Prijava udelezbe

V tem tednu (26. septembra) je VZMD, preko Odvetniške pisarne Miro Senica in partnerji, na Okrožnem sodišču v Celju prijavil Udeležbo v registrskem postopku odločanja o predlaganem vpisu statusne spremembe delitve oz. sporne izčlenitve turistične dejavnosti iz družbe UNIOR d.d. z ustanovitvijo nove družbe UNITUR d.o.o., dan pred tem (25. septembra) pa je VZMD vložil tudi Pritožbo in predlog za prednostno obravnavo. S slednjima naslovnemu sodišču predlaga, da ugodi Predlogu za izdajo začasne odredbe, ki jo je VZMD vložil 28. 8. 2017, skupaj s Tožbo zaradi ničnosti oz. izpodbojnosti sklepa, s katerim je skupščina delničarjev 23. 8. 2017 »podala soglasje k delitvi družbe UNIOR, ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe«.  

 
Ob vložitvi dodatnih pravnih sredstev ter neprimernem javnem komuniciranju in odnosu uprave družbe, je Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, pojasnil: »Kakor v mnogoterih drugih sodnih postopkih, primerih spornih ravnanj in oškodovanj, VZMD tudi v primeru spornega preoblikovanja skupine Unior – s knjigovodsko vrednostjo 141,9 milijona € in 957 delničarji - sledi temeljnemu poslanstvu zaščite interesov manjšinskih delničarjev, tudi tistih pasivnih, ki se skupščin ne udeležujejo, ne sprožajo sodnih postopkov, ne spremljajo uradih listov, sprememb statutov, zakonodaje itn. Pri tem se v združenju poslužujemo zgolj legitimnih pravic in pravnih sredstev, zato nas žalosti nezrel odnos uprave in posredno večinskih lastnikov, ki se - namesto k konstruktivnemu dialogu in iskanju rešitev z ustreznimi vsebinskimi pojasnili in zagotovili - zatekajo k poizkusom blatenja in diskreditacije VZMD preko plačljivih sporočil javnostim. Verjetno je tovrstna ravnanja in reakcije potrebno razumeti tudi v luči dejstva, da gre za družbo s spiska državnih družb oz. deležev, namenjenih od-prodaji, ter so zadevni postopki, sporni predlog in - kot vse kaže - nedomišljena izčlenitev, posledica hitenja z najverjetneje še zadnjo takšno prodajo v mandatu aktualnih upravljavcev državnega premoženja.«  

Z dodatnimi pravnimi sredstvi torej v VZMD poskušajo preprečiti možno oškodovanje manjšinskih delničarjev, saj je Okrožno sodišče v Celju - ob siceršnji ugotovitvi obstoja vseh predpostavk za izdajo začasne odredbe - odločilo, da v konkretnem primeru izdaja začasne odredbe ni potrebna zaradi t.i. registrske zapore, ki naj bi ščitila delničarje pred pravnimi posledicami vpisa spornega sklepa v register. Ker pa registrska zapora ni absolutna in lahko v nekaterih primerih pride do vpisa spornega sklepa še pred odločitvijo o tožbenem zahtevku, so v VZMD – poleg omenjene Prijave udeležbe v registrskem postopku – vložili tudi Pritožbo zoper odločitev o ne-izdaji začasne odredbe. Po mnenju strokovnih sodelavcev VZMD je namreč izčlenitev zasnovana nedomišljeno in pomanjkljivo ter bržčas prinaša negativne poslovne učinke pri delovanju ene ali obeh družb, na kar VZMD argumentirano opozarja vse od sporne skupščine. Žal uprava družbe na in po sami skupščini VZMD ni podala zadostnih pojasnil in ustreznih zagotovil, zaradi česar so v VZMD primorani zaščititi interese (malih) delničarjev preko sodnih postopkov.

