image005

Neposredno po objavi sklica 19. skupščine družbe Premogovnik Velenje, d.d., z dne 27. 7. 2012, ter predlogom nadzornega sveta zaizvolitev novih članov nadzornega sveta, je predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, na Predsednika uprave družbe, dr. Milana Medveda, ter Predsednika nadzornega sveta družbe in Predsednika uprave večinskega delničarja - Holdinga Slovenske elektrarne, d.o.o. (HSE) - mag. Matjaža Janežiča, naslovil prošnjo za pojasnilo, kdo od treh predlaganih kandidatov za člane nadzornega sveta družbe - predstavnikov delničarjev, bi naj bil »predstavnik manjšinskih delničarjev«. Pri tem je predsednik VZMD izpostavil dejstvo, da so bile na zadnji skupščini družbe Premogovnik Velenje, d.d., dne 31. 8. 2011, sprejete pomembne spremembe Statuta družbe (podvojitev števila članov nadzornega sveta) ravno z izrecno utemeljitvijo oz. obrazložitvijo: »Predlagane spremembe pod točko 12 do vključno 21 so posledica spremembe 3-članskega nadzornega sveta v 6-članski, s čimer se predvideva tudi omogočanje vstopa predstavnika manjšinskih delničarjev v nadzorni svet družbe

Zato so v Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) z nelagodjem ugotavljali, da nihče od - ob sklicu skupščine - predlaganih kandidatov bržčas ne utegne biti »predstavnik manjšinskih delničarjev« oz. ne odraža tega pomembnega segmenta v lastniški strukturi družbe. To je bilo po njihovem prepričanju toliko bolj zaskrbljujoče glede na zadevne spremembe Statuta družbe na zadnji skupščini, ki jih je z navedeno utemeljitvijo predlagal večinski delničar HSE, d.o.o., (s 77,73 % osnovnega kapitala družbe), in sicer s pomočjo zahteve za dodatno točko dnevnega reda.

Temu je sledil nasprotni predlog delničarja HSE, d.o.o., objavljen v petek 10. 8. 2012, s katerim se je večinski delničar HSE, d.o.o., - na utemeljena vprašanja in pobudo VZMD - odzval s predlogom, da skupščina za člana nadzornega sveta izvoli tudi predstavnika manjšinskih delničarjev, mag. Kristjana Verbiča. Takšno odločitev, s katero HSE, d.o.o., sledi sklepom oz. zavezam z zadnje skupščine družbe Premogovnik Velenje, d.d., ter »omogoča vstop predstavnika manjšinskih delničarjev v nadzorni svet družbe«, v VZMD pozdravljajo in izražajo upanje, da se bo tozadevno konsistentno ravnanje odrazilo tudi na skupščini Premogovnika Velenje, d.d.


Sorodne VIDEO REPORTAŽE in prispevki:

VIDEO REPORTAŽA o današnjem obisku predstavnika Misije Mednarodnega denarnega sklada (MDS) na sedežu VZMD - Torek, 10.04.2012

JAVNI POZIV pravnim osebam oz. združenjem, ki ščitijo interese malih delničarjev, ter posameznikom - malim delničarjem, da pošljejo predloge kandidatov za člana Sveta zavoda VZMD - Ponedeljek, 20.02.2012

Stališča in predlogi VZMD do novele Zakona o prevzemih (ZPre-1C) in Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), vloženih v Državni zbor po nujnem postopku - tvorna srečanja s poslanskimi skupinami - Torek, 07.02.2012

PREVZEMNA ZAKONODAJA - o predlogu nujnih sprememb iz VZMD kritično in konstruktivno - konkretna pobuda Državnemu zboru in parlamentarnim političnim strankam, z analizo primerov neposredne prakse. Je le napočil čas za ureditev področja ter odpravo prenekaterih dokazano škodljivih pravnih okvirov?! - Petek, 13.01.2012

VIDEO REPORTAŽA - kritičen razmislek o družbeno-ekonomski stvarnosti in možnih alternativah - VZMD ob predlogih institucij in etabliranih skupin pozoren tudi do marginaliziranih glasov - Utrinki izpred »okupirane« Ljubljanske borze in sporočilo tamkaj zbranih iniciativ »BOJ ZA« - Ponedeljek, 28.11.2011

