dopisa SDH Telekom

Danes ob 14:00 se bo pričela letošnja skupščina družbe Telekom Slovenije, d.d., na kateri VZMD med drugim pričakuje dodatna, bolj natančna pojasnila o poteku postopkov, povezanih s tožbenimi zahtevki družbe T-2, d.o.o., ter potencialno globo Agencije za varstvo konkurence (AVK), ki bi - glede na nedavna izdatna poročanja medijev - skupaj utegnile presegati kar 330.000.000 €. VZMD je sicer s tem v zvezi že marca na poslovodstvo Telekoma Slovenije in Slovenskega državnega holdinga, d.d. (SDH), naslovil 10 vprašanj, na katera je sicer prejel načelne in sorazmerno skope odgovore, ki jih tokrat tudi priobčamo (Odgovor vodstva SDH in Odgovor vodstva Telekoma Slovenije).

Damjan Belič, Predsednik nadzornega sveta SDH, in mag. Nada Drobne Popovič, Članica uprave SDH, v svojem odgovoru tako zatrjujeta, da SDH razpolaga »zgolj s tistimi podatki, ki jih družba javno razkriva in ki so torej dostopni vsem delničarjem«, ter predlagata, da se VZMD z vprašanji obrne na samo družbo Telekom. Predsednik uprave Telekoma Slovenije, mag. Rudolf Skobe, in Podpredsednik uprave, mag. Tomaž Seljak, pa v svojem odgovoru med drugim zapišeta, da si družba aktivno prizadeva za zmanjšanje tožbenih zahtevkov, ki so jih v obdobju od 1. 1. 2012 do 28. 2. 2017 skozi poravnavo oz. ureditev medsebojnih razmerij zmanjšali za 473.000.000 €. Kot sta še zapisala »Zaradi varovanja interesov Telekoma Slovenije, delničarjev (ne skupaj ne posamezno) o vmesnih korakih pogajanj ne obveščamo«. Po navedbah mag. Skobeta in mag. Seljaka se s člani Nadzornega sveta usklajujejo in jim informacije posredujejo skladno s pristojnostmi, ki jih ima Nadzorni svet po ZGD-1. »Sklenitev morebitne izvensodne poravnave z družbo T-2 doslej ni bila predmet obravnave na Nadzornem svetu Telekoma Slovenije, nadzorni svet upravi Telekoma Slovenije v zvezi s tem ni podal nikakršne prepovedi pogajanj, prav tako ne predsednica ali katerikoli drug član nadzornega sveta.«  

Po prejetih odgovorih v VZMD opozarjajo na - po njihovi oceni - pomanjkanje ustrezne komunikacije in odzivnosti na številna medijska poročanja, tako s strani Telekoma Slovenije, kot s strani SDH. Kot je v dopisu zapisal Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, so mediji že februarja med drugim poročali o tem, da se je Predsednik uprave Rudolf Skobe o okoliščinah in predlogu poravnave s T-2 pogovarjal s predsednico Nadzornega sveta Lidijo Glavina, ki je hkrati tudi Predsednica uprave SDH, pri čemer naj bi presodili, da »se s tem vročim krompirjem raje počaka do volitev in da postopek formalno ne bo peljan naprej«, ter da naj bi »Nadzorni svet Telekoma Slovenije Predsedniku uprave prepovedal pogovor o poravnavi z družbo T-2, češ, da naj gre zadeva naprej po sodni poti in bodo to reševali po volitvah ...«

Ob tem se v VZMD posebej čudijo omenjenemu večmesečnemu čakanju na volitve, predvsem ob dejstvu, da je bil SDH ustanovljen tudi z namenom upravljanja družb neodvisno od vsakokratnih političnih razmer, ter da je v gospodarskih družbah običajno potrebno sproti odreagirati glede na situacijo v katerih se družba nahaja, ne pa mesece odlašati z odločitvami. V VZMD zato pričakujejo predvsem informacije o višini rezervacij, tožbenih zahtevkih, izpeljanih in načrtovanih ukrepih za njihovo razrešitev  ter časovnem okviru morebitnih poravnav. Pri tem ne kaže zanemariti dejstva, da je pred volitvami - po poročanju medijev - večina političnih strank naklonjena prodaji Telekoma Slovenije, kar je tudi glede na pretekle izkušnje, ob bremenu tožbenih zahtevkov, toliko težje in bolj problematično predvsem z vidika potencialne kupnine in garancij; medtem pa je SDH včeraj objavil tudi nasprotni predlog, po katerem - namesto prvotno predlagane dividende v višini 6,30 € - predlaga več kot podvojeno dividendo: 14,30 € na delnico.


