DSC 0845

Na današnji, 21. skupščini družbe Žito, d.d., kjer je bilo prisotnega 54,18 % kapitala z glasovalno pravico, je Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) podalo Nasprotnih predlog, da se 6.582.152,00 €, od skupno 25.861.078,62 € bilančnega dobička družbe za leto 2014, nameni izplačilu dividend v višini 18,50 € na delnico, preostalih 19.278.926,62 € pa ostane nerazporejenih in se prenesejo v poslovno leto 2015 kot nerazporejeni dobiček.

V VZMD so prepričani, da je glede na rezultate družbe v letu 2014, potrebno vsaj del bilančnega dobička nameniti za dividende delničarjem. »To bi - poleg sprejetih načrtov družbe, njene dividendne politike in nenazadnje zakonskih zahtev o delitvi dobička - pomembno pripomoglo tudi k prepotrebnemu vračanju zaupanja potrošnikov in izboljšanju gospodarske klime nasploh,« je na skupščini izpostavil Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je sicer čestital Upravi, Nadzornemu svetu in zaposlenim družbe za uspešno poslovanje in ustvarjen rezultat.


Nasprotni predlog_Zito_19_6_2015Spričo dejstva, da je prvotni predlog Uprave in Nadzornega sveta, da se celotni bilančni dobiček leta 2014, kot nerazporejen prenese v leto 2015, podprlo 94,07 % prisotnega kapitala, je Predsednik VZMD napovedal izpodbijanje takšnega sklepa ter opozoril na njegovo nasprotje z določili Zakona o gospodarskih družbah, po katerem bi morala družba dividendam nameniti najmanj 4 % osnovnega kapitala. Ker takšen sklep skupščine (o ne-uporabi bilančnega dobička) lahko izpodbijajo delničarji, katerih skupni deleži delnic dosegajo vsaj 5 % osnovnega kapitala, VZMD poziva delničarje, da jim oddajo pooblastilo za vložitev izpodbojne tožbe, s katero bodo lahko izplačilo dividend dosegli po sodni poti.  

Sicer je skupščina z 99,23 % potrdila razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu, potem ko je Letno poročilo za 2014 celovito predstavil Predsednik uprave Janez Bojc, Poročilo Nadzornega sveta o potrditvi Letnega poročila pa Namestnik predsednika Rajko Stanković. Slednji naj bi v Nadzornem svetu sicer zastopal tudi male delničarje, ki pa so ravno po njegovem predlogu ostali brez vsakršnih dividend (vsaj zaenkrat)!?!  

Sočasno s skupščino Žita je v Laškem - vsega dobre pol ure - potekala skupščina družbe Pivovarna Laško, d.d. Kot eden izmed pooblaščencev v okviru organiziranega zbiranja pooblastil se je skupščine udeležil tudi predstavnik Sekcije Pivovarna Laško pri VZMD, Bojan Ludvik Šef, s pooblastilom 68 delničarjev, s skupno 20.872 delnicami. Delničarji so se seznanili z revidiranim Letnim poročilom za leto 2014 in pokrivanjem čiste izgube, ki je v poslovnem letu 2014 znašala 9.847.908,00 €. Potrjene so bile razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu, za revizorja za leto 2015 pa je bilo imenovano podjetje Ernst & Young d.o.o.

Skupščina Pivovarne Laško se je seznanila tudi o skupnem procesu dokapitalizacije in prodaje deleža prodajnega konzorcija v Pivovarni Laško. Prodajni konzorcij - katerega delnice skupaj predstavljajo 51,11 % lastniškega deleža v kapitalu družbe - je namreč 13. 4. 2015 z družbo Heineken International B. V., Amsterdam podpisal Prodajno pogodbo o prodaji in nakupu 4.471.054 delnic Pivovarne Laško, po ceni 25,56 € na delnico. Plačilo kupnine in prenos delnic na novega lastnika bo izveden po izpolnitvi odložnih pogojev, opredeljenih v Prodajni pogodbi. Ob podpisu Prodajne pogodbe je družba Heineken s Pivovarno Laško podpisala Sporazum o poslovnem sodelovanju in Sporazum o delničarskem posojilu.


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 55 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net


There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items