Na današnji, poslednji skupščini KD ID, d.d., je bilo prisotnega 24,40 % kapitala te naslednice pooblaščene investicijske družbe (PID). Edini predlagani sklep o preoblikovanju investicijske družbe KD ID, d.d., v vzajemni sklad KD DELNIŠKI DOHODKOVNI je bil sprejet z 98,90 % večino. Ob tem je predstavnik VZMD, mag. Kristjan Verbič izpostavil, da gre za pomembno odločitev, ki bo prinesla pozitivne učinke za preko 36.000 delničarjev te predzadnje preostale naslednice PID in nadaljeval: »Glede na dogajanje v preteklih letih in marsikatero besedo, ki smo je v zvezi s postopki preoblikovanja spregovorili na predhodnih skupščinah družbe, želim izraziti zadovoljstvo spričo realizacije v preteklosti podanih zagotovil ter upanje, da bo temu tako tudi v primeru zadnje preostale investicijske družbe NFD 1, d.d., in prihodnjem poslovanju vzajemnega sklada.«  Ob tem velja omeniti, da je bil na prejšnji skupščini KD ID, 7. 5. 2010, sprejet tudi predlog o delitvi 11.374.501,57 EUR bilančnega dobička, pri čemer je bilo za dividende namenjenih 6.886.156,50 EUR, torej 0,75 EUR bruto na delnico (namesto prvotno predlaganih 0,50 EUR).

Že v času od ustavitve poskusa spremembe ZISDU-1D - po predstavitvi argumentov VZMD pristojnemu Ministrstvu za finance v dneh 20., 22. in 24. 7. 2009 - je tudi investicijska družba KD ID, d.d., uskladila svoje naložbe z vsemi zahtevami ZISDU-1 za vzajemni sklad. O uskladitvi so delničarje tudi obvestili v poročilu družbe za mesec oktober 2009, v poročilu za november 2009 pa so še eksplicitno zapisali, da "se datum preoblikovanja v marcu 2011 nezadržno bliža" (poročili sta dosegljivi na spletnem naslovu: http://www.kd-skladi.si/?subpageid=799 ). Tudi na predprejšnji skupščini delničarjev družbe KD ID je uprava podala zagotovila, da bo preoblikovanje izvedeno v roku, ki ga predpisuje veljavna zakonodaja - ne glede na morebitne obnovljene pobude za spremembo le-te.

Takšna zagotovila so bila naposled podana tudi v kontekstu zadnje, 17. skupščine družbe NFD 1, d.d., ki ima prav tako blizu 36.000 delničarjev. V neformalnem pogovoru po seji skupščine - kjer so se na pobudo predsednika VZMD sogovorniki med drugim dotaknili tudi vprašanja nedavne menjave delnic NLB, d.d., za delnice Istrabenza, d.d. - je predsednik uprave Roman Ambrož zagotovil, da bo NFD 1 intenzivno pristopil k postopkom za odprodajo netržnih naložb ter tako  v kratkem javno objavil vabilo za oddajo ponudb. Ob tem so v VZMD izrazili, sicer zadržano, zadovoljstvo, saj spričo deleža netržnih naložb, ravnanje NFD 1 doslej ni odražalo potrebnih in zakonsko predvidenih prizadevanj za preoblikovanje družbe v vzajemni sklad. Tako zdaj NFD 1 ostaja edina investicijska družba, ki korakov v tej smeri ni izvedla v zadostni meri - potem ko jih je po Kroni Senior, d.d., in KD ID, d.d., nazadnje tudi Zvon 1 ID, d.d.

Na ta dejstva so v VZMD sicer že večkrat resno opomnili - po predprejšnji, 16. skupščini NFD 1, 30. 8. 2010, tudi v kontekstu dejstva, da je bil NFD 1 pobudnik predloga sprememb ZISDU-1D, s katerim bi se skrajnji rok za preoblikovanje investicijskih družb v vzajemne sklade podaljšal še za tri leta - ta poskus spremembe zakona v lanskoletnem počitniškem času in to po skrajšanem postopku je predstavnikom VZMD uspelo ustaviti po predstavitvi argumentov pristojnemu Ministrstvu za finance v dneh 20., 22. in 24. 7. 2009, pa tudi v nadaljevanju, zaradi česar novela ZISDU ni bila uvrščena v Normativni program dela Vlade RS za leto 2010. 

 

VZMD.TV - poročilo o prvem primeru preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad po ZISDU - skupščina družbe Krona Senior, 1. 3. 2010:

 

 

Še nekaj relevantnih poročil VZMD.TV:

        

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items