Sorodni prispevki in VIDEO reportaže:

TELEKOM, SDH – terjatve T-2 in globa AVK utegnejo preseči 330 mio €, vodstvo in državni upravljavci pa kot kaže v krču – so nadzorniki oz. SDH res prepovedali iskanje rešitev in poravnave vsaj do volitev(?!) - 10 vprašanj VZMD - četrtek, 01.03.2018

MLADINSKA KNJIGA, CINKARNA CELJE – današnji skupščini na zahtevo delničarjev o menjavi v Nadzornem svetu ter pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic in njihov umik brez dodatnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala – precejšnja vrednost delnic na - Torek, 27.02.2018

DRŽAVNI ZBOR – Vlada RS z novelo Zakona o trgu finančnih instrumentov ponovno skuša ukiniti uspešno »Delniško OPORO«, ki se je že izkazala za prek 1.500 malih delničarjev z ukinjenimi registrskimi računi ‒ VZMD argumentira, apelira in predlaga amandma - Četrtek, 22.02.2018

UNIOR – kljub drugačnim prizadevanjem in zatrjevanjem Predsednice uprave SDH, turizem (UNITUR) iz družbe ni bil izčlenjen, saj je VZMD zoper skupščinski sklep uspel s pritožbo na Višjem sodišču - Ponedeljek, 05.02.2018

LUKA KOPER – VZMD od Predsednika Ilića in članov Nadzornega sveta zahteva temeljita pojasnila o neutemeljenih očitkih, domnevnih kršitvah, absurdni forenzični preiskavi ter povzročeni poslovni škodi - Sreda, 31.01.2018

VIDEO REPORTAŽA z današnje skupščine Luke Koper - kljub rekordnim rezultatom SDH stopnjuje kadrovski cunami še z izglasovanjem nezaupnice Upravi - Četrtek, 28.12.2017

VIDEO REPORTAŽA - Zbor delavcev Luke Koper, d.d., pred - ponovno(!) - prelomno skupščino - Sreda, 27.12.2017

LUKA KOPER – pred jutrišnjo skupščino o razmerah v družbi in njeni perspektivi na Zboru delavcev tudi VZMD - Sreda, 27.12.2017

SDH še pri KRKI (po LUKI KOPER) kot stranski intervenient v tožbo VZMD zaradi imenovanja spornega nadzornika - Četrtek, 30.11.2017

LUKA KOPER – ob ravnanju Nadzornega sveta ter preučevanju Poročila posebne revizije VZMD poziva Upravo družbe, naj poda podrobne odgovore ter se opredeli do ugotovitev revizorjev - Ponedeljek, 27.11.2017

LUKA KOPER - ob preklicu in novem sklicu skupščine VZMD ne dvomi: v Kopru bo vroče tudi med božično-novoletnimi prazniki, in zahteva objavo tajnih(!) dokumentov, ki naj bi opravičevali stopnjevanje državnega kadrovskega cunamija v eni najuspešnejših družb - Petek, 24.11.2017

UNIOR – VZMD danes s pritožbo nad vpis sporne izčlenitve družbe UNITUR v sodni register, z novo pripravljalno vlogo pa dodatno utemeljuje tožbo za ničnost skupščinskega sklepa o izčlenitvi - Petek, 17.11.2017

LUKA KOPER – po pritožbi VZMD je Informacijski pooblaščenec - vsled odločitve o (ne)tajnosti sporne študije - pozval SDH k dostavi celotne dokumentacije - Torek, 07.11.2017