V VZMD so namreč že na skupščini opozorili, da je skupina UNIOR za turistično dejavnost v letu 2016 izkazala 1,8 milijona € izgube, za leto 2015 pa 2,1 mio € izgube. V "delitveni" bilanci naj bi na novoustanovljeno družbo UNITUR d.o.o. odpadlo za 10,8 mio € prenesene čiste izgube. Družba UNIOR d.d. bi lahko to postavko uporabljala kot davčni ščit in v prihodnjih obdobjih (pri 19 % davčni stopnji) plačala za več kot 2 mio € manj davka od dohodka pravnih oseb. Kot davčni ščit bo natečeno izgubo verjetno lahko uporabila tudi nova družba, če bo seveda poslovala z zadostnim dobičkom, kar pa vsaj zaenkrat seveda ne. Delitev premoženja med dve družbi pomeni tudi delitev sredstev primernih za zavarovanje posojil, kar lahko privede do višjega stroška ali celo do nezmožnosti najema posojila. V Poročilu poslovodstva o delitvi (kot razlog za delitev) je navedena tudi večja preglednost poslovanja, povečanje razvojnega potenciala in izboljšanje izhodišč za sodelovanje z morebitnimi strateškimi partnerji, hkrati pa niso podane nikakršne kvantifikacije ali argumenti, torej gre bolj za izraz »upanja na svetlejšo prihodnost«, kot pa za ustrezne analize in simulacije, ki bi jih morali vključevati tovrstni ključni dokumenti.

Medtem ko UNIOR v sodnem postopku še ni odgovoril na tožbo VZMD, pa preko plačljivega sistema obveščanja Ljubljanske borze (SEOnet) Uprava družbe poskuša očrniti prizadevanja VZMD za zaščito interesov družbe in njenih (manjšinskih) delničarjev, kar je seveda globoko pod minimalnimi standardi korporacijskih obnašanj in praks (posebej v odnosu do legitimnih pravic lastnih delničarjev). Tako med drugim navaja, da je VZMD imetnik le dveh delnic ter da je za izčlenitev glasovalo 99,123 % oddanih glasov, zamolči pa, da je bilo na skupščini prisotnega 75,6 % kapitala, večinoma povezanega z državo (SDH 39,43%, KAD 5,55%, Zavarovalnica Triglav 3,52% itn.). V VZMD pri tem izpostavljajo, da so v dvanajstih letih od ustanovitve sprožili mnogotere postopke iz naslova svojega temeljnega poslanstva, t.j. zaščite manjšinskih delničarjev - tako tistih, ki na skupščinah nasprotujejo spornim sklepom (v primeru Uniorja 0,877 % prisotnih delnic), kakor tudi tistih, ki se skupščin ne udeležujejo (v primeru Uniorja 24,40 % vseh delnic).

Ob tem je za dodatno dimno zaveso ponovno poskrbelo društvo Mali delničarji Slovenije (MDS), ki pogosto zbira pooblastila delničarjev, za tem pa na samih skupščinah glasuje skupaj z večinskimi lastniki (običajno državne in paradržavne družbe). Takšna ravnanja, ki so nagrajena z različnimi bombončki – tudi v primeru zadnje skupščine Uniorja imenovanje Predsednika MDS, Rajka Stankovića, v Nadzorni svet družbe – so po prepričanju VZMD neokusna in nesprejemljiva, tako za državna podjetja, kakor tudi za društvo, ki naj bi ščitilo interese manjšinskih delničarjev, hkrati pa za zaščito le-teh v zadnjih letih ni sprožilo nikakršnih (sodnih) postopkov, njeni predstavniki v nadzornih svetih pa glasujejo proti izplačilu dividend ipd. 

Sorodna sporočila:

UNIOR – VZMD vložil začasno odredbo in izpodbojno tožbo, KOP BREŽICE – zavrnitev preoblikovanja v d.o.o., GORENJSKA BANKA – na jutrišnji skupščini VZMD z nasprotnim predlogom - Torek, 29.08.2017

UNIOR – sprejeta členitev družbe, ob resnih opozorilih in napovedi izpodbijanja s strani VZMD ter sodelovanju SDH in MDS pri imenovanju novih nadzornikov - Sreda, 23.08.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net