Najpogostejša vprašanja

1.      KDD mi je posredoval izpis stanja na registrskem računi in obvestilo, da se ti ukinjajo. Kaj lahko storim?

Kot ste lahko prebrali že na obvestilu KDD - če želite vrednostne papirje obdržati, jih morate prenesti z registrskega računa na drug ustrezen račun vrednostnih papirjev.

Vaša prva odločitev mora torej biti, ali želite še naprej ostati imetnik teh vrednostnih papirjev. V kolikor je vaš odgovor pritrdilen, vas vabimo, da pristopite k našemu programu »Delniška OPORA«, v okviru katerega bodo vaše delnice prenesene na ustrezen račun vrednostnih papirjev, s čimer boste lahko še naprej lahko ostali imetnik vrednostnih papirjev.

2.      Zanima me kolikšna je vrednost mojih vrednostnih papirjev?

Vrednost netržnih (tistih, ki ne kotirajo na Ljubljanski borzi) vrednostnih papirjev je pogosto težko določiti. S strani KDD smo v VZMD sicer prejeli informativne vrednosti, ki so določene na podlagi teoretičnih izračunov (informativna vrednost), vendar teh vrednosti ne gre nujno enačiti z zneskom, ki bi ga vi prejeli, če bi te vrednostne papirje prodali.

3.      Zakaj informativna vrednost ni nujno enaka vrednosti, ki bo jo jaz prejel v primeru prodaje teh vrednostnih papirjev?

Tako kot praktično povsod v življenju prodajno ceno določata ponudba in povpraševanje. Cena je predmet dogovora med kupcem in prodajalcem. Kupec mora v prvi fazi imeti interes kupiti vrednostni papir in v drugi fazi mora s prodajalcem doseči sporazum o ceni.

Povedano malo drugače, ko prodajate avtomobil, ki je po metodi EUROTAX ocenjen na X-vrednost, to še ne pomeni, da ga boste po tej vrednosti tudi prodali. V kolikor se najde kupec, ga boste lahko prodali po X ceni, lahko po X+100 ali X-100. V kolikor pa vašega avtomobila ne želi nihče kupiti, zanj ne boste dobili nič. V takem primeru bo na vas, da se odločite, ali želite avtomobil obdržati ali ga odpeljati na odpad. Zelo podobno je tudi z vrednostnimi papirji.

4.      Vrednostne papirje želim obdržati. Kaj lahko storim?

V kolikor želite še naprej ostati imetnik vrednostnih papirjev lahko pristopite k programu »Delniška OPORA«, v okviru katerega boste vrednostne papirje lahko obdržali, poleg tega bo VZMD tudi poskrbel, da bo delničar deležen aktivne podpore pri uresničevanju pravic in interesov iz naslova svojih vrednostnih papirjev, vključno s kompetentnim zastopanjem na skupščinah.

Druga možnost je, da odprete trgovalni račun pri članu KDD in imate shranjene vrednostne papirje v okviru tega trgovalnega računa, kar je - vsaj v primeru portfeljev velike večine malih delničarjev -  povezano z višjimi stroški, kot če imate vrednostne papirje shranjene v okviru programa »Delniška OPORA«.

5.  V čem se imetništvo na registrskih računih razlikuje od imetništva v »Delniški OPORI«?

Registrski računi so predstavljali pasivno obliko imetništva delnic. Vaše imetništvo v »Delniški OPORI« predstavlja aktivnejšo podporo pri uresničevanju vaših pravic in interesov z naslova vrednostnih papirjev. Hkrati pa imetništvo na registrskih računih po 1. januarju 2017 žal ne bo več več mogoče.

6.      Ali lahko preko programa »Delniška OPORA« vplivam na stanje družbe, katere delničar sem?Kot delničar imate določene premoženjske in upravljavske pravice v razmerju do družbe, katere delničar ste in do drugih delničarjev te iste družbe. Glede nekaterih pravic ste lahko popolnoma pasivni (npr. sprejem dividend), v zvezi z drugimi pa se zahteva določeno aktivno ravnanje delničarja (npr. glasovanje na skupščini, sprejem prevzemne ponudbe ipd.).

V kolikor imetnik vstopi v program »Delniške OPORE« bo deležen aktivne podpore pri uresničevanju teh pravic. VZMD ima na slovenskem kapitalskem trgu več kot 10-letno tradicijo in znanje, potrebno za varstvo pravic in interesov malih delničarjev. Temeljno poslanstvo VZMD je namreč zavzemanje za pravice manjšinskih delničarjev. Pri tem je VZMD polnopraven član vseh sorodnih mednarodnih združenj ter aktivno sooblikuje njihovo delovanje tudi v Izvršnih odborih - med drugim Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (Better Finance) ter Svetovne federacije investitorjev (WFI).

7.      Kakšna je razlika med trgovalnim računom in fiduciarnim računom odvetnika v sklopu programa »Delniška OPORA«?Trgovalni račun lahko odprete le pri članih KDD (borznoposredniške družbe in banke). Možnost odprtja fiduciarnega računa imajo le v zakonu določene osebe (notar, odvetnik ipd.). Odpiranje in vodenje fiduciarnega računa je povezano s kar precejšnjimi stroški, ki lahko hitro presežejo vrednost vaših (posameznikovih) vrednostnih papirjev.

Iz tega razloga je za odprtje fiduciarnega računa poskrbel VZMD. Pristopniku k programu »Delniška OPORA« tako ni potrebno obiskovati odvetnika, prav tako je letno nadomestilo za udeležbo v shemi lahko najnižje mogoče. Strošek vodenja fiduciarnega računa se namreč porazdeli med več pristopnikov.