KRKA – VZMD po povabilu sodišča podal soglasje k mediaciji v primeru izpodbijanja imenovanja nadzornika Hansa Helmuta Fabryja - Ponedeljek, 06.11.2017

LUKA KOPER – VZMD s pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu nad zavrnilno Odločbo, s katero SDH skriva pregrešno drago "tajno" študijo, ki naj bi bila podlaga za kadrovski cunami v Luki - Torek, 17.10.2017

LUKA KOPER – SDH z Odločbo zavrnil razkritje drage, a skrivnostne študije, VZMD pa bo vztrajal ter sprožil postopek še pred Informacijskim pooblaščencem; ELMA TT – nasprotni predlog VZMD - Ponedeljek, 02.10.2017

UNIOR – VZMD argumentirano in z vsemi pravnimi sredstvi proti izčlenitvi turistične dejavnosti ter grozečem oškodovanju 950 delničarjev in 141,9 mio € vredne družbe; uprava naj se posveti vsebinskim pojasnilom in ustreznim zagotovilom, namesto blatenja VZ - Petek, 29.09.2017

KRKA – VZMD s pritožbo zoper zavrnitev njihovega Predloga za izdajo začasne odredbe zaradi imenovanja Hansa Helmuta Fabryja v Nadzorni svet družbe, saj sodišče kot edino nasprotuje stališčem obeh strani v tem sodnem postopku (!?!) - Petek, 15.09.2017

KRKA - zahteva VZMD za začasno odredbo ter prepoved opravljanja nadzorne funkcije Hansa Helmuta Fabryja presenetljivo zavrnjena - pritožba še v tem tednu - Torek, 05.09.2017

UNIOR – VZMD vložil začasno odredbo in izpodbojno tožbo, KOP BREŽICE – zavrnitev preoblikovanja v d.o.o., GORENJSKA BANKA – na jutrišnji skupščini VZMD z nasprotnim predlogom - Torek, 29.08.2017

LUKA KOPER – po pozivu VZMD postalo očitno, da so izsledki skrivnostne in drage študije SDH v bistvenih delih napačni, pavšalni in celo amaterski, kljub vsemu pa številne pozitivne ugotovitve, ki jih Predsednica SDH na skupščini ni niti omenila - Četrtek, 24.08.2017

UNIOR – sprejeta členitev družbe, ob resnih opozorilih in napovedi izpodbijanja s strani VZMD ter sodelovanju SDH in MDS pri imenovanju novih nadzornikov - Sreda, 23.08.2017

LUKA KOPER – SDH skrbno skriva drago študijo madžarskega McKinseya, s katero je utemeljeval sporna ravnanja in kadrovski cunami na zadnji skupščini – VZMD vztraja pri zahtevah - Sreda, 23.08.2017

KRKA – VZMD vložil izpodbojno tožbo zoper sporno zamenjavo v Nadzornem svetu po predlogu SDH ter imenovanje člana, karierno vpetega v neposredno konkurenco SANDOZ oz. NOVARTIS - Sreda, 09.08.2017

KOVINOPLASTIKA LOŽ, LUKA KOPER – sodni preizkus denarne odpravnine iztisnjenim delničarjem ter izpodbojna tožba zoper sporno imenovanje treh novih nadzornikov - Petek, 04.08.2017

LUKA KOPER – VZMD s pritožbo nad zavrnitev zahteve za začasno odredbo v primeru spornih novih nadzornikov - Sreda, 26.07.2017

LUKA KOPER – petkovo konstituiranje Nadzornega sveta tudi s spornimi novimi nadzorniki, sodnica Nusdorfer pa zavrnila predlog začasne odredbe za zadržanje funkcije člana NS - VZMD že najavil pritožbo - Ponedeljek, 17.07.2017

LUKA KOPER – VZMD z začasno sodno odredbo nad potencialno škodljive spremembe Nadzornega sveta po spornem predlogu SDH - Ponedeljek, 10.07.2017

KRKA VIDEO – SDH ponovno šele pred glasovanjem predlagal sporno zamenjavo v Nadzornem svetu – VZMD z napovedjo izpodbijanja in protestom zoper imenovanje osebe, povezane s konkurenco - Četrtek, 06.07.2017

