okviru projekta Orion in predvideva združitev Telekoma in Mobitela v enotno družbo dne 1. 7. 2011, naj bi dne 23. 12. 2010 le načelno potrdil nadzorni svet Telekoma Slovenije, pri čemer je upravo prosil še za določene dopolnitve, ki naj bi jih uprava pripravila s pomočjo delovnih skupin v začetku leta 2011, medtem ko iz javnih obvestil Telekoma Slovenije naj ne bi bilo razvidno, kdaj je bil Elaborat dopolnjen in kdaj ga je, kot takšnega, nadzorni svet sploh obravnaval ter eventualno tudi potrdil. Mag. Berginc je na skupščini pojasnil, da je nadzorni svet Elaborat v celoti potrdil.Odgovor - Telekom Slovenije na prošnjo posredovanja za dokumentacije - Verbič VZMD

Dejstvo je, da so delničarji odločali o združitvi Telekoma in Mobitela na podlagi omenjenega Elaborata, ki pa ga v gradivu ni bilo - zato je VZMD zanj pisno zaprosil - brez njega pa delničarji ne morejo kvalificirano odločati o tako pomembni odločitvi za skupino Telekom Slovenije, ki bo imela tudi pomemben vpliv na nadaljnji razvoj telekomunikacijskih trgov v Sloveniji. Predsednik uprave Telekoma je o tem na skupščini podal še nekaj dodatnih relevantnih pojasnil, potem ko je gospod Kranjčević, v dopisu, ki ga je VZMD prejel 13. 6. 2011 (kliknite na sliko zgoraj-levo, kjer lahko preverite tudi datum prejetja), odgovoril, da "so bolj podrobni izračuni sestavni del projektne dokumentacije in so poslovna skrivnost", pri čemer je na kratko povzel aktivnosti pri prenovi poslovanja (zniževanje vseh vrst stroškov, spremembe na področju trženja in prodaje, prenova poslovnih procesov, optimiziranje obratnega kapitala, zaščita terjatev, trženje nepremičnin, in podobno). Takšne aktivnosti so seveda dobrodošle in potrebne pri prenovi poslovanja katerekoli družbe. Na maloprodajnih trgih se na primer omenjajo enake aktivnosti, ki sta jih družbi Telekom in Mobitel že do sedaj izvajali, vendar kot kaže brez posebnega uspeha, saj tržni deleži na ključnih maloprodajnih trgih že nekaj let konstantno padajo (podatki iz letnih in medletnih poročil APEK). Načrtovano zmanjševanje števila zaposlenih je prvi ukrep vsakršne racionalizacije poslovanja, vendar iz tabele "Skupni neto učinek pripojitve" ni razvidno, kolikšen del odpade na zmanjšanje števila zaposlenih in kolikšen na druge načrtovane aktivnosti. O tem tudi na skupščini niso bila podana dodatna pojasnila.

V številnih klicih in dopisih, ki jih je prejel VZMD, so delničarji - tudi zaradi nedostopnosti podatkov - pogosto izražali dvom, da so resnični razlogi za združitev v konsolidaciji poslovanja obeh družb, ter mnenje, da gre pri načrtovani pripojitvi dejansko za reševanje poslovanja Telekoma Slovenije, ki je predvsem z neracionalnimi in nepremišljenimi nakupi v tujini oškodoval delničarje (kar med drugim izpričujejo tudi vložene tožbe proti prejšnji upravi). Nekateri delničarji pri tem izpostavljajo, da želijo dobiti vpogled tudi v dokument Strateški načrt skupine Telekom Slovenije za obdobje do leta 2015, ki ga je nadzorni svet Telekoma potrdil dne 21. 4. 2011, precej začudenja pa je povzročilo tudi brisanje že objavljenih novic na spletnih straneh Telekoma  - konkretno novica "Varčevalni ukrepi so obrodili prve sadove. Pred vrati združitev", ki je bila od 26. 5. 2011 nedostopna. Slednje je g. Kranjčević na skupščini sicer odločno zavrnil, mag. Verbič pa mu je zagotovil, da v VZMD tozadevne informacije vselej preverijo ter obljubil dokazilo v obliki posnetka spletne strani Telekoma (glejte sliko zgoraj-desno), ki izpričuje umik dotične novice.


TELEKOM - nasprotna predloga AUKN ponovno na sami skupščini - VZMD spet poziva k ustrezni taktnosti in transparentnosti

Ljubljana, 31. 8. 2011

Na današnji, 20. skupščini družbe Telekom Slovenije, d.d., je bilo navzočega 81,99 % kapitala z glasovalno pravico, pri čemer so bili vsi predlagani sklepi sprejeti praktično soglasno, medtem ko sta nasprotna predloga Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS (AKUN) - ki zastopa preko 75 % celotnega kapitala družbe - naletela na največje nasprotovanje, saj je zoper nasprotni predlog o delitvi 3,40 EUR bruto dividende na delnico, namesto predlaganih 3,00 EUR, glasovalo 5,04 % prisotnega kapitala, medtem ko je nasprotnemu predlogu, s katerim je bila ob Franciju Mugerletu v nadzorni svet izvoljena Nataša Štercel (povzeto po izgovorjavi predsednika skupščine Stojana Zdolška), namesto predlaganega Sama Sanzina.

Mag. Verbič je ob tem ponovno pozval AUKN k bolj taktnemu ravnanju, sploh ko gre za najpomembnejše gospodarske subjekte v RS, saj bi pri upravljanju v imenu vseh državljanov naposled vendarle lahko ubrali bolj utečene in normalne poti, kot pa so neprestano podajanje nasprotnih predlogov na samih skupščinah, s katerimi preostali se delničarji tako ne morejo niti seznaniti - navzlic dejstvu, da ima AUKN ustrezne vzvode preko nadzornih svetov, sicer pa vsaj od sklicev skupščin dalje (vsaj 30 dni pred skupščino), s čimer bi s svojim kadrovskim potencialom vsekakor lahko in morali zagotoviti ustrezno informiranost ter sicer tako glasno deklarirano transparentnost


Kronološki pregled relevantnih sporočil in prispevkov o aktivnostih VZMD, povezanih z družbo Telekom Slovenije, d.d.:

TELEKOM - nasprotna predloga AUKN ponovno na sami skupščini - VZMD spet poziva k ustrezni taktnosti in transparentnosti - Sreda, 31.08.2011

VIDEO REPORTAŽA - TELEKOM pripojil MOBITEL - največja združitev v sodobni slovenski zgodovini praktično soglasno sprejeta, ob le nekaj pomislekih ter dodatnih pojasnilih, podanih VZMD - Četrtek, 16.06.2011

TELEKOM - pripojitev družbe MOBITEL, d.d., na jutrišnji skupščini - VZMD opozarja in pričakuje dodatna pojasnila k prejetim pisnim odgovorom predsednika uprave Ivice Kranjčevića - Torek, 14.06.2011

Skupščina Telekoma - stara arogantna praksa države - nujne spremembe ZGD! - Sreda, 22.04.2009

TELEKOM - nasprotni predlogi - Nedelja, 29.06.2008

Srečanje z upravo Telekoma - Ponedeljek, 06.11.2006

 

www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv - preko 200 video prispevkov VZMD.TV

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si