VIDEO REPORTAŽA z lanskoletne, 15. skupščine družbe Krka (17. 6. 2010):

Današnje, 16. skupščine delničarjev družbe Krka, d.d., se je udeležilo 44,20 % kapitala z glasovalno pravico. Sicer je na samem začetku skupščine predsednik Društva MDS Rajko Stanković zahteval odvzem glasovalnih pravic Kapitalske družbe, d.d. (KAD), Slovenske odškodninske družbe, d.d. (SOD), in drugih delničarjev Krke v večinski državni lasti, kar naj bi bilo skladno s sklepom Ustavnega sodišča RS. Ker predlog predsednika Stankovića ni bil upoštevan, je ta napovedal izpodbijanje sklepov in skupščine v celoti.

Poleg tega je predsednik Stanković kritiziral upravo zaradi organiziranega zbiranja pooblastil 75.339 delničarjev Krke. Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, je - ob pohvali uprave, nadzornega sveta in zaposlenih Krke, za uspešno poslovanje in dosežene rezultate - podprl nekatere navedbe predsednika Stankovića ter v konstruktivnem duhu pozval upravo, da k zbiranju pooblastil povabi tudi predstavnike malih delničarjev ter upošteva standarde organiziranih zbiranj pooblastil, kot so se uveljavili v petih letih, odkar je VZMD sistematično pristopil k zbiranju pooblastil, kakršna so v tem času sprejele praktično vse uglednejše slovenske delniške družbe.

Pri tem je mag. Verbič opozoril na nekatere zakonsko določene elemente pooblastil, ki so bili pri zbiranju s strani uprave Krke odstotni in so zato tako zbrana pooblastila - po 310. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B) - nična, kar bi dejansko lahko pomenilo tudi ničnost sklepov, sprejetih na skupščini s pomočjo takšnih pooblastil. Mag. Verbič je še dodal, da VZMD tokrat ne namerava uveljavljati ničnosti pooblastil ali izpodbijati sklepov ter apeliral na upravo, da v bodoče tudi pri organiziranem zbiranju pooblastil zasleduje načelo odličnosti, ki je sicer značilno za družbo Krka. Pri tem lahko vselej računa tudi na pomoč in dolgoletne izkušnje, ki jih je pri številnih organiziranih zbiranjih pooblastil pridobil VZMD.  

Sicer je mag. Verbič razpravljal predvsem o podelitvi pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic, pri čemer je pozdravil možnost uporabe sklada lastnih delnic za morebitne kotacije Krkinih delnic na borzah zunaj Republike Slovenije. Ponovno pa je opozoril na problematično (pooblastilo za) pridobivanje delnic tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev, zaradi česar je že na 14. skupščini Krke, 2. 7. 2009, s tem v zvezi  VZMD podal nasprotni predlog, tokrat pa opozoril na skrajno previdnost in morebitne negativne učinke.

Skupščina je nasploh potekala brez presenečenj, na njej pa so bili izglasovani vsi sklepi, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet, razen Sklepa o plačilih članom nadzornega sveta, ki ga je zavrnilo 69,01 %  kapitala, in je bil z 70,29 % glasov sprejet nasprotni predlog KAD in SOD.


VIDEO REPORTAŽA z lanskoletne, 15. skupščine družbe Krka (17. 6. 2010), ki je trasirala upravljanje družbe v prihodnjih petih letih - nasprotna predloga VZMD: v nadzorni svet kompetentna predstavnica malih delničarjev in dobro tretjino višja dividenda: 

VZMD je 20. 5. 2010 vložil nasprotna predloga k Predlogom sklepov 2. in 3. točke dnevnega reda današnje 15. skupščine družbe Krka, tovarna zdravil, d.d., sklicane 13. 5. 2010 in sicer za 17. 6. 2010. Z nasprotnim predlogom k Predlogu sklepa 2.2. VZMD predlaga, da se od Bilančnega dobička za leto 2009, v višini 161.749.148,26 EUR, za dividende nameni 50.699.250,00 EUR oziroma 1,50 EUR, namesto predlaganih 1,10 EUR bruto na delnico. Glede na gospodarske razmere k opaznejšemu zvišanju dividend VZMD tudi sicer utemeljeno poziva upravljavce in predstavnike gospodarskih družb v Republiki Sloveniji, ki so v sorodnih okoliščinah zmožne slediti in presegati začrtane dividendne politike ter višine izplačanih dividend v preteklih letih.

