Port of Koper Uprava družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, je na podlagi 9. člena Statuta družbe sklicala 16. skupščino družbe v ponedeljek, 13. julija 2009 ob 13. uri v sejni dvorani Luke Koper - Pristan, Vojkovo nabrežje 38, Koper. Sklic skupščine je bil objavljen dne 1 2.6.2009 v Razglasnem delu Uradnega lista RS. št. 44/2009 Uprava družbe objavlja, na podlagi podanih zahtev delničarjev, naslednje j razširitve

dnevnega reda: Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana je imetnica 1.557.857 delnic družbe Luka Koper, d.d. Iv nadaljevanju: družba). Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je v svojem imenu in za svoj račun ter v svojem imenu in za račun sklada, ki ga upravlja IPPSI imetnica skupaj 712.304 delnic družbe, Banka Koper d.d. - s.p.a.. Pristaniška ulica 14, Koper pa je imetnica 58.025 delnic družbe, kar vse skupaj predstavlja 16,63% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njihov pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda. Predlagatelji zahtevajo, da se dnevni red 16. seje skupščine delničarjev družbe, kije bil objavljen dne 1 2.6.2009 v Uradnem listu Republike Slovenije in časopisu Delo razširi z novima dodatnima točkama, ki se glasita: Seznanitevz iztekom mandata članov nadzornega sveta Predlog sklepa: "Skupščina se seznani, da se je članoma nadzornega sveta družbe Marku Valentinčiču in Metodu Mezku z dnem 7.7.2009 iztekel mandat." Imenovanje novih članov nadzornega sveta Predlog sklepa: "Za nova člana nadzornega sveta družbe se za mandatno dobo štirih let, ki začne teči z naslednjim dnem po sprejemu tega sklepa, izvolita: Jordan Kocjančič, ki ga v izvolitev predlagata delničarja Slovenska odškodninska družba, d.d. in Kapitalska družba, d.d. in Tomaž Može, ki ga v izvolitev predlagajo drugi delničarji." Republika Slovenija je imetnica 7.140.000 delnic družbe Luka Koper, d.d. Iv nadaljevanju: družba), s čimer je izpolnjen pogoj za vložitev zahteve za širitev dnevnega reda skupščine družbe na podlagi prvega odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 ). Dnevni red skupščine se širi z naslednjimi točkami dnevnega reda: Odpoklic članice nadzornega sveta Predlog sklepa: "Na podlagi 275. člena ZGD-1 se pred potekom mandata, z dnem sprejema sklepa skupščine odpokliče dosedanja članica nadzornega sveta Olga Franca." Imenovanje novih članovnadzornega sveta "Za nove člane nadzornega sveta družbe, ki jih predlaga Republika Slovenija, se za mandatno dobo štirih let, izvoli naslednje člane: • dr. Janeza Požarja, stanujočega Trnovlje 49, 4207 Cerklje na Gorenjskem, • Bojana Branka, stanujočega Groharjeva 8, 1 230 Domžale, • dr. Marka Simonetija, stanujočega Ulica Željka Tonija 51, 1211 Ljubljana Šmartno. Mandat novim članom nadzornega sveta dr. Janezu Požarju, dr. Marku Simonetiju in Bojanu Branku prične teči z naslednjim dnem po sprejemu sklepa skupščine." Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2009 Predlog sklepa: "Na predlog Republike Slovenije skupščina imenuje za revidiranje poslovanja in izkazov Luke Koper, d.d. in skupine Luka Koper za leto 2009 revizijsko družbo Ernest & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana." Uprava družbeMedij: Primorske novice
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih delničarjev
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 19. 06. 2009
Stran: 6

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items