zgp logo

Na današnji skupščini družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d. je bilo prisotnega 81,35 % kapitala z glasovalno pravico. Skupščine se je udeležil strokovni sodelavec VZMD, Žiga Kinkopf, ki je zastopal tudi delničarje vključene v Delniško OPORO.

Delničarji so se uvodoma obširneje seznanili s poslovanjem družbe v letu 2016, pri čemer so prihodki družbe znašali nekaj več kot 32 milijonov €, čisti dobiček pa je znašal 2.035.249,46 €. Ob tem velja opozoriti, da so prihodki družbe v letu 2015 znašali precej več, in sicer dobrih 81 milijonov €. Po besedah vodstva družbe je občutno znižanje prihodkov v lanskem letu posledica zamika projektov iz nove finančne perspektive 2016-2020 v leto 2017. Ob tem naj bi Republika Slovenija namenila dobro milijardo € v posodobitev železniške infrastrukture do leta 2020, prav tako pa si vodstvo družbe obeta sodelovanje pri gradnji 2. tira Koper – Divača.

V nadaljevanju so se delničarji seznanili z bilančnim dobičkom za leto 2016, ki znaša 13.237.408,34 €. Prvotni predlog Uprave in Nadzornega sveta ni predvideval delitve dobička, vendar pa so bili na skupščini k tej točki dnevnega reda vloženi kar trije nasprotni predlogi. VZMD je v svojem nasprotnem predlogu predlagal delitev dobička v višini 6.438.412,34 € oziroma 9,00 € bruto na delnico. Ob tem so v VZMD opozorili tudi na problematiko malih delničarjev, ki svojih delnic še niso prenesli z ukinjenih registrskih računov. Nasprotni predlog je podala tudi družbe Envestor d.o.o. s katerim je predlagala delitev dobička v višini 4,00 € bruto na delnico, prav tako pa je nasprotni predlog podal večinski delničar, družba Slovenske železnice, d.o.o. (79,82 %), ki je predlagal delitev dobička v višini 3,97 € bruto na delnico. Po krajšem zapletu glede skladnosti nasprotnega predloga SŽ, d.o.o., z veljavnimi pravili KDD, je bil na koncu potrjen spremenjeni predlog SŽ, d.o.o., tako da bo družba izplačala dividende v višini 3,97 € bruto na delnico, in sicer dne 13.10.2017.

V nadaljevanju je bila soglasno potrjena razrešnica Upravi in Nadzornemu svetu družbe za lansko leto, za revizorja družbe za leto 2017 pa je bila imenovana revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., ki tudi sicer pripravlja revizijska poročila družb v skupini Slovenskih železnic.


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net