Na včerajšnji 8. redni seji je Svet VZMD potrdil Letno poročilo za leto 2009, Poročilo predsednika VZMD o poslovanju in uresničevanju Programa dela v letu 2010 ter izvolil novo predsednico Sveta VZMD Janjo Žlogar Piano in njeno namestnico Renato Zupančič, pri čemer članstvo v Svetu ostaja nespremenjeno. Po seji je Svet s predstavniki Strokovnega sveta VZMD in Izvršilnega odbora Sekcije Velana pri VZMD nadaljeval razpravo o nekaterih aktualnih vprašanjih.

 

Tako je v okviru obravnave aktualnih vprašanj Svet VZMD sprejel naslednje sklepe:

1.      Svet VZMD se je seznanil s poročilom predsednika VZMD o poslovanju in uresničevanju programa dela v letu 2010, posebej pa tudi z aktualno problematiko (Velana, d.d., Infond Holding, d.d., ...).

2.      Svet VZMD se je seznanil z dopisi Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija), s katerimi je Agencija pozvala VZMD, da ji predloži informacije in dokumente v zvezi z delničarskim sporazumom Velane, d.d.

3.      Svet VZMD ugotavlja, da je VZMD v roku izpolnil vse zahteve Agencije.

4.      Svet VZMD ugotavlja, da - v nasprotju s pisanjem nekaterih javnih občil - zoper VZMD ni uveden nikakršen postopek.

5.      Svet VZMD ugotavlja, da ima aktualno dogajanje v zvezi z VZMD večstranski značaj: pravni, ekonomski, politični, socialni in moralni.

6.      Svet VZMD ugotavlja, da ponavljajoče se, neresnične navedbe nekaterih javnih občil, ustvarjajo v javnosti zavajajočo predstavo ter s tem poizkušajo diskvalificirati delovanje in prizadevanja VZMD, kar neposredno škoduje uresničevanju interesov malih delničarjev ter dobremu imenu VZMD. Zato Svet VZMD nalaga Predsedniku VZMD, da :

·      na spletni strani VZMD objavi vse zahtevke Agencije ter pripadajoče odgovore VZMD;

·      uporabi vsa pravna sredstva za zaščito dobrega imena VZMD.