KRKA - naraščanje napetosti pred jutrišnjo skupščino ter nadaljevanjem državnega kadrovskega cunamija - menjave tudi v nadzornih svetih ELEKTRO PRIMORSKA, ELEKTRO CELJE in družbi KOPA - Sreda, 05.07.2017

LUKA KOPER - izpodbojno tožbo zoper imenovanje novih nadzornikov bomo vložili še ta teden, je zatrdil Predsednik VZMD na javni tribuni ob obletnici blokade pristanišča - Ponedeljek, 03.07.2017

VIDEO REPORTAŽA z burne skupščine Luke Koper v znamenju kadrovskega cunamija - Petek, 30.06.2017

LUKA KOPER, INTEREUROPA, MLINOTEST, NIKA BREŽICE – popoldanski skupščinski petek v znamenju kadrovskega cunamija nad Luko Koper - Petek, 30.06.2017

TELEKOM, NIVO INVESTICIJE – današnji skupščini z novimi nadzorniki - Petek, 21.04.2017

TELEKOM SLOVENIJE - na današnji skupščini delničarjem 5,00 € dividend, sprejete spremembe Statuta, nov član Nadzornega sveta postal Dimitrij Marjanovič - Petek, 13.05.2016

Ob izteku roka za oddajo ponudb za nakup Telekoma Slovenije VZMD pristojne sprašuje, ali bodo le reagirali na očitni konflikt interesov in ravnali odgovorneje kot kaže v primeru NKBM - Ponedeljek, 13.04.2015

VIDEO REPORTAŽA z današnjih skupščin družb TELEKOM SLOVENIJE in VELANA - Ponedeljek, 01.07.2013

VIDEO REPORTAŽA z današnje TELEKOMOVE SKUPŠČINE v znamenju odvzema glasov največjim delničarjem, poizkusov preklica ter imenovanja novega nadzornega sveta po nasprotnem predlogu Modre zavarovalnice in Društva MDS - Sreda, 06.02.2013

VIDEO REPORTAŽA s skupščine družbe Telekom Slovenije - v znamenju soočenja stališč in argumentov o odškodninskih tožbah v zvezi z vodenjem poslov družbe ter podlagah v Posebni reviziji Deloitta, ki na izrecno vprašanje VZMD, za 400.000 EUR ne prinaša nikakršne (odškodninske) odgovornosti revizorjev - Četrtek, 08.03.2012

VIDEO POSNETEK v celoti - spričo zanimanja ter izraženega interesa nekaterih akterjev in delničarjev Telekoma Slovenije, VZMD javno objavlja posnetek celotne novinarske konference bivše uprave družbe - Torek, 28.02.2012

VIDEO REPORTAŽA z novinarske konference bivše uprave Telekoma Slovenije - o nasprotnem predlogu, ozadjih, odgovorih in komentarjih, povezanih s posebno revizijo in skorajšnjo skupščino družbe - Četrtek, 23.02.2012

TELEKOM - nasprotna predloga AUKN ponovno na sami skupščini - VZMD spet poziva k ustrezni taktnosti in transparentnosti - Sreda, 31.08.2011

VIDEO REPORTAŽA - TELEKOM pripojil MOBITEL - največja združitev v sodobni slovenski zgodovini praktično soglasno sprejeta, ob le nekaj pomislekih ter dodatnih pojasnilih, podanih VZMD - Četrtek, 16.06.2011

TELEKOM - pripojitev družbe MOBITEL, d.d., na jutrišnji skupščini - VZMD opozarja in pričakuje dodatna pojasnila k prejetim pisnim odgovorom predsednika uprave Ivice Kranjčevića - Torek, 14.06.2011

Skupščina Telekoma - stara arogantna praksa države - nujne spremembe ZGD! - Sreda, 22.04.2009

TELEKOM - nasprotni predlogi - Nedelja, 29.06.2008

Srečanje z upravo Telekoma - Ponedeljek, 06.11.2006www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items