Z nasprotnim predlogom k Predlogu sklepa 3. pa VZMD predlaga, da se »za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za dobo 5 let izvolijo: prof. dr. Julijana Kristl, mag. Jože Lenič, Vincenc Manček, Mojca Osolnik Videmšek, Alenka Podbevšek in doc. dr. Sergeja Slapničar.«

Tako VZMD s svojim nasprotnim predlogom nadomešča le enega od predlaganih kandidatov in sicer kandidata Matjaža Rakovca s kandidatko Alenko Podbevšek. »V želji po optimalni sestavi nadzornega sveta ene najpomembnejših družb v Republiki Sloveniji, nikakor ne moremo mimo dejstva, da v tem času kandidat Matjaž Rakovec zaseda številna zahtevna in odgovorna mesta, med drugimi: predsednika uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, predsednika odbora direktorjev Lovćen Osiguranje, a. d., Podgorica, Črna gora, predsednika nadzornega odbora v Triglav BH Osiguranje d.d., člana Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije in predsednika nadzornega sveta združenja Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti pri Gospodarskem interesnem združenju, Ljubljana,« je odločitev VZMD pospremil njegov predsednik.

V VZMD so namreč prepričani, da je - ob dolžnem spoštovanju do sposobnosti kandidata Matjaža Rakovca - naštetih zahtevnih nalog in odgovornosti že dovolj tudi brez članstva v nadzornem svetu družbe Krka, d.d. K temu dodajajo, da so člani organov, kot tudi sama organa upravljanja in nadzora v družbi Krka doslej spoštovali načela Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in si prizadevali za njihovo udejanjanje v družbi. Omenjeni Kodeks pa seveda še zdaleč ni naklonjen hkratnemu zasedanju nadzornih in upravljavskih funkcij, pri čemer predsedovanje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., in nadzorništvo družbe Krka, d.d., gotovo predstavljata takšen primer par excellence. 


Kronološki pregled relevantnih sporočil o aktivnostih VZMD, povezanih z družbo Krka, d.d:

SLOVENIJA V PARIZU IZJEMNO USPEŠNO - odmevna predstavitev na največjem evropskem sejmu borznih investicij Actionaria in Generalni skupščini Svetovne federacije investitorjev (WFIC) - Sreda, 24.11.2010

V Parizu od danes tudi ugledne slovenske družbe - preko VZMD in investo.si na največji evropski sejem borznih investicij ACTIONARIA in Generalno skupščino WFIC - Četrtek, 18.11.2010

VZMD.TV - poročilo z včerajšnje 15. skupščine družbe Krka, d.d. - Petek, 18.06.2010

KRKA - današnja skupščina bo trasirala upravljanje družbe v prihodnjih petih letih - nasprotna predloga VZMD: v nadzorni svet kompetentna predstavnica malih delničarjev in dobro tretjino višja dividenda - Četrtek, 17.06.2010

KRKA - nasprotna predloga VZMD: dobro tretjino višja dividenda, v nadzorni svet pa kompetentna predstavnica malih delničarjev Alenka Podbevšek - Petek, 21.05.2010

KRKA - novi nadzorni svet naj vključuje predstavnike malih delničarjev - odposlan predlog Komisije VZMD - Četrtek, 25.02.2010

Zakon o investicijskih skladih in DZU - USTAVLJEN POSTOPEK - Sreda, 22.07.2009

KRKA - nasprotni predlog VZMD - Četrtek, 02.07.2009

 

www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv - preko 180 video prispevkov VZMD.TV

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.euroshareholders.eu/eurovote/view - več o sistemu EuroVote

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items