RTV SLOVENIJATRDI, DA NIMA DOVOLJ TEKOČIH SREDSTEV ZA PREŽIVETJE, HKRATI PA NEKAJ DESET MILIJONOV EVROV, 1'Spodbujanje slovenske glasbcnp. iistvcir-jalnwtiRomske oddojfK in slgrani pro]ekti«.Pa nPoučna ignma serija Ribič Pepe«,nCelovečerni film Ancfela Vodw(890.120 evrov) in sNanizanka Vlo-milci delajo poletis (150.000 evrov);slednjo skupaj z RTV pripravlja Ro-MAN KONČAR, ki je, mimogrede, predzadnjimi parlanieiitarnimi volit'amina spletni strani SDS priobčil Janšcvivladi izrazito naklonjeno mnenje.Nadzorni svet je za štcvilne predla-gane projekte siccr zahteval dodatnapojasnila, najvztrajnejši pa je bil priprelaganju odločitve glede

tinanci-ranja parlamentarnega kanala, kiga vodi L)ERKA BIZIL] in ki naj bi leta2009 potreboval 700.000 evrov ra-zvojnih srcdstev. Med člani nadzor-nega sveta je bilo že večkrat slišati,da bi inorala ta kanal financirati dr-žava, ki je RTV z Grimsovim zako-nom naložila prenos parlaiiientar-nih sej na posebneni kanalu, ni pa jizagotovila dodatnih sredstev za to.Poleg tega se zdi politika RTV gledcparlamentarnega kanala razsipna:kljub skrb zbujajočim financnim razmeram zanj načrtujc cel kup oddaj,čeprav bi za izvajanje zakona zado-ščali že prcnosi parlamentarnih sej.RTV Slovcnija torej inenda nima do-volj sredstev za tekoče poslovanje,hkrati pa pogumno zapravlja srcd-stva, namenjena za razvojne projekte, za zabavnoglasbeni program, fil-me, nadaljevanke in parlamentarnikanal. Tudi sicer so bili nekateri pa-radni projekti, s katerimi se v za-dnjem času postavlja javna televizi-ja, ogromen finančni zalogaj. Za pr-vo telenovelo domače produkdjenaj bi bili odsteli več kot 1,4 milijo-na evrov. Še več, okoli 1,8 milijonaevrov naj bi bil stal scenarij angleškehumoristične nanizanke Samo beda-ki in konji, ki so ga priredili v sloven-sko nadaljevanko Brat bratu. Za dru-ge projekte, ki jim vodstvo ni dajalotake prednosti, čeprav bi bili pri-mernejsi za izpolnjevanje poslanstvaRTV kot omenjeni nadaljevanki, panaj bi bilo preprosto zmanjkalo de-narja. Denimo za skoraj vse najpo-membnejše športne dogodke, torejza nogometna in košarkarska tek-movanja. PRODAJA DELNIC?Ob zadnjih dogodkih na RTV Slove-nija se nekateri sprašujejo, ali nismopravzaprav priča poskusu, da bi izrazvojnih sredstev počrpali še večdenarja. Ali poskusu, da bi nacional-na televizija prodala drugi del »dru-žinske srebrnine«, delnice družbeEutelsat Communications. Njihovavrednost je bila zadnja leta od 15 do20 evrov, v zadnjih dneh pa je spetpadla na (le) 15 evrov, to pomeni, daso bile delnice RTV sredi tedna vre-dne dobrih 37 milijonov evrov. Kotpravijo na RTV teh delnic za zdaj niso prodajali, presenetljivo pa so do-dali, da »se vodstvo (in nadzorni svet)obnasata izrazito radonalno in v celo-ti obvladujeta stroskes. Kako torej - alivodstvo RTV v celoti obvladuje stro-ške ali jih pač ne? Če jih obvladuje,je nenavadno, da Guzej javno opo-zarja na slab finančni položaj RTV-hiše, pri čemer napoveduje morebi-tno črtanje nekaterih programskihželja zlasti v zabavnem in športnemprogramu ter nižanje visokih hono-rarjev in zmanjsanje števila zaposle-nih, po neuradnih podatkih pa najbi se obetalo tudi občutno varčeva-nje v informativnem programu TVS.In če drži, da vodstvo stroskov vRTV-hiši ne obvladuje, zakaj potemponuja tako dvoumne odgovore?Eden od dobrih poznavalcev razmerna RTV Slovenija morda malce pre-tirano pravi, da ima nacionalka »nakratki rok denarja kot pečka, ko pa sebo porabil, bo velik 'kažin'a. Res jevprašanje, kaj se bo zgodilo, ko boRTV enkrat porabila vsa razvojnasredstva, tudi tista, ki so zdaj nalo-žena v delnicah, če ne za tekoči pro-gram, pa za digitalizacijo ali gra-dnjo novega prizidka. Od kod bodopotem jemali denar za redno poslo-vanje? Razmere naj bi bile že zdajtako kritične, da se znova pojavljajopredlogi, da bi bilo RTV najboljevzpostaviti na novih temeljih. Vse-kakor pa nacionalna televizija, kotkaže, nujno potrebuje dolgoročnorazvojno strategijo ... X KER VLADA - NITI ZADNJE LETO, KO JE INFLACIJA ZELO NARASLA - OB ZAMRZNJENEM RTV-PRISPEVKU N1 ZAGOTOVILANADOMESTNIH PRIHODKOV, NAJ BI NACIONALNATELEVIZIJA PRIDELALA IZPAD VVIŠINI 13 MILIJONOV EVROV. EDEN OD DOBRIH POZNAVALCEV RAZMER PRAVI, DA IMA RTV ZARADI NALOŽBE V EUTELSAT"NA KRATKI ROK DENARJA KOT PEČKA, KO PA SE BO PORABIL, BO VELIK 'KAŽIN'".Medij: Mladina
Avtorji: Pirc Vanja
Teme: mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Ostalo
Datum: 14. 11. 2008
Stran: 28