Danes dopoldan je predsednik VZMD od predstavnikov Ministrstva za finance (MF) prejel zagotovilo o zadržanju Predloga Zakona o spremembi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1D), ki ga je MF 15. 7. 2009 poslalo Vladi RS, da ga posreduje DZRS v sprejem po skrajšanem postopku. Predlog Zakona je predvideval triletno podaljšanje skrajnjega roka za preoblikovanje investicijskih družb (ID) v vzajemne sklade, kar bi imelo neposredni vpliv na preko 110.000 malih delničarjev ID, v največji meri certifikatskih vlagateljev v PID-e. Zato je VZMD opozoril MF, da je za preoblikovanje še vedno leto in pol časa ter da je neprimerno predlagati tak Zakon po skrajšanem postopku, posebej brez usklajevanja in mnenja VZMD (ki je z MF vzpostavil komunikacijo februarja 2006 in odtlej podajal konstruktivne predloge na vse področne zakone) oz. relevantnih civilno-družbenih institucij, pri čemer naj bi šlo celo za predlog Zakona, ki ga je podalo gospodarsko interesno Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov (ZDU GIZ)

Ministrstvo za finance je dne 15.07.2009 na Generalni sekretariat Vlade RS naslovilo Predlog Zakona o spremembi Zakona o investicijskih družbah in družbah za upravljanje (ZISDU-1D), skladno s katerim bi se 15. odst. 236. čl. ZISDU-1 spremenil tako, da bi se skrajnji rok za preoblikovanje investicijskih družb v vzajemne sklade podaljšal za tri leta (dokument 007-377/2009 z dne 15.07.2009). V opisu razlogov v prid sprejetju ZISDU-1D sta podana dva vsebinska razloga:

 
 
1. težavnost znižanja deleža vseh netržnih naložb ("drugih prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga") pod 10 % sredstev sklada (omejitev skladno s 3. odstavkom 64. člena ZISDU-1);
 
2. težavnost znižanja deležev vsake od posameznih tržnih naložb ("vrednostnih papirjev ali instrumentov denarnega trga posameznega izdajatelja") pod 10 % sredstev sklada (omejitev skladno s 1. alinejo 6. odstavka 68. člena ZISDU-1).
 
 
Strokovni sodelavci VZMD, skupaj s članom Strokovnega sveta VZMD Tadejem Kotnikom, so po posvetu prišli do zaključka, da predlagani ukrep ne bi bil proporcionalen in bi bilo mogoče enake učinke doseči z manjšim poseganjem v pravice delničarjev. Skladno s tem ter na podlagi analiz Tadeja Kotnika je VZMD izoblikoval stališči, kot sledita.
 
 
AD. 1: Hitra uskladitev netržnih naložb z namenom znižanja pod 10 % sredstev sklada bi lahko v časih finančne krize in z njo povezane nizke likvidnosti potencialno res zahtevala prodajo po cenah, nižjih od poštene vrednosti. A celo če privzamemo izrazito negativen scenarij razvoja dogodkov, po katerem se krizne razmere ne bi izboljšale še vse do skrajnjega roka za preoblikovanje, torej še najmanj leto in pol, vidimo vsaj dve alternativi podaljšanju tega roka:
 
 
- v 236. členu ZISDU-1 se doda 19. odstavek, ki se glasi:
 
"(19) Ne glede na omejitve, določene v 3. odstavku 64. člena tega zakona, ima lahko vzajemni sklad, ki je nastal s preoblikovanjem investicijske družbe iz ZISDU, v prvih treh letih po preoblikovanju vloženih v druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga največ 20 odstotkov svojih sredstev"; in
 
 
- delnice Nove Ljubljanske banke, d.d., se do leta 2011 uvrstijo na Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev.
 
 
Pomembno je poudariti, da bi že sprejetje predloga iz prve alineje povsem odpravilo prvi razlog, ki ga navaja besedilo predloga ZISDU-1D, saj ne bi več prihajalo do neskladja s 3. odst. 64. čl. ZISDU-1. Ob dodatnem upoštevanju predloga iz druge alineje pa bi se pri obeh investicijskih družbah, ki trenutno presegata 10 % omejitev netržnih naložb, ta presežni delež še močno znižal.
 
 
AD. 2: Pregled trenutnega stanja največjih naložb v tržne delnice posameznega izdajatelja pri štirih investicijskih družbah priča, da do znatnega preseganja 10 % praga prihaja le pri delnicah Krke (stanje: 17.07.09, vir: delniške knjige):
 
 
KD ID
Krona Senior
NFD1
Zvon 1 ID
KRKG (13.1%)
KRKG (16.7%)
KRKG (20.4%)
ETOG (10.1%)
PETG (9.8%)
GRVG (3.1%)
TLSG (10.5%)
ZTOG (8.7%)
MELR (7.9%)
NF1N (2.0%)
PETG (7.8%)
KRKG (8.4%)
...
...
...
...
 
 
Če podamo število delnic, ki bi jih morale investicijske družbe prodati za znižanje vseh tržnih naložb pod 10 % prag (stanje: 17.07.09), za primerjavo pa še celotni promet s temi delnicami v letu 2008 in v juniju 2009, dobimo naslednje številke:
 
 
 
KD ID
Kr. Senior
NFD1
Zvon 1 ID
promet 2008
pr. 06.2009
KRKG
28.731
58.349
371.389
0
4.674.426
367.167
TLSG
0
0
6.982
0
325.570
14.882
ETOG
0
0
0
163
11.736
422
 
 

Ti podatki jasno kažejo, da bi pri enakomernem odprodajanju presežnih delnic, v obdobju od danes do skrajnjega roka za preoblikovanje, takšno odprodajanje prispevalo največ nekaj odstotkov dodatnega prometa, v večini primerov pa celo manj kot odstotek. Zato menimo, da ni moč govoriti o grožnji "splošnega znižanja cen" pri takšnem odprodajanju. Hkrati je družba Krka, pri delnicah katere so presežki še največji, na letošnji skupščini delničarjev dne 02.07.2009 sprejela sklep o pridobivanju lastnih delnic, ki družbi v naslednjih treh letih omogoča nakup do 3.542.612 delnic, tudi mimo organiziranega trga (čemur je VZMD na skupščini sicer argumentirano nasprotoval), kar je skoraj osemkrat več od celotnega števila delnic KRKG, ki jih morajo investicijske družbe prodati do preoblikovanja za odpravo neskladja s 1. alinejo 6. odstavka 68. člena ZISDU-1.

 
Značke: dz rs
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items