VZMD.TV - poročilo iz Bruslja: aktivna udeležba na novinarski konferenci Euroshareholders, ob objavi Zelene knjige korporativnega upravljanja EU Komisije, zagonu projekta EuroVote 2011 in Kodeksa glasovanj, obisku SBRA ter spremljajočih predstavitvah slovenskih družb v okviru programa investo.si - Sreda, 13.04.2011

OECD v Ekonomskem pregledu za Slovenijo 2011 (poglavje o tujih investicijah in upravljanju podjetij) izpostavlja zaščito pravic malih delničarjev ter prioritete, skladne z opozorili in prizadevanji VZMD - Ponedeljek, 21.02.2011

Združenje nadzornikov Slovenije - NOVO VODSTVO po včerajšnji letni skupščini in članskemu srečanju - ekskluzivno poročilo VZMD.TV - Petek, 16.04.2010

ATVP - resna zaskrbljenost in opozorila VZMD; Predlog sprememb ZTFI posredovan Vladi RS - Torek, 01.12.2009

ATVP - predlog sprememb Zakona o trgu finančnih instrumentov VZMD PODPIRA in PREDLAGA DODATNI DOPOLNILI - Četrtek, 26.11.2009

Komisija za izbor kandidatov o vlogi članov nadzornih svetov VZMD in predlogu Združenja seniorjev - Četrtek, 05.11.2009

ZVON 1 ID - nasprotni predlog za nadzornika iz vrst malih delničarjev - Sreda, 12.08.2009

Zakon o investicijskih skladih in DZU - USTAVLJEN POSTOPEK - Sreda, 22.07.2009

»Slovenia should try harder« - VZMD na Konferenci ob predstavitvi poročila OECD - Sreda, 01.07.2009

Pismo ministru Lahovniku o nezakonitosti in zlorabah »neurejenih« delniških knjig - Sreda, 27.05.2009

INFOND HOLDING - VZMD ostro na skupščini in učinkovito v Državnem zboru RS - Petek, 08.05.2009

Odbor za gospodarstvo DZ RS podprl predloge VZMD - Petek, 08.05.2009

Minister Lahovnik zagotovil pomembne spremembe vladnega predloga novele ZGD na jutrišnji seji Odbora - Četrtek, 07.05.2009

Amandmaji k noveli ZGD - ponoven poskus VZMD preprečiti dokončno »tajkunizacijo« Slovenije - Ponedeljek, 20.04.2009

Skupščina ZčNS - nadzorniki odslej drugače?! - Petek, 17.04.2009

VZMD resno svari pred ignoranco do malih delničarjev in pripravlja amandmaje k ZGD-1C - Nedelja, 05.04.2009

Dopolnjen seznam kandidatov VZMD za NS na KAD in SOD - Sreda, 18.03.2009

Vprašanja ATVP - prevzemna zakonodaja in sistematično oškodovanje delničarjev - Torek, 23.02.2010

Komisija VZMD s predlogi KAD-u, Petrolu in družbam v pomembnem lastništvu malih delničarjev - Torek, 17.02.2009

VZMD ministru poslal predlog sprememb in dopolnitev k noveli ZGD-1C - Torek, 03.02.2009

OECD načela upravljanja družb - poročilo VZMD TV z razprave na GZS - Sreda, 21.01.2009

Misija OECD prisluhnila kritičnim stališčem in predlogom VZMD - Četrtek, 15.01.2009

Sedež VZMD obiskal vodja Sektorja za pravo družb pri MZG - Torek, 13.01.2009

Obisk Misije OECD pri VZMD v okviru pristopnih dejavnosti Slovenije - Ponedeljek, 12.01.2009

VZMD sprožil prvi primer zahtevka za odkup delnic (sell-out) - Torek, 30.12.2008

VZMD predstavlja izbrana kandidata za članstvo v nadzornem svetu NKBM - Petek, 04.07.2008

Prikaz možnih posledic novele ZGD-1B; VZMD TV s potrjevanja na Odboru DZ RS - Ponedeljek, 09.06.2008

Ostra, izjemno pomembna opozorila in amandmaji VZMD pred spremembo gospodarske zakonodaje - Petek, 30.05.2008

Z ministrom Vizjakom o spremembah zakonodaje in investo.si - Torek, 25.03.2008

Soglasni Gospodarski odbor DZ RS: VZMD naj sodeluje pri pripravi sprememb zakonodaje! - Četrtek, 17.01.2008

VZMD prejelo odgovor z Ministrstva za finance - Torek, 28.03.2006


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 240 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 55 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net


There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items