8.      V trenutni ponudbi ponudnikov trgovalnih računov (borznoposredniške družbe in banke) je mogoče zaslediti zelo ugodne pogoje za odprtje in vodenje trgovalnih računov. Gre za precejšnje znižanje cen glede na dosedanjo prakso. Kako to?

V VZMD smo prepričani, da gre v tem obdobju zgolj za »akcijske cene«, ki dolgoročno bržčas ne bodo obstale. Gre za obdobje zapiranja registrskih računov, ko je povpraševanje po trgovalnih računih precejšnje. Zelo verjetno bodo te »akcije« trajale le do konca tega leta oziroma pričetka 2017, potem se bodo cene vrnile na prejšnjo raven oziroma bodo najverjetneje še kakšen odstotek višje.

9.      Kako vemo, da se ne bo prihodnje leto zvišalo tudi letno nadomestilo za program »Delniška OPORA«?

VZMD je neprofitno združenje, ki programa »Delniška OPORA« ni vzpostavilo z namenom ustvarjanja dobička, ampak v želji, da bi v Republiki Sloveniji ohranili čim večje število delničarjev, pri čemer naj mali delničar ostane subjekt na slovenskem finančnem trgu.

Izrecen dokaz o tem je tudi naša zaveza iz 4. člena Splošnih pogojev, ki omogoča zvišanje nadomestila le v primeru spremenjenih nadomestil KDD, članov KDD ali drugih resnih razlogov izven sfere VZMD. VZMD tako ne more mimo tega, kar po lastni presoji zviševati letnega nadomestila.

10.  V Splošnih pogojih navajate, da lahko VZMD delničarju odpove vključenost v »Delniško oporo«. V katerih situacijah bi bila po vaši oceni z vaše strani potrebna odpoved vključenosti? Ali v tem primeru delničar plača nadomestilo ob prenehanju vključenosti v višini 7€?

Z vidika VZMD določba daje možnost odpovedati vključenost v nastanku primerov, ko delničar bodisi ne izpolnjuje svojih obveznosti po splošnih pogojih (npr. plačilo nadomestila, kršitev sodelovalne dolžnosti, posredovanje neresničnih podatkov, ipd.), bodisi pride do spremembe relevantne zakonodaje, ki bi potencialno onemogočala ali oteževala nadaljevanje razmerja v okviru »Delniške OPORE«.

V kolikor razlog za prenehanje razmerja izhaja iz sfere delničarja, potem ta nosi tudi strošek nadomestila ob prenehanju razmerja, in sicer v višini 7,00 EUR. V primeru, da razlog za prenehanje razmerja izhaja iz sfere VZMD, delničar ne bo nosil stroška nadomestila za prenehanje razmerja.

11.  Kaj se zgodi oz. kaj mora delničar storiti, če želi izstopiti iz »Delniške OPORE«? Je dovolj podati zahtevo in sporočiti identifikacijsko številko trgovalnega računa, na katerega naj se delnice nakažejo?Delničar lahko kadarkoli odpove vključenost v »Delniško OPORO«. To stori tako, da na ustrezen način izrazi svojo voljo po izstopu (pisna zahteva za izstop), posreduje št. računa vrednostnih papirjev, kamor naj se njegovi vrednostni papirji prenesejo, in poravna vse zapadle obveznosti do VZMD iz naslova »Delniške OPORE«.

12.  Ali je v sklopu programa »Delniške OPORE« mogoče prejemati dividende? Na kakšen način se hranijo presežne dividende, ki se ne uporabijo za kritje nadomestil v tekočem letu in jih delničar ne vnovči?

Dividende je vsekakor mogoče prejemati in verjamemo, da jih bo - tudi zaradi aktivnosti VZMD - kar največ delničarjev tudi prejemalo.

Dividende za račun imetnika sprejme odvetnik na svoj fiduciarni denarni račun, s katerega jih prenese na fiduciarni denarni račun VZMD. V tej fazi se lahko delničar odloči, ali želi da se mu dividende izplača na njegov bančni račun, ali jih želi hraniti na fiduciarnem denarnem računu VZMD, za poravnavo bodočih obveznosti iz naslova »Delniške OPORE« oziroma jih hraniti, dokler ne bo znesek dosegel višine, ki bo »opravičevala« stroške denarne transakcije. V kolikor se odloči za drugo možnost ta sredstva VZMD hrani na tem računu in jih lahko uporabi zgolj za pobot v zvezi z obveznostmi delničarja. S tem se izognemo stroškom dvojnega nakazovanja ter predvsem stroškom s procesiranjem nakazil. Za druge namene VZMD s temi sredstvi ne razpolaga niti ne sme razpolagati, saj so pravno gledano to sredstva, ločena od sredstev VZMD in odvetnika.

13.  Iz katerega razloga je strošek unovčenja dividende nekoliko višji kot pri ponudnikih trgovalnih računov, ob predpostavki da bodo izplačane dividende pri majhnih vrednostih delnic najbrž razmeroma nizke?

Stroški z izplačilom žal ne morejo biti nižji kot pri finančnih posrednikih, ker so ti praviloma sami tudi ponudniki plačilnih storitev in zato lahko ponudijo nižjo ceno. Opozarjamo pa, da po naših informacijah finančni posredniki še niso objavili cen, kot bodo veljale tedaj, ko bodo izplačila dividend iz slovenskih vrednostnih papirjev dejansko opravljali, tako da je zanašanje na njihove trenutne cenike preuranjeno. Sicer pa bo VZMD tudi v tem primeru zasledoval politiko čim nižjih stroškov za imetnika, glede na vzdržnost in stroške sheme »Delniška OPORA«.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items